AA, H (ED): Bronnen van de Nederl. codificatie sinds 1796 I: Stukken van Algemene aard; gedrukte ontwerpen…
Utrecht Kemink, 1968, OW 592pp; vol I only €30
vvoo5
Abdera= LEONHARD, Leo: Het proces om de schaduw van een ezel, Een satire,
Nieuwkoop Heureka, 1979, kl-4to OW 80pp, €15
Nh Duits van Wieland.
VV 005
ACTEN van Justificatie der steden: … tot decherge van de gefayeerde Heeren, ende de regeeringe van Amsterdam (Dordrecht, Haerlem, Delft, Hoorn en Medenblyq)
Dordr. Jacobsz, 1651, 4to 28pp €30
xo73e
ADVYS: ofte bericht ten versoecke van …burgemeesteren en vroedschap der stadt Utrecht….
Adm Thomas Fontein, 1660, 4to 23pp €42
Gegeven by de heeren A Teeckmannus, J. Flaman, Dan. Van Hengel, Joh Heymenbergh bedienaers des heyligen Evangelium binnen Utrecht; Over het gebruyck van goederen die men Geestelick [afkomstig van voormalige RK instellingen) noemt.
xo84a
AENSPRAECK trouwhartige -: aen alle goede patriotten van dese staet, in dese gelegenheyt,
Leyden vDalen, 1650, 4to 20pp €45
Knuttel 6900
xo73e
AENSPRAECKE van den Graef de THOU in't overleveren van den brief van ratificatie syns Konincx aen de H H S S Generael;
NNp, 1657, 4to 8pp €40
Tiele 4564
xo79g 949.2
Aesdom…= POLS, M S: Instructie en depositie van het aesdoms- en schependomrecht
E (OVR), 1881, 4pp €12
Bijgevoegd: Pols:Lijst van zaken, wereldlijke en geestelijke rechters 1 pag in fc
xo54-2
aftochtrecht-LUBECK=: ….wederzijdse afschaffing van het aftogtsrecht en de belasting op de landverhuizing.
Staatsblad 3s, 1840, 4pp €10
Idem idem Vrije stad Frankfurt; Idem idem Nederland/Luxemburg met Oostenrijk (Staatsblad 13)
xo88e
ALBEDA van EKENSTEIN, O R Iets over het voormalige strafrecht in de provincie Groningen.
E, 1843, 30pp €20
xo88b
ALBERTS, W. Jappe: De staten van Gelre en Zutphen tot 1459
Gron, 1950/6, 2 vols 4 platen €48
949.282/a
ALGEMEENE VERBETERING: der hedendaagsche wereld, beraadslaagd in de vergadering der zeven wijzen van Griekenland, gehouden op de berg Parnassus
Gedrukt ter gewoonlyke drukkerij van Apollo, 1684, 4to 26pp €25
Knuttel 11946
xo77d
ALLEMAGNE Délivrée: De l', ou, dialogue dramatique en vers François, entre La BAVIÈRE & la FRANCE
A Munich & se trouve á la Haye, chez Laurent Berko, 1743, 8vo 36pp €30
Knuttel 17374
xo77e
ALTERNATIEVEN voor de vrijheidsstraf: Justitiële verkenningen 388
dH nd, , 178pp €10
ds001
Ambtenaren reglement: REGLEMENT wegens den voet en inrichting van het Collegie van den Gerechte der Stad Utrecht als meede de aanstelling van ambtenaaren en suppoosten daartoe behoorende en derzelver tractementen
Utr, P Muntendam, 1804, 4to 11pp €45
xo85d
ambtseed=: RESOLUTIE nopens den eed op de Constitutie der hoge regeering en het erfstadhoudersschap.
NNp, 1788, folio 3pp €25
Resolutie van de Staaten van Holland en Westfriesland
xo91
Amsterdam-: AENMERKINGEN over de althans zwevende verschillen onder de leden van den staat van ons vaderlant.
n p n publ, 1684, 8pp €10
fair copy
vv004
Amsterdam: RELAAS van de onlusten, voorgevallen in Amsterdam, begrepen in een brief
NNp, 1748, 8vo 12pp €20
Knuttel 17908
xo76b
Amsterdam: VERANTWOORDINGH van het beleyd van Heeren van Amsterdam tot bevordering van de rede, en het eyndigen van de oorlogh, tusschen? Vranckrijck en Spanje, in de Nederlanden ontsteeken, met d'aenmerckingen op de Missive van een regent, soo hij sich noemt, over het gepasseerde ter vergadering…
NNp, 1684, 4to 144pp €85
Knuttel 12108d
xo78c
annexatie=: PRAEADVIEZEN, 4, in zake annexatie van Duitsch grondgebied door Nederland,
Meded. 24, 1946, OW 82pp €22
Nederl. Vereeniging voor Internationaal recht, vDANTZIG Signifische beschouwing over "schuld", straf e/d/ ivm annexatie/ Witte Hogendijk: Is annex. Gewenst?/ Tammes: …. . i. v. , . Europ. Hergroepering/Telders: Gebiedsuitbreiding
943
ANTICHRIST: ANTICHRIST, De, drie boeken van de .. vervattende de onchristelyke bedryven van een Spaanschen ende drie Nederlandsche voorlopers, der antichrist. En Eindelyk: De gruwelstukken ende de verscheining… Daar hij uit Bronswijk en Wolffenbuttel is gekoomen en in de Nederlanden verscheenen
Ende dit werk is alom te bekoomen., 1783, 8vo 80pp €45
Knuttel 20529
xo79e
ANTWERPEN, Rechten ende costumen van de stad -- /id….van procederen… /id.Bijvoeghsel… /id.Albertine
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 122,18,9,44pp[p375- p569]; gravure op tp. €195
MET: Ordonn.op het stuck vd wacht(16pp)…op de issue en andere stukken p569-591 alles tesamen 217pp
vv003
Apeldoorn/ Het Loo-MENNINK, G: Strafrechtspleging en criminaliteit in de Hoge en vrije heerlijkheid Het Loo 1748-1795
E (G), 1988, 20PP €12
E (G), 1988
Arnhem=: VERBAEL EN WAERACHTIGH VERTOOGH… tegenw. Onlusten in de Stadt van Arnhem, … aenstellen van de … gemeens luyden…
dH Scheltus, 1703, 4to 32, 32p, [32pp betreffende documenten] €75
Knuttel 15026
xo76a
ARREST: ARREST du Conseil d'estat du roy … décharge les beneficiers … contre eux par les fermiers… (Signé Colbert)
NNp, 1673, sm8vo 12pp €25
xo82-f
ARREST: ARREST van den Hove voor de regeeringhe vande coninginne gheduerende de minder jaricheyt vanden coninck, uyt den Francoysche. Ghedruckt tot Parijs
dH bij Hillebrandt Jacobsz [van Wouw], 1610, 4to 4pp €40
Knuttel 1699
xo82-f
ARREST: ARREST vanden Hove vanden Coninginne (Ghedurende de minderjaricheyt…) Overleden synde door een wreede onmenselijcke en detestabele moort
dH Hill. Iacobsz, 1610, 4to 3pp €75
xo75d
ARREST: gegeven in 't Hof van 't Parlement… op de Bulle vande Paus raeckende de vrydommen in de Stadt van Rome…
dH Barent Beeck, 1688, 4to 20pp €35
Knuttel 12682
xo76b
Articuli pacis… Translaet u h Latijn: Articulen van vrede en verbondt tusschen … … Karel II, Koningh van Groot Brittannien ten eenre ende de Ho: Mo: ter andre zyde gesloten
dH Scheltus, 1674, 4to 16, 19pp €35
Knuttel 11118
xo79b 949.2
ASTEN: Costuymen ende usantien die men in de heerlijkheyt van ASTEN ghewonelijck is te useren ende ghebruycken,
Antwerpen, Knobbaert, , Folio 4pp 2 kolommen €40
VV003
Avaux, Betreft d'= WEDERLEGGINGE, Korte - , van de Missive van een regent, soo hij sich noemt.
NNp, 1684, 4to 16pp €25
Knuttel 2151
xo74a
Avaux, d'= Aenmerckingen op d'Aenspraecke ende memorie van den Heer Grave d'AVAUX, in syne audientie by de heeren Staten Generaal
NNp, 1688, 4to 16pp €20
Knuttel 12756a
xo82-f
B. I. R.,'tSamen-gestelt,: Den Hollandschen Verrekijker, …den tegenw toestant van ons Lieve Vaderland, nevens een hertgrondige waerschouinge … en te zijn en blijven oude Batavieren.
1672, 4to €60
Gegrav frontisp. Not in Knuttel
xo74a
Back, Johan de: SCHUITE-PRAATJE of saamenspraak tusschen boer, burger en advocaat. Vaarende in de schuit van dH naar Leyden Waarin over de disgrace van djhr De Back, de Loevesteinse Factie en meer … … [Secret, Willem IV(1747) medewerker Bentinck v Rh. 1751 met Gronsfeld en Onna Zwier van Haren. 1758 ten val, brieven van de Franse Gezant]
Te bekomen in Arnhem, Nijhoff &c&c, 1758, 8vo 17pp €40
xo81c
BAKHUIZEN vd BRINK, J N: Episcopalis audientia
Adm KA, 1956, OW 57pp €15
of d0027
BALEN, Petrus van: Op het erf-stadhouder-ampt … Prince van Orange en… wettige mannelijke nasat Een predicatie uit 2 Sam. Cap VII, 25, 26
dH Jasper Doll, 1694, 4to 25pp €45
Knuttel 11182
xo78d
BARNEVELT op de Jaght: aanwijsende de gepretendeerde IUSTITIA POLITICA vertoont in de uytsettinge van eerlijcke borgeren, 'tzy predicanten of andere, uyt de Steden op een Politijcke wijse, en by wege van bevel
Franeker Heyte Sybes, 1669, 4to 30pp €35
idem ed. 1667 Knuttel ???
xo74g
Barton, Rogier = SENTENTIEN gepronuntieert by den Generalen Krijghsraedt der Ver. Ned. Tegens Jean Barton de MONTBAS , commissaris Generael van de Ruyterye ende Jacob Rogier Capiteyn
NNp, 1672, 4to 8pp €45
Zijn post in de Betuwe '…verlaten buyten Eedt, Eere, Plight… , Generalen Krijghs raad der Ver Nederlanden Knuttel 6416
xo74d 2x
Bastille=: BASTILLE, De, beschouwd met eenige bijzonderheden daartoe betrekkelijk.
Adm, W Holtrop, 1789, 60pp fold plan €24
xo83c
BATAVIER: Den tambour… in den vrywilligen optocht der Batavieren, …tot verlossinge en bevrydinge des Vaderlands
dH Levyn van Dyck, Voor de liefhebbers vande Vryhe, 1673, 4to 8pp, Watervlekkig €30
Rijmpamflet c60 4-reg coupletten sommige met uitvoerig commentaar. Knuttel 10939
xo74c
Batenburg/Nijmegen= Schevichaven, H D J van: Geschillen tusschen de heeren van Batenburg en de stad Nijmegen.
E (G), 1913, 54pp €25
E (G), 1913
Batenburg=: VEEN, J S van: Batenburgse rechten.
E(OVR ), 1922/1923, 42,17 €24
2 delen 42. 17pp E (OVR 1923) 17pp
x052?54? 949.282.3
BEDENCKINGEN: Staetkundige over de tegenwoordigen oorloge. ," Bidt, geeft en vecht en twijffelt aan een gelukkig eynde" [slotzin]
Adm, Cypr v d Gr, 1673, 4to 24pp €45
Knuttel 10946
xo74b
BEERNINK, G: Uit de gerichtssignaten van Veluwe 1526-1568
E (G), 1913, 32pp €22
E (G), 1913
BEPALINGEN: ter verzekering van een regelmatig beheer der strandvonderij
BSB 208, 1839, 6pp €22
xo88e
Berck c.s.= Sententie = Cort ende waerachtich verhael uyt de sententie… 26 sept, 1626 te weten den fiscael Berck, vanderMast, Segweert… Geweest zynde van de admiraliteyt tot Rotterdam.
Rdm H, Pietersz, `, 4to 4pp €45
xo73b
BERGEN OP ZOOM, Costumen ende usantien der stadt --.
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 38pp Herald.grav op tp 100
VV003
BERGEN OP ZOOM, Ordonnantie op de manier van procederen ende te straffen de quadt-doenders in't Marquisaet van --
Antwerpen, Knobbaert, , Folio 15pp €75
MET: LIER, Ordonnantie…tot directie op de plicye ende administratie van de stad van Lier 12pp
VV003
BERICHT VAN DEN HEMEL: aen den koning op de Toe-Stel, van den Velt-tocht … Tegen-klink-dicht
NNP, 1672, plano 19x27.5cm €10
gravure
xo73e
Beteugeling der bedelarij.
Goevern. Limburg, 1835, 4, 5pp €8
Bi-linual Fr-Du
xo88a
BEUNE, H H M/A J J HESSELS: Minderheid- minder recht. Een inventarisatie van bepalingen in de Nederlandse wet- en regelgeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen allochtonen en autochtonen,
dH, 1983, WODC 501pp €15
dsh13
Beusichem-MARIS, A Joh.: De vereniging van Beusichem met Buren
E (G), 1950, 3pp
E (G), 1950
BIJLBRIEVEN: Valsche BIJLBRIEVEN om zeebrieven …
E Bijvoegsel Staatsblad, 3 nov 1823, 4pp €5
Circulaire van de Procureur-generaal in de Noordelijke provinciën… voorzieningen tegen de pogingen welke worden in het werk gesteld om doormiddel van valsche bijlbrieven te bekomen zeebrieven voor schepen
xo87 (xo68e WAAR?)
Bommel- T: Tiel=LAND-REGT van Thielre- en Bommelerweerden, mitsgaders HER-WAARDEN voorts de Heerlijkheden en Gerigten daar onder resorterende als ook 't Ampt van Beest en Renoy.
Arnhem Wilh Heggers, 1721, 4to Perkament viii, ii, 200pp €165
^826.2
BONGER en KEMPE: Inleiding criminologie
€6
ds001
Bontenbal= SENTENTIE by Schepene ende Mannen van Schielandt …jegens Claes Michielsz BONTENBAL, gewesen secretaris van Sevenhuijsen/ over de grouwelijcke conspiratie jegens … prince van Oragnien…
Tot Rotterdam Jan van Waesberghe aende Merct inde, 1623, 4to 11pp €45
xo82-b
BOON in den brouwketel: of ydelheyt van seker laster-schrif, met desen titel: De schynheylige kerck-rebellen, naekt ten toon gestelt;… eerrovend pasquil… strijdig tegen de Stoel van Rome en d'Eenigheyt der Kercke door C Boon.
NNp(no tp?), 1750?, 4to 28pp €40
Knuttel 14407
xo79d
BOUCHÉ-LECLERCQ, A: l'intolérance religieuse et la politique
Paris Flammarion, 1917, Clothb 370pp €15
Bibl. de Phlosophie Scientifique
dsh24 (w dsh3)
BRANDENBURGSCHEN Gezantschaps, Antwoorden des…, op de memoriën des Koninks tot Regensburg
Adm n publ, 1673, 4to 16pp €40
xo74b
Breugel= SENTENTIE by de Raedt van State der Ver Ned tegens Johan Breugel… commijs van den ghwesen ontfanger generael mr Philips Doublet (militiegelden ad 1552. 800 gulden)
dH vWouw, 1668, 4to 8pp €45
xo74d
BRIEF over den dood van … ... B de Gruiter, ... burgemeester der stad Utrecht en over eenige zaaken … van een Utrechts inwooner aan een Rotterdammer.
Adm n p, 1782, 8vo 8pp €32
Knuttel 20275
xo79d
BRIEF van den Bisschop: van Munster aen den Roomschen Keyser; Daar bij hij seer breedt ende wijdt de Vereen.Nederlanden beschuldicht ende de redenen allegeert, waarom hij den oorlogh tegen deselve voert…
N pl Pieter Pouwels Ghetrouwelijck getranslateert , 1665, 4to 8pp €50
xo82-g
BRIEF VAN DEN KONING, aan Monsieur de Cardinaal d'ESTRÉES... Versailles 6 9 1688
Na de copye van Parys te Utrecht ... J van Poolsum, 1688, 4to 8pp €25
Knuttel 12699
xo78c
BRIEF: BRIEF uyt 'sGravenhage daer in de oorsaken van desen tegenwoordigen droevige oorlogh
Adm n publ, 1672, 4to 20pp €35
Knuttel 19281
xo81-a
BRIEF: BRIEF VAN EEN GEMELIJK Nederlander aan den zich noemende Constans …… benevens antwoord van Constans aan den gemelijken Nederlander.
Alomme, à een zesenhalf, 1800?, 8vo 16pp €38
xo77a
BRIEF: BRIEF van een heer die iets meent te weeten ... Afscheidsrede van de politieke gewezene raadspensionaris Pieter van Bleyswyk.
1787, 8vo 8pp €40
xo75f
BRIEF: BRIEF, Circulaire van de Heeren Ridderschap …nevens het antwoort van de Burgemeesteren en Regeerders der stadt Amsterdam Betreft militaire situatie
Adm CvdGraft, 1685, 4to 24pp €30
Knuttel 12408
xo74a
BRIÈRE, Yves de la: Catholicisme et droit des gens.
Anvers, Bull. D'Études & d'informations ….St Ignac, 1924, OW 152pp €15
dsh4 (of d0033)
BRIEVENTAS: van den ouderwetsen Nederlandschen Patriot Eerste stukjen. Bevat brieven van Geldersche patriot, onpartijdig patriot, een vijand van liegen…, Utrecht, Uit het Stigt, Café François, Jan Amsterdammer, Dirk de Landzaat … XXlX brieven
NNp, 1782, 8vo 2, 134, 2pp €60
Knuttel 20405
xo78b
BRIL van den Brabantschen protestmaecker tegen het Muyderspoockje.
Ghedruckt tot Amsterdam voor den Auteur, 1650, 4to 4pp €40
Knuttel 6838
xo74c 2x
BRUSSEL, Vonnis raekende het Brussels waegschap en goedenisse &c.
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 12pp Bi-linual (Fr-Du) €45
MET: Ordonnantie…. Voor wethouderen Folio 1682 48pp
vv003
BUJS, J. T.: Het regt van de Tweede Kamer
Hlm Kruseman, 1866, OW 58pp Blue pr. Wr, back dam €18
xo83c
Burchard, van Vrijbergen, Laqueman= SENTENTIEN van de Raad vState tegen Gerard Burchard, baron van Rechteren, Adr van Vrijbergen mitsg. Nicolaas Laqueman. Resp Gouverneur van Stad en Citadelle van DOORNYK, Commandeur van de Citadelle van Doornyk en Auditeur Militair
dH Scheltus, 1720, 4to 15pp €45
Misbruik van functie, etc Knuttel 16475
xo78a + xo84a
Buren- KOCH, A C F en A Joh.MARIS: Meentgenootschappen in het land van Buren.
E (G), 1949, 40pp €22
5
E (G), 1949
BURGER-RECHT, Het verdedigt, of Antwoord op: Oprechte aanwijzingen… [Onderteekend : Welmeenende.)
1748?, 4to 8pp €30
xo75b
Burghol= SENTENTIE, …Hove prov. Van Utrecht jegens Pieter Rykse Burghol, alias Roode Piet… [geboren in Amersfoort, dieverijen en huisbraak, vagebond in Amersfoort, Baarn, 't Haagsche bosch ]
Utrecht Willem Jan Reers, 1739, 4to 8pp €40
xo84a
BUSSEMAKER, Th [ED]: Een memorie over de Republiek uit 1728(=) Mémoire instructif pour M De la Baune
Op BMNG, 1728(=1909), 100pp €12
xo79d
CAMBON-vd WERKEN M G de: De hoop des vaderlands
dH Jacobs d'Agé, 1787, 8vo 16pp €15
Knuttel 1603
xo76b
CAMBON-vdWerken, M G de: Wilhelmina, de vredelievende. Veldgesprek
dH Jacobs d'Agé, 1787, 8vo 15pp €15
(Rijmpamflet) Knuttel 21599
xo75f
CAMMAN, P: De stad Tiel en haar rechtbank.
Tiel, 1933, OW 48, 20 (adv) pp €20
x ^823.11 Loevestein
CAPITEYN-GENERAEL: CAPITEYN-GENERAEL, Examinatie van de ,
na de tweedracht Anno (onleesbaar), 1625?, 4to 37pp €75
xo73b
CASTERLE over VENNE, Costumen des dorps van --/
Antwerpen, Knobbaert, 1682], Folio 16pp €40
vv003
CHANSON NOUVELLE sur les affaires du temps(!) en France
D'après la copie de Paris, 1750?, sm8vo 6pp €18
xo77e
CIVIELE PROCEDURE.Wetboek der, Wet vervattende boek 1&2 van het 1e deel van
4 july 1811, 129pp €50
N W DUITSLAND wordt bij Frankrijk ingelijfd
xo92- 96
Clingendaal= PLACAAT vande Klingen vanwege …Fr Henrick….., vdWulp 2032
NNp Boeckverkooper in de Papestraat in de Bybel, 1628, 4to 4pp €75
soiled vdWulp2032 Knuttel 5492
xo73d 949.2
CODEX IURIS CANONICI.: Libreri Editrice Vaticana MDCCCCLXXXIII (1983)
1983, Clothb 315pp €15
d0031 (of dsh18=ds0036)
CONCEPT REQUEST... om aan de … vroedschap der stadt Utrecht ghepresenteerd te worden...
Te Bekomen Utrecht [enz], 1785, 8vo 12pp €25
Knuttel 21228
xo76a
Concept-WET CONSTITUTI-: ONEELE RECHTERLYKE MACHT. Bylage tot de besluiten van 4 feb. 1801 van de Eerste Kamer vh Vertegenwoordigend Lichaam. EN: Veranderingen gemaakt 4-2-1801
den Haag, 1801, 9vo2,64 en 4 pp €48
xo91
Concursus Creditorum of samenkomst der voornaamste hooge potentaten van Europa… voor den rechterstoel van Apollo op de berg Parnassus tegen LODEWIJK den XIV Koning van Vrankryk als een kwaaden schuldenaar.
NNp, 1690, 4to 40pp €45
Mitsgaders het vonnis van executie hierover op Parnassus uitgesproken. Knuttel 13371
xo82-f
CONFERENTIE tusschen een Brabander en een Hollander, waer by ten lesten komt een Fransman
NNp, 1667, 4to 32pp €40
Muller 4441
xo73d
CONFERENTIE: tusschen een Brabander en een Hollander
Tot Middelburg/By Jan de Laet Boekverkoper op den , 1650, 4to 34pp €60
Knuttel 6899
xo74a
CONSIDERATIEN ende bericht wegens syne Hoogheyt… aangaande het nemen van informatien binnen de stadt DORDRECHT
dH Scheltus, 1685, 4to 31pp €60
Muller 8235
xo74b
CONSIDERATIEN, Verscheyde,: over den tegenwoordigen toestant van onze lieve Vaderlandt, of een kort verhaal van sommige gedenkwaardige saecken,
Gedruckt voor de liefhebbers van zijn Hoogheydt, 1672, 4to 12pp €40
idem Knuttel 10226
xo73d
CONSIDERATIEN: CONSIDERATIEN. Vervolg van - . over de toestant der tegenwoordigen staatszaken van Nederlandt. Waar in begrepen alle de authentique stukken van de Verenigde Staat…
1684, 4to 88, 87pp €50
Knuttel 12210
xo74f
CONSIDERATIEN: op de tegenwoordige tijdt. By gevoeght d'ontdeckte Pot… Waerschuwing Patriotten … tegen stervende Loevesteynsche Schorpioen
n pl, n publ, 1648, 4to 8pp |? 16pp, Frayed €25
Knuttel 10597
xo73c
CONSIDERATIEN: van een vreemdeling, gelaten aen de Staten van Hollandt
n pl, n publ, 1648, 4to 16pp, €45
xo73c
CONSILIUM MAGNUM 1473-1873.: Herdenking van de 500e verjaardag van de oprichting van het Parlement en de Grote Raad van Mechelen.
Brussel 1973, 1977, OW 516pp Facsim. En platen €22
dsh13
CONVENTION: entre le Pape( Sa Sainteté Pie VII)et le Gouvernement francais et DISCOURS prononcé sur l'organisation des cultes. Rogné,corné
Maestricht, Th.Nypels, 1804, 62pp €38
-Séance du 13 germinal an 10- par PORTALIS, orateur du gouvernement [Portalis 1746-1807 Code Civil]
xo88b
COPIA (Missive van college Adm over stemprocedures (Ondertek. C Munter 3 feb 1690
NNp, 1690, 4to 4pp €22
xo76c
COPIE VAN EEN MISSIVE door de Heeren Borgemeesteren van Amsterdam…
Rdm Pieter Martens, 1684, 4to 8pp €32
Betreft de sfeer bij de vredehandelingen onder meer de veelvuldige afzondering van Gerard Hooft met ambassadeur Marquis de Grana en Raadspensionaris Hop.
xo75f
COPYE MISSIVE, geschreven door een edelman uit Frankenland aan den keurvorst te Ments over het tegenwoordig tyd-gewricht
In Wesel by Ernest Staak, boekbinder by de Garniso, 1743, 8vo 16pp €30
Knuttel 17371 vgl
xo77d
CRICK, B&W A ROBSON[ED]: Protest and discontent
Pelican original, 1970, OW 220pp €10
dsh5
CRIPPS, Sir Stafford: Towards Christian democracy. A challenge to the faithless
NY Philosophical library, 1946, Cloth dj 101pp €12
dsh7 (w dsh8)
Culemborg- KORT, J C: Het oudste leenregister van Culemborg 2 facsim.
E (G), 1984, 8pp €5
E (G), 1984
Culemborg- VEN, A J van der: De rechtspraak in het Graafschap Culemborg 1795/99
E (G), 1938, 5pp €4
E (G), 1938
DAEGHERAET, HELDERE,: verscheenen over de provintie van Hollandt MDCL
NNp [Eerste druk; custodes B1-2], 1650, 4to 8pp €40
Knuttel 6761
xo74c, xo76a
DAGERAED, De heldere,: verschenen over de provintiën van Hollandt, Zeelandt &c in den Jare 1672, verhalende alle die donckere wolcken… … met den nieuwen Stadthouder den Prince van Oranje.
Gedruckt in den Dageraed, 1672, 4to 8pp €40
Knuttel 10311b
xo81-a
DAHMEN, JWA: Pactum de non praestandra evictione contra novissimos Boehmeri errores
Heidelb Haener, 1736, 4to 24pp €12
Laatste pag. verkleurd, hindert leesbaarheid
xo69h
Damian Hessel=: EENEN RECHTERLIJKE AMBTENAAR: -- en zijne roofgezellen uit echte berichten van eenige gevaarlijke schuilplaatsen, hunne taktiek en hunne schuilplaatsen… middelen om ze te vervolgen… (aangevuld en vertaald A G Blussé)
Dordr/. Blussé, 1811, 8vo Portr (3 op 1) 138pp €50
xo72d', xo71d'
DANK-ADRES met de Acte van Qualificatie. : het verfoeilijke en gevaarlijke -schandelijke stukken ontwerpen dier verfoeilijke Cabaal der Loeverstijnse factie... (Voorbericht)
Te Amsterdam by Hendrik Arends, 1788, 8vo 16pp €40
xo77e
d'Avaux=PAETS, Adr. (Raedt en vroetschap der stad Rotterdam): Copie van een remonstrantie/ Nadere copie (betreft d'Avaux)
Na de Copye van Rotterdam dH Gerrit Rammazeyn/Anno, 1684, 4to 8, 14pp €45
Knuttel 11993
xo78d
David, M=: Symbolae iuridicae et historicae --- dedicatae…
Leiden Brill, 1968, Cloth portr 144pp €20
Tomus alter: Iura orientis antiqui. "5 essays I A: LANDSBERGER: Jungfräulichkeit:…" Beilagen und Eheschliessung
xo66M
De broederlyke verdeeldheid: door het nieuwerwetsche patriottismus ontstaan, … … Tot een voorbeeld voor alle dwaalende patriotten in het licht gegeven.
Te Amsterdam by Hendrik Arends de prys is 3 stuyve, 1788, 8vo 15pp €30
Knuttel 28481
xo77e
DECLARATIE van ...den Hertog van Brunswijk en Lunenburg aan d'inwoonders der prov Holland
NNp, 1787, 8vo 4pp, IDEM Folio 4pp €60
Knuttel 21570
xo75a
Déclaration du roy,: qui renouvelle les défenses faites aux nouveaux convertis de vendre leurs biens pens. Le terms de 3 ans
Paris Pierre Simon, 1742, 4to 3pp €10
xo87
DÉCLARATION: du Roy qui règle la liquidation des frais de procédures dans les affaires… réunies aux Sièges Royaux.
Paris Pierre Simon, 1750, 4to 3pp engraving on tp €10
XO87
Declaratoir= WILLEM V (H. Tollius): De grote lasteringen en smaadheid… [aanhef] Verdediging van zijn rechten tegen de patriotten…
1787, folio 5pp €85
Knuttel 81471
xo74f?
DEDUCTIE VAN REDENEN: dienende tot adstructie van de RESOLUTIE (Adm), op 't subject van de ontstane differenten tuschen … prince van Orange
NNp, 1685, 4to 15pp €30
Knuttel 1466
xo78a
DELENDA CARTHAGO ofte … Anders: Dat Nederlandt verwoest werdt na het voorbeelt van Carthago, liever …heldhaftigheidt…
1673, 4to 24pp €35
Knuttel 10943
xo74c
Den Oprechten Patriot: aangewesen tusschen een Amsterdammer en Hagenaar, …bygevoeght ROTTERDAM HERSTELT… … … Tot een regel en voorbeeldt voor alle andere Hollandtsche steden vroetschappen en gemeenten
Gedruckt bij Quirijn Overal in de Tuymelwerelt, 1672, 4to 8pp €36
Knuttel 10498
xo79g
Desertie: DESERTIE: Mannnen als deserteur opgegeven
Goev. Limburg, 1835, 6pp €10
xo88d
DEURNE, Costumen usantien der dorpe ende hooft-bancke van Deurne
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio;52pp Herald.gravure op tp mod wr €85
bevat voorbeeld lijsten van artikelen in den stal, huys(keuken) Vrouwen kleren, mans kleren
VV003
Deurwaarders= Ordre en Reglement op de twee eerste….: deurwaarders van den Hoogen Raade en derselver salaris
Utr WvPaddenburgh, 1680/1, coat of arms ) Holland €78
dH Scheltus 1680 sm4to 8p [3 bl] REGLEMENT waer na de exploictiers ofte deurwaarders… haer in het doen van hare exploicten voortaan sullen te hebben reguleren…. sm4to 1680 22,4,4pp,40 pp
xo68
DIEST, Costuymen ende usantien der stadt van --.
Antw, Knobbaert, 1682, Folio 18pp grav op tp €48
vv003
Dieurklouw=: SENTENTIE vanden Hoogen Krijgsraedt… jegens Eerich DIEURKLOUW, Gewesene Major… Ge-executeert in 'tHooft-Quartier tot Quarignon
dH Scheltus, 1674, 4to 6pp €45
Knuttel 11087
xo74d
DISPOSITIE, betrekkelijk: de regten der heerlijkheden in Noord-Brabant
BSB, 1818, 8vo2pp €8
xo89
Doesburg- SNELTING, B I: De tweevoudige stichting van Egbert van de Wedersche te Doesburg
E (G), 1912, 10pp €5
E (G), 1912
DONDERSLAG,De, DER SCHULDIGEN: weegens de onheilen der landen.
NNP nd, 1782?, 8vo 32pp €30
Knuttel 20186
xo82-e
DOORNINK- HOOGENRAAD, MM: Een Zutphens erfhuis-proces
E (G), 1972, 14pp €10
E (G), 1972
Doorwerth: De uitoefening van de criminele justitie in de heerlijkheid Doorwerth
E (G), 1927, 6pp €5
E (G), 1927
DROOM OFT SAMENSPREKINGE: tusschen den Coninck van Spaengen ende Jan Nep, van de Vredehandel
NNp nd, 1650?, 4to ***1-3 6pp €60
xo74a
Eerbiedige aanspraak aan H K H… Willem den Vijfden … en aan de vorstelijke spruiten (=Nassausche en Pruisische Couriers) … in Compagnie No94 Anno 1787
Rdm Joh. Bol, 1787, 8vo 8;2pp €24
Aangehecht: Vertaaling uit Courier de Bas Rhin; Staten van Overijssel vernietigen RR (Regeerings-Reglement) van 1675 2pp
xo75b 949.2
EERBIEDIGE: doch niet minder ernstige aanspraak aan alle patriottische regenten in Nederland. In een brief van een 'Aanzienlijk Heer in eene der Grootste Hollandsche steden. '
NNp, 1782, 8vo 74pp €40
R M van Goens ? Knuttel 20355
xo81-d
ELEUTHERIUS N. BATAVUS: Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen, als meede der Oude Gebruiken ende wetten in Holland en West-Vriesland mitsg de veranderingen … ten tijden der Graven
Adm, Jan Rieuwertsz de Jonge, boek- verkooper in d, 1682, 4to 48pp €35
Knuttel 11822
xo78a
Engelen c.s.= SENTENTIEN, (Hove van Justitie voorm Holland en Zeeland). Tegen Everhard ENGELEN, Jan Gerrit Waltelingh, Frans Metzger en Margaretha Wilhelmina Waltelingh
dH ter 'sLands drukkery, 1799, 4to tp, 53pp €45
Everhard Engelen, geb te Kranenburg oud 40 jaar; doodstraf; Jan Gerrit Walteling geb in den Haag; 48 jaar, 50 jaar tuchthuis, gesels idem en straf, brandmerk; Fr Metzger geb te Adm 28 jaar; idem Margaretha Waltelingh, 35 jaar geb. te Eindhoven, 6 jaar tuchthuis en verbanning.
xo84a
EPITAPHIUM BATAVORUM REIPUBLICAE ,: Grafschrift op de Bataafsche Republiek
Ghedruckt te Groeningen by Albertus Hermansz, 1672, Plano 4 kolommen 33,5 x 28,5 cm €35
Latijn en Nederlands; (Nederl i Batarde letter) Knuttel 10238 T 6149, Van Vloten ??
xo72a, xo71a
Epse- GRAAF, J de: De Marke van Epse en Dommer
E (G), 1956, 24pp €18
E (G), 1956
EVOCATIONS: & LES REGLEMENTS DE JUGES, Ordonnance de Louis XV …1737
Paris, Pierre Simon, imprim. du parlement, 1737, 4to 29pp €35
xo87
EWALD, J L: Over staatsomwentelingen, …derzelver bronnen en behoedmiddelen.
Utrecht, bij Wilem van Ijzerworst, 1792, 8vo, 199pp €35
U h Hoofduitsch door J van LOO, pred te Ootmarsum
xo72a'
EXTRACT …brief uyt Vlissingen Inhoudende een ROEF-PRAATJE t' scheep voorgevallen tusschen Dort en Ter Vere.
dH v Walsdorp, Drucker van het Roefpraetje, 1650, 4to 24pp €45
Knuttel 6854,
xo74a 2 x
EXTRACT: …vrede-handelinge v d St. Gen. Der Vereen. Nederlanden,
npl n publ, 1647, 4to 8pp €35
xo73d
Extract: uit de resolutien van de Ho: Mo: rakende het subject van de Vredehandelinge.
dH Scheltus, 1675, 4to 10pp €25
Knuttel 11292
xo77c
Extract: uit het register der resolutien Ho: Mo: [plaats vredehandel]
NNp, 1675, 4to 8pp €25
Knuttel 11297 tp?
xo79b 949.2
FAMILIE-GELDT,: Resolutie van den St van Hollandt… Ende West-Vrieslandt
Adm Jac Vinckel In de Historischrijver, 1673, 4to 16pp €45
Knuttel 10992, 10993
xo82a- 75a
FEITH, P R: De leer der eigendomsverkrijging door verbinding
E NBRW, 1860, 44,31pp €25
xo68
FRANCQ van BERKHEY, J Le: Bijzonderheden der vorsten en vorstinnen uit het Huis van Oranje, als de edelmoedigen kusch/ kapitein Mespel/ de Wassenaarse knol/ de vorstelijke vinkeneuzen of de Leidsche Akademie
Te Leyden J van Thoir, 1804, 8vo 16pp €30
xo77e
FRANSE PENSIONARIS, De, pleytende voor Lodewyk de XIV en den Kardinaal van Furstenberg tegen Innocentius de XI, paus van Rome en prins Klemens van Beyeren, en Verkooren aartsbisschop en Keurvorst van Keulen
NNp, 1688, 4to 24pp €40
xo76c
FRANSMAN HOLLANDER (Discours)
NNp Samenspraak, 1667, 4to 24pp €40
xo75a
FRANSMAN, Brabander en Hollander, 'tSamenpraeck over den nieuwen opkomenden oorlogh tusschen Vrankijck en Spangien, mitsg over de nulliteyde van de renunchiatie .
Luyck, Jan van Wenscher A h eind "Eynde van 't Eer, 1667, 4to 32pp €60
xo75a
Frerking= Sententie van den Hove van Holland tegens Dirk Frerking [24 jaar rellen Veerkade/Bierstraat: opgehangen]
dH Scheltus, 1748, 4to 7pp €35
Knuttel 17903
xo82-b
GANSHOF, F L: Qu'est-ce que la féodalité.
Neuchatel/Brux, 1947, OW Front in cols.206pp €15
2) Some UND.
vvoo4
GANSNEB,: gen. Tegnagel, advocaet fiscael, eyscher in cas van crimineel, op en tegen Carel de la Lande (Naarden), gedaegde en gedetineerde.
NNp, 1673, 4to 4pp €25
Knuttel 10748
xo74b
gedachten: Mijne vrye gedachten en overdenkingen by het einde des rampvollen jaars 1786 zynde een vervolg op myne vrye gedachten voor de jaren 1784 en 1785
AN Alom…, 1786, 8vo 36pp €35
Knuttel 21537
xo75e
Gedeputeerden: Gedeputeerden, geweest in al de steden van Hollandt alsmede de resolutie. ||| PROPOSITIE van… RAPPORT van syne Hoogheyt ende… NNp,
'Gedruckt iidem idem in't jae onses Heeren', 1650, 4to 8pp (A1-4) 4to 8pp (B1-4) €45
Knuttel 6640
xo74b
GEEL-: Costuymen rechten ende usantien der vryheydt ende Lande van Gheel
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 24pp grav op tp €75
vv003
GEER, B J L de: De leer van het bewijs, vlgs het Oude Friese regt.
1857, 36pp €20
xo88b
GEEST, De, van Carel de V. verschenen aan VOLKERT, … Over de affaire van den tijd.
Gedrukt nae de copy anno 1683 in't jaar van verand, 1688, 4to 40pp €55
Knuttel 12729
xo78d
GEEST, De, van Vrankryk en de grond-regelen van Lodewijk de XIV Aan Europa ontdekt
Tot Vrystadt by Geeraard de Smeeder, 1688, 4to 59pp €40
Knuttel 12727
xo78c
GELYKHEID, VRYHEID, ONDEELBAARHEID: Het Bureau CENTRAL aan hunne Committenten. ONTWERP van Constitutie [van Aristocraat] verworpen, nieuwe stappen
1797, (22Aug) sm fol. Plano 3pp €30
xo82-b
GENEES-MIDDELEN: voor Hollants Qualen vertoonende de quade regeeringe der Loevesteynse Factie,
Gedruckt tot Antwerpen WILLEM HENDRIK V wordt hers, 1672, 4to 16pp €35
Knuttel 16370
xo76a
GENGLER, HG: Codex Juris Municipalis Germaniae Mediiaevi. Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter. Gesammelt und hersg Erster Band
Erlangen= Adm Gruner 1968, 1863(=1968), Cl. 993pp €15
943
GERAEDTS, FFJM: De registratie van de gerechtelijke eigendomsoverdracht in het Kwartier van de Veluwe 1538-1733
E (G), 1994, 20pp €12
E (G), 1994
Gerrits c.s.= SENTENTIEN: Hove van Holland … Cornelis Gerrits (Woerden), Herman Hermansz (Emden) , Jan Claesz (Zuydtland) Dirck Leenderts van Catwijck over haerluyder grouwelicke ende moordadige conspiratie jegens … …Prince van Orangien…
dH Wed Hille-brand v. Wouw aende Merct inde Fame, 1623, 4to 14pp €65
xo77e
Gesprek: Gesprek tusschen een vaderland-minnend burger en een patriottisch regent over de tegenwoordige tyds-omstandigheden.
Is alom te bekoomen, 1782, 8vo 7pp €45
Knuttel 20111
xo79f
Getuigen=: ORDRE op het verdaeghen, verhoren en beedighen der getuygen.
Groningen, 1634, 4to mod brds,tp. 2pp €10
X090
Gilles de Rais= RELIQUET, Ph.: DE magie van het kwaad . -- en de middeleeuwen 1404-1470
Adm Elsevier, 1982, OW 268pp 2) €12
ds001
GOEDERSON, R E: WEEKLAGT over Nederland… want uw verderf is naby
dH F Jacobs de Agé, 1787, 8vo 8pp €18
xo75e
GORTER, C Nannes: Nederlandsch Mettray.
E Boon, 1900, 16 fot ills , 10pp €10
xo69g
Gouda= CLAUDIUS CIVILIS: Brief aan Justus Batavus. wegens de noodzakelykheid en de redenen vande burgeren van Gouda om by request te verzoeken dat alle ambten verkocht worden ten nutte van het gemeene landt. Discite Justitian Monitu et not non temnere cives, etc.
NNp, ,
xo89, 2x
GREMONVILLE, Aenmerckingen op de Aenspraeck van de Commandeur van - , in de Raedt van State ter Wenen U h Fransch
Adm Bloemendael, 1673, 4to 32pp €40
Knuttel 10838
xo74b
GRIMBERGEN, costuymen ende usantien vanden Lande en de Baenderye --
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 25pp grav op tp €75
vv003
Grisperre=: Sententie vanden Hoogen Krijghsrade der Ver. Ned. Jegens Louys François de Baron de Grisperre… colonel …, geexecuteert in 'sGravenhage op de Gevangenpoorte op 13 Nov 1673
dH Michiel van Heyningen, 1673, 4to 7pp
Knuttel 10751
xo75b / xo74c?
Grondwet=: Buitengewone editie Nederlandse Staatscourant 17 februari 1983 plechtige afkondiging …. Veranderingen in de Grondwet.
dH Kon. d Ned., 1983, 20pp+4 bl. €6
vvv3
Groningen=: BORGEMEESTEREN… doen te weten…Goederen uit de Hoven gestoolen, op de Wallen nagtegallen en drinken… IDEM IDEM IDEM 4pp 4to 1726
1717, 4to 2pp €20
xo74e
Groningen=: ORDONNANTIEN… Borgemesteren…I: Op 't Neder-gerichte II: OP 'tstuck van executie mitsg. De instructie voor deser Stadts Pander ende waterschulte
Groningen, C Barlinck-hof, 1685, 4to 16pp €30
Knuttel 12418
xo74e
Groningen=: REGLEMENT voor de Gerichtsdienaeren …executoriale en vrywillige vercoopingen
Groningen, F Bronchorst, 1668, 4to 4pp €15
xo74e
Groot Besoigne=: ADVIS RIDDER-SCHAP en EDELEN…rapport Commissie te Woerden en de inconstitutio-nele…conclusie … Van het Groot Besoigne
NNp, 1787, folio 4pp €24
xo77e
Grotius- ARATOS= BYVANCK, A W: De platen in de Aratea van Hugo de Groot
Adm KA, 1949, 67pp €20
dsh7
GROTIUS: Allerliefste van Hugo de Groot,…. Maria van Reygersberg
Ooievaar58, 1957, 175pp €8
R Fruin: Biografie; Hellinga: Keuze uit correspondentie. Stukje uit Tp's R Fruin: Biografie; Hellinga:Keuze uit correspondentie. Stukje uit Tp's
xo88c
GROTIUS: NRC-verslag 3 lezingen : Langen Wendels | De Langen | Brom
nrc, 1925, PAPERCUT €10
xo87
Grotius= BERTENS, H: Hugo de Groot en zijn rechtsphilosophie
Tilburg, Bergmans, 1905, Clothb 178pp €25
dsh7
Grotius= FORTUIN,: Hugo de Groot's houding ten opzichte van oorlog en christendom
Adm, 1946, Hcl 64pp €18
d0032 (of dsh9)
Grotius= FRIJNS, W M: Grotius in "Peter en Pauwels"
dB Malmberg, 1938, OW 59pp €15
Studiën reeks 3
dsh7
H B à L K;: Liefhebber van des Vaderlands vryheydt: Het rechte fondament van het Nieuwe Herstelde Oudt Hollands Regt ofte de wettige vryheyt der borgeren
NNp, 1672, €25
Knuttel 10309
xo79g
H V V ( "Door eenen Spaanschen Vlaming"): De Vlaamsen Achitoffel… vertoont [als] Hollandsen Raatsheer of politijke disputatie van een sekeren Hollandse raatsheer … … Chambre Miparti
Tot Rotterdam, gedrukt bij Joannes Naeranus, 1666, 4to 64pp €55
Voorgesteld aan de Vermaarde, Edele en Ho:Mo: St der Vereenigde Provintien van Nederland, waarin gedisputeert en onderzocht werd wat van de Hollanders, principalijk geduurende haren Oorlog met den Engelsman, staat te bemerken en te doen. Achitofel= raadsheer van koning David Absalom, fig.: Slechte raadsman
xo74h
HAAGS PATRIOT,: Een missive van een … aan een welmenend regent, te Gouda, over het voorbeeldig gedrag der steeden Dordrecht, Leyden Schiedam… … en eenige andere merkwaardige zaaken…
Te bekomen te Dordrecht enz, 1782, 8vo 34pp €30
xo77e
Haarlem: PUBLICATIE ende verkiesinghe des Raets tot Haerlem. Met de namen……
Hlm Adr Rooman voor Niclaes van Geelkerck, 1618, 4to 4pp €25
Knuttel 2703
xo75c
Haarlem: VROUWE GOUVERNANTE, Haare Koniglyke Hoogheid De - : Missive Aan …Staaten van Holland en Zeeland …consideratien op de requeste van 18 leden van de vroedschap van Haerlem raakende de aanstelling van Salomon van Egten tot burgemeester derzelver stad
Te Arnhem Nyhoff enz enz, 1758, 8vo 37pp €65
xo77b
HAMEL, G A van: Verspreide opstellen I: 1870- 1891.
Leiden Brill, 1912, Cl portr 576pp €35
17 essays i. a. : Grenzen der heerschappij vh strafrecht/Nevens de gevangenisstraf/Koning Lodewijk em het crimineel Wetboek/……
vvv5
HANUT Coustumes et usances
Anvers Knobbaert, 1682, Folio 6pp Grav p tp €20
vv003
HARTIUS, Otto en Jer. COMANS: Propositie in de vergadering vande St Generael xv May 1594, deelpublic. (B1-2)+ (B3-B4) Confessie …
Ghe-daen by Michiel de Retuchon gheboren van Templ, 1594, €24
[aanslag op Maurits]
xo73b
HEERLIJKHEDEN,: Stichtsche, MEMORIE ter wederlegging der gronden… … wegens de zaak der heerlijkheden …van wegens een groot aantal geïnteresseerden bij de Stichtsche heerlijkheden aan het Wetgevend Lichaam
Utrecht, Wild en Altheer, 1805, Omslag u d tijd 203pp €85
vvv3
HEERLYKE RECHTEN,: Voordracht van het staats-bewind, mitsgaders de de berichten der departementale besturen
dH, 1804, Omslag u d tijd(rug ontbr. ) 278pp €110
Friesland p6-9; Groningen p10-78; Utrecht p79-92; Overyssel p93-96
vvv3
HELMOND, Costuymen der stadt ende bancke van Helmont, die men pretendeert noch toe onder-houden te hebben.
Antwerpen, Knobbaert, 1682, 1 blad folio.2-zijdig €22
VV003
HENDRICK CASIMIR… Propositie … Gedeputeerden…St, Generael d Ver. Nederl. ,
Leeuw. Sydtses, 1673, 4to 8pp €40
Geschillen met Vrieslandt in het Landthuys binnen Leeuwarden
xo74b
Henrik HOOFT Dz: aan zijne vrienden in Nederland. Zie Rosendal Bataven a. v.
Beperkte oplage, niet 'voor echt' getekend, 1791, 8vo 8pp €35
Knuttel niet
xo77b
HERCULES Vriendt, J A[ED]: Hydra of monsterdier. , …'tzedert 1650… nu van Hercules wert bestreden…
Rdm WvSwede, 1672, 4to 38pp €60
Knuttel 10601 (Afwijkend)
xo73c
HERENTHALS, Costuymen ende usantien der stadt van ---.
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 24pp gravure op titel €45
vv003
Hermansz c.s.= Sententie=Albert Hermansz; Willemsz Bogaerd; Pieter Harcke van Middel-burgh
EXTRACT uytter Iustitieboeck… Amstelredamme, 1629, 4to [B1-4] €20
xo73b
HERMESDORF, B H D: 's Levensfelheid in Gelre [1474]
E (G), 1969, 7pp €4
E G 1969
HERMESDORF, B H D: Recht en taal te Hoofde
Zw Tj Willink, 1955, cl 390pp €25
Opstellen over de ontmoeting tusschen Middelnederl. letteren en Oud Vaderl. Recht
xo83d
HERSTELDEN BARNEVELDT: ofte 't Samenspraeck tusschen een Hollander, Seeu(w) ende Vries tot refutatie van den verresen Barnevelt betabbert met al sijn politijcke maximen
Leyden, Symon Cornelisz, van den Steyger, 1663, 4to 39pp €35
xo76a
HERTOGENBOSCH, 's: Costumen usantien ende stil van procederen der stadt v. 'sHertoghen-Bossche
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio, Herald.gravure op tp, (2),88pp; mod wr. €145
UIT: J B Christyn: Brabants recht; b) Ordonnantie Caroline nopende de stil v.procederen c) ordonnantie Albertine d) privilegium Trinitatis e)Caerte van Hertog lbert, e) Copye …meijerij ter andre sijde etc etc
VV003
Het radt van avontuur: ofte den onvervalschten spiegel/ Alles op rijm gestelt
Leyden, Jan Cornelisz in de Bloemstraat, 1672, 4to 8pp €36
Knuttel 6354
xo79g
HEY, Jan: De leeuw, de Adelaer en de walvisch, een verdichtsel.
dH Jacobs d'Agé, 1787, 8vo 42, 2pp €18
Ex opp groot papier sign. M Tijdeman df 7
xo75e
HILVARENBEECK, TILBORCH, MOERGESTE: ende BEERSE, Costuymen van
Antwerpen, Knobbaert, , Folioblad,2-zijdig in 2 kol. €25
VV003
HIPPOPHILUS SALICETUS: t('Het tweede) Cabinet der Fransche en Nederlandsche gesanten tot Ceulen vergadert op de vrede-handeling
Tot Ceulen by Lieve van Vrede, 1673, 4to24+34pp €40
Knuttel ?
xo74g
HIPPOPHILUS SALICETUS: tCabinet der Fransche en Nederlandsche gesanten tot Ceulen vergadert op de vrede-handeling… Variant op deel I
Tot Ceulen by Lieve van Vrede, 1673, 4to 30pp €40
Knuttel 10871
xo74g
HOGE RAAD,: Aanstelling van een president , vacant gevallen … 1722 [overlijden van Huybert Rosenboom]
Extracten uit resolutien, 1722, Folio 20pp €28
De inbreng van Zeeland vergt ruime besprekimg (Veel nieuwe tekst)
vvv3
HOLLANDS NIEUWJAAR gezonden aen den Heere Officier van Utrecht over het ophalen en onderdrukken der Hollandse vryheyt...
Gedrukt in het vrye Holland voor de vrye Patriotte, 1664, 4to 24pp €35
Knuttel 8916
xo74h/xo74g
HOLLANTS PRAATJEN: tusschen vier personen: een Geldersman, een hollander, een Vries en een Brabander aangaande de souverainiteyt van syn Hoogheyt … …
Antwerpen Jeronimus Verdussen (4e) Gedruckt in't v, 1650, 4 vols 4to 20, 24, 20, 40pp €45
Knuttel 6825; 6830; 6835; 6842
xo82b
HOLLANTS PRAATJEN…: Geldersman, Brabander, Hollander Vries aang de souverainiteyt… (I)
Tot Antwerpen Jer Verdussen, 1650, 4to 32pp €30
Knuttel 6824
xo74b/ xo74c
HOOP VOL VREES, De,: over de lang verwachte en noch beslooten uytspraak van 'sLants Vergadering 10 April 1684 door d'Hoop. D'Faam, d'Vrede, d'Gerechtigheyt, en den Tydt
NNp, 1684, 4to 16pp €22
Knuttel 12177
xo79e
Houten, Pieter van= Sententie=Pieter van HOUTEN, oud 56 jaren, geb te Barneveld, oud 56 jaar, geb te Amersfoort
NNp (tp ontbr. ), 1703 4to 4pp, €35
Verschillende vergaderingen van veel mensen, uiteindelijke afzetting van de regering in Amersfoort, legereenheden onderdrukken bloedig…. . Veroordeeld tot onthoofding.
xo84a
HUMAN RIGHTS: Yearbook on Human Rights for 1946
NY United Nations, 1947, Gr8vo Cloth dj 229pp €10
d0024
IDEKINGE, A A van Aanspraak op 28 dec 1781. Eenige toelichtende aantekeningen (Ondertek. Jan Letterknecht)
NNp, 1781, 8vo 18pp €25
Knuttel 20102
xo79f
IJzendoorn- VRIES, W de: Het rechterlijk bestel van Yzendoorn
E (G), 1949, 9pp €8
[Bijdr.Rechterlijk bestel III]
E (G), 1949
INSTRUMENTUM PACIS: dat is vreedens-artijculen tusschen beyder-zijts plenipotentiairen, keyserlijck en konincklijke Zweetsche tot Osenbrugge……
Adm Jan van Hilten ende Johan Colom, 1648, 4to 60pp €40
xo82-e
INSTRUMENTUM PACIS: ofte Vredes-Verdragh by syn keyserlijcke Majesteyts ende …..Vranckrijcks als oock cheurvorsten, vorsten ende standen …
Adm Jan van Hilten en Jan Colom eerst tot Munster, 1648, 4to 39pp €15
Knuttel 5659
xo82-e
IOUDOIGNE, Costumes et usances
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 4pp grav op tp €20
vv003
JACOBI, Gerhardt: Was sind Psychopathen und wie ist ihnen zu helfen?
Halle, Marhold, 1926, OW 43pp rug los €12
2) vermehrte Auflage
vvoo4
Jansen= SENTENTIE …Hove prov. Van Utrecht jegens Johannes Jansen, van Amersfoort 20 jaar…van jongsaf gelopen onder de zgn Heydenen
UtrechtJac van Paddenburg, 1713 4to 5pp wapen Utrecht op tp, tp soiled, €35
xo84a
JANSSONIUS, J Lohman: Het pro herede usucapio tot Hadrianus E NBRW 1860
E NBRW, 1860, 42pp €18
xo68
Kaan= SENTENTIE van de Raad van State tegens mr Andries KAAN ontfanger der Domeinen en verdere middelen over de Stad en roede van MEENEN
dH Scheltus, 1718, 4to 6pp €35
Knuttel 16414
xo78a
KARNEBEEK, H P van: Aanteek.op de artt.20 en21
E NBRW, 1860, 22pp €15
Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te Lande van de Veren Nederl; i.a. …strop, schavotstraffen en straf van den kruiwagen…..
xo68
KENNAN, George F: : America and the Russian Future,
E (For. Affairs, 1951, 1-4-1951
vvv1
KERSTEMAN, Fr. Lievens: 's Lands pacificator, …..De eer, waardigheid, en souvereiniteit van de staat aan de ene zijde, 'sPrinsen regten en prerogativen aan de andre zijde… .
Zwolle H, 1786, 8vo 42pp , Hoogop, Onafgesn €110
Knuttel 21295
xo74f
Keyser c.s. = SENTENTIE vd Hove van Holland.. Abraham Keyser… Johan Pesser… Willem Hoppevelt… gepronuntieerd 2 Mey 1670 [Keyser woonde 6 jaar bij Aitzema, kocht zich voor 2800 guldens het ambt van klerk [van Scheltinga] bij de prov Friesland… inlichtingen uit de geheime vergaderingen … naar Aytzema
dH Scheltus, 1670, 4to 3 parts €60
die weer correspondeerde met ministers van Spanje, Sweden etc Iohan Pesser was maatje van Keyser, Hoppevelt was klerk voor Gelderland etc Knuttel 9831/9828
xo76c
Koningh=: 'T AFBEELDSEL van een rechtvaardigh en godvruchtigh Koningh, voorstellende, de wijse en maniere van regeringe die een koningh… behoort te agtervolgen
dH, M. UYTWERFF, 1691, 4to 148pp Breedrandig €110
xo73c
KRESSIUS, J P: Tractatus Juridicus. Singulares observationes circa processum. Praecipue camerae imperialis et iudici aulici. 2)
Helmstadii, E.o.Schnorriana, 1746, 4to €25
xo79c
KRONENBERG,B J (J U Cand) en J van HEEKEREN (med.stud.): Verhaal van het gebeurde tusschen S van der Schaak, med.stud en L E van de Graaff, majoor…
Leyden Meerburgh en Herdingh, 1794, 8vo xvi.48,vipp gesigneerd ex €95
Bylage D G vdKeesel. VdSchaak is zodanig verwond, dat hij overleed Kn22432
xo85c
KRUMBHOLZ, Christianus: Neque decreta, neque concursus Dei necessitent actiones nostras liberas tum in sphaera naturae, tum gratiae
Lpg Chr. GoezI, 1689, 4to TH122,3pp €25
xo72a
KUILE, G J ter: Criminaliteit en onveiligheid in Gelre … en het Sticht
E (G), 1949, 5pp €5
E (G), 1949
Kyzerlyk decreet aengaende de administratie der justitie en de organisatie der tribunalen van het crimineel en het civiel in de voorige staaten van Parma en Placentia.
19 Brumaire AN VII, 4/39p €12
Uytgaven Staatsbewind Justitie over het AN VII 6/39pp||| Belasting deuren en vensters 10/39pp
xo92- 53
Kyzerlyk decreet aengaende de administratie die justtie en de Organisatie der tribunalen van het crimineel en het civiel in de voorige staaten van Parma en van Placentia.
24 germinal AN VIII, 11/19pp €28
xo92- 51/53
Kyzerlyk decreet aengaende de vaste wooninge der Galey-boeven die op vrye voeten gesteld zyn.
6 frimaire AN VII, 51/71pp €35
xo92- 79
Kyzerlyk decreet aengaende de Vereenigde Regten...
18 sep 1810, 33/43pp €35
xo92- 38
Kyzerlyk decreet betrekkelyk tot de wyze van uytdeelinge der wetten en decreten binnen de departementen van Holland en binnen arrond. BREDA
4 praiial AN XI, €28
|BESLUYT vervattende de prys-lysten... Hersmeltingen, mitsgaders de vreemde speciën [tabellen, pryslysten]
xo92- 379
La déclaration ci-jointe que La France fait faire par son ministre à la diete de l'empire à Francfort, étant conçue dans des termes misterieux, obscurs enigmatiques& dont il estassez difficile de démeler le véritable sens… des notes raisonnées à l'aide… de ce chef d'oeuvre de la politique françoise.
NNp nd, 1743, 4to 15pp €40
Knuttel 17393
xo82-g
LANDEN, Costuymen der stadt
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 4pp grav op tp €20
vv003
Lanterne Magique=: NIEUWE HAAGSCHE RAREKIEK, DE, of Lanterne Magique … … Eerste vertooning
Alom te bekomen, 1750?, 8vo 8pp €22
xo76b
LASTERKLADDE, De,: der landverraderie op de heeren magistraten uytgeworpen … sedert deselve laster-kladde , met bloed begooten. Met tranen afgewischt (Rijmpamflet)
NNp, 1672, 4to 16pp €35
muller 6347
xo81-a 949.2
LASTER-KLADDE: der landverraderye op de Heeren Magistraten uytgeworpen, afgekeert en neergetreden
n pl. , n publ, 1672, 4to 8pp €35
Knuttel 10653 T6348
xo73d
LEENHOF VAN BRABANDT, Rechten en usantien van het souvereyn ---- incl. costuymen enz LOTRYCK. Gelyck de selve by Stadt-houder ende Mannen van Leene ter ordonnantie van den hertog van Alba sijn te Hove ghe-exhibeert.
Antwerpen, Knobbaert, , Folio 8pp €25
vv003
Leenrecht= INSTRUCTIE vanden leenhove van Holland, Zeeland Vriesland: en Vriesland mette ampliatie en alteratie … 1519
dH., Wwe … Hille-brandt Iacobsz van Wou, 1627, Sm-4to Woodcut on tp (Leeuw in Hof v/ Holland) 28pp €30
Bijgevoegd "Brieven van Hertog Karel van Bourgongne …. Van 'tselve Leenhoff" Voor desen noyt in druck uyt-gegeven"
xo37R
LEEUWE, Costuymen der stadt
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 8pp grav op tp €25
vv003
Lenards c.s. = SENTENTIEN uytgesproken….. Over Dr Carel Lenards, Pieter van Goethem, ende Albert Harmansz Dingstee mitsg. Twee andere…
Adm Jan Benneingh Boeck-vercooper op de Middeldam, 1629, 4to 8, 8pp €45
Knuttel 3932
xo76c
LENIN. W I: Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme,
Adm Pegasus, 1946, OW 108p €10
dsh17
LENITYF op een seecker Fransch correctyf ... Onlangs tegen de vrede uytgegeven…
Adm Nic. Faeck, 1648, 4to 20pp, 2 bl €40
Lenityf is verzachting
xo73e
LETTRE d'un gentilhomme de Gueldres, à un de ses amis, sur les affaires de Cologne et de Liège
A Cologne Pierre du Bours, 1688, 4to 24pp €42
Knuttel 12674
xo82-g
LEUVEN, Costumen des stadt
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 72pp grav op tp 75
VV003
LEYDEN, Philippus de: De cura rei publicae et sorte principantis. Uitgeg R Fruin en P C Molhuijsen
dH Nijhoff, 1900, OW (beschad) €15
Werken OVR;
x052?
LIEFHEBBER DER VRYHEYT, Een,: De VASTE GRONDEN vry en gerechtigheden van de regeering van Hollant… Bevestigt met authentique documenten daer toe behoorende.
NNp, 1684, 4to 36pp €38
Knuttel 12170
xo79d
LIEFHEBBER DER WAARHEIT,: Bericht van een - , aan sijn vriend, over de tegenwoordige toestant van saken.
1684, 4to 15pp €35
Knuttel 12124
xo74f
LIEFHEBBER VAN 't VADERLAND,: Consideratien,over den tegenwoordigen toestant vh Vereenigde Nederland
NNp, 1672, 4to 27pp los €52
Knuttel 10008?
xo73d
LIEFHEBBER VAN 'T VADERLAND: EENVOUDIG BURGERPRAETJE, over een boeckje genaamt CONSIDERATIEN over de Tegenw Toestandt van het Vereenigde Nederland
NNp, 1672, 4to 24pp €25
xo76c
Liemers- NISPEN TOT PANNERDEN, A J M van: De vereniging van geërfden in het Ambt Lymers.
E (G), 1949, 62pp €22
[Groter verband/ Gemen gronden Duiven/ idem Babberich]
E (G), 1949
Lijndrajer c.s. = SENTENTIEN by Schepenen der Stadt Leyden gearresteerd jegens Ian Pietersz Lijndrajer, Samuel de Piecker ende Gerrit Cornelisz. Cleermaecker over de grouwelijcke ende moordadige conspiratie jegens …Prince van Orangien gepronuncieerd en geexecuteerd 21 junij…Bijgev. Brieff 11x23cm van Conspiratie gevonden tot Rijswijck in een herberghe…
Gedruckt tot Leyden by Jan Claesz. Van Dorp inde V, 1623, 4to 16pp+ €60
xo78a
Lixander= SENTENTIE …Hove provinciaal van Utrecht. Ge-pronuncieert en geëxecuteert jegens Levi Lixander, alias Polucte….
W J Rees, 1740 4to 8pp (2 blank)Wapen op tp, €45
gestraft met den koorde, vervolgens op het Zeyster Sand, aan de galg 'anderen een afschrik en exempel'.
xo83d
Lochem- BERKVENS, A M J A: De magistraatsrescriptie van 1569 en de afbakening van de strafrechtelijke bevoegdheden van scholtis en magistraat te Lochem in de 18de eeuw.
E (G), 1981, 15pp12 €12
E (G), 1981
Locke= EUCHNER, Walter: Naturrecht und Politik bei John Locke.
Suhrkamp T, 1979, OW316pp €15
d0039 (of d0032)
Lotharingen=TRACTAET of alliantie geslooten den keiser… van Spanje en de St. Gen. Ver. Ned. Ter eenre en de Hertogh van Lotharingen ter anderen zijde… Ratificatie…
1673, 4to 8pp €35
Knuttel 10869
xo74c
Luzac= DOEDICUS PATRIOT,: Briev van - , jongsten zoon van den ouwerwetschen patriot aan den advocaat Mr A V K (??Elie Luzac) residerende te Cl…(Cleve) over den titelplaat van Den Politieken Kruijer
NNp alom…, 1783, 8vo 29pp €45
Knuttel 25408
xo77a
Luzac=: VRAAG en antwoord bij gelegenheid dat de heer en mr Le Jeune - schoonzoon van mr Elie Luzac den eerloozen, befaamd advocaat en boekverkooper te Leyden -tot raad in de domeinen van Zijn Ho: Willem V werd verheven
Rotterdam Cvan Gragt, 1782, 8vo 4pp €22
Knuttel 20282
xo77b
Maasbommel- VRIES, W de: Het rechterlijk bestel van de stad en vrijheid Maasbommel
E (G), 1949, 10pp €12
[Bijdr.Rechterlijk bestel I]
E (G), 1949
Macchiavelli=: MACHIAVELLUS GALLICUS dat is een veranderinge ofte Versettinge van de ZIELE van Machiavel, in Louis XIV… voorgesteld door 100 politique FRANCE stellingen, in het welcke de werelt bekent ghemaect wer de maximen en practijken van staet en oorlogh, by de Fransen ghebruyckelijck, soo klaer, dat het een ieder sien kan.
Ghedruckt in'tJaer mdcLxxv, 1675, 4to 24pp €48
Knuttel 11310
xo75b
MALKMUS, B: Handbuch der gerichtlichen Tierheilkunde
Hannover Schaper, 1920/1, 2 vols OW 799pp €32
Last edition Pathologisch-anatomischeBeiträgn Olt
636-B
MARCK F A van de: Antwoord exceptioneel aan den Senatus Academiae… op en tegen academiae
NNp, 1772, €45
xo84b
MARCK F A van de: Een kort en eenvoudig oordeel over de bedenkingen en beswaren van de gecommitteerden… deszelfs verklaring op de bedenkingen
Boekverkopers in de Neder-landsche steden, 1772, 8vo 14pp €75
xo84b
MARCK, F A van de: Eerste antwoord aan …P Chevallier waar in het beleedigende en het onbetaamelyke gedrag jegens F A vd Marck aangetoond….
Groningen Hajo Spandaw, 1772, 8vo 24pp €60
xo84b
MARCK, F A van de= Merkelbach, C M: De zekerheid der goddelyke Natuurwetten aangetoond uit de beschouwing der orde van dit heelal.
Groningen Hajo Spandaw, 1770, 8vo 117pp €140
Ter gelegenheid van de gereezen geschillen over den verbazenden ophef der natuurwetten tusschen P Chevallier en F A vdMarck ter ener zijde en Brunsveld Blau ter andere zijde zie: Duynstee 53,54,58
xo84b
MARCK, F A vander: Nadere verklaring over de vryheid van den burgerstaat van Groningerland gegrondvest op deszelfs eigen vaderlandsche wetten…… tot opheldering van…Ned Letercourant 1761
Groningen Spandaw, 1762, 8vo 72pp €80
xo84b
MARCK= BARBEYRAC: Lettre à son successeur mr van der Marck à Groningue
Adm Chez les libraires, 1772, 8vo 18pp €35
Knuttel 19001
xo84b
MARCK= CHEVALLIER, P: Copia van de brief welke === aan Theod. Brunsveld Blau
Groningen Jacob Bolt, 1770, 8vo 4pp €20
xo84b
MARCK= CHEVALLIER, P: Tweede brief aan mr F.Adolf vander Marck
Gronngen.,Jan Oomkens, 1772, 8vo 108pp €60
xo84b
MARCK= PHILALETHES: Nodige en nuttige les aan F A vdMarck….
NNp, n d, 8vo 8pp €20
xo84b
MARCK=: BEDENKINGEN EN BEZWAREN door…Petrus ABRESCH, Lambertus van BOLHUIS, Theodorus LUBBERS, en Herman KNOCK uit name… classis Groningen en het Gorecht… aan den Groten Senaat.. Op en tegen de academische lessen van… vdMarck… met deszelfs verklaaring
Gron.,Hajo Spandaw, 1772, 8vo 222pp €120
Knuttel 18977
xo84b
MARCK=: CHEVALLIER, P: Ernstig beklag van waarheid- en godsvrucht-lievende Groningers over een boekje…Zedige aanmerkingen…over een sestal redevoeringen door P Chevallier
Gron.Jan Ooomkens, 1771, 8vo 25pp €28
xo84b
MARCK=: Chevallier= MEURS, C W J: Briev aan …Paulus Chevallier. Waar in de onwaarheid betr C.W.J. Meurs
Groningen Hajo Spandaw, 1771, 8vo 25pp €40
xo84b
MARCK=: GOOGRICKE,H: Brief aan de schrijver van de NODIGE EN TYDIGE WAARSCHUWING…..
Groningen Jacob BOLT, 1770, 11pp €25
xo84b
MARCK=: Groninger Heer, Een : Het besluit van den Senatus Amplissimus der Academie van Stad en Lande over de leer van Frederik Adolf vander Marck …dismissie. Briefsgewijze aan en Hagenaar verhaald met Aanmerkingen.
dH Johannes Thierry, 1773, 8vo 23pp €40
Knuttel 19035
xo84b
MARCK=: GRONINGER RECHTSGELEERDE, Brief van een --, 0ver zekere dissertatie onlangs te Groningen uytgegeven aangaande de Vrage: Of't met de goede staatkunde overeenkome, in de Groninger Rechtbanken vreemde , en bijzonder de Roomsche wetten te gebruiken; waar in de argumenten door prof vander Marck bijeengebracht onpartydig onderzogt en zedig wederlegt worden.
Groningen Spandaw, 1765, 8vo 95pp €140
"Of en in hoeverre het met de goede staatkunde overeen kome, in de Groninger rechtbanken vreemde, en bijzonderlijk de Roomsche Wetten aan te nemen." Waarin de eer en leer van den heere Prof F A van de MARK tegen de lasteringen en…verdraaiingen …verdedigd….Bygevoegd de onder hem op Groninger Hoge School geventileerde theses ….door URBANUS HILARIUS….
xo84b
MARCK=: GRONINGER RECHTSGELEERDEN, Antwoord op den brief van den naamloze -- over de dissertatie door dr Feddo HOVINGH onlangs uitgegeven waarin de eer en leer van prof. F A vander Marck …verdedigt door URBANUS HILARIUS hierachter; THESES sub praesidio vander Marck
Boekhandelaren, 1772?, 144,71pp €140
xo84b
MARCK=: HEERLIJKE RECHTEN, Missieve van het wetgevend lichaam omtrent de -- 15 mey 1804
NNp, 1804, 8vo 278pp €120
Commissie Siderius Bijdragen van de departementen (Provincies ) 279pp
xo84c
MARCK=: NIEUWENBURG, Godert van: Heilsame en welmeenende raad voor alle voorstanders van de gevoelens van ..prof.vander Marck Benevens eenige aanmerkingen op en tegen ..boekje "Kort en eenvoudig oordeel…"
Te bekomen in de meeste steden …., 1772?, 8vo 70pp €60
xo84b
MARCK=: Vol I: Lectiones academicae quibus selecta philosophia practicae; jurisque naturae capita et praecipue erga Deum pertractanter II,1: praecipua juris ecclesiastici protestantium universalis capita pertractanter
Hajo Spandaw, 1771/2;, band gone, viii293,ipp vii,216pp €90
2 of 4 vols; the first vol. cont 20 essais; the 2nd 12 essais
xo84b
MARCUS, Pieter Jan (Oud burgemeester Leyden 31jr) Medeburgers! geen nieuwe benoeming!!!
1794, Plano dubbelfolio =4pp €35
Knuttel 42445
xo82-b
MARIS, A Joh.: Het Appellationsgericht van de Graafschap Zutphen en zijn voorgeschiedenis.
E (G), 1972, 18pp €12
E (G), 1972
MARIS, A Joh: De lijst van bannerheerlijkheden e a hoge heerlijkheden in Gelre en Zutphen van 1569
E (G), 1975, 17pp €10
E (G), 1975
MARIS, A Joh: De raadkamers of hoven van Karel den Stoute in Gelre en Zutphen 1473-1477
E (G), 1957, 56pp €30
E (G), 1957
MARTENS VAN SEVENHOVEN, A H: Het dagelijks landrecht der Bommeler- en Tielerwaarden
E OVR), 1921, 8pp €5
825sup2
MECHELEN=: Costumen stiel ende maniere Van Procederen Inden Hove van Befferen, Lande van Mechelen …
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 38,10,4pp ] pp1069- 1124] Herald grav op tp €75
VV003
MEIJ, P J: Over de lotgevallen van de Gelderse landsheerlijke privilegebrieven.
E (G), 1959, 15pp €8
E (G), 1959
MEMORIE van de redenen, die den Koningh verplicht hebben om de wapenen weder aen te nemen, en die de gantsche Christenheyt persuaderen moeten... .
Gedrukt nae de copie Tot Parys Johan Baptista Coig, 1688, 4to 16pp €30
Knuttel 12704
xo78c
MEMORIE van de Sweedtse Ambassadeurs met het antwoord van Ho: Mo: raeckende de nadere instantie van een stilstand van Wapenen... .
Gedruckt in't Jaer onzes Heeren, 1673, 4to 8pp €35
Kn10867
xo74c
MEMORIE,: Beredeneerde, over het gedrag van de hoven van Weenen en Saxen en over hun gevaarlyke voorneemens tegens … Koning van Pruissen ||| Justificatoire bewijzen [48pp]||| Memorie om het gedrag des Konings van Pruissen te rechtvaardigen tegen de valsche betichtingen van het Hof van Saxen
NNp, dH P Gosse, boekverkoper, 1756, 4to 39pp €30
Knuttel 18494
xo76b
MEMORIEN vande ambassadeur…van Sweden, aen de …St. Generael d Ver Ned concernerde de vrede-handeling-plaets enz
1673, 4to 8pp €40
xo74c, xo74b
METRE, Alex Chr de: Het France Turckye toegestelt door Ariante et Polidor… …voornemen…majesteyt van Vrankrijk, sijn rijck in sulcken staet te brengen als het Ottomanische Keyserdom, om tot een algemene beheersinge te komen.
Rdm Fred Nieustadt, 1673, 4to 34pp met vervolgh 8pp €55
xo74b
MEYERS, FS: Feiten en beschouwingen op 't gebied der Crimineele Anthropologie en psychiatrie
Baarn, Hollandia, 1913, OW 32pp €20
Uit Zenuw- en zieleleven III, 2
vvoo4
MIDAS, Den rechten Konink -: ontdeckt in sijn lange ezels-oren, zijnde een antwoort op de twee godtvergeten Lasteraars… den eenen in en rechten ommegang, den ander in'Amsterdamse Rommelzootjen.
Delft n publ, 1650?, 8pp 4to 8pp €45
xo73d
MIERDE, Descriptie der costuymen ende usantien der vryheyt van -.[1 pag] OIRSCHOT costuymen usantien ende landt-rechten binnen die vryheydt van Oirschot 7pp
Antwerpen, Knobbaert, , Folio 8pp 2 kolomme €48
VV003
MISSIVE (en Tweede ... ) VAN EEN OUD-REGENT, over de ware oorzaken van den rampspoedigen en gevaarlyken staat van den republiecq/// MISSIVE van een oud-predikant over de ware oorzaken… … tot een bylage 'Over de ware oorzaken'
NNp, 1786, 8vo 39, 37, 13p €48
Knuttel 21336/7
xo79d
MISSIVE tot 's Graven-Haghe….. Adr.van Dijck ghe-exami-, neert; strenghelijck ghepijnicht; den Heere van Groenevelt en de ghewes. Houtvester van Holland: Barnevelts zonen; Heere van der Deus van Rotterdam met den secretaris van Borcken… Ghevangen in de venen omtrent Leyden Henric SLATIUS…
1623??? Plano 15,5x29cm Wapen en versierde hoofd-letter €120
X085d
MISSIVE tot 'sGraven-Haghe…..: Vlgs tp was hij opperkoopman en gezaghebber Oostkust van Java tot Japara. [een der oudste handelsposten). /Ingewikkelde rechtzaak zowel intern binnen de VOC als (in Nederland)voor het Hof van Holland.
NNp, 1623???, Plano 15,5x29cm Wapen en versierde hoofdletter €120
x085d
Missive van D.H.A.N. tegens de loopende discoursen, geruchten ende memorien ... aen sijn konincklijcke majesteyt van Denemarken en Zweden, Sont
Adm, van de Made, 1659, 4to 16pp €60
xo73e
MISSIVE van de Staten van Vriesland aan de Ho: MO: St Gen
NNp, 1684, 4to 4pp Kn? €18
Knuttel 12213
xo75f
MISSIVE van den Heere Prince van Nassau … … aan Ho: Mo: … streckende tot vereeninge der beyde leden van Stad en Lande van de Provincie van Stad en Lande Geschreven uyt Groningen vi july
NNp, 1677, 4to 8pp €25
Knuttel 11531
xo77a
Missive van sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangien aan de Heeren Staten van Zeeland Anno 1684
1684, 4to 8pp €35
Knuttel 11969
xo78d
MISSIVE: MISSIVE van een Amsterdamsch Heer aan een Heer in den Hage. Behelzende Aenmerckingen over "eenige noodzakelyken stucken…"
N pl, n publ, 1691, 4to 20pp €35
Knuttel 13652
xo73d
MISSIVE: MISSIVE van haar Ed: Hr. Mog.....Aan alle andere geunieerde provintien 27 juli 1650
Tot Rotterdam gedruckt by Iacob Verburg; Boeckverk, 1650, 4to 14pp €35
Knuttel 6676
xo82-b
MISSIVE: MISSIVE van PARNAS behelzende een redeneering, Nopens het belagen der vryheyt… swackheyt der Spaense Mogentheyt Philips II, Junius Brutus
NNp, 1684, 4to 20pp €50
xo74a
MISSIVE: van …princesse douagiere geschreven aen de respectieve provincien 20 nov 1650 (sterven en opvolging Willem II)
1650, 4to 4pp €20
Knuttel 6736
xo74c
MOM-AENSICHT,: Het ghelichte Munsterse … Of te De Spaanse Eclipse in zijne Neder-landen
Ghedruckt in't jaer ons Heeren, 1646, 4to 23pp €35
xo73d
Mourand, François= ADVYS: van HH Gecomitt. Raaden van …Staaten van Holland en West-Fr. ; op de missive van het Hof en de Hoogen Raad.
NNp, 1786, 8vo 52pp €28
[ M Pruikenmaker in den Haag, prominente ro; in de volksbeweging van 1786 (Greep de teugels vande koets bv) werd in 1787 vrij gelaten (Amnestie) Knuttel 21405
xo75f
Muiterij= Verzaameling : … van gedichten als Geessel der Muitelingen, De prikkel der beteugeling; Breydel…voor heerschende muitzucht…
Groningen tc etc, 1748?, 8vo 43pp €75
Lucas Trip (Groningen)?Zie vDoorninck I, pag 309 Irenophilus niet in kn.
xo91
MULLER, Alb: Principes chrétiens et colonisation
Brux Cité chrét., 1927, €18
d0025 (w d0035)
Myle=ANTWOORT: [van Van Aerssen], Corte, aen de Ho. Mo… teghen seker vertooch…[van] Cornelis vander Myle.
NNBW 8, 1196, 1618, 4to 25pp €40
Knuttel 2645
xo74f
N(IJHOFF)I A: Een regtshandel voor het veemgericht
E(Bijdr Vad G), 1844 9pp, €8
xo83d
NADER BERICHT: van een liefhebber der waerheit aan sijn vrind, nopende de wevende verschille over de wervingh\\\ Idem, Idem andere druk op 4pp
By Willem Goede-Vrede, 1684, 4to 8pp €25
Knuttel 12128
xo77c
Nederbetuwe- VRIES, W.de: Het richterambt Neder-Betuwe (De Nederbetuwse klaring)
E (G), 1959, 12pp €10
(Bijdragen geschiedenis Rechterlijk bestel XXI
E (G), 1959
Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen.: ONTWERP tot oprigting van een
E, Bijv Staatsblad, 1823, E31pp Laatste pag ontbreekt ( in copie ) €10
Oprichters : W H Suringar, J L Nierstrasz Jr en H Warnsinck Bz.
343.8=z1
NEDERLANDS STADHOUDER tot den God zyner vaderen [stukjes in proza en poëzie].....ED? Philauriacus Flander =Jan Scharp (Axel)
NNp, 1787, 8vo 16pp €35
vDoorn.181
xo82-b
Nederlantsche Absolutie Op de Fransche Belydenis
Adm Jacob Nes op de Vijgedam, 1684, 4to 32pp €28
Knuttel 10401
xo75f
NEUTRALE PLAETS, Wagen discours op dese tegenw. tijdt; Raekende de subjecten ende het verhandelen van een - ,
1667, 4to 14pp €34
xo75a
Neyborn= SENTENTIE van de Hove van Holland ten laste van Anastasia NEYBORN 25 Nov 1729… gestraft met worgpaal (doodstraf)
dH Scheltus, 1729 4to 18pp, €90
Het verhaal van haar leven begint in Doesburg waar Anastasia 'moedernaakt' wordt aangetroffen en vervolgd; met avonturen rond de grens van Nederland en Duitsland (Ahaus-Roermond-Diemen zo ongeveer) Uitvoerig verslag van het onderzoek. , doodstraf voor een vrouw zelden, 10 rechters! Kn16782
xo74d
NEYN, P de: Lusthof der huwelyken…. soo in Asia, Europa, Africa en America in gebruyk…
Adm Lamsvelt ….1697 =Ldn, Sijthoff, 1966, sm8vo Ppbd dj 265pp €10
Facsimile
xo59
NIETZSCHE, Friedrich: Nietzsche-Worte über Staaten und Völker. Zusammengesteld Elisabeth Forster-Nietzsche
Kröner TaschenAusgabe, , Ppbd 171pp €15
d0020 (w d0021)
NIEUWE-JAERS-GIFT: NIEUWE-JAERS-GIFT aen Holland. Anno 1666
1666, 4to 11pp €35
xo73d
NIEUWJAARSGIFT tot verdiend loon …Hubertus de Haas, wegens zynen gedane dienst… twee dagen na de Haagsche ST NICOLAAS vrolykheid
NNp, 1782, 8vo 4pp €45
Knuttel 20317
xo79f
Nijkerk/Putten= BEERNINK, G: Heimelijke trouw, huwelijk zonder kerkgangen, heilige echt
E (G), 1908, 17pp €15
E (G), 1908
Nijmegen=: NJMEGEN, Ghereformeerde Landtrechten Arnhem Elisabeth van Biesen 1686
Arnhem Elisabeth van Biesen, 1686, 4to, 209ppHbezaan €420
EXEMPLAAR IN RUIME MATE MET WIT DOORSCHOTEN, en met vele aantekeningen in contemporain HS. Inliggend: 4to kladpapier voor 3/4 beschreven Opschrift: Codificatie in het Nijmegen Quartier/// Quartier Nijmegen Veneris den …Junij Bijna zeker is dit een aantekening van mr van Lennep
^826.1
NIMRODS MUGGESWARM: …tegens Oranje neffens een Hemelsche Aertzney…, Gravure op tp (Schoon Nimrod) en hele pag (sag men Nassau)
NNp, 1650?, 4to 23pp €60
Gravure op tp Knuttel 10622 Tiele 6538
xo73e
NIVELLE=: Coutumes avec l'ordonnance, stil et manière de procéder, de la ville, district et resort de Nivelle.
Antwerpen, Knobbaert, c1611, Folio 20pp grav op tp €75
vv003
NOTIFICATIE De algemene aanklager en Raad van Rechtspleging Stad Utrecht met uiterste verontwaardiging vernomen hebbende , de verregaande baldadigheid en byzonder deze laatste nacht hier…… Op poene van aan den Lyve te zullen worden gestraft
Utr, P Muntendam, 1801, 4to 4pp, 7e jaar der Bataafse Vryheid €25
xo85d
Oldenbarneveld=: Den waren Barnevelt, waer in ons klaer vertoont werdt, wat hem met alle zijne martelaren is overgekomen. Tot verlichting van vele liefhebbers, die tot noch toe daer in sijn blint geweest
NNp, 1673, 4to 15pp (Abus.16) €45
xo74b
Oldenbarnevelt, mr Johan van= ZWEERS, J H F e.a: Gelderse rechters in het proces tegen mr Johan van Oldenbarnevelt
E (G), 1981, 19pp €15
E (G), 1981
Oldenbarnevelt, Reynier van c.s. =: SENTENTIEN by den Hove van Holland jegens Reynier van Oldenbarnevelt, David Coornwinder Adriaen Adr. Van Dijck over haerluyder … conspiracy jegens de Prince van Orangien… .
dH Scheltus Boeck-verkooper op den Dam, inde Jong, 1623, 4to 28p €75
xo78a
Oldenbarnevelt, Reynier van= WYNNE,J A: Leveren de bemoeiingen van – en De Groot met de aangelegenheden der prov.Utrecht voldoende stoffe op, om de sententiën, tegen hen uitgesproken, te wettigen.?
E54pp €18
Nieuwe bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving vol 10
u9-u3 Oldenbarnevelt=
Oldenbarnevelt, Reynier van=: Sententiën by den Hove v Holland…, Reynier van Oldenbarnevelt/… David Coorenwinder (Berckel)… Adriaen Adriaense (Bleyswijck) Conspiratie jegens …. Den prince van Orangien &c mitsgaders tegens den welstand van't Landt Crimen laesae majestatis…..gheexecuteert te worden metten swaerde…. Confisquatie der goederen …..Vierendelen voor Coorenwinder en Van Dijck
dH Wed Hillebrant v Wouw, 1623, 4to (34pp) €75
xo69h
Oldenbarnevelt??=BERNEVELLIST,: Den berovden Bernevellist, sijn leetwesen ende bekentenisse. Ghedaen door eenen die gheweest is van des advocaets factie.
1620, 4to 16pp €50
xo74b
Oldenbarnevelt=: NAMEN der Rechteren over de gevangenen…. . Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hoogerbeets, Hugo de Groot ende Gillis van Ledenbergh. Volgen de namen der rechters-gedelegeerden te weten 12 namens Staten van Holland, een namens Zeeland, twee namens Utrecht, een namens Overijssel en 3(?)namens Gelderland 9 waren tevens examinator. De notitie bevat ook andere details.
Manuscript Papierafmet. : 15x19cm, Contemporain MS €25
Losse notitie waarschijnlijk dienstdoend als aide-mémoire bij de gesprekken over dit proces en wat er mee samenhing, geen kranten.
vvv5
OLIPODRIGO: ofte Mengelmoes [op rijm] Gedrukt in 't vrye wout, Daar men veel van d'Herenhout
1650, 4pp 4to €45
Knuttel 6799,
xo73b
OMMEGANK: van Amsterdam …onderrichtinge, … en bloqueren vande Stadt van Amsterdam… door gouv. Van Vrieslandt
1650, 4to 8pp €25
Knuttel 6766
xo74c
ONTWERP tot oprigting van een Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen.
E, Bijv Staatsblad, 1823, mwE31pp Laatste pag ontbr,in copie €15
Oprichters : W H Suringar, J L Nierstrasz Jr en H Warnsinck Bz.
z1
Oranje zaak: AANSPRAAK aan alle welmenen-de Nederlanders en in het bijzon-der aan myne weleer geheimen en ook getrouwe correspondenten in de goede Oranje zaak (J D Hess???)
dH J Knies, 1787, 8vo 24pp €40
xo75e
ORDONNANTIE EN IN-STRUCTIE ghemaeckt opde vordernisse: vande Justitie voor den Hove v Holland in cleyne saecken.
dH., Wwe … Hille-brandt Iacobsz van Wou, 1627, Sm-4to Woodcut on tp (Leeuw in Hof v/ Holland) 13pp €18
x037
ORDONNANTIE ofte, : proces-ordeninge voor t Hooge ende Leege Gerichte van borge-meesteren ende Raadt in Oldambster en Sappemeerster saken.
Groningen, 1724, 4to brds, tp met wapenvignet €30
xo90
ORDONNANTIE ofte, proces-ordeninge voor t Hooge ende Leege Gerichte van borge-meesteren ende Raadt in Oldambster en Sappemeerster saken.
Groningen, 1724, 4to brds, tp met wapenvignet €30
X090.
ORDONNANTIE op de delicten als misdaden in'tgemeen… de raadt in Groningen
Gron. Elama 1725, 1725, 4to 16pp €40
xo74e
ORDONNANTIE op't versoeken en impetreren van relieven.
Groningen, 1724, 4to mod. brds. tp. 2pp €15
X090
ORDONNANTIE tegens alle insolentien, bedelaryen, gesangen, coquerellen so op Cors, Nieuwejaer ende drie Koningen als andere avonden en dagen…
Utrecht Amelis van Paddenburg, 1663, 4to 4pp €30
Knuttel ?
xo74d
OUDBURGER: van Amsterdam, aan zyn neef te Amsterdam , dewelke dezelven om deszelfs recht patriottische inhoudt, aan zye mede-burgeren, . Dienstig geoordeeld heeft , mede te deelen
Alom …, 1785, 8vo 7pp €35
Knuttel 4146?
xo77d
OUDE VETERSCHOEN, De,: op het stoeltje verheven, valt in ongenaaden, wordt geremoveerd, en verlaat zyn vaderland, zynde dit stuk verrykt met een verhaal van al het gebeurde, met de naamen der personen…
AN Alom, 1787, 8vo 16pp €35
xo75e
OUWERWETSCHEN VADERLANDER, eenen waren (Woonachtig aan de Maze): Aenspraek aen myne geringste medeburgeren ihb … Agterklooster… geboorte-verjaring… Willem V
NNp, 1785, 8vo 31pp €40
xo75a
PACKET, 't, met advysen uyt Frankrijk, of historisch en politicq verhaal van Franse kuyperijen om Euopa in slaavernij te brengen. U h Engelsch No [A h eind: …staat in Engelandt om 2x per week uit te komen, … …in't Duytsch te continueren. ]
Adm Joh Broers Boekverkooper op de Beurssluys, 1691, 4to 8pp €48
Knuttel 13587
xo81-b
Passe de sacs=Kyzerlyk decreet aengaende …..Passe de Sacs
27 Ventose AN VIII, 52/71pp €38
Inhouden van geld bij betaling van munt(zlver) in zakkken.
xo92- 241
PATRIOPHILIS (= V L M =Van Laar Mahuet): het landverraad ontmaskerd
Gedrukt in Overijssel vDoorninck I, 1786, 8vo 18pp €25
xo74g
PATRIOPHILUS (?vDoorninck kolom461): Missive geschreeven aan den heer N. N. behelzende eenige byzondere aanmerkingen over het Dank-Adres door eenige officieren en schutteren van 'sGravenhage.
NNp, 1782, 8vo 16pp €35
Knuttel 20316
xo79f
PATRIOT (ondertek. ): tegen de oproermakers in Nederland.
In 'sGravenhage Grard du Mee, 1780?, 8vo 7pp €30
(Rijmpamflet)
xo77e
PATRIOT, De,: PATRIOT, De, aan Willem de Vijfde [Rijmpamflet; ondertek. Solomon]
NNp, 1787, 8vo 31pp €35
Knuttel 21320
xo75f
Patriota: Advertissement Aen alle Goede In-woonderen en Liefhebbers van dese Nederlanden : Omme van een yeder gelesen, en in het binnenste van sijn herte ghedruckt te worden ; [Op den eersten Julij, Anno 1618. Ter Ordonnantie van alle Liefhebberen. I. Patriota]
Ghedruckt uyt cracht der waerheyt-beminners, 1618, 4to 8pp €25
Knuttel 2637
xo76a
PATRIOTTISCHE MEMORIE, … … gepresenteerd aan … Willem V door de gezamenlijke lieden van het KOMMETJE te Rotterdam
Rdm Huybert BENT Boekdrukker op den Vogelenzang, 1763, 8vo 29pp €40
xo77b
PAUW, F en M.WEYEMBERGH (ed.): Gelijkheid en conservatisme/ Gleichheit und Konservatismus
Zwolle Tjeenk Willink, 1985, OW 212pp €20
Serie rechtsfilosofie…
d0019
PFAFF, Chr.Matth.: De non appropinquando ad carnem carnis in Lev XVIII,6
Tübingen Eisfeld, 1742, sm4to Theses 78(I)p €35
xo66
PIERLOT, Jacques: La vie de --, Prêtre et marguille de la Paroisse de Vervier, avec tous les details de son crime, de sa dégradation et de son supplice.
Liège Lemarie, 1786, 8vo 49pp, ONTBR 5 fig. ? Wormgangen €35
xo75f
PILLE du PLESSIS, Robert de,: SENTENTIE vanden Hove van Holland 1693
1693, 4to tp, bl pag. 6pp €45
vals paspoort, werkt voor franse staat, kunstschilder, connecties met S. van Halewyn
xo72d
PLACAET: op het collecteren….. Ongefondeerde processen
NNp, 1661, 4to 3pp €20
xo74h
PLACCAAT… nopende de qualificatie vande notarissen ende die bedieninghe van heur-luyder ampte ofte officie
Utr vPaddenburg, 1663, 4to 4pp €35
Knuttel ?
xo74d
PLIGT: van ieder waar patriot in het tegenwoordig, voor der burgren vryheid en leeven… ter bescherming van 't vaderland kan en moet medewerken
Hlm Bohn, 1786, 8vo 32pp €38
Knuttel 21306
xo75b
POINCTEN: der artijckelen gearresteerd ter vergad. …St Gen der Vereen. Nederlanden, waer na de Heeren hebben te reguleren
Adm J vBenden, 1647, 4to 20pp €35
xo73d
PROJECT van: … Staten van Hollandt, in wat voegen … hare regeeringe te formeren.
n pl. N publ, 1650, 4to 4pp €40
z.Knuttel 6734
xo73c
PROPOSITIE door den Heer Raedt Pensiona-ris … van Zeelandt aangaande de designatie … Prins van Orangien tot Capiteyn en admirael… der Ver. Ned.
Middelburgh, Pieter vander Hellen, 1660, 4to 24pp €25
xo75a
Propositie van gedeputeerden…(aan) Oudraad der Stad Dordrecht dd 7jan ||| Propositie dd 17 jan. Voorgelezen ||| Propositie... Brielle (Maria van Hongarije)
NNp, 1743, 8vo 77pp €25
Aan de steden Dordrecht en den Briel… worden verzoeken tot steun voor Maria van Hongarije voorgelegd. vgl Knuttel 9398/9
xo77c
PROPOSITIE, Eerste en tweede des ambasadeurs van … Sweeden aen de StGen der Ver Ned
1673, 4to 6pp €35
Kn10852
xo74c
PROPOSITIE, Naerder,: ghedaen by syne Hoocheyt; Inde vergaderinghe …St van Holland…,2: Noodige Aenmerckinge op seckere propositie…N. pl, n publ 1650
1:Adm S d Vries 2: Ghedrukt in 't jaer 1650, 1650, 2 vols 4to 8, 8pp €40
Knuttel 6769
xo73b
Publicatie van het uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek: … vervreemding of bezwaring leenroerige goederen.
BSB, 1799, 2pp €12
xo88e
RAED VAN STATEN der Ver. Ned.: MISSIVE aen de St. Generael … zaken door Waldeck uit Maastricht geschreven, onderneemt ons met verscheyden zaken te bezwaren van sulke importantie dat wij niet kunnen stilzwijgen.
1680, 4to 8pp, €60
Pressen van karren in de Meijerij en Marquisaat… Knuttel 13301
xo73d
Rapt-: RAPT DE SÉDUCTION, Declaration du Roy, concernant le --- 22 Nov 1730
Paris. Imprime- rie Royale, 1733, 4to 8pp €30
Schaking
xo87
Rasende Haan,: Den…vegtende tegen een sterken Arend. Of de zegepraal van het Duitze Rijk en den aanstaande val van Vrankrijk…
Gedruktop het Duits Slagveld omtrent den Rhyn, in , 1688, 4to 8pp €40
Knuttel 12731
xo78d
REDENEN EN MOTIVEN,: dewelcke Sijn Roomsche Keyserlijcke Maje-steyt &c&c hebben bewogen ende genoot-saeckt tot het aannemen van sijne rechtvaaerdige wapenen en om krijghsvolck in het roomsche rijck te senden.
H Scheltus, 1673, 4to 8pp €45
Knuttel 10879
xo82-e
REGLEMENT wegens het Hoger Beroep aan den Hoogen Raad van vonnissen… Geregtshof in Suriname.
Staatsblad1, 1840, 19pp €25
xo88c
REGTEN van de MENSCH ; Publicatie …van, afgekondigde verklaring… ontwijffelbaer is weggenomen het onderscheid tusschen burger en burger uit hoofde van godsdienstige begrippen…
onsentwege, 1795, Plano houtsnede 40x33cm, Reparatie vouwen €45
(Huwelijken van verschillende religies)
xo71b
REGTIEN, Ton: Universiteit in opstand. Europese achtergronden
vGennep, 1969, OW 175pp €10
d0035
REIGERSMANN, J C [Breda]: De praescriptione juris gentium sive immemoriali (Diss. , iur. , inaug. )
Leiden Georgio Wishoff, 1751, 4to TH52pp €24
xo77d
Reinaert= BERENTS, D A: Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
Zutphen, 1985, OW num ills 216pp €15
97046
RELAES,: Eerste Maandags, van den af- en optocht van sijn Ceurvorstenlijcke Doorluchtigheyt langs en omtrent den RIJN…1672
Voor den autheur gedruckt., 1673, 4to 12pp €38
Knuttel 10833
xo76b
Réponse à la lettre, publiée en Hollande en date du 1 Aoust 1656 par un François, sous le nom de Miguel Pacheco.
NNP, 1657, 4to 33p €22
xo75d
REPUBLIEK, De,: in 1795 met de heerlijk-heden, ambachten enz
dH Nijhoff, 1913, OW, 209pp €10
Geschiedk atlas van Nederland, tekst/
vvv4
Request van P en J Marchés, kooplieden te Embden, betreff. 2 baren goud.
NNp, 1797, 69pp €45
Bijlagen behorende tot de decreten van 23 aug 1797. Een fantastische geschied. Van het ministerie van Financien. ??
xo83a
REQUESTE van de burgerye der stad Leyden ...aan hun Heeren van de Gerechte - Misbruik van de Zondag; Vacaturen predicanten, vrye Krijgsraad &c&c
1748, 4to 8pp €25
xo75b
REQUESTE, De, van de 3 standen aen de Heeren des Parlements van Vranckrijck voorgedragen Tegen den Cardinael Jule Mazarini 1649
NNP, 1649, 4to 8pp €35
xo73d
REQUESTE: voor de groote vergaderinge van't gemeene volck dezes lands. Aen sijn Hoogheyt den Prince van Orange
Adm n publ, 1672, 4to 8pp €30
a: Adm Ao 1672 w.g. Orangen in 't Hert/ Alleman Geus 8pp B:Delfr 1672 idem C: 3-regels extra op tp: "Mitsgaders…" 6pp extra 2 pp Knuttel 10595
xo73c
RESOLUT: van de Ho: Mo: … … raeckende het poinct van secretesse op de conferentien met de uytheemsche ministers te houden
dH Scheltus, 1684, 4to 6pp €32
Knuttel 12015
xo78d
RESOLUTIE: RESOLUTIE ( En Nader-geelucideerde --) van de Staten van Hollandt… waermede het Stadthouder, capitain ende admiraelschap-generael over de provincie Hollandt… gedefereert wertaen den Prince van Orange ende sijne Hoogheyts wettige mannelijke descendenten……
dH Scheltus, 1674, 4to 7, 7pp €40
Knuttel 11179/81
xo79d
Rombach= SENTENTIE DES DOODS tegen Johan Georg Christiaan Rombach (Nijmegen 43 jaar)
Utrecht Thomas Lieftinck, 1794 4to tp , 6pp, €65
Uitvoerige beschrijving van de moord op Eleazar Levi Junior. Rombach werd op een kruis gelegd, de leden werden gebroken zodat er de dood na volgde.
xo84a
Romeyn de Hooge= MUYS VAN HOLY, Advocaet, mr Niclaes: Missive aan Willem Fabritius oud burgermeester… Haerlem
t'Amsterdam Aert Dirkze Oostzaen Op de Dam, 1690, 4to 8pp €30
Knuttel 13557
xo79d
Romeyn de Hooge= MUYS van HOLY, Niclaes: Vindiciae Amstelodamenses of Contra-spiegel der waarheid. Vertoonende door een seer fijn kristalijne glas eenige vlekken en gebreken…
Tot Molqueren by TjebbeTabes Ao 1690, 1690, 4to 38pp €52
Knuttel 13484, Niclaes MUYS van HOLY kreeg voor het schrijven 24 gulden
xo79d
Romeyn de Hooge= WALTER, Evidus: De nyd en twistzucht nae 'tleeven afgebeeldt. Zynde een waerachtig verhaal van de woelinge en meenigvuldige machinatie van eenige regenten … teegen de naem en faem van Romein de Hooge … … …
Tot Utrecht, by Antony Schouten Boeckverkooper in , 1690, 4to 56pp €65
Knuttel 13551
xo79d
ROMEYN DE HOOGE=: Copye authentijck van de liquidatie van rekeningen tuschen de heer Jacob Boreel, (Hoofd-oficier derstad Amsterdam) Michiel Bocx Nota en mr Niclaes Muys van Holy (wgs omkoopen)
NNp, 1690, 4to 7pp €30
Knuttel 13548
xo79c
ROMMELZOOTJE, 'tHollands - ,: …vertoonende de gantsche ghelegenheyd van het benaudt, ontzet en gewapent Amsterdam
NNp Ghedrukt in't jaar der Snaphaanen, 1650?, 4to 8pp €60
xo73e
ROUEN-Robert Dugard: Blanco vrachtbrief uitgegeven voor Dugard.(3 per pagina, 2 pagina's nederl.-2 pagina's frans.
…., 17??, folio 4 one-sided printed, 1729-1770 €65
SEE: Miquelon: Dugard of Rouen; French trade toCanada and the West-Indies
vv003
ROYEN, J van: Bemoediging aan Nederland bij de aanvang…1785 (Rijmpamflet)
Leyden Hoogeveen en Heyligert, 1785, 8vo 8pp €25
Knuttel 21004
xo75e
RUESCH, Arnold: Die Unfreiheit des Willens. Eine Begründung des determinismus mit Wahrung der Vergeltungstheorie und…Entwicklungsgesch. des Freiheitsbegriff
Dormstdt Reichl, 1925, OW 257pp €10
Gdr in 1.000ex (Dit is nr 1100!!!) PP INTENS UND
d0027 (of d0030)
Ruurlo- WILLINCK, J.: De richters in het kerspel RUURLO 1509-1669
E (G), 1917, 8pp €5
E (G), 1917
Salomons= SENTENTIE …Hove provinciaal van Utrecht. Gepronuncieert en geëxecuteert jegens Samuel Salomons, alias Klootje… [vagebond, aanslag op winkelhuis in Vreeswijk en de buit naar Beusichem gebracht, diefstallen in Zeist, Delft, Den Haag, Amsterdam]
W J Rees, 1740 4to 8pp Wapen op tp, €75
Samuel was 19, geboortig van Amersfoort
xo83d
SAMENSPRAAK gehouden in 't Rijk der Duisternisse, over de toestant van den tegenwoordie tijt tusschen Mahomet en Colbert, gewesen dienaer van staat in Vranckrijck
In Lageduynen by Simon Regtuyt, 1684, 4to 16pp €32
Knuttel 11947
xo77d
SAMENSPRAAK gehouden, op den oever… ROTTE tusschen Kornelis van Oeveren... Pieter VanderVelden over een naamloos geschrift door Republicaanse vryheidsminnaar… getekend WELWENSCHER
Rotterdam Huybert BRENT en verder, 1767, 8vo 16pp, Tweeden druk €45
xo77b
SAMENSPRAAK over de rechten der aller-christelijkste Koningin van Vrankrijk. U h Fransch
1667, 4to 28pp €25
xo74g
SANT-HOVEN; Rechten en costumen der Hooft-Bancke van ---
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 64pp gravure op tp. €75
vv003
Schandaleuse Boexkens= SENTENTIE van de Cardinalen/aertsbisschoppen/ …over seeckere sonder namen schandaleuse Boexkens… U h Latijn
dH Aert Meuris inde Papestraat inden Bybel, 1626 4to 16pp , €85
'Als wij op de kerckelijcke vergaderinghe van 'tgeheele koninckrijck/in de stad van Parijs….is ons een boeck toegebracht wiens titel was Vermaninge totten Koningh. Knuttel 3580
xo74c
Scholten,J H=DOMELA NIEUWENHUIS,J: De beschouwingen van den hoogleraar Scholten aan een beschouwing onderworpen.
E, 1860ca, €15
Recensie:. J H Scholten: De vrije wil,gedeelte Het criminele regt.
xo68
SCHULZ, Fred: Geschiedenis der groote omwenteling in Frankrijk. Met uitsl plan van de Bastile
Adm Hengst, 1791, 8vo vi, 196, 1p, (Platen ontbr??) Lith tp met vignet €40
xo79b 949.2
SCHUYT-DISCOURS(!): tusschen Haerlem en Amsterdam (Hagenaer, Amsterdammer, Burger van Haerlem
NNp, 1684, 4to 4pp €25
Knuttel 12187
xo75b
SENTENTIËN der andere vyf misdadigers die binnen de stadt ZALTBOMMEL zyn ter doodge-bragt 28 nov 1725.
NNp, 1725 4to 8pp(B1-4), €90
betreft zgn Bende der Heydenen, geweer gedragen en te samen gerot, en gelopen in een getal van meerder dan ses… 'tGerigt gesien ende geëxamineert de confessie… Placaat dd 25 oct. 1723… aan een galge gehangen en met den koorde… Corn Jansen, alia Nak oud 20 jaren; Jan Thijssen oud 18 jaren; en Wendelinus Cobus, oud 16 a 17 jaren.
xo83d
SERVIENT, Graaf (Ambass. extraordin. Van Vranckrijck) Copye authentyck van brief aen de resp heeren van de Vereen. Ned. Provintien 25/26 april 1647 U h Fr. En ANTWOORDT op den brief en Brief van de Hollandse kooplieden aan de Ambass van de Ver. Ned in Parijs
t'Amsterdam by Pieter Vermeulen Boekverkooper, 1647, 4to 16pp €45
xo78a
SIMPLICIANUS ALITOPHILUS: Tiental der twijfelachtigheden van - , … … dwazer vertoning der onweezenlijke verkiezing van … Joseph Clemens hertog van Beyeren… .
NNp, 1688, 4to 11pp €20
Knuttel 12691
xo76c
Slatius c s =: DISCOURS, 'tHaegsche', belanghebbende de groote verradery. Onlanghs ghehoort ende gesien… in sGraven-haegh ghepasseert is.
dH JanAntheunisz, 1623, 4to 8pp €55
Op pag 8: Placcaet der Staten: … een seer grouwelijcke ende schandalige conspiracy Hendrick D Slatius, AA van Dijc, Corn Geesteranus ende Gerard Velzius (resp predicant, secretaris te Bleyswijck, Gorcum, Rackangie)… Knuttel 3432
xo73a
Slatius c s =: PLACCAET… Staten van UTRECHT, teghens verscheydene latiterende personen…mede-beleyders/ende aen-drijvers van de ontdeckte seer grouuelijcke ende schandelijcke conspiratie….
Ghedruckt na de Copye te Utrecht by Salomon de Ro, 1623, 4to 8pp €55
xo73a
SLOET, JJS: Regeling van enige punten betr. den werkkring en de bevoegdheid van het Hof 11 maart en 4 juni 1544
E (G), 1909, 12pp €10
E (G), 1909
Smits, D W=: Verdeediging van de stadhouderlyke regeering en het stadhouderlyke Orange-huys … … schaadelykhheid der thans heersende tweedragt in onze republiek en beste raad…
Te Rotterdam by Bennet en Hake, 1782, 8vo 154pp €65
Rotterdam 1748-1806; predikant (Zuilen); medewerker Post van de Nederrijn (?) Knuttel 20198 Schotel S; p244 NNBW 10 p940
xo79f
SOETEBOOM, H J: De voorloper van de vrede ofte Bedenckingen over de verkondiginge van de dingen … …dienstelijck in dese land en lieden bederffelijken oorlog, in bedenkinge genomen door - ,
Adm Jan Gerritsz, 1678, 4to 54pp €40
Knuttel 11620
xo76d
SOL AUSTRIACUS: in XII SIGNIS ZODIACI symbolice repraesentatus… … cum protasi et apodosi ex XII Caesarum symbolis ad materiam juridicam de signis per XII Dissertationes…..
Prague, 1716, Folio calf 356pp, Corners and ends of backstrip dam,sl browned but a good copy. €320
Auteurs Karl Adam BESNECK, Antonius MADER, Wenceclaus FRÖHLICH
xo66A-
SPECULATIEN, Bysondere -,: op den staet, door J C C
NNp, 1650?, plano 19x31 €25
xo73e
SPENCER, Herbert: Justice being part IV 0f the Principles of Ethics
Lndn/Edinburgh Williams &Norgatwe, 1891, Cl 291pp €95
Fine copy, orig. embossed binding, gilt title on backstrip
d0014
Spoedproces 1941=: (stencil-)brief Nederl. Advocaten-vereniging dd 1941 …regeling mr W Nolen. Met bijlage (=regeling Nolen)
1941, ow 3pp+stencilbrief €15
xo88a
Staat-kundige droom: passende zeer wel op deze tijden.
t Amsterdam Jeroen Jeroensz, 1672, 4to 8pp €25
Knuttel 10493
xo77d
STAATS EVERS, W: Eenige conclusiën in belangrijke zaken, voor het Provinciaal Gerechtshof van Gelderland genomen.
Zutphen Willem Thieme, 1857, 2 vols in 1 Linnen (mod, front OW gebruikt) €115
Is het domeinbestuur beregtigd tot het invorderen der pagten van de vicariegoederen in de Nederbetuwe?//en andere (63) Voor het merendeel " actuele rechtshistorische vragen" 'meerendeels tiendregten, erfpachten, grondrenten, markenverenigen en vis scherijen betreffende'. NNBW V 176. W Staats Evers Arnhem 1785-1864 verdienstelijk rechts geleerde. 1838-1855 procureur bij het prov gerechtshof.
949.282/d
Stampioen, Verblas=: SENTENTIE… jegens Ian Iansz STAMPIOEN en Quirijn VERBLAS … Betreft uitgeven en in het boek registreren van valse Ykbrieven
d H wed v Wouw, 1660, 4to 8pp €60
Uitgeven van IJKbrieven zonder die te zien, uitheemse plaatsen zonder die te kennen etc Knuttel 8342
xo74h
STANDAARD, Dagblad de 60 jaar: IN dr KUYPER's lijn. Redevoeringen Heemskerk, Diepenhorst en Colijn.
Adm, 1932, OW (rug geplakt) 40pp €15
dsh21
STEENBERGEN, Costumen, usantien ende manier van procederen.. ….door I V
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio, 10pp Herald.gravure op tp. Mod wr €48
UIT:J B Christyn: Brabants recht
VV003
Stieltjes= EEN' OUD' SOLDAAT: De Nederlandsche hoofdrivieren en de plannen tot hunne verbetering ….
Nijmegen Thieme, 1850/1, 2 vols in 1 ; Hcl 6 krtn, 3tab €85
136, iiipp||| 150pp LC Eerste publicatie van Stieltjes 1829-1878 Rotterdam een belangrijke bijdrage aan het Nederlands waersaat beleid.
826.3
Stompwijck=: Erfgenamen van Doctor Corn. Stalpart vander Wielen … … bevoegt voor den Hove ofte Hoogen Rade in Holland te mogen dagvaarden … …
n pl, 1703, Folo 10pp €110
Betreft "woninge ende Lande gelegen in den banne van Stompwijck "
vvv3
STUERS, Victor de: Da Capo Een woord over regeering, kunst en oude monumenten.
dH DA Thieme, 1875, 8vo 95pp €25
BWN, I, 566
xo77d
Stuten, Bemme= SENTENTIEN tegen Christiaan Fred. Stuten en Adrianus Bemme…. . 23 september 1780
Utrecht; Stadsdrukker G van den Brink;, 1780 4to 16pp, €75
STUTEN is benoemd tot notaris. Chr Fred Stuten (van Venloo, 45 jaar) heeft vele financiële bouwsels e. d. die niet geoorloofd zijn in zijn ambt; Bemme is 'diefjesmaat'
xo83d
SWINDEN, JH van: Advis over de Nationaale conventie ter vergadering van de provisioneele representanten van het Volk van Holland, uitgebracht
Adm, Erven Dirk Onder de Linden en Zoon Bybel- en , 1795, 8vo 49pp €65
Knuttel 22483d
xo76d
t Samen-spraeck tusschen ALEXANDER den VII. Paus van Roomen ende LOUIS XIV … ter saecke van de onderlinge questien ende gedreychden oorlogh
Gedruckt voor Heronimus Bischop in de verkeerde We, 1663, 4to 40pp €48
xo82-g
TAFELDISCOURS over de hedendaagse differentien. Gehouden tusschen een Fransman, Brabander, Amsterdammer, Noord-Hollander en een Hagenaar.
1684, 4to 19pp, Eerste deel[?] Anno 1684 €30
Knuttel 12162
xo74c
TALON, De Fransche advocaat -, in sijn gehouden pleidooi tegens den Paus Innocentius de XI wederleyt. Waer in op een krachtige wyse wert getoont, dat de onlusten… … maer de onbepaalde heerschzucht en dwingende macht van Vranckrijck tot haer oorsaeck hebben.
Gedruckt en vertaelt in Vrystadt, na de copy van R, 1688, 4to 24pp €35
Knuttel 12643
xo78c
TALON, De propositie van de Heer …
(deelpublic), 1648, 4to 8pp €25
xo73d
TATINGHOF,Michael, Fred.: GEDENCK NEDERLANDTS NEDERGANCK, in't verschricklijck schrickeljaer MDCLXXII [!]…..Rijmpamflet
Adm vPanhuijsen, 1672, 4to 8pp €35
Knuttel 18592
xo73c
TESTAMENS,: Ordonnance de Louis XV, concernant les ----. XXXXX BIS
Paris Imprimerie RoyaleXXX Paris Pierre Simon., 1736, 4to 23, 4ppXXXXXX 4to, 22pp €15
xo87
THIENEN, Costuymen der stadt
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 12 pp gegrav op tp €25
vv003
THUILLERIE, De La -, Twee propositien gedaen ter vergadering van Ho: MO: …, mitsg eenige consideratien… ...
Tot Vvtrecht gedruckt voor Frans Levijn, boekverko, 1648, 4to 16pp €25
xo78d
THUILLERYE, de la, Propositie gedaen … Staten Generael der Vereen.Ned. In's Graven-haach || ANTWOORT… …
NNp, 1646, 4to 8,4pp €38
Knuttel 5283/4
xo82-g
Thulemeyer=: ADVOCAAT voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde Nederlanden.
In Holland, 1782, 8vo 56pp €45
Thulemeyer Knuttel 20199
xo77e
Tiel- REGLEMENT: tot bestuur in den ambte vanTielre Waard concern. Den dykstoel gerigten dorpsregeeringen. . . .
Arnhem W Avan Goor, 1795, 4to 23pp €35
^826.2
Tiel= MOORMAN VAN KAPPEN, O. ,: Jan Korf, O W A Baron van Verschuer: Tieler en Bommelerwaarden 1327-1977.
Tiel-Zalt-bommel, 1977, Cl ills. front in kl. 441pp €22
Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg
^826.2
TRACTAET van assistentie…: Fred W van Brandenburg en Ho. Mo. St. Gener. Der Ver Ned
1672, 4to 4pp €24
Knuttel 9994
xo74h
TRITS: TRITS van verstanden pen en inkt. Brillaris en Pasquillus met zyn oude prophecien.[EN: d'Orangie Vlagge op den Haegschen Tooren of den tweeden TRITS van VERSTANDEN Anno MDCLXXII [EN:] Niet goet Feans maer goet Prins of den derden Trits van Verstanden Anno MDCCLXXII
NNp, 1672, 4to 11,12,8pp €35
Knuttel 10373; 10623, 10626
xo79g
Trouwhartige aanspraak,: aan alle borgers …der stadt Amsterdam,
NNp, 1684, 4to 11pp €60
Muller 8070
xo74a
t'SAMENSPRAACK tusschen een BRABANDER ende een HOLLANDER over den nieuwen oorlogh tuschen Vranckrijck en Spangien met den gevolge, ende aankleve van dien.
Luyck Voor Jan den Wenscher, 1667, 4to 44pp, 2e deel Sl browned,some pencil notes in margin. €40
xo82-g
UCCLE, Rechten ende costuymen van majesteyts Hooft-bancke tot ---
Antwerpen, Knobbaert, , Folio 8pp €25
vv003
UN VRAI AMI DE LA PATRIE & de l'illustre Maison de Nassau-Orange: Avis respectueux et desintéressé à Guillaume V, prince d'Orange … [door F Bernard, en door hem ondertekend]
En Hollande, 1783, 8vo 16, 72pp €52
F. Bernard was een vreemde gast, (Politiek vluchteling?) Knuttel 20591
xo76d
Uyt het tractaet van Vriendtschap Confederatie, navigatie, commercie en marine… geslooten tusschen ...Vranckrijck ende de HH Staten Generael… Parijs 27 April 1662
dH vWouw, 1662, 4to16pp €22
xo82-b
VADERLANDER: Zedelyke gedachten over de rampspoedige vernedering der burgerlyke vryheid … [Rijmpamflet ondertek Vaderlander]
NNp, 1787, 8vo 22pp €30
Knuttel 21616
xo75f
VALAZé, Dufriche (De. L'Orne): Rapport aan de Nationale Conventie gedaan uit naam van de buitengewone Commissie van 24
Adm, JdCoster, 1792, 8vo 31pp €42
xo78b
van Berck= SENTENTIEN, uyt-gesproken by den Ed: Gerechte der Stadt Utrecht, jeghens het valsch en calumnieus libel, genaemt Concept van een Instructie by my Carolus de MAETS ende …. Gisbertus VOET…. . Mitsgaders tegens Jacob van Berck, griffier …Hove van Utrecht…
Utr, Amelis van Paddenburgh, 1655 4to tp, 1 pag in ms, €45
Item de publicatie gedaen van den Stadt-Huyse 't Utrecht 28 september 1655. (Sententie Jacob van Berck) , 6pp(rep) NNBW, 8,p1094
xo84a
van Wankom= SENTENTIE by den Ed Hove provinciael van Utrecht jegens Willem van Wankom…
Utrecht, Joh. Altheer, 1791 4to 8pp, €35
xo83d
VEEN, J S van en A P van SCHILFGAARDE: De raden of Hoven van Karel den Stoute in Gelderland.
E (G), 1933, 16pp €12
E (G), 1933
VEEN, J S van: Weigering om in het ambt van Bommel, Tieler- en Bommelerwaard eene benoeming tot schepen aan te nemen.
E(OVR, 1923, 7pp €6
x052? 949.282.32
VEN, J J N van der: Existentie en recht. Schets van een antropolog. rechtsbeschouwing.
Antw, 1966, OW, 87pp €15
d0022 (of d0013)
VERANTWOORDINGE, De wettelijcke - , der Hollanders ofte een verhael 1624 tot desen tijdt toe … de trouloose handeling van Vranckrijck …tractaten soo van vrientschap als commersie. Met een klaer vertoogh wat omtrent voor en op de Vredehandeling tot Ceulen is gepasseert.
Adm Cyprianus van der Gracht, 1674, 4to 48pp €60
Knuttel 11167
949.2
VERAX (Ondertek. ): Briefgewyze ernstige bedenkingen aan myne landgenooten, onverschillig Prins of Patriots gezind.
NNp (één stuiver), 1794, 8vo 8pp €35
Knuttel 22358
xo77a
VERBALEN van't gepasseerde in de stadt ende het prinsdom van Orange. [Aan Ho: Mo: in consideratie nemende het manifeste ongelijk dat seyne Hoogheid werd toegebracht…]
dH Scheltus, 1682, 4to 20pp €40
Knuttel 11805
xo82-b
Verdrag van Lunéville: BESLUYT aengaende de goederen op Vrankryk vervallen by het Verdrag van Lunéville, en by de deliberatie van het Duitsch-Ryk
4 may 1812, 38/55PP €25
xo92- 7
Verenigde rechten=: ORGANISATIE VAN DE regie der vereenigde Regten. Besluyt aengaande …
Parys, Keizerlijke drukkerij, 1804, 15pp bi-lingual €25
Bull. des Lois No 11 37pp = Arrêté conc. L'organisation de la Régie des droits réunis.
X090
Verhael: Verhael van den wonderlijken oproer…in Mallanbruno gelegen een graad bezuiden het eiland PINES ende hoe dezelve is gestilt. 't Samenspraack... .
NNp, 1672, 4to 8pp
D6511
xo79g
Verhael: VERHAEL vande occasie en oorsaeck waerdoor de Nederlande gecomen zijn aenden vreede handel.
NNp, nd, 1673?, 4to 8pp
(Rijmpamflet)
xo75a
VERHANDELINGE van de Unie,: eeuwig-Verbont ende eendracht,tusschen die Landen, provintien, steden en leden van dien, hiernae benoemt, binnen de stad Utrecht gesloten Unie van Utrecht 'na de copye ghedruckt, t''Utrecht bij Coenraad Henrichs'
Adm Arentz, 1650, 4to 20pp €80
Knuttel 6749
xo73e
VERKLARINGEN: van de resp. provincien gedaen ter vergaderingvan haer Ho: Mo: tot onderhouding van de eendracht, tot bescherming van de staet ende tot handhaving van de gemeene sake
dH Scheltus, 1702, 4to 16pp €25
Knuttel 14748
xo78a
VERKONDINGHE van de: rechtveerdighe pretensie des ridderlycken Ordens van Sint Jan van Ierusalem, residerende tot Malta. Teghen …eenighe onderdanen van de …Provinciën die goederen … inne houden ende usurperen
n pl, 1651, 4to 82pp €115
xo89
Verloore brief ... aan Wolvenbuttel over zijn Memorie... 21 Juni 1781 ingeleverd, 26 Juni in het HAAGSE BOS gevonden!!
NNp, 1781, 8vo 8pp €25
Knuttel 19793
xo82-e
VERNEDERING van Vrankrijk voorzegt en uit haar eigen beleid bewezen
Tot Keulen by Pieter Hamer, 1688, 4to 32pp €30
Knuttel 12730
xo78c
VERREKYKER, De wonderlycke,: siende in alle hoeken van de Europise werelt.
Tot Hoofdstad by de Arlequinse Beer, in d'opsitten, 1683, 4to 24pp €45
Knuttel 12669d
xo81-a
VERSOEK: aen den Staet en aen sijn hoogheyt den Heere Prince van Oranjen, onsen stad-houder. (Ondertek. ) Ter ordonnantie van de noodsakelijkheyt DE GEMEENTEN
NNp, 1684, 4to 4pp €25
Knuttel 12184
xo79e
VERTHOONINGE, Korte -,: vanhet recht by den ridderschap, edelen en steden,van Hollandt van allen ouden tyden… gebruyct…
npl n publ, 1650, 4to 12pp €40
Knuttel 6743
xo73c
VERVOLGH: op den bedunckelijcken brief van d'een vrient an d'ander in Hollant… .
By Yemandt van Waermondt, 1663, 4to 64pp €48
Zie uitgebreide aantekening bij van Doorninck I, pp643. Schrijver lijkt Simon van Middelgeest (NNBW II p 917) belangrijk in geschiedenis V O C Knuttel 8788
xo75a
VILVOORDEN, Costuymen ende Usantien der stadt --OVERIJSE item [16pp] en anderen
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 34pp €45
vv003
Visser, Gerdina= SENTENTIE, by den Hove van Justitie van Holland gearresteerd jegens Gerdina Visser, Huis-vrouw van Josef Helwich,
dH, Staatsdrukkerye, 1804 4to tp, 6pp, €32
…bad om vergiffenis voor …Onwaarheden, waar mede zy haare rechters zo lange had opgehouden… Van wegens het Bataafsche volk. Aan een worg-paal gesteld en met de koorde gestraft te worden, dat er de dood na volgt,
xo84a
VOLK VAN NEDERLAND, Het,: HET VOLK VAN NEDERLAND AAN WILLEM DE Vde in het jaar 1782 (Rijmpamflet)
NNp, 1782, 8vo 7pp €42
xo79f
VOLLENHOVEN, C van: Het onbaatzuchtige in recht en staat.
Leiden Brill, 1917, AD 36pp, Omslag ontbr €12
x053
VOLPILIÈRE, N de la (dr in de Theologie tot Paris): Hollandt aen des Koninghs voeten, Na de Copye van Parijs bij Jean de la Tourette by de Brugge… .
1673, 4to 16pp €25
Knuttel ?
xo74c
VOLPILIÈRE, N de la: Hollandt aan des koninghs voeten.
Brugge, 1673, 4to 16pp €45
Na de Copye van Parijs by Jean dela Tourette by de Brugge van't Gasthuys in't beelt van Sinte Pieter Knuttel 10924
xo82-b, xo83b ander ex katern B kort afgesneden 22
VOORDEEL, Het, dat Spanjen sal veroorsaken door het breken met Vranckrijck vertoont.
Antw Ian Knobbaert, 1673, 4to 8pp €35
xo74c
VOORSEGGINGEN: op de desseynen der vorsten en staten van de werelt
NNp, 1684, 4to 20pp €35
Knuttel 11942
xo77d
Vraag aan Amsterdam: (Torquatus van Govert Flink) Z Holl Courant 28 aug 1782
NNp, 1782, 8vo 4pp €18
Knuttel 20308
xo79f
vraag-al=Luzac=: VRAECH-AL, vijfde, tot ampliatie van het derde vraech-altjen ende rescriptie op des grooten vraech als tegen vraghe
Ghedruckt by het Recht voorstant in Hollandt, 1618, 4to 16pp €25
Knuttel 2606
xo74c
VRANKRIJCK, Het geabuseerde -, of verscheydene duystere wolcken die men over eenen korte tijdt sal sien opklaren
Gedruckt tot Vry-stadt by Jan Duysburgh, 1673, 4to 16pp €40
Knuttel 10939
xo74c
VREDELIEVENDEN VRIES: Beknopt vertoog ter aanprijzinge van eene uitgebreidere amnestie, als heilzaam voor het gemeenebest.
NNp, 1788, 8vo 30pp €35
Knuttel 21749
xo82-b
VREEDE, G W: Iets over de galeistraf in de Nederlandsche Republiek.
E(Bijdr Vad G), 1844, 27pp €18
xo83d
VRIENDE-PRAETJEN: over het Eeuwig Edict of starcken eeuwigen edick (Gelijk men seght) die de Hollandsche asijn-makers soo suyr in de ooghen begint te druipen in de personen van de vluchtende DE GROOT en gevangen Ruwaert.
Gedrukt voor vrede en vryheydt, 1672, 4to 12pp €40
Knuttel 10334
xo79c
VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland IV-X, lV: Hemmen/ V: Indoornik/ VI: Homoet/ VII: Loenen en Wolferen/ VIII: Ressen en Doornik/ IX: Gent/Xmeinerswijk
E (G), 1950, 30pp €25
E (G), 1950
VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland XII: De hoge heerlijkheid Balgoy (Balgoy en Keent)
E (G), 1953, 18pp €25
E (G), 1953
VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland XIII: Stad en heerlijkheid Batenburg
E (G), 1953, 4pp
E (G), 1953
VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland XIII-XIV: De hoge of bannerheerlijkheid Batenburg (Batenburg, Horssen, Leur)
E (G), 1953, 4pp
E (G), 1953
VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland XI-XVII: De rechtsgebieden in het land tusen Maas en Waal
E (G), 1952, 40pp €25
E (G), 1952
VRIES, W de: De hoge Heerlijkheid Lienden, Leede en Oudewaard. Bijdr. Tot de geschied. Van het rechterlijk bestel in Gelderland XXll
E (G), 1960, 10pp €8
E (G), 1960
VRIES, W de: Bijdragen tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel in Gelderland XIX-XX: Twee Overbetuwse rechtsgebieden …. Herwen en Aerdt en… Pannerden (Bylandt)
E (G), 1956, 24pp €20
E G 1956
VRIES, W de: De uitoefening vd "criminele Justitie" in het kwartier van Zutphen… Bijdr Geschied. V h Rechterlijk bestel in Gelderland
E (G), 1967, 19pp €12
E (G), 1967
VRIES, W de: Het rechterlijk bestel in het Graafschap van Zutphen. Inleiding. Bijdr tot de geschiedenis van het rechterlijk bestel….
E (G), 1964, 15pp €10
E (G), 1964
VRYHEYDT, De, der Staten van Holland …verdedigt tegen den schrijver van den Hollandschen Patriot
NNp, 1735, 8vo 34pp €45
xo81-d
WAARHEID-LIEVENDE: AAN ALLE WAARHEID-LIEVENDE. (waar van Uw Heil en Vrijheid en Welvaart… afhangen)
UIT-RECHT ter drukkery van Aletophilus Batavus, 1747, 8vo 13pp €28
xo75a
Wachtelaer= INTENDIT by den heere officier der Stadt Utrecht over-ghegheven jeghens Johan Wachtelaer… mitsg. De sententie der Stadt Utrecht … 10 maart 1640
Utrecht Amelis Jandz van Paddenburch…Lijnmerckt, 1640 4to 16pp klein utrechts wapen op tp, €55
Wachtelaar Culemborg ca 1588-Utr. 1653, praetense Vicaris-generael vanden praetensen bisschop van Utrecht. Gelijk met Rovenius gedaagd, met dit vonnis werd de eis dood-straf omgezet in levenslange verbanning uit Utrecht en Vreeswijk NNBW 4, pag 1429
xo83d
Wageningen/Wolfswaard- VRIES W de: Rechterlijk bestel. De hoog heerlijkheid Wolfswaard
E (G), 1949, 4pp €5
[Bijdr.Rechterlijk bestel II]
E (G), 1949
Warnsveld- GRAAF, J de: Vroegere toestanden op politiegebied te Warnsveld.
E (G), 1950, 5pp €4
E (G), 1950
WATERRECHT: waar na een yder in het Furstendom GELRE en Graafschap ZUTPHEN zich … reguleren. 2)
1767, 4to 28pp, 9 fol.engr.plts, 8 plates by van de Heuvel, 6th plate by Beijerinck(Added for the first time) €165
Eerste druk 1715, uitgebreid met een zesde figuur (art 30). 9 fraai gegraveerde platen naar van de Heuvel door Berkenboom. Rechtsregels betreffende openbare wateren, veel aandacht voor (opkomend) land., uitgebreid in beeld gebracht. Gouda Quint p 440
xo75b
WEDDE ende WESTERWOLDINGE-LANT, Ampliatie van het Landt-Recht van - , nopens Breucken, straffen van delicten etc.
Gron. Joh Barlinck-Hof, 1706, 4to 20pp €18
Knuttel ?
xo74e
WEE KLACHT der Hollantsche Maegt: over dese verwerde tyde met een ernstighe aenspraecke… (Rijmpamflet)
Ghedruckt in Holland, teghens leugens voorstande, 1650?, 4to 8pp €38
xo78d
WENSELEERS, Luk: De pels van de vos. Historische achtergronden van de middeleeuwse Reinaert satire.
Adm/Leuven, Meul/kritak, 1993, OW 310pp €20
640.636=T51
WESTERINK, G: Het Veluws tinsrecht en het probleem der eigendomsverschuiving.
E (G), 1970, 14pp €10
[ vd Linden-Heringa-Westerink]
E (G), 1970
WET 13-06-1840 omtrent de veranderingen van de artikelen 1, 2 en 153 van de Grondwet.
Staatsblad 27=40, 1840, €15
Verzameling van 11 staatsbladen 27…. 40 de gevolgen van de afscheiding van België. O. m. Het hertogdom Limburg bestaat uit…
x088a
WET aangaande de successiën. IIIden boek vanden civielen wetboek.
91pp €35
xo92- 274
WET nopens de douanen.
21 germinal XIII, 174/191pp €35
xo92- 276
WET nopens de inrichting van het Order Judiciair en de Administratie der Justitie
20 april 1810, 37pp €45
art,1 De hoven van appel zullen de titel van kyzerlijke geregts-hoven nemen; de presidenten en voordere leden…raeds-lieden zyner Majesteyt
xo92- 282
WET nopens de vorminge der regtbanken Kyz.Decreet aang Organisatie der Scholen van de regten.
35pp 30/35pp €22
xo92- 15A / 15b
WET vervattende den vijfden boek van het Isten deel van den Wetboek der Procedure in civiele zaken
26 ventose AN VIII, 67/75pp €40
xo92- 97
WETBOEK VAN STRAFREGT, Wet van …1840, houdende den 1sten …[tot en met] 7en titel…. Staatsblad 20/26
Staatsblad, 1840,
xo88b
WILLEM DE GEWELDENAAR: AAN WILLEM DE GEWELDENAAR, ten nutte der Hollandsche Natie… In Holland 1786
NNp In Holland, 1786, 8vo 64pp €30
Anti-Oranje Knuttel 21321
xo75f
WILLEM DE V: AAN HET VOLK VAN NEDERLAND. Dagtek. 24 Aug 1787
NNp, 1787, 4to 8pp €45
Knuttel 21579*8
xo79e
Willem den Vyfden: WILLEM DE Vde op de knieën vallende op het gezigt van traanen van zyn vader zaliger Willem de Ivde
Alom te bekomen, 1800?, 8vo 11pp €25
Knuttel 20181
xo77b
Willem I= SCHERFT, P: Het sterfhuis van Willem van Oranje
Leiden Univ Pers, 1966, Cl dj 342pp €20
Leidse Historische Reeks XII
vvoo5
WILLEM II: Wee-klaghe over de … doodt van, door P. V. T. M. In Vryburgh ghedruckt voor 'sLandts welvare
NNp, nd, 1650?, 4to 8pp €20
xo73e
WILLEM III: Proclamatie [De ko-ning verzoekt een volksvertegen-woordiging te kiezen i o m de regering.]
Ophet Loo . /Staatsdr., 1866, 21x26. 5cm plano €22
gedrukt in blauw, lijst in rood, wit en blauw
xo83c
Willemse= SENTENTIE by den gerechte van de Hoge Heerlykheid Zeyst, jegens Gerrit Willemse, alias de Jonge Hond
Utrecht, Corn. Kribber; Boek- en landkaartverkoper, 1749 4to tp en 4pp Wapen van Zeist op tp, €75
geboren te Erkelo (Ermelo?), diefstal vanaf 11 jaar, tuchthuis Arnhem. Oa met twee gestolen schapen over Biltse Steenstraat over de Goldbrug naar Willem Poth.
xo84a
WINST ZONDER VERLIES: of Nieuwe Milioens lotery waarby niemant missen kan… Tot geryf van de juffers die een man van nooden hebben, ten dienste van jongmans, die garen een ryck wijf hadden
Lndn, Whitlock, 1694, 4to 8pp €55
Knuttel niet in, Tiele 9328
xo73c
WONDERLIJCKE STAATKUNDIGE Droomen en gesichten,: met vreemde en seldsame voorvallen vermengt. Ondertek: U L D d D
NNp, 1672, 4to 12pp €30
Knuttel 10494
xo76c
ZAAMENSPRAAK tusschen een ouden ingezetene van de prov Holland en een uit de Indien wedergekeerde PATRIOT (Geen verdigtsel)
Gedrukt by de erven Holland en alom te bekomen, 1790?, 8vo 20pp €45
xo77e
Zaltbommel- VEEN, J S van: Eene verdediging van de aan hertog Karel, door den magistraat van Zaltbommel, onthoudene rechten
E (G), 1913, 24pp €18
E (G), 1913
Zee-macht= Decreet betrekk.tot het naerzoeken en straffen der desertie van de zee, agtemagt
11 maart 1812, 36pp €35
xo92- 434
ZIJP, A: De rechterlijke organisatie van Gelderland in de 16de eeuw
E (G), 1913, 8pp €5
E (G), 1913
Zundert=Ontzetting van N Obbens, te--, ….schoolmeester
E BSB, 1813, €5
mw E1 pagina 'wegens verregaand onzedelijk gedrag'
343-b-n93
Zutphen- GIMBERG, J: Overzicht van het recht te Zutphen in de middeleeuwen
E (G), 1931, 22pp €18
E (G), 1931
Zutphen- GIMBERG, J: Scheld- en vechtpartijen onder Zutphense patriciërs kort voor 1456
E (G), 1924, 5pp €5
E (G), 1924
Zutphen- GRAAF, J de: De Zutphense scherprechter en diens executies.
E (G), 1952, 26pp €18
E (G), 1952
Zutphen= GRAAF, J de: Een ontvluchting uit de gevangenis ten stadhuize te Zutphen, Wat er aan voorafging en wat er op volgde.
E (G), 1952, 12pp €10
E (G), 1952
ZWAABS VRYHEER : Missive van een … aan zynen vriend te Frankfort ter wederlegginge.....Van een edelman uit Frankenland…over het tegenwoordig Tydgewrigt.
Te Kleef, by Herman Stark Boekhandelaar over 't Ka, 1743, 8vo 34pp €45
Knuttel 17372
xo82a
ZYCHEM, Costuymen der stadt
Antwerpen, Knobbaert, 1682, Folio 6pp Grav op tp €25
vv003