Agt, van-TROMP, Jan en Paul Witteman: Voor de duvel niet bang! mr Dries van Agt van weerzin tot wellust
De Haan Haarlem, 1980, OW ills 195pp €10
xo47
ALBERTS, W Jappe: De Anti-Bourgondische politiek van hertog Arnold van Gelre in…1452-1456
E (G), 1950, 22pp €15
E (G), 1950
Almen/Harfsen-GRAAF, J de: Uit het archief der marken van Almen en Harfsen.
E (G), 1939, 66pp €22
E (G), 1939
ambtseed=: RESOLUTIE nopens den eed op de Constitutie der hoge regeering en het erfstadhoudersschap.
NNp, 1788, folio 3pp €25
Resolutie van de Staaten van Holland en Westfriesland
xo91
Amsterdam= Berckel, E F van: ADRES van --- pensionaris der stad Amsterdam. Om zijne geschonden eer te kunnen defenderen, tegens bescheiden, die mogten zijn gesuppediteerd…. overgenomen 4 may 1781.
NNp, 1781, Folio 4pp €48
xo91
Arnhem- BOER, E de: De kans op een beter bestaan, de groei van de bevolking van Arnhem sinds 1815.
E (G), 1983, 25pp NB15 €15
Met vele ills
E (G), 1983
Arnhem- DUFF- HUES, Ton: Van liberaal bolwerk tot politiek meerstromenland.
E (G), 1986, 28pp €18
De formatie van politieke partijen in Arnhem 1880-1920
E (G), 1986
Arnhem- POLS, J F: Arnhemse regenten in de 18de eeuw
E (G), 1996, 30pp €15
E (G), 1996
Arnhem- SCHAAP, K: Arnhem, monumenten en parken
E (G), 1983, 16pp €10
1933-1983 ills
E (G) 1983
Arnhem- VERHALLEN, R E M: Beschavingsoffensief te Arnhem 1604-1671
E (G), 1990, 25pp €15
E (G), 1990
Arnhem- VERKERK, C L: Arnhem van koningsgoed tot stad
E (G), 1983, 40pp, Platen en ills €18
E (G), 1983
Arnhem- VREDENBERG, J P: Een gemeentebestuur in bezettingstijd.
E (G), 1995, 20pp €15
E (G), 1995
Arnhem= LEEUW, L de: De vroegste stadsrekeningen 1353-1417.
E (G), 1983, 22pp €15
Een bronnenkritische beschouwing op basis van stedelijke inkomsten.
E (G), 1983
Arnhem= OLTMANS, Alb: Zondenregister van de Arnhemsche Nieuwe-Plooiers
E (G), 1926, 9pp €12
c.a.:ID:Het beroepen van Henr Meylingius (1610)
E (G), 1926
Arrest etc: servant de reglement pour les veuves, enfans &les plus proches parens des officiers, décedez. . .
Paris Imprimerie Royale, 1736, 4to 3pp €12
xo87
ARREST: du Conseil d'Estat du Roy, portant reglement sur les droits des secretaires-greffiers du conseil, greffiers. . Gardes-Sac, Comms du Greffe, &Greffiers des commissions extraordinaires.
Paris Imprime-rie Royale, 1739, 4to 12pp gravure op tp €18
xo87
Asch-SCHILFGAARDE, A P van: Asch en de Laak.
E (G), 1926, 11pp €8
Met plaat van De Laak (Hofstede)
E (G), 1926
BACK, Jan de =FRANKENSTEIN, Reinhard Waarmond : VRYMOEDIGE AANMERKINGEN over de verspreide geruchten aangaande de oorzaken van het ontslag door HKH …. aan de heer De Back van alle deszelfs ampten.
NNp, 1758?, 8v0 47pp €60
Francq v Berkhey???? In 1729 benoemd tot secr/grifier vd Raad des Huizen van Oranje; 1747 ook geheim secretaris Willem IV;nog lang vertrouweling prinses Anne. ontslag alle functies 1758. EN 1 ex incpl 1-32 Schotel a v
xo89
BAKKER, Marcus: Vondeling en het kiesvee.
Adm Pegasus, 1960, OW 91pp €12
xo40
BAKKER, S K: Van het droeve blijde leven. Gedachten v e christen-socialist.
Rdm Honnef, 1917, Pr brds sm8vo 107pp €30
The auther was a vicar
d0028
BARTH, Hans: Wahrheit und Ideologie
Zürich,ManesseV, 1945, cloth 350pp €10
UND
d0025
Bellamy, E en Nollens, H: Daarom zijn wij Bellamiaan!. . . enkele pakkende hoofdstukken….
dH Bellamiaan, 1920, OW 64pp €20
dsh23 (w dsh10)
BELLAMY, Edw: Gelijkheid voor allen
Adm Cohen, 1934, Cl dj 252pp €20
dsh9
BELLAMY, Edw: In het jaar 2000
Adm Cohen, 1934, cl dj (Fre Cohen) €20
vanDam/vanPraag 648
dsh9
BELZER, G: De zwijnen der Gadarenen. (Niet voor normale idioten!)
Rdm, nd, Ppbd ills 192pp €16
987198
Berckel, Engelbert Fr. van : BRIEV van een Heer uit Haarlem aan zyn vriend te Amsterdam over het besluit --- naar de vergadering in 'sHage…
NNp, 1782, 8vo 8pp €35
Kn20251
xo91
BERG, J Th A van den, J J Vis: Parlement en politiek
dH Teleac, 1977, 4to ills 190pp €8
xo50
BERG, J van den: Twee regimenten, een heer.
Kampen Kok, 1961, AD ow 32pp €6
x047
BERG, Max van den = Koers en organisatie van de PvdA: De opvattingen van Max vd Berg nader onderzocht
Groningen Xeno, 1978, OW 86pp €10
xo53
BERGHUIS, W P: Anti-Revolutionnair bestek, Toelichting op het beginsel- en algemeen staatkundig …
Aalten De Graafschap, 1964, Ppbd 416pp €15
staatkundig program van de Antirevolutionnaire Partij. Woord vooraf. Medewerkenden H Algra e.v.a.
xo38, xo46, 2e ex??
BESLUIT: waarbij de Grondwet…. Wordt verklaard in het Hertogdom Limburg dezelfde kracht te hebben….
Staatsblad 61, 1840, 2pp €10
xo88c
BEUNE, H H M/A J J HESSELS: Minderheid- minder recht. Een inventarisatie van bepalingen in de Nederlandse wet- en regelgeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen allochtonen en autochtonen,
dH, 1983, WODC 501pp €15
dsh13
Beusichem-BELONJE, J: De Groe en de Kleine Tijns te Beusichem
E (G), 1971, 10pp €8
E (G), 1971
BLEICH, Anet: Een partij in de tijd. 40 jaar Partij van de Arbeid 1946-1986
Adm Arbeiderspers, 1986, OW vele ills 206pp €10
xo41
BOOGMAN, J C ; G A TAMSE: De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de 19e eeuw.
dH Nijhoff, 1978, OW 236pp €10
xo39
BOUCHÉ-LECLERCQ, A: l'intolérance religieuse et la politique
Paris Flammarion, 1917, Clothb 370pp €15
Bibl. de Phlosophie Scientifique
dsh24 (w dsh3)
BREMMER, C [ed]: ARP: personen en momenten uit de gesch van de Anti-Revolutionnaire Partij,
Franeker Wever, 1980, OW 279pp €10
dsh16
BRILLERUS sondags-praetje.
Leyden Ieremias Kloeck, 1672, 4to 8pp €40
Incl. sententie Corn de Witt kn10490
xo90. 2x
BRUGMANS, I J: De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw. 1813-1870
Aula, 1958, €12
xo51,dsh7
BRUINS SLOT, J A H J S: Kleine partij in een grote wereld.
Kampen, 1963, OW 132pp (Boeketreeks) €10
dsh21
BRUMMELKAMP, A: Voor het gemeene best.
Nijkerk Callenbach, c1860, Decorated cloth 175pp €12
10 Fraai bandje -- A R voorman --- Afscheiding
xo52
BUREN- Ambt- KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving van het ambt Buuren
E (G), 1971, 7pp €5
Stat beschr.//Gelderland Herdruk van 1808
E (G), 1971
Buren- KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving v. Buren
E (G), 1958, 20pp €8
(Herdruk v.1808)
E (G), 1958
BURG, G van den: Liberalisme telkens weer!
Liberale StaatsPartij, 1939, OW 32pp €15
Toelichting op het liberale staatsprogram
xo51
BUURMAN, D J G: Het "egt verhaal" van Jacobus C. van Zutphen … schout van Beesd en Rhenoy over zijn wederwaardigheden gedurende de patriottentijd.
E (G), 1946, 18pp €15
E (G), 1946
BUURMAN, D J G: Schets van de opeenvolgende bestuursindelingen in Gelderland voor de invoering van de provinciale wet van 1850: Inleiding en verantwoording
E (G), 1958, 28pp €12
E (G), 1958
CALLAGHAN, Sean: De slavenhandel in deze tijd
Rdm Nijgh en vD, 1962, Cl dj 225pp €18
xo53
CAPITEIN en ADMIRAAL-GENERAAL: [Rapport van de] Commissie voor zyne Hoogheid als --- van de Unie … …. gelijk tot maintiennement van de Unie. .
den Haag, 4 mei 1747, smfolio, 4pp €40
xo91
CAPPELLEN tot de MARSCH,: Robert Jasper en JANUS, Een patriotse messias op de Culliopoejemaipoejepoeki-eilanden.
E (G), 1995, 42pp €20
E (G), 1995
Cappellen, Alex.van der- POELHEKKE, J J: Een paar kanttekeningen bij de 'Gedenkschriften' van -.
E (G), 1972, 50pp €18
E (G), 1972
CASSIRER, Ernst: Der Mythus des Staates. Philosophische Grundlagen politischen Verhaltens.
Fischer T., 1985, OW 410pp €20
d0025
CDA en kabinetsformatie.: Formatie belicht,
dH, c1977, OW ils 183pp €12
Stichting Politiek Vormings- en scholingswerk
xo45
CHABOT, Juliette: Een geschil tusschen Anton van Bourgondië, hertog van Brabant en Reinald IV, hertog van Gulik en Gelre, in 1412 en 1413
E (G), 1943, 77pp €22
E (G), 1943
CHETHAM, Juliet: Social work with immigrants
Lndn-Boston, 1947, OW 250pp LC €15
ds002
CLERCQ, Le: Beschouwinge over de Wet op Defensie.
dH vStockum, 1870, OW 12pp €8
dsh16
COLIJN, H =: Saevis tranquillus in undis. Toe-lichting op het antirevolutionnair beginselprogram
Adm De Standaard, 1934, cl 620pp €12
xo41
COLIJN, H en G M den HERTOG (ED): Schrift en historie. Gedenkboek der Anti-Revolutionnaire Partij 1878-1928
Kampen Kok, 1928, Cloth portr 478pp €15
xo46
COLIJN, H en J SCHOUTEN: Redevoeringen
Adm Standaard, 1937, AD OW 37pp €8
xo47
COLIJN, H: Het Vaderlandt ghetrouwe. Herdenkingsrede. Willem van Oranje
Kampen, 1933, OW 31pp €15
dsh21
COLIJN, H: Koloniale vraagstukken van heden en morgen
Adm De Standaard, 1928, cl 145pp €15
i. a.: De Inlandse beweging
xo44
COLIJN, H: Voor het Gemeene-best. Keuze uit de redevoeringen.
Utrecht De Haan, 1948, Cl portr 255pp €25
Samenstelling L W G Scholten.
xo46
COLIJN, H: Wankelen noch weifelen
Adm De Standard, 1933, AD OW 24pp €6
xo47
COLIJN, H: Wat kunnen wij doen en wat moeten wij laten om onze ingezonken volkswelvaart te verhogen?
Adm Alg Handelsblad, 1935, OW 16pp €12
dsh21
Colijn= FUCHS, J M: Korte levensschets van de minister-president
Adm tHave, c1935, OW 55pp €10
dsh21
Colijn= PUCHINGER, G: Colijn, momenten uit zijn leven
Kampen Kok, 1960, OW 204pp €15
d0015
Colijn= PUCHINGER, G: Dagboek van Mevrouw Colijn.
Kampen, 1960, Cl 179pp €15
dsh20
COLIJN=: Colijn in de caricatuur 100 uitgezochte caricaturen Voorw Colijn
Baarn, c1935, Ppbd €12
[Libelle 171/2)
dsh12, dsh20
Conseil d'estat du Roy=: REGLEMENT … …instruction des affaires renvoyées… par arrest de son conseil
Paris, Imprimerie Royale, 1738, 4to 5pp €10
xo87
Conseil d'estat du Roy=: REGLEMENT concernant la procedure que Sa Majesté veut estre observée en son Conseil
Paris Imprime-rie Royale, 1738, 4to 92p engrav. on tp. Copy "avec 145a barbe" €45
With some annotations in a contemporary fine legible MS
xo87
CONSTANDSE, A L,: De autobandieten.
Groningen St Pamflet, 1977, hcl LC platen 129pp €10
2) Met uitgebreid voorbericht
xo40
CONTRA DEBAT ofte kort antwoord op het debat jegens de Deductie van Reedenen by de heeren regeerders der stad Amsterdam overgelevert.Nieuwe aanwyzing vande bedrieglyke stellingen en loogenachtige vonden …
Adm? n publ, (1690?), 4to 8pp €40
op pag 8 een fragment uit de Batavische Arkadia'gemaakt tot:' Lof van de Vryheid.
xo90
CRAMER, N: Wandelingen door handelingen
dH Staatsuit-geverij, n d, OW 351pp €10
xo53
CRICK, B&W A ROBSON[ED]: Protest and discontent
Pelican original, 1970, OW 220pp €10
dsh5
Culemborg= JONG, J D de: Culemborg onder Spaanse bezetting 1567-1577
E (G), 1958, 10pp €8
E (G), 1958
Culemborg-BELTJES, P J W: Geschiedkundige aantekeningen van Gerard VREMDT, notabel burger der stad Culemborg, 2de helft 16de eeuw
E (G), 1941, 22pp €18
E (G), 1941
Culemborg-JONG, J D de: Culemborg onder Franse bezetting 1672-1674
E, , 12pp €10
x?
Culemborg-SCHILFGAARDE, A P van: Floris van Culemborg in Ballingschap
E (G), 1942, 10pp €8
E (G), 1942
Culemborg-VEEN, JSv: De omwenteling te Culemborg in 1795.
E (G), 1921, 12pp €10
E (G), 1921
DALEN, A G van: Van Bourgondië tot Oostenrijk, Gelre van 1477 tot 1483, naar de briefwisseling van OSWALD, Heer van Bergh.
E (G), 1960, 90pp €26
E (G), 1960
DECREET betrekk.tot de generale organisatie der [H]anseatische departementen.[Osnabrück)
11 frimaire AN VII, 49/72pp €25
xo92- 381
DEFINITIEVE LYST: der verkiesbare tot den senaat
Hasselt, 1935, 7pp €15
Met bedrag der belastingen…
xo88b
Doesburg- MULDER, J: Een magistraat in beroering.
E (G), 1984, 22pp €15
Een onderzoek naar de sociale mobiliteit onder de regenten van Doesburg….1665-1717. EN: Heijnis-Renssen en Mulder in 1986 8pp
E (G), 1984
DOMELA NIEUWENHUIS, F: Typen, karakterstudies. Geschiedenis van het socialisme
Adm S L van Looy, 1901/2; 1903, 2 vols + 1 vol cloth (nearly uniform) w portraitas €45
xo43
DOMELA NIEUWENHUIS, F: Vertellingen voor het volk verzameld
Gorinchem/ Amersfoort P M Wink, 1903, 2 vols in 1 Or cloth €45
xo39
DREES (Sr) . W: Het Nederlandse parlement vroeger en nu.
Adm Strengh., 1975, Cl dj 318pp Veel ills €16
dsh20
DRIESSEN, H L en A.Joh. MARIS: De instructiën voor de Gedepu-teerden van Gelderland ter Generaliteit
E (G), 1954, 16pp €15
E (G), 1954
DUMON, W: De middenstand als sociologische categorie … midden-standsbegrip
Leuven, Nauwelaerts, 1963, OW 254pp €18
xo43
DUYS, J E W: Ter oriëntering, eenige beschouw. N. a. v vragen v democratie
Zutphen Thieme, 1923, OW 29pp €12
xo43
EEN WAAR VADERLANDER: Missive behelsende eenige bedenkingen over het provisioneel rapport van de Commissie van 24; aangesteld op ordre van de Provisionele Representanten van Holland tot het onderzoek en het POLITIECQ en FINANTIEEL gedrag der LEDEN en MINISTERS van het voorig bestuur.
C vd Aa, 1796, 8vo.2,72p €65
vD II,604 NNBW I p 3
xo89
Elburg- WIT, J A de: Een tyrannieke Franse gouverneur in Elburg
E (G), 1989, 14pp €10
E (G), 1989
Elburg-Hattem= RESOLUTIE: REQUEST…verzoek den erfstadhouder in zyne hooge charges te bepalen…met NAAMLIJST der inteekenaren.
den Haag, 1796, 8vo 16pp €48
begin burgeroorlog!! Naamlijst van ongeveer 400 namen. (Rosendael pp333-38) kn21275
xo89
Empe-WILHELMY VAN HASSELT, J C: Dat huus toe Empe (Gem Brummen) met platen
E (G), 1967, 87pp €22
E (G) 1967
ERASMUS: Oorlog
Adm WB, 1969, OW 56pp €6
d0027 (w dsh9)
Erasmus= REDEKER, Hans: Ik wil een niet-burger zijn. Erasmus in onze tijd
Adm vKampen, 1969, Oblong OW ills 64pp €5
d0037 (of dsh7)
ESSINK, J G H C: De goddelijke deugd der verdraagzaamheid
Utr vRossum, 1865, €32
d0020 (w dsh8)
EWALD, J L: Over staatsomwentelingen, …derzelver bronnen en behoedmiddelen.
Utrecht, bij Wilem van Ijzerworst, 1792, 8vo, 199pp €35
U h Hoofduitsch door J van LOO, pred te Ootmarsum
xo72a'
FINGER, Otto: Philosophie der Revolution Studien z Herausbildung der Marxistische Theorie der Revolution als mater. Dialect…
Bln VEB, 1975, Cl dj 470pp €30
Studie zur Herausbildung der marx. -leninistische Theorie der Revolution als materialistisch-dialektischer…. s
d0036 (of dsh9)
FOCKEMA ANDREA, SJ: Een mensenleven in Nederland. driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming.
Alph. Samson, 1957, Cloth €20
dsh18
FRANCKENS, Ghiele: De kogel door de kerk. Een zeer ernstig woord aan alle katholieken in Nederland
Adm Het Katholieke boek, c2000, OW 198pp €12
xo47
FRANCOT, Esther &Pieter van den Nieuwenhuizen: "Verwacht meer van ernstig werken als van vurig hopen"
E (G), 1990, 20pp €15
Het netwerk rond Jhr J A C A van Nispen van Sevenaer bij de verkiezingen voor Prov Staten in 1850 in het district Doetinchem.
E (G), 1990
FRANCQ van BERKHEY, J Le: Concept missive aan prins Willem V onderdrukten stad-houder der Verenigde Nederlanden.
NNp, nd, 8vo tp,6pp €15
xo91
Gaay F= BREEDVELD, W en John JANSEN VAN GALEN: Gaius, De onverstoorbare gang van W F de Gaay Fortman.
Utr Scheffers, 1996, OW 272pp ills €12
d0014
GAAY FORTMAN, Bas de: De kunst van het ivoor draaien. Handleiding voor het politieke ambacht.
Utrecht Spectrum, 1979, OW 126pp €12
xo51
GAAY FORTMAN, Bas de: Onderweg genoteerd Reisbrieven.
Utr Spectrum, 1981, €12
d0029
GAWRONSKY, Dimitry: De balans van het Russische bolsjewisme uit authentieke bronnen
Arnhem vLoghum. Slaterus en Visser, 1919, OW 77pp €24
Grierson p66 Toespraak waarin de Voorlopige Regerinmg wordt aangevallen) Afgevaardigde der Russisch Sociaal-Revolutionnaire Partij….
x039
GELDEREN, M van: Het vrijheidsideaal van de Nederlandse opstand
Gouda, 1995, OW 29pp €10
dsh7
Gendringen en Etten-DALEN AG van: Gendringen en Etten: Casus Belli.
E (G), 1956, 7pp €5
E (G), 1956
Gerhard= SPIGT, Piet: A H Gerhard, vrijdenker, socialist en opvoeder. Een keuze uit zijn opstellen….
Adm Arbeidersp, 1949, Cl. 247pp €12
d0032
GOBINEAU, Arthur de: Essai sur l'inégalité des races humaines
Paris Pierre Belfond, 1967, Cl 878pp €55
Presentation Hubert Juin
d0029 (of dsh4)
Goch-HILGER, H P: Graefenthal oder Neukloster bei Goch
E (G), 1967, 59pp €22
46 (uitvouwb.) ills op pl. Goch. Ehemalige Zisterzienserinnenabtei und Grabstäte des Hauses Geldern
E (G) 1967
GOES VAN NATERS, M van der: Het staatsbeeld der sociaaldemocratie.
Leiden, 1930, TH 262pp €32
dsh17
GRASWINCKEL, DPM: De aanstelling van Graaf Willem vd Bergh als stadhouder van Gelderland
E (G), 1925, 8pp €5
E (G), 1925
Grave/Cuyck-KUYS, Jan: De ambtsman van Grave en het Land van Cuyck Johan van der Donc 1443-1479
E (G), 1985, 14pp €10
E (G), 1985
Groen v Pr= SCHUTTE, G J: mr G Groen van Prinsterer
Goes Oosterbaan, 1972, Ppbd ills 183pp €12
xo39
Groen v Prinsterer, = HARTOGH, G M den: Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871 Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis van de ARP.
Kampen Kok, 1933, OW 282pp €20
In opdracht van de Kuyper-Stichting
dsh16
Groen van Pr= MULDER, H W J: Groen van Prinsterer, staatsman en profeet.
Franeker, T Wever, 1973, OW 140pp €10
xo47
GROEN VAN PRINSTERER, G: Ongeloof en revolutie Een reeks historische voorlezingen. Bew. H Smitskamp
Franeker, 1976, Cl 341pp €20
Derde uitgebr druk
dsh15
Groen van Prinsterer= DIEPENHORST, P A: Groen van Prinsterer's strijd voor de christelijke school.
Utr, Ruys, 1911, OW 41pp €12
Christendom en maatschappij
987070
GUNSTEREN, W F van: Kalvinismus und Kapitalismus. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Beziehungen zwischen kalvinistische sozial-Ethik und kapitalistische Wirtschaftsgeist.
Adm NoordHollandse, 1934, Cloth TH239pp €25
xo43
HARMSEN, Ger: Nederlands kommunisme. Gebundelde opstellen
Nijm. SUN, 1982, OW 388pp (Licht watervl) €12
dsh16
HARTOG, M W: Prins Willem III en de hertogs-hoed van Gelderland 1673/5
E (G), 1978, 30pp €15
E (G), 1978
Heemskerk, Th= DIEPENHORST, P A: Mr Th Heemskerk, biografie.
Zwolle LaRivière en Voorhoeve, 1932, 4to Cloth portr 126pp €10
xo42
HEER, Joh de [1866-1961]: 8 vols gepubliceerd bij Het Zoeklicht
c1935, Oorspr omslag €85
Het oosterse vraagstuk|| Christus naar de schriften|| Achter de schermen der Jehova's Getuigen|| De verderfelijke dwalingen der Jehova Getuigen||
dsh23 (w dsh7)
HEER, Joh de: De eindcrisis der volken is Armageddon|| Hoe kom ik tot bekering?|| Het Romeinsche vraagstuk || Het 1000-jarig rijk
€35
(Mede) oprichter NCRV, (Vrije) Evangelist (-ische beweging) 1919|| Maranathabeweging
d0036a (of dsh7)
HEER, Joh de: Het duizendjarig vrederijk
Zeist Zoeklicht boekh, 1934, 304pp €22
d0036a (of dsh8)
Heerde-KLEIN KRANENBURG, A: De Hulsbergerlanden in het ambt van Heerde
E (G), 1975, 44pp €18
Een overzicht Kaarten
E (G), 1975
HERSTELLING, Grondwettige herstelling v Nederlands: Staatswezen, zo voor het algemeen bondgenootschap als voor elke bijzondere provincie... 2de deel 2)p1-44 Prov Gelderland; p44-250 prov Holland.
Amsterdam Johannes Allart, 1786, 8vo cont brds x,250pp €75
Gebaseerd op het Amerikaans model (als enige) met veel citaten uit 'Aan het volk van Nederland'. Deel I ontbreekt, deel III nooit verschenen.
xo91
HINTE, N van: De Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst 1901-1936
n pl n publ, c1926, Cloth vele portretten 359pp €25
xo40
HOLTHUIZEN- SEEGERS, G H J: Arnhem tussen 1665 en 1744.
E (G), 1987, 38pp €18
Van gesloten samenleving naar ontluikende pluriformiteit en groei.
E (G), 1987
Huissen- KEIJMEL: Statistieke Beschrijving v Huissen.
E (G), 1959, 6pp €5
Herdruk van 1808
E (G), 1959
HULST, H van e. a.: Het Rode Vaandel volgen wij! Geschied van de SDAP van 1880 tot 1940
c1940, Cl dj 320pp €25
Inleiding Willem Drees
dsh18
IDDEKINGE, P R A van: Een provinciaal interregnum: Provinciaal bestuur van bevrijd Nederland september 1944- Augustus 1945
E (G), 1991, 34pp €22
E (G), 1991
IDDEKINGE, PRA van: Leiders beginsel in praktijk.
E (G), 1985, 30pp €22
Provinciaal bestuur van bezet Gelderland 1944/45. EN: in1986 Buurman/Van Iddekinge: DE archieven…..
E (G), 1985
Invallende gedagten, by het overdenken der tegenwoordige tyds omstandigheden.
Groningen , 1748, 8vo 8pp €45
Ondertekend: Ex tempore. Gedrukt in de Vrystad Groningen, by Adrianus Denkenaar, Gerritz kn17928
xo90
Invallende gedagten, by het overdenken der tegenwoordige tyds omstandigheden.
Groningen, 1748, 8vo 8pp €45
Ondertekend: Ex tempore.Gedrukt in de Vrystad Groningen,by Adrianus Denkenaar, Gerritz kn17928,
X090.
JANSE, A: Van idolen en schepselen.
Kampen Kok, 1938, OW 145pp €15
xo46
JAPPE ALBERTS, W: Een Gelderse Kroniek te München.
E (G), 1952, 25pp NB15 €18
E (G), 1952
JONGELING, P: Een vast verbond. De Unie van Utrecht in haar historische context.
Gron De Vuurbaak, 1979, OW 69pp ills €12
dsh20
JONGELING, P: Het stille sterven. Tekening en toetsing van politieke en geestelijke verschuivingen op christelijk erf.
Gron. St Gereform.Gezinsblad, c1965, OW 56pp €15
dsh21, xo51 2x
Jongeling= VALKENBURG, Rik: Jongeling ten voeten uit.
Wagen ZomerK, 1971, OW 167pp €12
dsh8 (w d0028)
KADT, J de: De consequenties van Korea, Een pleidooi voor vrede door kracht
€25
ds002
KADT, J de: De politiek der gematigden. Een open wereld voor de jaren zeventig.
Adm CA van Ootschot, 1973, Cloth (joint broken) dj 596pp L. st €15
xo42
KEPHART, William M: Extraordinary groups of unconvenal life- styles
Lndn, 1977, Ppbd dj plates 309pp €20
Amish=Oneida=Father Divine=Shakers=Mormons=Hutterites=Modern communes
ds001
KERSTEN, Ds GH= GOLVERDINGEN,: Ds G H Kersten.
Amersfoort, Bond v Jeugdverenigingen, 1971, Cl dj 220p €18
dsh22
KLEEF-BERG!: NAPOLEON doet afstand van Berg en Kleef, zoals eerder Joachim, in faveur van Napoleon-Ludovicus zoon van Koning van Holland, …..
3 mars 1809, 2/35pp €18
xo92- 229
KOFFIEHUISPRAATJE : tusschen een oud Amsterdamsch koopman, een Fries en enige anderen, gehouden des nagts van den 4. may 1747 in het koffyhuis van monsieur N. te Amsterdam.
Amstrdam Is.Tirion, 1747, 8vo40pp €45
vD schrijft "Pruis" in plaats van "FRIES", andere uitgave? Door Johan WAGENAAR vDoorninck IIp322 nr2024
xo89
KRUJT, J P: Het Nederlandse volkskarakter en het socialisme
Arnhem Va Loghum Slaterus, 1934, OW 95pp €12
Woodbrookers
xo52
KUIPER, D Th: De voormannen. Een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt en kerngroepvorming binnen de Gereformeerde wereld in Nederland 1820-1930
Meppel/Kampen Boom / Kok, 1972, OW 665pp (Used) €30
x038
KUIPER, R: Zelfbeeld en wereldbeeld. Antirevolutionnairen en het buitenland 1848- 1905
Kampen Kok, 1992, OW 316pp €15
xo46
Kupers, Evert= WITTEBOON, S: Evert Kupers
Adm Kuurstra, 1949, €15
ds004
KUSTER, H J: Over homosexualiteit in middeleeuws West-Europa.
Utrecht, 1977, OW TH 175pp €20
dsh14
KUYLAARS, AM: Werk en leven van de industriële loonarbeider….
Leiden Skroese, 1951, cl 237pp €25
dsh21
Kuyper, A = PUCHINGER, G en N SCHEPS: Gesprek over de onbekende Kuyper
Kampen Kok, 1971, Portrb 72pp €8
ds004
KUYPER, A: Afgeperst N a v Kamerdebat 6 dec 1911
Kampen Kok, 1912, OW (gepl. ) gr8vo 111pp €12
ds001 (w d0019)
KUYPER, A: Ons Program
Adm J H Kruyt, 1880, Clth 496pp €15
2de druk Rebound
xo47
KUYPER, A: Starrentritsen (Editio castigata)
Kampen Kok, 1915, OW 100pp €12
xo46
Kuyper, A= AUGUSTIJN C, J H PRINS, H E S WOLDRING (ED):: Kuyper, zijn volksdeel, zijn invloed
Delft Meinema, 1987, OW ils 263pp €12
xo46
Kuyper, A= KUYPER, HSS en JH: Herinneringen van de oude garde aan den persoon en de levensarbeid van dr A Kuyper
Adm ten Have, 1922, OW 192pp €18
xo47
Kuyper, A= RULLMAN, J C: Abraham Kuyper een levensschets.
Kampen, 1928, Portr Cl 264pp €20
dsh21
Kuyper= GOOYER, AC de/ Rud v REEST: Kuyper de geweldige… van dichtbij
Baarn Bosch en Keuning, c1935, €12
dsh12
Kuyper= STELLINGWERFF, J: Dr. Abraham Kuyper en de Vrije Universiteit
Kampen Kok, 1987, Ppbd ills 365pp €15
xo45
KUYPERS, G: Het politieke spel in Nederland. Diagnoses, remedies en een suggestie.
Meppel, 1967, OW 206pp €12
dsh17
KWAADSTENIET, W de: Het recht van kamerontbinding.
Deventer Kluwer, 1968, OW TH 356pp €20
xo43
LIBERALE LIBRALE PARTIJ, De: in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, opgedragen aan: den Katholieken Kring te 'sBosch
sHertogenbosch W van Gulick, 1872, Hldr LC 405pp €85
[door A van de Laar? 627?] BIJGEBONDEN: Algemeene vergadering der Katholieken in Belgie, gehouden te Mechelen. Verslag eerste zittyd 18-22 august 1865. Gent A Neut 1865 244pp
vvv5
Lichtenvoorde-DRIESSEN.H L: Bijdragen tot de geschiedenis van Lichtenvoorde
E (G), 1953, 10pp €10
E (G), 1953
LIEFHEBBER VAN 't VADERLAND: Alle de magistraatsgezinde, benevens alle de HERTOGS aanhangende publique schrijvers, met naam en toenaam
Den Haag, 1760?, 8vo 32pp €75
…de schrijvers van de Diemer- of Watergraaf-Meersche Courant, de Politique Hollandais…Nic HOEFNAGEL. Gedrukt In de gecroonde Boekverkoper Gosse….
xo91
LIEFHEBBER VAN TUYN EN BOOM: d'Oranjenboom In Hollants Tuyn gestelt, ontstelt, herstelt. Met de vrugten en gevolgen … in rym gebracht. Gedruckt voor de mede-liefhebbers van de selvige Tuyn en Boom.
1672, 4to 8pp €45
kn10628
xo90
LIESHOUT, Marcel van: Een groeiend zedelijk kwaad. Documenten over de criminalisering en emancipatie van homosexuelen 1910-1916
Adm Spinhuis, 1992, OW 260pp €15
dsh13
LUNS, J M A H/ Pierre HUYSKENS: Gelooft U mij, het was een genoegen. Herinneringen
Adm Sijthoff, 1988, OW 152pp €15
dsh17
LUTTERVELT, R van: De Portretten van Marten van Rossem
E (G), 1959, 14pp,13 ills op pl. €12
E (G), 1959
LUTTERVELT, R van: Het portret van Hertog Karel v. Gelre in het gemeentemuseum te Arnhem
E (G), 1960, 12pp,14 ills 10 €12
E (G), 1960
LUXEMBURG, Rosa: Massenstreik Partei und Gewerkschaften.
Petersburg sept 1906 en Hamburg 1926, 1906/1926, €12
987059
Maas en Waal-KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving van des ambts van Tusschen Maas en Waal..
E (G), 1971, 16pp €12
E (G) 1971
MAAS, P F: Kabinetsformaties 1959-1973
dH Staats-uitgeverij, 1982, OW 408pp €25
xo41
Mackay= BRINKEL, Th B F M e a [ed]: Het kabinet Mackay. Opstellen over de eerste christelijke coalitie. 1888-1891
Baarn, 1990, OW pl 267pp €10
10 essays by Puchinger, vRoon, Brinkel,
dsh16
MAK, Aart (Ed): 100 jaar Gereformeerd jeugdwerk.
Kampen Kok, 1988, Obong ills OW 110pp €10
xo46
MARCHANT, H P: Hoe kwam ik er toe ?
sBosch Teulings, Ca 1935, 2) 135pp €15
dsh20
MARCUSE, Herbert: Geweld en vrijheid. Politieke opstellen.
Adm Bbij ea, 1968, OW 164pp €6
dsh24 (of d0030)
MARIS A Joh: Prins Willem III en het provis. Regeringsbestel in Gelre en Zutphen van 1674: De benoemingen in de hoofdstad Nijmegen
E (G), 1984, 8pp €5
E (G), 1984
MARIS, A Joh: Prins Willem III en het provisi-onele regeringsbestel in Gelre en Zutphen van 1674
E (G), 1981, 36pp €15
E (G), 1981
MARTENS van SEVENHOVEN, A H: Eenige opmerkingen over de vorming van het graafschap Gelre.
E (G), 1933, 22pp €20
E (G), 1933
MARTENS van SEVENHOVEN, A H: Schets van de geschiedenis der burgerlijken gemeenten in Gelderland voor… 1851
E (G), 1921, 50pp €20
E (G), 1921
Middelen van redres opgesteld door de burgeren in- en opgezetenen van Holland.
NNp, n.d., 8vo 16pp €25
Pamflet zonder gegevens, verwijzingen naar Leiden. Voornaamste thema: Belastingen en ander ongerief. n v t
xo89
MOORMAN VAN KAPPEN, O: De Bataafse omwenteling in Gelderland.
E (G), 1996, 14pp €10
E (G), 1996
Muiterij= Verzaameling : … van gedichten als Geessel der Muitelingen, De prikkel der beteugeling; Breydel…voor heerschende muitzucht…
Groningen tc etc, 1748?, 8vo 43pp €75
Lucas Trip (Groningen)?Zie vDoorninck I, pag 309 Irenophilus niet in kn.
xo91
MULLER, Alb: Principes chrétiens et colonisation
Brux Cité chrét., 1927, €18
d0025 (w d0035)
MUSCH, Cornelis: Doodt-stuypen van d'heer -----.
Ghedruckt Anno 1646, 1646, 4to 8pp €38
Knuttel 5365 Rijmpamphlet Knuttel 5371
xo83d
NED. BOND v. JONGELINGSVER. OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG: Programma 51e Bondsdag 1939 UTRECHT
OW vele ills 36pp €15
dsh22
NederBetuwe=KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving van het ambt Nederbetuwe
E (G), 1970, 12pp €8
Statistieke beschr… Gelderland XII Herdruk van 1808
E (G), 1970
NEDERBRAGT, J A: Proeve eener theorie der economie naar Christelijke belijdenis
dH Drukkerij Voortvaren, 1921, OW 455pp €25
x038
Neede-SMIT, J G: Kerk en Kerspel van Neede tot 1616
E (G), 1974, 24pp €15
E (G), 1974
NICOLAS, Els, e.a.: Repressie in Nederland
Adm vGennep, 1980, OW 264pp €10
xo52
NIELSEN, Kaj: Equality and liberty. A defense of radical egalitarianism
A defense of radical egalitarianism, 1985, Cloth 329pp 1) €25
Cloth 320pp 1) ??
ds004 (of dsh9)
NIETZSCHE, Friedrich: Nietzsche-Worte über Staaten und Völker. Zusammengesteld Elisabeth Forster-Nietzsche
Kröner TaschenAusgabe, , Ppbd 171pp €15
d0020 (w d0021)
NIEUWE ORGANEN: Rapport tot nadere uitwerking artt. 78 en 194 Grondwet, uitgebracht door de commissie… S.D.A.P.
Adm Arbeiderspers, 1931, OW 168pp €25
leden vd cie o.a. : Albada, GvdBergh, L A Donker, Sannes, WA Bonger, Troelstra, vdGoes vNaters…………….
xo41
NIEUWENHUIS, Joan A: Uit den tijd der voortrekkers.
Adm Ontwikkeling, 1927, Cloth portretten 140pp €18
dsh16
NIJENHUIS, W: Hoe Calvinistisch zijn wij, Nederlanders?
Docum.Centrum Ned Protestant., 1994, OW 48pp €9
xo53
Nijkerk- BUNT, Aleid W van der: Een klein stadje in een bewogen tijd.
E (G), 1949, 15pp €12
E (G), 1949
Nijmegen- KEIJMEL, P D: Statistische beschrijving 1808
E (G), 1954, 30pp €10
I Schependom van Nijmegen
E (G), 1954
Nijmegen- SCHAIK, R van: De bevolking van Nijmegen in het eerste kwart van de 15de eeuw.
E (G), 1978, 26pp €18
Een kritisch onderzoek naar de waarde van fiscale bronnen.
E (G), 1978
Nijmegen- WERTHEIM, W F en A H Wertheim…: Nieuw licht op de geweldige opschudding te Nijmegen [c1705]
E (G), 1982, 16pp €10
E (G), 1982
Nijmegen, Rijk van, en =KEIJMEL, P D: Statistieke Beschrijving Rijk van Nijmegen en Nederrijkse Walt
E (G), 1960, 26pp €10
Herdruk van 1808
E (G), 1960
nummer 1/2: SENAATS-BESLUYT ORGANIEK [OPRICHTING] decreteert: Het gouvernement van de Republiek wordt toevertrouwd aan eenen keyzer die den titel aanneemt van KEYZER der Fransen.. ... [ addit.(2) : Regl. De voorstelling vermeld in art 142 a.h.volk voor te dragen ten eynde acceptatie.]
28 Floréal AN XII, [8 prairial AN XI], 71,9pp [25/37pp] €30
klein gaatje laatste pag, verlies van enkele letters. Toegevoegd nr 2 Reglement ten einde acceptatie (te krijgen)van het volk
xo92- 1, 2
OFFICIER DER BURGERYE VAN AMSTERDAM, Politieke bedenkingen en onderrigtingen van een oud en geweezen, aan zijn neef ….
Adm P.Conradi, 1786, OW ud tijd 54pp €75
K21302?
xo90
OFFICIER DER BURGERYE VAN AMSTERDAM,: Politieke bedenkingen en onderrigtingen van een oud en geweezen, aan zijn neef ….
Adm, P.Conradi, 1786, OW ud tijd 54pp €75
K21302?
X090
OPWEKKING aen de burgery van Nederland. Ondertekend H L E.
Is alom te bekoomen., 1782, 8vo 8pp €25
Motto: Noodweer is geoorloofd… kn20162
xo89
Oudewater= ALETHOPHILUS: Missive aan …. Jan van Strijen, (alias) Juvenalis Hagensis, Oud-bailliuw van Oudewater , etc. .
Alom te bekomen, 1782, 8vo 14pp €35
kn20237
xo91
Overbetuwe- KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving 1808, Statistieke beschrijving van het ambt Overbetuwe
E (G), 1964, 20pp €10
E (G), 1964
PATER, J C H de: Reformatorische stemmen: De kern van onze Nationale Gedachte
dH Willem de Zwijgerst., 1942, OW 45pp €18
d0024 (w d0032)
Paulus, P= PROCLAMATIE: Benoeming P PAULUS tot president van de Nationale Vergadering en tot secretaris P J vande Kasteele,
Den Haag, 1796, Plano28x34cm €18
A J de Sitter, G W van Marle en J Valckenaer/
xo91
POLAK, Fred: Lof der Botheid / Knappe koppen verliezen vijgeblad
Adm Elzevier, 1974, OW 207pp €8
d0031
POLMAN, A D R: De Reformatorische inzet der dogmatiek
Kampen Kok, 1950, AD OW 35pp €8
xo47
PROCLAMATIE: … afstand en overdracht/aanvaarding
Staatsblad 63/64, 1840, 4pp, 5pp €18
xo88c
PUBLICATIE: …veranderingen Grondwet
Staatsblad 47/59, 1840, 36pp €40
Betreft op name van Hertogdom Limburg in de Grondwet vanhet Konikrijk d Ned. Betreft op name van Hertogdom Limburg in de Grondwet vanhet Konikrijk d Ned.
xo88d
PUBLICATIE: betrekkelijk het vereenigd bestuur eener Nationale Vergadering of conventie…. Benevens het REGLEMENT voor dezelfde nationale door hun Ho:Mo: vastgesteld op de 30 december 1795
dHaag, 1796, 36pp €55
Vervangen van de Staten Generaal Kn22699e
X090
Puchinger= GAAY FORTMAN, W F de [ed]: Achter den tijd. Opstellen aangeboden aan G. -- tgv 65e verjaardag.
Hlm, 1986, Cl dj 254pp €15
dsh13
Quack, H P G= BARENTS, J: H P G Quack zijn leven en werk
Assen vGorcum, 1959, Cl 184pp €20
xo43
REES, J van: Open brief aan... dr A Kuyper... n a v de dienstweigering van Jan P Terweij
Drukkerij Vrede Amersfoort­, c 1904, 16pp €25
Prof Jacob van Rees,voorman van de christen-anarchistische beweging…in actie tegen het militarisme; groepen rond drukkerij Vrede (1897-1906)
987008
Renkum-TERSTEEG, J: Enkele hoofdzaken uit de geschiedenis van het oude kerspel Renkum.
E (G), 1974, 25pp €15
E (G), 1974
RESOLUTIËN : van de provisioneele repraesentanten [betreffende voorbereiding] van het register der resolutien: 25/11[3x]; 28/12; 29/12; {2x]; 30/12 1795
…., 1795, 8vo 7parts €75
Extract uit het register der resolutien
xo89
Roermond= VRIES, W de: Speculaties rond het stadsrecht van Roermond
E (G), 1969, 13pp €10
E (G), 1969
ROES, JSLAWB: De waldgraaf van het (Neder)Rijkswald
E (G), 1996, 26pp €18
E (G), 1996
ROGIER, Jan: De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten
S U N, , LC 338pp €10
xo50
ROGIER, Jan: Een ernstig woord aan mijn Rooms Katholieke medeburgers.
Adm Brand/-Polak en van Gennep, 1967, OW 76pp €12
Pleidooi voor een volwassen politieke keuze van katholieke Nederlanders
xo51
RÖLING, B V A: Over oorlog en vrede
Bezige Bij, 1969, OW 227pp €8
idem 1963 253pp
xo52doo28
RÖLING, B V A: Over oorlog en vrede. Problemen van het atoomtijdperk.
Adm Bbij, 1963, OW 253pp €10
d0028 (w d0030)
ROSENFELD, Paul: De briefwisseling van Philippe de Montmorency… Stadhouder van Gelderland met Philippe II….en Marg. Van Parma (1555-1560)
E (G), 1953, 62pp €32
E (G), 1953
RUITER, AC de: De grenzen van de overheidstaak in de Antirevolutionnaire staatsleer.
€15
dsh20
RULER, A A van: 7 brochures [Samenwonen als volk in verscheidenheid| Fundamenten…Diaconaat| Na 100 jaar Kromstaf| Protestantse Unie Onze grondlijnen |Verhardt uw hart niet |Hoog-diep-gewoon. |Het Koninkrijk Gods en de geschiedenis
€35
d0030 (w d0019)
RULER, A A van: Religie en politiek.
Nijkerk Callenbach, 1945, Cl 436pp €20
d0014 /23(w d0018/20)
RULER, AA van: Onze grondlijnen/ De staat en de Openbaring 2 redevoeringen
1947, 12/10pp 15 €15
Cum ann. :Brief van De Geer (CHU) De Vrije Natie uitvoering gym. Veren Elburg e d
d0020 (w dsH3)
SAEDELEER, Ant de: Het streven naar eene volmaakte inrichting van de staat op de drempel der 17e eeuw
Antw, 1941, Ppbd 53pp pl €20
dsh11
Saks= JONG, F de: J Saks, literator en marxist. Een politieke biografie.
Adm ArbP, 1954, Cl 298pp €18
dsh22
Savornin Lohman, A F de= MALSEN, H van: -- van zijn denken en handelen
Hlm Bohn/ VUB, 1931, Kl8vo Cl portr 224pp €10
xo62, xo39
SCEAU DES OFFICES,: Declaration du Royconcernant les oppositions au sceau des offices
Paris Imprime-rie Royale, 1741, 4to 4pp €16
xo87
SCHAEPMAN, H J A M: Het lied des konings. Een gedicht.
Adm, 1869, OW(besch) 22pp[enk potloodaant] €12
987089
SCHAEPMAN, H J A M: Roomsch recht en protestantsch verweer.
Utr, vRossum, 1892, OW(besch) 44pp €24
v. d. S. N a v Gunning: Protestantsch verweer. Rogier (1953) p414 ... waarin naast veel 'corviniaans' een Luther-tekening voorkomt die wel zeer afwijkt van wat Roomschen gewend waren…
987090
SCHERMERHORN, W. Dagboek: Geheim verslag …als voorzitter der Comm. Generaal voor Nederlands-Indië 1946-1947
Utrecht Nederl Histor.Genootschap, 1970, 2 vols Portr. /platas OW €35
xo40
SCHILFGAARDE, A P van: De onderwerping van de Geldersche bannerheeren aan den Roomsch-koning
E (G), 1929, 12pp €10
E (G), 1929
SCHILFGAARDE, A P van: Het testament van hertog Karel en zijn afstammelingen.
E(G), 1950, 30pp €18
E (G) 1950
SCHIMMELPENNINCK vd OYE, C O A: Bijdragen tot een geschiedenis van Baer en Lathum
E (G), 1972, 14pp €10
E (G), 1972
SCHLAMM, W S: Die jungen Herren des alten Erde
Stuttg Seewald, 1962, cloth 302pp €8
ds003
SCHOUTEN, J: Partijformatie en Partijgroepering.
Wageningen Zomer en K, 1945(sep), OW 32pp €15
xo47
SCHOUWEN, Jan de/ Marcel van HOORN: DEMOCRATIE EN VERKIEZINGEN
Studium Generale Tilburg., 1977, OW 145pp €15
Constandse, Sassen, van Wijnen, e. a.
xo41
SCHRIFT en HISTORIE: Gedenkboek 50-jarig bestaan ARP 1878-1928
Kampen Kok, 1929, CL (loose) Portr 408pp €18
dsh25
SICKESZ, W C: Synthese van 3 ideologieën, Communisme-Socialisme-Kapitalisme
Asd Pr Publ, 1957, €12
xo50
SIMAR, Théophile: Étude critique sur la Formation de la doctrine des races au XVIII….XIXe s.
Bruxelles, Académie Royale, 1922, gr8voOW(sl dam) 403pp €40
xo51
SINT, PRONK, d'ANCONA: SCHUIVENDE PANELEN
Cie Program, 1987, OW 195pp €8
Continuiteit en vernieuwing in de sociaal democratie
xo52
SLAPEN DE BOEREN, SO WAKEN DE GANSEN.
Adm Symon Bree, 1672, Plano,eenzijdig bedrukt 32x22cm,2 kol.,sm.marges €35
Vaak geciteerd als volksdemocratie door pamfletten (bijv.Harms,Boekhistor.overzicht) Kn10279
xo90
SMITHUYSEN, C B (ED): De hulpbehoevende mecenas Particulier, Initiatief overheid en cultuur 1940-1990
Boekmanstichting Walburgpers, 1990, OW ills 352pp €12
xo50
SMITS, D W: De schaadelykheid der thans heersende tweedragt in onze republiek en beste raad ( Inleiding)
Rdm Ben-net enHake , 1782, 8vo pag 1-68 €12
Niet compleet verschenen, alleen de Inleiding Kn20197NNBW X vDII,p496
xo89
SNETHLAGE, J L: De religie van het Bolsjewisme.
Assen vGorcum, 1932, OW[Vragen van nu, VII] €18
dsh25
SNETHLAGE, J L: De strijd om de wereldbeschouwing.
1931, €15
dsh25
SNETHLAGE, J L: Lenin en Christus. De Sowjet-Unie en het godsdienstig vraagstuk.
Kleine Bibliotheek VVSA (Vereeniging van Vrienden van de Sowjet Unie]OW 24p, 1935, €25
Met een interessante inleiding ondertekend door het "Hoofdbestuur VVSU afd uitgeverij"
dsh25
SNETHLAGE, J L: Rondom mijn onderhoud met de Algemene Synode der Ned. Herv. Kerk op 6 Augustus 1935
Oss, Drukkerij M van Loosbroek, 1835, (tekst gedateerd Oyen 20-24 augustus 1935) OW 22pp €20
dsh25
SOCIALISATIE-VRAAGSTUK.: Rapport uitgebracht door de Commissie…. S.D.A.P.
Adm/Rdm Ontwikkeling, 1920, OW 193pp €45
xo40
STIKKER, D U: Memoires. Herinneringen
Rdm Nijgh en vD, 1966, Cl platen 360pp €30
St. on tp, Plastif. …. uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis
x045
STOFFEL, S H: De massa-mensch en zijn toekomst. Proeve van een analyse van onze samenleving
Adm Vrij Nederland, 1946, hcl 301pp €6
licht waterbeschadigd
xo44
SUYS, J: De nieuwe politiek. Over politieke beginselen van deze tijd.
Adm Meulenhoff, 1946, Hcl 222pp €18
Inliggend Art. van O Noordenbos: Een politiek denker herdacht
xo50 dsh16
SYNCERUS PATRIDOPHILUS: Staatkundige droom van eenen welmeenenden Hollander …en de allergelukkigste verheffing van Willem Karel Hendrik Friso…tot stadhouder etc
RotterdamNic.Smithof, 1747, 8vo 44pp €35
xo89
TAAL, G: LIBERALEN en radicalen in Nederland 1872-1901
dH Nijhoff, 1980, OW 617pp €35
xo44
Talma= RUITER, T de: Minister A S Talma.
Franeker Wever, 1946, Cl 248pp €20
Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland.
dsh21
TER DISCUSSIE: Om een evangelische politie…. .
Zutph rn vdBrink, n d, OW 38, 1ppk €22
Hoogendijk, Mekkes, Puchomger, Verplanke, Zuidema, Aantjes
d0012 (w d0035)
Thorbecke, J R: Historische schetsen.
dH Nijhoff, 1860, Hcl gilt, 6,191pp 1), €50
Ex libris J van Praag, Joh de Witt= Betr. tot Duitschland= Wttewaal= vSlingelandts staats hervorming= Schimmelpenninck/ Wiselius= Roëll in Parijs 1809/10= Ver Huell en Schimmelpenninck= Guizot= A R Falck e. a.
thor
Thorbecke, J R: AANTEEKENING op de Grondwet.
Adm, Müller,    , 1841, 3) Or printed boards (Some imperfections) VIII,336pp     €110
2nd REVISED EDITION XIV, 355,II,VI,342pp Fine copy. Uncut. Backs strength. .   ". . . de tweede is wat meer uitgewerkt, en in zooverre een nieuw boek. Men zal geloof ik weinig artikels vinden, waaraan de hand niet andermaal werd gelegd"(Voorrede)
thor
Thorbecke, J R: Brieven aan zijn verloofde en zijn vrouw.
Adm, 1930.06, Cloth 164pp [ed: N Japikse en A Thorbecke]   €15
2x
thor
Thorbecke, J R: Historische schetsen. idem  
dH Nijhoff, 1860, Cloth interleaved. €50
thor
Thorbecke, J R: Over de hervorming van ons kiesstelsel.
Leiden, P H van d. Heuvell, 1842, Ppbd.VIII;138pp €24
In 1849 voerde hij als minister de Kieswet in, die thans nog in gebruik is.
thor 10 exemplaren.
Thorbecke, J R: Over de hervorming van ons kiesstelsel.
Leiden, P H van d.Heuvell, 1842, Or pr wr,VIII,138pp,erratum-strip      €24
FIRST EDITION Fine uncut copy In 1849 voerde hij als minister de Kieswet in, die thans nog in gebruik is.
thor
Thorbecke, J R: Over plaatselijke begrooting. 
No place, 1847, (dH VNG 1947) OW 8,4,64pp    €18
thor
THORBECKE: afm: 60x100mm Fotografie A Jager, Water H110 (is nu Damrak 81) Afmet: 60 x 100mm
Adm, c1870, €20
xo89
Thorbecke= BOERSMA,: Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie
Ldn,Brill, 1949, Cl dj Portr 10 plates 503pp     ­ €42
thor
thorbecke= BRANDT-Van der VEEN, J: ARCHIEF, Het Thorbecke-- 1798-1850 (vol I-III)
Utr, 1955-1967 , 3 vols ills cloth €55
Werken Histor, Genootschap IV,5,7,8 Uitg. J Brandt-Van der Veen, . . . Vol II Utr 1962 OW ills 543pp    *20, . . . Vol III Utr 1967 OW ills 602pp    *20
thor
Thorbecke= BRANDT-Van der VEEN, J: Het Thorbecke-archief 1798-1872 II 1820-1825.
Gron., 1962, 543pp Add.Ppc NRC 1963 €25
[EvRaalte] Werken histor.Gen.IV,7
thor
Thorbecke= BRUGMANS, I J: Thorbecke.
Hlm VUB, 1958, cl dj Portr 280pp €15
thor
thorbecke= CANTILLON, E: Thorbecke en de Maaskwestie.
1930.08, Op33,36pp [Ned Historiebladen]          €15
thor
Thorbecke= GRASHUIS, G J: Geloof en wetenschap in de politiek II: Het staatsbeleid van Thorbecke.
Baarn Hollandia, 1903, OW 271pp €15
Bijgevoegd I De leer van Groen van Prinsterer (Ontbr pp 242/ c250)
xo47
Thorbecke= HOOYKAAS, G J: Thorbecke op de romantische tour.
Adm, 1991, OW ills 76pp €10
thor
Thorbecke= KOSSMANN, E H: Thorbecke en het historisme.
Adm KA, 1982, OW 43pp   €12
thor
Thorbecke= MANGER, J B: Thorbecke en de historie. Bijdr tot de historie van het Nederlandsch liberalisme.
Adm, 1930.08, OW 160pp    €12
thor
Thorbecke= MUSEUM voor het onderwijs  : Tentoonstelling Thorbecke en zijn tijd.
dH   , 1972, OW 30pp €12
thor
Thorbecke= OPPENHEIM, J: De rechter t g o plaatselijke belastingen.
Op12pp [references to Thorbecke] €10
thor
Thorbecke= REENEN, G C J van: Diss Hist-politica inaug....De Bello. quod de successione Austriae gestum est ...
Adm Groebe, 1840, Mod Cloth XIV,155,Vpp   €42
Ex auctoritate Rectoris Magnifici J R THORBECKE
thor
Thorbecke= REGOUT, P: Wat heeft Limburg voor den heer Thorbecke gedaan en de heer Thorbecke voor Limburg gedaan?
Maastr No publisher, 1864, Or pr wr 50,Ipp  €38
949.294
Thorbecke= SCHOUTEN, L W G: Voetstappen van Thorbecke.
Ass, 1966, Cloth dj 144pp    €15
Het eigen geestesmerk onzer staatsinstellingen\\ blijvende beginselen
thor
Thorbecke= SOL, Chris: Thorbecke en Leiden. Student, hoogleraar en raadslid 1817-1850
Leiden, 1998, OW num.ills 76pp     €16
Fraai gedrukt, Priv uitgave gem Leiden. Enkele potloodstr.
thor
Thorbecke= VELDE, Henk te: Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot den Uyl. 
Adm WB, 2002, OW plts 316pp €15
thor
Thorbecke= VERKADE, W: Thorbecke als Oost-Nederlands patriot.
Zutphen, 1974, OW 19 plates 328pp €20
Gelderse Hist reeks IV. Zusammenfassung.
thor
Thorbecke= VERKADE, W: Thorbecke in der Tradition des Ost-Niederl. Patriotismus.
€10
thor
Thorbecke= VERKADE,W: Overzicht der staatkundige denkbeelden van -- 1798--1872
Arnhem, 1930.05, OW some plates 472pp €30
thor
Thorbecke= VRIES, C W de: De ongekende Thorbecke.
Adm, 1950, cloth dj 294pp    €15
thor
Thorbecke= WOLFSON, Jeanne M: Iets over Thorbecke als mensch en als staatsman
Rdm, 1905, OW 38pp €15
Published in: Annales Academiae Rheno-Traiectinae MDCCCXVIII-MDCCCXIX ( 1820)
thor
Thorbecke=: THORBECKE IN LEIDEN. Tentoonstelling t g v 100ste sterfdag
1972, €22
thor
Tiel- MOORMAN VAN KAPPEN, O: Hoe Tiel in 1339 van Brabants Gelders werd
E (G), 1990, 5pp €4
E (G), 1990
Tiel- UDEN, J D H van: Johan Richard van Lidt de Jeude/ … patriottentijd te Tiel
E (G), 1931, 14pp €12
E (G), 1931
Tielrewaard- KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving van den ambte van Tielrewaard
E (G), 1971, 16pp €12
Stat beschr.//Gelderland Herdruk van 1808
E (G), 1971
TIJDING, Echte, uit het : vorstlyk 'sGravenhaage wegens …Hertog van Wolffenbuttel en de loflyke regenten van Amsterdam …
sHage , 1781, 8vo 8pp €25
kn19812
xo89
Torck=?????: Lubbert Adolf Torck, een 18de eeuws Gelders Staatsman in zijn verhouding tot Willem Bentinck 1741-1756
E (G), 1980, 27pp €12
E (G), 1980
TROTT, Joh. Wilh.: De dilemmatibus politicorum, …
Lpg, 1691, 4to 38pp €40
TH
X090
t'Samenspraeck van twee huysluyden, den eenen genaemt Kees en den anderen Jaepje.
Purmerent, 1672, 4to 8pp €40
Kn10491
xo90
UYL, J M den: Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie en politiek.
Adm Bbakker, 1978, OW 245pp €15
dsh16
Varsseveld-KUIJPER, P: Varsseveld.
E (G), 1959, 113/68p 30/64 €22
NB
E (G), 1959
VEEN, J S van: Hertog Adolfs Eerste regeeringsjaar
E (G), 1924, 42pp €18
E (G), 1924
VEEN, J S van: De Graafschap in den tijd van overgang .
E (G), 1926, 53pp €18
!Vervolg
E (G), 1926
VELEMA, W H: De breuk in de Gereformeerde Oecumenische synode
Adm Buijten en Schipper-heijn, 1989, OW 74pp €12
xo53
VERAART, J A: Opstellen over politiek
Amersfoort Melchior, c1930, Cloth 300pp €20
xo45
VERBRUGH, AJ: Politieke richtlijnen van de politieke partijen in Nederland,
Rdm Groenendijk, 1959-1963, 3 vols OW €45
Deel: De niet-christelijke partijen afzonderlijk: !8 euro
dsh21
VERIPHILUS:: Epistolium of briefje van ... aan Nobiliphilus
Willemstad, Joh.Eerbeek, 1748, 16mo 21pp(2 bl.) €22
kn 18200
xo90.
VERMAAS, Rob /Rob van DIJK: Oude wijn en oude zakken.
Apeld Semper Agendo, 1967, OW ills 80pp €10
CHU Half satire half vergoelijkend
xo51
VERSTEGEN, S W: Over herigheid en bevindelijkheid in het Veluwse Verleden.
E (G), 1991, 10pp €6
E (G), 1991
VERSTRAETEN, Jules: De Grauwe revolutie. Inleiding tot de geschiedenis der arbeidersbeweging
Brussel, DAP, 1965, Ppbd 207pp €12
xo46
VEUGELERS, M H en J M NIJSTEN: De samenkomst van hertog Arnold en zijn zoon in 1459.
E (G), 1990, 10pp nb €5
Een nieuwe lezing van een Gelderse tekst.
E (G), 1990
VLIEGEN, W H: Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-democratische studie.
Rdm Wakker, 1906, Cl 198pp €24
SocialeBibliotheek o red v P J Troelstra en Henri Polak
dsh20
VOLLENHOVEN, C van: Het onbaatzuchtige in recht en staat.
Leiden Brill, 1917, AD 36pp, Omslag ontbr €12
x053
VONDELING, Anne: Schijn des kwaads. Bespiegelingen over gedragsregels voor politici.
dH Staatsuitgeverij, 1978, OW 87pp €12
dsh20, x047 2x?
VOOROORLOGS S.G.P. Geschriften: ds Kersten en ds Zandt-serie 2 serie, II, Landelijk Verband Staatk. Gereformeerde Studieverenigingen
1986, OW 393pp €12
xo44
Vorden=SCHILFGAARDE, A P v: Het Medler te Vorden.
E (G), 1964, 5pp,2 pl €8
E (G), 1964
VORRINK, Koos: Om de vrye mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het democratisch socialisme.
ADM A J C, 1933, Cloth 399pp €20
Handboek ten dienste van de vrije jeugdvorming I
xo40
Vorrink, Koos= BARNOUW, Manon en Ellen WICART: Koos Vorrink, een Vlaardinger
Vlaardingen, 1991, OW ills 76pp €8
xo40
VRIES, Leonard de: Hop hop hop hangt de socialisten op
Adm Polak en vG, 1967, OW 222pp €18
dsh17
VRIJE UNIVERSITEIT: 4 redevoeringen in 1 Clothb. 1890-1898
Clothb €35
KUYPER De verflauwing der grenzen/ Feringa: Door mij regeren de Koningen. Troonsaanvaarding Wihelmina/ FABIUS: Mozaïsch en Romeinsch recht/ A F de SAVORNIN LOHMAN: Volk en overheid.
dsh22
VRIJHEID VOORGESTREËN, De: Gedenkschrift tgv het eeuwfeest van de kiesverenigung "Nederland en Oranje" te Amsterdam. 1851-1951.
1951, n.p. n.p Cl 83pp €19
dsh13
VROUWENNUMMER: Cahiers over de geschiedenis /CPN 6.
Adm Inst voor sociaal en politiek onderzoek), 1981, OW 142pp ills €10
dsh12
Wageningen- DRIESSEN, H L: De plooierijen te Wageningen
E (G), 1941, 12pp €10
E (G), 1941
Wageningen: HAAK, S P: Een bijdrage tot de geschiedenis der plooierijen te Wageningen.
E (G), 1928, 4p €5
E (G), 1928
WALTMANS, Henk: Frommelend naar het Catshuis
Baarn We-reldvenster, 1981, OW 88pp €8
De Formatie van 1981 personen feiten, achtergronden meningen
xo52
WATSON, P (ed. ): Psychology and race.
Penguin, 1973, OW 401pp €12
d0023
WEERSMA, H A: Socialisme en wereldbeschouwing
Adm "Ontwikkeling, 1922, Cl. 166pp st on tp €24
d0023 (of d0019)
WELZIJNSBELEID, Werkgroep -- WBS: Socialistische welzijns-politiek. Een handreiking…
Deventer Kluwer, 1978, OW 96pp €12
xo52
WILDE, H de: De Antirevolutionnaire partij en haar program van beginselen, toegelicht
dH Bootsma, 1922, 5) geheel bijgewerkt Cl (licht beschad) 459pp €15
dsh22, xo38
Willem I (stadh) ROOSBROECK, R van: Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog.
Antw/Mercatorfonds, 1974, 4to Cloth dj 491pp Rijk geïllustreerd, de fraaie kleurplaten gemonteerd, veel zw/w reproducties en facsim, box €35
dsh17v
WITHUIS, Jolande: Opoffering en heroiek: de mentale wereld van een communistische vrouwenorganisatie in naoorlogs Nederland
Meppel Boom, 1990, OW 448 pp €20
x059
WTEWAAL van STOET-WEGEN, C W I: De freule vertelt.
Baarn Bosch&K, 1973, OW vele foto's 301pp €10
x038
Zaltbommel- en zijn waarden.: Een verkenning van de relatie tussen een kleine stad en het platteland begin 16de eeuw
E (G), 1978, 21pp €15
[werkcollege Radbouduniv)
E (G), 1978
Zaltbommel- KEIJMEL, P D: Statistieke beschrijving van den ambte Boemelrewaard
E (G), 1971, 17pp €12
Stat beschr.//Gelderland Herdruk van 1808
E (G), 1971
Zijlstra, Jelle= PUCHINGER, G: Dr Jelle Zijlstra. Gesprekken en geschriften samengest.
Adm Strengholt, 1979, Ppbd dj ills 383pp €15
xo38
Zutphen- GIMBERG, J: Zutphen en zijn landsheer.
E (G), 1926, 20pp €12
E (G), 1926
Zutphen- GRAAF, J de: Feestelijkheden….vrijheidsboom, ……
E (G), 1946, 10pp €8
E (G), 1946
Zutphen- GRAAF, J de: Geschenken van en aan de stad Zutphen.
E (G), 1953, 34pp €15
E (G), 1953
Zutphen- GRAAF, J de: Zutphense varia
E (G), 1954, 20pp €12
E (G), 1954
Zutphen- Martens van Sevenhoven: Wissel van hoorige lieden.
E (G), 1918, 12pp €10
E (G), 1918
Zutphen- SCHIMMELPENNINCK vd OYE, C O A: Het optreden der gemeenslieden te Zutphen 1538-1543 naar de memorie van Johan van Voorthuysen
E (G), 1971, 44pp €18
E (G), 1971
ZWART, S I: Het gezinsbeeld bij de Nederl. Politieke partijen.
Wagen., 1969, OW 59pp €15
dsh21
ZWERTBROEK,G J: Slaven van het kapitalisme of vrije menschen. Een bundel radiotoespraken.
Adm Arbeiderspers, 1931, OW 108pp €18
xo49