Geschiedenis
949.261 Zuid Holland
949.262 Noord Holland
949.271 Friesland
949.272 Groningen
949.273 Drenthe
949.281 Overijssel
949.282 Gelderland
949.283 Utrecht
949.291 Zeeland
949.292/3 Brabant
949.294 Limburg

Zuid Holland

1. A N W B: Per rijwiel en te voet door de Duinstreken.
dH, 1925, Hcl 4 schetskrtn, platen 54pp  €12
Van Hoek v H. Naar Camperduin
dsh17
2. Aesdom…= POLS, M S: Instructie en depositie van het aesdoms- en schependomrecht
E (OVR), 1881, 4pp  €12
Bijgevoegd: Pols:Lijst van zaken, wereldlijke en geestelijke rechters 1 pag in fc
xo54-2
3. Bontenbal= SENTENTIE by Schepene ende Mannen van Schielandt …jegens Claes Michielsz BONTENBAL, gewesen secretaris van Sevenhuijsen/ over de grouwelijcke conspiratie jegens … prince van Oragnien…
Tot Rotterdam Jan van Waesberghe aende Merct inde, 1623, 4to 11pp  €45
xo82-b
4. BRIEF van een BEMINNAAR van het vaderland, de vrijheid …vaderland, de vrijheid en de eendracht….Joost Romswinckel
Leiden, 1783, 8vo 16pp(laatste bl)  €40
Knuttel 20643,
xo71b
5. BRIEF van een BEMINNAAR van het vaderland, de vrijheid, en de eendracht, aan … Mr Joost Romswinckel, Raad in de vroedschap en regerend Schepen der Stad Leyden.
Leiden alom-me bij de meeste Boekverkoopers, 1783, 8vo 16pp (laatste blanco)  €40
Knuttel 20643, Met opzicht tot zeekere twee advertenties
xo71a
6. Frerking= Sententie van den Hove van Holland tegens Dirk Frerking [24 jaar rellen Veerkade/Bierstraat: opgehangen]
dH Scheltus, 1748, 4to 7pp  €35
Knuttel 17903,
xo82-b
7. HAMELSVELD, Ysbrand van: AANSPRAAK in naam der municipaliteit te LEYDEN gedaan aan de gewapende burgeren dier gemeente... [afleggen eed]
Gedrukt volgens besluit der municipaliteit, 1795, 8vo 8pp  €18
xo81-e
8. HUIZINGA, J: Westfriesche en Kennemer dingtalen
E (OVR), 1910, 15pp  €8
Bijgev: v.Meurs: Dingtalen Nw Lekkerland 3pp
xo54
9. Keyser c.s. = SENTENTIE vd Hove van Holland.. Abraham Keyser… Johan Pesser… Willem Hoppevelt… gepronuntieerd 2 Mey 1670 [Keyser woonde 6 jaar bij Aitzema, kocht zich voor 2800 guldens het ambt van klerk [van Scheltinga] bij de prov Friesland… inlichtingen uit de geheime vergaderingen … naar Aytzema
dH Scheltus, 1670, 4to 3 parts  €60
Knuttel 9831/9828, die weer correspondeerde met ministers van Spanje, Sweden etc Iohan Pesser was maatje van Keyser, Hoppevelt was klerk voor Gelderland etc
xo76c
10. MARCUS, Pieter Jan (Oud burgemeester Leyden 31jr) Medeburgers! geen nieuwe benoeming!!!
1794, Plano dubbelfolio =4pp  €35
Knuttel 42445,
xo82-b
11. Oudaen= HERCULES of de geklopte patriotten||| Toewijding van het stokje …Johan van Olden-Barnevelt aan Jan Hudde Dedel (Burgemeester in 'sHage) 4p
NNP, 1748, 8vo 12pp  €48
Knuttel 18267,
xo76b
12. RESOLUTIE van den ARMINIAENSCHEN STAET, ghestroyt op het Hoff en in 'sGravenhage VVt den Francoyschen int duyts ( 2 kolommen; gedicht ca 54 regels) EN gedicht ca 30 regels: AEN ZYN EXCELLENTIE… prince van Orangien (w. g. Exitus Acta Probat)
NNp, nd, 1650?, PLANO 23X33  €40
xo82-d
13. Resolutien by Staten van Hollant … tegen eenige predicanten vanden Hage (i h b) D. Jac. STERMONT (1612-1669, Oranjegezind, vele rellen)
NNp, 1652, 8vo 8pp  €35
NNBW X, pag 169,
xo79f
14. VRYHEYDT, De, der Staten van Holland …verdedigt tegen den schrijver van den Hollandschen Patriot
NNp, 1735, 8vo 34pp  €45
xo81-d
15. CONSIDERATIEN ende bericht wegens syne Hoogheyt… aangaande het nemen van informatien binnen de stadt DORDRECHT
dH Scheltus, 1685, 4to 31pp  €60
Muller 8235,
xo74b
16. KUMSIUS, C: Bericht van den predikant -- aangaande zijne remotie te Nieuwerkerk aan d' Yssel, Comité Vrijheid Gen B noemt Kumsius een "allerschadelijkst sujet" …blijken van Antirevolutionnaire pogingen… als… Aanschrijven Baljuw van Schieland…
Rotterdam Johannes Bal, 1795, 8vo 29pp  €45
Knuttel 22586,
xo76d
17. Lanterne Magique= NIEUWE HAAGSCHE RAREKIEK, DE, of Lanterne Magique … … Eerste vertooning
Alom te bekomen, 1750?, 8vo 8pp  €22
xo76b
18. Leyden= TARIEF VAN HET WEGGELD voor het gebruiken van de Zijlweg of het Zijllaantje
1855, plano 45x55cm  €25
xo77b
19. Lijndrajer c.s. = SENTENTIEN by Schepenen der Stadt Leyden gearresteerd jegens Ian Pietersz Lijndrajer, Samuel de Piecker ende Gerrit Cornelisz. Cleermaecker over de grouwelijcke ende moordadige conspiratie jegens …Prince van Orangien gepronuncieerd en geexecuteerd 21 junij…Bijgev. Brieff 11x23cm van Conspiratie gevonden tot Rijswijck in een herberghe…
Gedruckt tot Leyden by Jan Claesz. Van Dorp inde V, 1623, 4to 16pp+  €60
Knuttel 346?,
xo78a
20. MAGASYN ,'t, van meyneedige ontucht, ende Bastard Spaense moedt-wil treffende de Vromen Magistraten, Dekens, Gildens ende alle goede Ingesetenen der Stadt Dordrecht.
NNp, 1647, 4to 11pp  €65
Knuttel 3221 vDoorn.II p367, door Johan WALEN.
xo82-d ?
21. NIEUWJAARSGIFT tot verdiend loon …Hubertus de Haas, wegens zynen gedane dienst… twee dagen na de Haagsche ST NICOLAAS vrolykheid
NNp, 1782, 8vo 4pp  €45
Knuttel 20317,
xo79f
22. Noordwijk= VEER, Joseph de: Gods voorzienigheid zichtbaar in het redden van Nederlands geliefden vorst
Rotterdam Joh Hofhout en zoon, 1789, 8vo 7pp  €24
Not in Knuttel, Ondertekend Noordwijk-binnen 1789 met een gedicht van Jan Scharp over Noordwijk
xo85c
23. Propositie van gedeputeerden…(aan) Oudraad der Stad Dordrecht dd 7jan ||| Propositie dd 17 jan. Voorgelezen ||| Propositie... Brielle (Maria van Hongarije)
NNp, 1743, 8vo 77pp  €25
vgl Knuttel 9398/9, Aan de steden Dordrecht en den Briel… worden verzoeken tot steun voor Maria van Hongarije voorgelegd.
xo77c
24. REQUESTE van de burgerye der stad Leyden ...aan hun Heeren van de Gerechte - Misbruik van de Zondag; Vacaturen predicanten, vrye Krijgsraad &c&c
1748, 4to 8pp  €25
xo75b
25. SAMENSPRAAK gehouden, op den oever… ROTTE tusschen Kornelis van Oeveren... Pieter VanderVelden over een naamloos geschrift door Republicaanse vryheidsminnaar… getekend WELWENSCHER
Rotterdam Huybert BRENT en verder, 1767, 8vo 16pp, Tweeden druk  €45
xo77b
26. Dordrecht=MAGASYN van meyneedige ontuch ende bastard Spaense moedwil
Gedruckt in'tJaer, 1647, 4to 11pp  €35
xo82d
27. ALBLASSERWAARD,: ALBLASSERWAARD, Kort en opregt verhaal van de ellende der opgezetenen van de overstroomde .... Alblasserwaard. Opgesteld uit verscheiden' geloofwaardige brieven en berigten
Z pl, 1742, 4to 8pp  €35
Door Jan Wagenaar cf Knuttel 17116
^823-626
28. ALBLASSERWAARD,: ALBLASSERWAARD, Resolutie, Reglement van den -- om te blyven in syne vigeur, 31 maart
1677, 4to  €35
^823-626
29. Arkel-SLICHER van BATH, B H: Thomas Walraven van Arkel, Heer van Ammerzoden, Well, Wordragen, ter Lucht, en Ypelaar, de laatste van zijn geslacht
E (G), 1941, 10pp  €8
30. Clingendaal= PLACAAT vande Klingen vanwege …Fr Henrick….., vdWulp 2032
NNp Boeckverkooper in de Papestraat in de Bybel, 1628, 4to 4pp  €75
Knuttel 5492, soiled
xo73d 949.2
31. Hilversum-: Herinneringen aan 75 jaar Hilversums gymnasium
PP, 1988, folio ills 96pp  €22
xo56
32. Leiden= HAMAKER, H G: De stad Leiden in staat van faillissement
E OVR), 1894, 27pp  €15
bijgev: POLS, M S: Nog iets over de oudste Heeren van LANGERAK 4pp
xo54-4
33. Leiden= OVERVOORDE, J C: De ordonnanties voor de Leidse ambachtsbroeder-schappen
E (OVR), 1914, 84pp  €18
xo54
34. AANMERKINGEN op de voorgestelde wetten. Schutters Societeit van wapenhandel : Tot Nut en Stant van 't Vaderland te Leyden
NNp, 1785, 8vo 23pp  €18
xo77e
35. FRANCQ van BERKHEY,J le: Aan zyne medeburgeren, getrouw aan Leydens magistraat… ….zo lang de kop op't lichaam staat
Herdrukt met toestemming van den autheur en alom à, 1783, 8vo 48pp  €35
Knuttel 20637,
xo85a
36. Delft-DeGeer= Rijns-burg=BOURICIUS, L G N: Een jurisdictie- geschil in fr 15e eeuw
E (OVR), 1911, 52pp  €16
xo54
37. d'Avaux=PAETS, Adr. (Raedt en vroetschap der stad Rotterdam): Copie van een remonstrantie/ Nadere copie (betreft d'Avaux)
Na de Copye van Rotterdam dH Gerrit Rammazeyn/Anno, 1684, 4to 8, 14pp  €45
Knuttel 11993,
xo78d
38. HABBEMA, Joh.: Aanspraak aan de gemeente van ROTTERDAM ter voorbereidinge tot het avondgebed op 23 september 1787
1787, 8vo ii,34pp b)1787 8vo 22pp  €30
Knuttel 21692, Over Habbema zie Schotel a v: …. een zeer geleerd man. handhaver van de rechtzinnigheid in de leer..
xo85b
39. PATRIOTTISCHE MEMORIE, … … gepresenteerd aan … Willem V door de gezamenlijke lieden van het KOMMETJE te Rotterdam
Rdm Huybert BENT Boekdrukker op den Vogelenzang, 1763, 8vo 29pp  €40
xo77b
40. REGLEMENT en wetten voor de Oprechte Vaderlandsche Societeit opgerigt binnen Rotterdan den 18. jan.1787
NNp, 1787, 8v0 13pp  €24
NotinKnuttel ,
xo85b
41. Schiedam= HEERINGA, K: Het oudste keurboek van Schiedam
E (OVER, 1911, 36pp  €15
xo54
42. BRIEF van het Roterdamsch Vrycorps aan de edele schryveren van den Nederrynschen Post
MDCCLXXXIII alom voor 4 stuivers te bekomen, 1783, 8vo 15pp  €32
Niet in Knuttel,
xo85a
43. Voorne-Putten= POLS, M C: a De ambachtsheerlijk-heid v.Dirksland// /b De rechten der stad Goedereede 70pp 25
E (OVR), 1887, 18pp  €12
xo54-3
44. BONGAERTS, M C E: De scheiding van Maas en Waal, onder verlegging van de uitmonding der Maas naar den Amer.
Den Haag Ministerie van Waterstaat, 1909, 4to Linnen Band met relief, design André Vlaanderen. 5 uitslaande gelithogr.kaarten in kleur, kaart 6 in 8 delen op linnen, (Bijgevoegd kaart in kleur van Valentin, M.Gladbach 1920) ,  €225
onder bewaarlint 84 (fotogr) tekstills (sommigen uitslaand) Naam op titelpagina
Folio
45. Langerak= GEER, B J Lintelo de: De heerlijkheid Langerak en hare rechten
E (OVR), 1894, 18pp  €15
xo54-4
46. Oosterwijk= POSTHUMUS, N W: Keurboek van Oosterwijk
E (OVR), 1911, 28pp  €15
xo54

Noord-Holland

47. COPIA (Missive van college Adm over stemprocedures (Ondertek. C Munter 3 feb 1690
NNp, 1690, 4to 4pp  €22
xo76c
48. DANK-ADRES met de Acte van Qualificatie. : het verfoeilijke en gevaarlijke -schandelijke stukken ontwerpen dier verfoeilijke Cabaal der Loeverstijnse factie... (Voorbericht)
Te Amsterdam by Hendrik Arends, 1788, 8vo 16pp  €40
xo77e
49. Grevinckhoven, Nic van: AMSTERDAMSCHE BEROERTE, d i Waarachtig verhaal van den oproer die Paesch-maendagh binnen Amsterdam, is voor-ghevallen,
N pl n publ, 1626, 4to 62pp  €125
Knuttel 3688, … met een aenspraeck principalijck aen de predicanten van Adm, ontdeckende den oorspronck van de selve beroerte. Door Nic van Grevinckhoven (NNBW II, 506) vDoorninck II 72
xo73a
50. Lenards c.s. = SENTENTIEN uytgesproken….. Over Dr Carel Lenards, Pieter van Goethem, ende Albert Harmansz Dingstee mitsg. Twee andere…
Adm Jan Benneingh Boeck-vercooper op de Middeldam, 1629, 4to 8, 8pp  €45
Knuttel 3932,
xo76c
51. PUBLICATIE ende verkiesinghe des Raets tot Haerlem. Met de namen……
Hlm Adr Rooman voor Niclaes van Geelkerck, 1618, 4to 4pp  €25
Knuttel 2703,
xo75c
52. RELAAS van de onlusten, voorgevallen in Adm, begrepern in een brief
NNp, 1748, 8vo 12pp  €20
Knuttel 17908,
xo76b
53. VERANTWOORDINGH van het beleyd van Heeren van Amsterdam tot bevordering van de rede, en het eyndigen van de oorlogh,
NNp, 1684, 4to 144pp  €85
Knuttel 12108d, tusschen? Vranckrijck en Spanje, in de Nederlanden ontsteeken, met d'aenmerckingen op de Missive van een regent, soo hij sich noemt, over het gepasseerde ter vergadering…
xo78c
54. VROUWE GOUVERNANTE, Haare Koniglyke Hoogheid De - : Missive Aan …Staaten van Holland en Zeeland …consideratien op de requeste van 18 leden van de vroedschap van Haerlem raakende de aanstelling van Salomon van Egten tot burgemeester derzelver stad
Te Arnhem Nyhoff enz enz, 1758, 8vo 37pp  €65
xo77b
55. Westfrieschen Zeedijk= VRIES, G de: Een drietal ordonnantiën betr. de --.
E(OVR), 1887, 37pp  €18
xo54-3
56. Buren-BEELAERTS van BLOKLAND, W A: Alexander Pasqualini
E (G), 1931, 14pp  €16
Bouwmeester van het kasteel te Buren, en andere sloten …..
57. Meijer, J==De nieuwmodische kermis of vryheids marktdag, Klugtig Tooneelspel
Ad Jacobus Bremer Boekerkoper op de Vijgendam tusc, 1748, 8vo 42pp  €42
MNL II 4086, Knuttel 18181,
xo77b
58. Reductie krijgsvolk=Staten van Holland… aan …bysondere goede vrienden… [overige provincies] betr reductie krijgsvolk
NNp, 1650-[28 july], 4to 8pp  €32
Knuttel 6680,
xo82a
59. WEST INDISCHE Comp= COPIE van requesten … burgeren en gemeente Amstelredamme, a) Placaet 1 Apr 1628, b)dolerende burgeren, c) Predicanten en Ouderlingen, d) WESTINDISCHE Comp, e) Burgerije ende negotianten, ofte koopluyden.
N pl n publ, 1628, 4to 14pp  €50
Knuttel 3813, Tegen Remonstranten Amsterdamse hoofdparticianten van de West-Indische Comp. Dienen na vergadering een lijstje wensen in bij prins Frederick Hendrick
xo69h
60. ARCHITECTUUR EN MONUMENTEN IN HET GOOI, Jongere: Cerutti, W.G.M Het Gooi vóór 1874/ Vrankrijker, A.C.J. De 1874-1940
TVE 11de jrg nr 2:, 1981, OW vele pl en ills 132pp  €12
x057
61. Blaricum=KOK, J W M:: Blaricum in oude ansichten.
Zaltbommel, 1971, Oblong Ppbd  €15
Europese Bibliotheeek
xo56
62. Blaricum=SINT VITUS, De Kerk van -- te --: Geschiedenis van de kerk en haar patroon.
PP, 1987, Folio OW iols 40pp  €15
Aquarel op omslag Klaas Fernhout Samengesteld dank zij de hulp van vele oud-Blaricummers
xo57
63. BROER, A L: Het land van Gooi en Eem
Hoorn Westfriesland, 1971, Ppbd vele ills 223pp  €22
xo57
64. Bussum= VRANKRIJKER, ACJ de: Jong leven in een oude dorpskern. De jaren 1907-1925
Zeist Ker-ckebosch, 1977,  €18
uit mijn levensverhaal
xo57
65. DAM,I van [Tiel]: De kluizenaar in het Gooische woud. IN: Polyhymnia, mengelwerk voor den beschaafde stand. P147-176 met lithgr
Schiedam Roelants, 1835, Hcl vele lith.platen, 180pp, 9.5x 15.5cm  €30
Oorspronk ned dichtwerk, (De Raadselbruid) Gebruikssporen
xo57
66. ENKLAAR, D Th: Middeleeuwsche rechts-bronnen van Stad en Lande van Gooiland uitgegeven,
Utrecht, Kemink, 1932, OW (Achterplat ontbr) 34,502pp  €50
Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen Werken III,3
xo54
67. FESTIVITEITEN HILVERSUM: Programma 24 april-6 mei'81
Hilversums Comité, 1981, 4to OW 24pp vele ills  €6
xo55
68. Hilversum- BRUIJN Cor: ons Hilversum
Hils, , 2e dr en 1e druk met dj  €
xo57
69. Hilversum-: WEGWIJZER voor de gemeente Hilversum
Fa P. Beukers, 1954, OW wegenkaart (dubbelpag) ills 32pp  €20
Plattegrond ontbreekt, gebruikssporen
xo56
70. Hilversum= (PROOSDIJ,Cvan): Een halve eeuw. De sterken voor de zwakken Zonnestraal 1928-1978
i o v bestuur Bussum Unieboek, 1978, 4to ills OW 136pp  €15
xo57
71. Hilversum= ABRAHAMSE, C M// C CABOUT [ed]: Hilversum en de omroep.
Hilversum Verloren, 1995, sm4toOW veel ils 208pp  €24
x057
72. Hilversum= MEIJER, A H: Straatnamenboek van Hilversum.
Verloren, 1988, Cloth vele ills 2 losse kaarten 278pp  €20
Hilversums historie vanuit de straatnaam
x056
73. Hilversum= MONUMENTENCOMMISSIE HILVERSUM: Rapportage over cultuur-historische aspecten…..De Kerkbrink, Zon en Maansteeg
1981, 4to OW Vele ills 45pp(stencil)  €20
xo55
74. Hilversum= Platteel= OTTEN, W: Walen en Vlamingen. Bijdrage tot een genealogie Platteel
PP, 1976, folio OW38pp  €25
Ex met handtekeningen
x057
75. Hilversum= PROOSDIJ, Cvan: 1891-1991 100 jaar Hilversumse ziekenhuishistorie.
Hilversum verLoren Ziekenhuis Hilversum, 1991, 4to vele ilsOW 96pp  €18
xo57
76. Hilversum= RESTAURATIE RAADHUIS HILVERSUM;: Prospectus Architectenbureau …….1987
1987, Large 4to (Wendingenformaat) 30x30cm OW 16pp Vele afbeeldingen en schema.'s  €22
xo55A
77. Hilversum= WERKGROEPEN:: Hilversum, onderdrukking en verzet 1940-1945
Hilversum; de Boer, 1985, OW ills 160pp Losse kaart  €25
xo57
78. Hilversum=Leerlingen van het Alberdingk Thijmcollege: Verslag van Nederland in de tweede Wereldoorlog.
PP, nd, Folio ca 20pp  €15
Interviews
xo57
79. Hilversum=W GROSS: 60 jaar Hilversumse kei.
TVE, 1981, OW ill34pp  €6
xo57
80. HUIZEN(NH). (spec.nummer): Tussen Vecht en Eem 13, 2 mei 1995
Veren van Vrienden vh Gooi, 1995, OW vele illls 75pp  €12
xo54
81. Huizen= SCHALKWIJK, H J:: De Hervormde gemeente "de Goede Herder"
Huizen, 1985, OW ills 120pp  €18
…. ontwikkeling van "Hervormde Evangelisatie" tot "Deelgemeente"
xo57
82. Huizer Dialect Werkgroep: HUIZEN zoë as 't nooit meer wurdt.
Huizen Visser, 1981, Cloth 106pp vele platen  €20
Grammofoonplaatje ontbr
xo57
83. Jong, Toon de= POLAK, Henri: Tusschen Vecht, Eem en zee/// De zoom van het Gooi.
Dagblad Gooi- en Eemlander, , 2 vols sm4to Cloth  €135
Met 129 teekeningen van Toon de Jong [Portret] Tusschen Vecht Eem en Zee (Band verkl. ) 45
xo55
84. JONG, Toon de= WUMKES, D A e.a.: Op Laren an! Het levensverhaal van onze Larense schilder-tekenaar-etser Toon de Jong opgetekend.
Comité Feestweek Laren, 1972, 4to cloth dj 35pp en ca 50 platen  €40
xo57
85. KAART van Gooi- en Eemland en v.d. Stichtsche lustwarande: voor wielrijders, wandelaars en ruiters. Schaal 1:50.000
Uitgave1940 v d Ned. toeristenbond A N W B, 1940, Lith in kleuren c58x60cm  €25
INLIGGEND: Dienstregeling Autobusdienst 'sGraveland-Bussum 3 okt 1937
xo55
86. KOEKKOEK.Gerard: tLaer. Verhalen van het oudste dorp in het Gooi
Feestweek Laren, 1973, Cl dj vele ills 200pp  €18
xo54
87. Kortenhoef= MEIJER,W en R J de WIT (ED): Kortenhoef Een veldbiologische studie van een Hollands verlandings-gebied
PP, 1955, 4to Hcl 128pp  €14
Cie voor de Vecht en …. . Plassen-gebied
xo55
88. Laren= VRANKRIJKER, A C J de en Dabriël SMIT: Sint Jan. De Sint Jansprocessie van Laren in het Gooi
Laren, Broederschap van St Jan, 1952, Cl dj ills 1`26pp  €20
ow56
89. Muiderslot= KOOT, Tom: Het Muiderslot.
Adm WB, 1970, OW platen 56pp  €8
Tom Koot was Slotvoogd= Bijgev De Kruidhof v h -- 8pp.
xo57
90. RUST, W J: De Gooische dorpen
Adm \Heem-schut), 1943, platen 103pp Omslag ontbr  €8
xo57
91. s GRAVELAND, Gemeente: De buitenplaatsen van 'sGraveland, studie over de cultuurhistorische, waarden.
Bureau voor stedebouw, 1976, 4to OW Spiraalband  €20
Talrijke afb enz 48pp Bijgevoegd TOELICHTING en samenvattting
xo55
92. sGraveland= WIELINGA, J M M: Huize Westerveld
Ned Kastelen st., 1986, OW illls 32pp  €6
xo57
93. sGraveland=J F BACKER:: Schaep en burgh te 's Graveland
Veren. Tot behoud v Natuurmonumenten, 1975, W vele llls 52pp  €12
Gefacsimileerd handschrift
xo56
94. SLEESWIJK's KAART van Gooi - en Eemland. 1:50.000 c58x80cm: voor wandelaars, wiel-rijders en automobilisten Met gedetailleerde index
Uitgave Kompas Den Haag, c1940, Litogr in kl, 2 schutbl.  €18
xo55
95. SONNEVANCK 1908-1958: (Gedenkboek)
PP, 1958, Cloth ve;e afb, uitsl plaat160p  €18
C Veenhof/ C J Sikkel (Hoe het groeide)/ Bergsma (Verscherpt offensief)/ e a
xo57
96. STORK, A W: Wandelingen en rijwieltochten in het Gooi en omstr.
A N W B, 1929, OW lvrele ills enkaarten 40pp  €22
xo57
97. TEMMINK, J A J: Het Gooi Foto's Cok de Graaff
Bussum v Dish., 1959, OW 24pp 82 platen  €18
xo57
98. VERBUNT, Dick en Bets BELTMAN: Werken in het Gooi 75 jaar bemiddeling op de arbeidsmarkt.
BUSSUM, Michon, 1987, OW ills 152pp  €18
xo57
99. VRANKRIJKER, ACJ de: Naerdincklandt Gooise Studies.
dH De Kern, 1947, Clothd dj 179pp platen en ills uitsl kaart. Ge-nummerde oplage  €30
Koptienden= Boekweit en bijen= Kerken en kloosters= Weversgilden
xo57
100. Wandel- en fietskaart: Gooi- en Vechtstreek
Natuurmonumenten en ANWB 1990, 1990,  €6
xo57a
101. Beverwijk= VRIES, G de: Ordonnantie op den zeedijk van Petten af…
E (OVR), 1881, 16pp  €12
tot Beverwijk toe 1534
xo54-2
102. Edam= BEZEMER, W: Keurboekje van Edam.
E (OVR), 1894, 34pp  €15
xo54-4
103. POLS, M S: Iets over de keuren der Westfriese steden.
E (OVR), 1885, 4pp  €6
xo54-2
104. LIEFHEBBER VAN DE VREDE ende eenichheyt...: - EN LEVENDICH VERHAEL van hetgene tot Amstelredam by de ingesetene Schutters, Burgeren ende Negotianten eenige tijt herwaarts is gepasseert. Tot verdediginge der onschuldige ende onderrichting der misleyde
NNp, 1629, 4to 16pp  €28
Knuttel 3951,
xo76d
105. HARTING, P: Naamlijst van planten op de eilanden Texel en Wieringen
E KA, 1858, 18pp  €25
Verzameld door eenige leden vh gezelschap Natura dux nobis et auspex
xo68
106. HORNE, Grave zu= ZOLINGEN(=uit ) WAERSCHOUWINGE
NNp, nd, 1600?, 4to 3pp  €25
Solingen… Messen und Klingen) Requisicion an dem - , Gubernator über en Provincion… Utrecht (Rijmpamflet)
xo75c

Friesland

107. AMELAND,… wijziging art 33 vh regl. voor 'sRijks Stoeterijen, betrekkelijk …den ouderdom der merrien, uitgekozen om goede zadel- en…. Voor wat het eiland Ameland betreffende
1839,  €22
BSbl. Nr 360 2pp
636.1
108. BERIGHT en verantwoordinge van de handel der predicanten in Friesland desen somer voorgevallen…
NNp, 1672, 4to 11pp  €32
Knuttel 10590,
xo75c
109. HENDRICK CASIMIR… Propositie … Gedeputeerden…St, Generael d Ver. Nederl. ,
Leeuw. Sydtses, 1673, 4to 8pp  €40
Geschillen met Vrieslandt in het Landthuys binnen Leeuwarden
xo74b
110. MISSIVE van de Staten van Vriesland aan de Ho: MO: St Gen
NNp, 1684, 4to 4pp Kn?  €18
Knuttel 12213,
xo75f
111. PROTEST van// Vrieslant tegens de wervinge, alsmede Middelburg,
NNp, 1684, 4to 4pp  €12
xo76b
112. REGLEMENT omtrent de samenstelling der Staten van de provincie Vriesland.
E BSB, 1827, 48pp  €25
xo68f
113. Rottum= MEURSINGE,N: Aant. over de natuurlijke geschiedenis van het eiland Rottum
E KA, , 14pp  €30
xo69c
114. Borgemeesteren… doen te weten… Lemster veerschepen… aansluiting Postwagens… verhoging tarieven
1756, 4to 2pp  €30
xo74e/Gr

Groningen

115. Groningen= INSTRUCTIE waarna de Opzigter van de BEURS zich zal moeten reguleren
1775, 4to 8pp  €30
xo74e
116. Groningen= BIER-ACCYNS, Ordonnantie van … de Raadt op de Verpachtinge van het - , van de Stadts Pondt Kamer
Gron Ges. Elama, 1730?, 4to 12pp  €45
xo74e
117. Groningen= BORGEMEESTEREN… doen te weten…Goederen uit de Hoven gestoolen, op de Wallen nagtegallen en drinken… IDEM IDEM IDEM 4pp 4to 1726
1717, 4to 2pp  €20
xo74e
118. Groningen= HANDELINGEN provis. Representanten des volks van Stad en Lande No 19 - Uitvoer Tarwe, Rogge, Aardappelen, Negotiatie van Losrenten (4%)
Dit Weekblad wordt alle Vrijdag by de Boekverkoper, 1795, 8vo 16pp  €20
xo81-d
119. Groningen= INSTRUCTIE voor de bezorgers en aanstekers der LAMPEN dezer stads Lanteerns. ||| Ordonnantie Op de verdeilinge der panden onder de 12 Lanteernopstekers 1709 4to 8pp||| Idem dito 1765 16pp
Gron. Ges. Elama, 1732, 4to 14pp 3 vols parts  €25
xo74e
120. Groningen= INSTRUCTIE voor de bouwmeesters deser Stad
1781, 4to 12pp  €18
xo74e
121. Groningen= INSTRUCTIE voor de schrijver der Groene Waaren.
Gron Elama, 1741, 4to 4pp  €18
xo74e
122. Groningen= INSTRUCTIE voor de stads HOPPE MEETER.
Gron Elama, 1733, 4to 6pp  €25
xo74e
123. Groningen= INSTRUCTIE voor de Stads makelaars in granen
Gron Corn Barlinckhof, 1766, 4to 16pp  €25
xo74e
124. Groningen= INSTRUCTIE voor de YKER van wijnvaaten, biervaaten, Botertonnen…
Groningen Gesiona Elama, 1731, 4to 8pp  €30
xo74e
125. Groningen= INSTRUCTIE voor den YKER op het yken der turfscheepen
Gron Gesina Elama, 1733, 4to 8pp  €20
xo74e
126. Groningen= ORDONNANTIE gestatueert op de STADTS-HALLE Gron Elama ||| Ampliatie 1742 4pp|||… 1756 6pp||| Nadere Ampliatie 1742 6pp||| 2pp 1736[!] 6pp 1756
Groningen Elama, 1732, 4to 16pp  €45
xo74e/Gr
127. Groningen= ORDONNANTIE op de begravinge der dooden in de beneden Pekel A.
Gron. Gesina Elama, 1742, 4to 6pp  €25
xo74e
128. Groningen= ORDONNANTIE op het wagen-veer van de Lange-Akker-Schans 1732
Gron Elama, 1743, 4to 10pp  €35
Knuttel ,
xo74e
129. Groningen= ORDONNANTIE van Borgmesteren… Op de haven van Der AA en de Krane met annexen.
Gron/Elama, 1732, 4to 12pp  €30
xo74e
130. Groningen= ORDONNANTIE… Borgemeesteren… op de Post-Wagen op De Lemmer v. v.
Gron Elama, 1732, 4to 12pp  €38
xo74e
131. Groningen= ORDONNANTIEN… Borgemesteren…I: Op 't Neder-gerichte II: OP 'tstuck van executie mitsg. De instructie voor deser Stadts Pander ende waterschulte
Groningen, C Barlinck-hof, 1685, 4to 16pp  €30
Knuttel 12418,
xo74e
132. Groningen= PROTHOCOL, Ordonnantie op het recht van [Stads Schuldt-) - , in beide Oldambten
Gron Elama, 1738, 4to 6pp, Laatst pag ontbr Copie??  €22
xo74e
133. Groningen= REGLEMENT voor de Gerichtsdienaeren …executoriale en vrywillige vercoopingen
Groningen, F Bronchorst, 1668, 4to 4pp  €15
xo74e
134. Groningen=INSTRUCTIE voor den havenmeester van Steentil en Kleine Poortjen
1732, 4to 12pp  €30
xo74e/Gr
135. IDEKINGE, A A van Aanspraak op 28 dec 1781. Eenige toelichtende aantekeningen (Ondertek. Jan Letterknecht)
NNp, 1781, 8vo 18pp  €25
Knuttel 20102,
xo79f
136. KINDERBIEREN, WYNCOOPEN, BRUILOFTEN, en begravenissen der dooden, Ordonnantie op - ,
Gron Barlinckhof MET AMPLIATIE 1735 2pp, 1721/35, 4to12, 6pp  €35
xo74e
137. KRUYDENIERSWAREN en VERFSTOFFEN &c; Instructie voor de stads makelaars.
GRON Corn Barlinckhof, 1766, 4to 16pp  €35
Met prijslijsten MET AMPLIATIE 15pp 4to m 1784 met NOTITIE der Cavelingen (de aanduidingen per soort)
xo74e
138. MISSIVE van den Heere Prince van Nassau … … aan Ho: Mo: … streckende tot vereeninge der beyde leden van Stad en Lande van de Provincie van Stad en Lande Geschreven uyt Groningen vi july
NNp, 1677, 4to 8pp  €25
Knuttel 11531,
xo77a
139. ORDONNANTIE op de delicten als misdaden in'tgemeen… de raadt in Groningen
Gron. Elama 1725, 1725, 4to 16pp  €40
xo74e
140. ORDONNANTIE op de post-wagen van Groningen op De Lemmer en vice -versa als mede eenige generale artt. Voor de post-wagen op Leeuwarden, Coevorden, Zwolle v. v.
Gron JH Bolt, 1794, 4to 24pp fold table  €40
xo74e
141. ORDONNANTIE op de Post-wagen van Groningen op Swolle en vice-versa varende
Gron Joh Barlinckhof, 1703, 4to 12pp  €30
xo74e
142. ORDONNANTIE op de Post-wagen van Groningen op Zwolle en vice-versa varende
Gron JH en L. Bolt, 1784, 4to 10p  €22
xo74e
143. ORDONNANTIE van Borgemeesteren…aangaande het examineren der chirurgyns ende vroedvrouwen in de resp. Stadts Jurisdictie
Gron. Ges Elama, 1739, 4to 6pp  €30
xo74e
144. ORDONNANTIE voor de voerlieden en menners van de turfwagens binnen Groningen.
Gron Gesina Elama, Corn Barlinckhof, 1731, 4to 12+4pp  €30
Met AMPLIATIE betr VRACHTLONEN 1792 4pp
xo74e
145. ORDONNANTIE… borgemeesteren… op de voerlieden van Winschoot
Gron Barlinckhof, 1755, 4to 12pp  €30
xo74e
146. ORDONNANTIE…Borgemeesteren … op de Post-wagen op Leeuwarden v.v.
Gron Elama, 1733, 4to 8pp  €38
xo74e
147. ORDONNANTIE…op't prothocol ende 'trecht van praeferentie
Groningen, C Barlinck-hof, 1679, 4to 14pp  €20
xo74e
148. ORDONNANTIE…van de Raadt op het Troys of Swaer Gewichte. Idem idem op het Yken der gewigten, Ellen en Maten in deze stad etc etc 1741 4to 8pp
Gron. Corn Barlinckhof, 1701, 4to 6pp  €25
xo74e
149. ORDRE op het verdagen, verhoren en be-edigen der getuygen in Groningen
Hlm IacdeWit, 1630, 4to 19pp  €30
xo74e
150. PROTHOCOL, Ordonnantie op het recht van [Stads Schuldt-) - in SAPPEMEER
Gron Elama, 1738, 4to 6pp  €22
xo74e
151. RESOLUTIE by Borgemeesteren en de Raadt… nopende Borger-recht deser Stadt Groningen
Gron wed J Barlinckhof, 1723, 4to 8pp  €40
xo74e
152. Resolutie van de Raadt in Groningen tot voortsettinghe van de koophandel, manufacturen ende draperie.
Gron Corn Barlinckhof, 1681, 4to 4pp  €25
xo74e
153. WEDDE ende WESTERWOLDINGE-LANT, Ampliatie van het Landt-Recht van - , nopens Breucken, straffen van delicten etc.
Gron. Joh Barlinck-Hof, 1706, 4to 20pp  €18
Knuttel ?,
xo74e
154. WYN EN BRANDEWYN ACCYNS Instructie voor de collecteur
Gron Gesina Elama, 1732, 4to 8pp  €25
xo74e

Drenthe

155. BESLUIT Maatschappij van WELDADIGHEID: nadere regeling opzending kinderen bedelaars en andere …voorwerpen (sic!!), naar de koloniale Sticjhtingen der Maatschappij van Weldadigheid
E BSB, 1827, 12pp  €18
xo68e
156. Coevorden= GRATAMA, S: enige rechtsbronnen van Coevorden
E (OVR), 1891, 46pp  €20
xo54-3
157. Drenthe= JOOSTING, J G C: Willekeuren van Drentsche marken
E (OVR), 1910, 70pp  €15
xo54
158. Westerwolde= FEITH H O: Willekeuren van Westerwolde
E(OVR), 1891, 60pp  €20
xo54-3
159. WINTER-BIJSCHOLEN.: BEKOSTIGING WINTER-BIJSCHOLEN.
E BSB, 1823, 2pag  €12
xo68b

Overijssel

160. BLOKZYL,: Schepen passerende het Diep van BLOKZYL. Dispositie van GS van Overijssel, houdende tarief
E BSB, 1823, 2pp  €8
n81=z9
161. Campen-Verhaal van de revolutie te Campen. No 3: Reglement op de provisioneele regeering en het bestier…. door de burgerye
campen; Valckenier enNieman, 1795, No 3= pp 19-31 1795 pp 1-32 [33 e v ontbr]  €40
Zeldzaam
xo72a
162. Dingtalen = GRATAMA, S JOOSTING, J G C: Overijsselse dingtalen Gelderse dingtalen
E (OVR), 1893, 12pp 90pp  €18
xo54-4
163. Eerbiedige aanspraak aan H K H… Willem den Vijfden … en aan de vorstelijke spruiten (=Nassausche en Pruisische Couriers)
Rdm Joh. Bol, 1787, 8vo 8;2pp  €24
… in Compagnie No94 Anno 1787 Aangehecht: Vertaaling uit Courier de Bas Rhin; Staten van Overijssel vernietigen RR (Regeerings-Reglement) van 1675 2pp
xo75b 949.2
164. REGLEMENT voor de Rijks-vaart van HASSELT naar de Avereester Veenen
E BSB, 1827, 13pp  €15
Met Kon Besluit dd6 jan 1827
xo68e
<
165. ZWOLLE, Isy en Ev: Wandelen door het IJsseldal en de Hanzesteden.
Utr, 1984, OW Vele ills 96pp  €8
841 Kwartier van Zutphen/Achterhoek/Liemers

Brabant

166. BRIL van den Brabantschen protestmaecker tegen het Muyderspoockje.
Ghedruckt tot Amsterdam voor den Auteur, 1650, 4to 4pp  €40
Knuttel 6838,
xo74c 2x
167. CONFERENTIE tusschen een Brabander en een Hollander, waer by ten lesten komt een Fransman
NNp, 1667, 4to 32pp  €40
Muller 4441,
xo73d
168. TAFELDISCOURS over de hedendaagse differentien. Gehouden tusschen een Fransman, Brabander, Amsterdammer, Noord-Hollander en een Hagenaar.
1684, 4to 19pp, Eerste deel[?] Anno 1684  €30
Knuttel 12162,
xo74c
169. BOSSCHE BIJDRAGEN. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch: Deel I (1917-1918),III,IV(ontbr 2),X-XVI
St MichelsGestel, 1917-1930, OW en Hcl  €45
949.293
170. MUNSTERS, A: Jurisdictie over de Meijerijse kapellen in het Land van Ravestein.
E(BossB), 1952, 5pp  €6
(w x052? 949.294.34)
171. Putte(n) = BEZEMER, W: Oude rechten van Putten
E (OVR), 1895, 12pp  €8
xo54-4
172. 's-Hertogenbosch= ZUIDEMA, W: Maagzoen naar het Bossche gewoonterecht 16e
E (OVR), 1895, 20pp  €15
xo54-4
173. Putte= POLS, M S: Oudste rechten van het land van Putten
E (OVR), 1882, 40pp  €18
xo54-2
<
174. Zevenbergen; Stad en Lande van= EBELL, C C D: Ordonnantie-locaal of keuren statuten en ordonnantien
E (OVR), 1912, 194pp  €22
xo54

Limburg

175. Bestrijding der kosten der oevers en waterkeringen aan de Maas
E BSB, 1820, 6pp  €18
oevers en waterkeringen= meest noodzakelijke werken
xo68f
176. BLOK, Anton: de Bokkerijders Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas
Adm, 1991, cloth dj 2 kaarten in kleur 457pp  €20
dshome
177. Roermond: Speculaties rond het stadsrecht van Roermond
E (G), 1969, 13pp  €10
Roermond
178. Venlo-MÜLLER, P: De oudste vestingwerken van Venlo.
E (G), 1959, 4pp  €5