Lijst met afkortingen
Kerkgeschiedenis
Remonstranten
Vonnissen (sententies)
Frankrijk
Duitsland
Zwitserland
Scandinavië

Filosofie van de geschiedenis, didaktiek, wereldgeschiedenis
Plaatselijke geschiedenis Nederland
Plaatselijke geschiedenis: Gelderland
Plaatselijke geschiedenis: Zeeland

Kerkgeschiedenis

1. A. V****: Het voorgevoel of predikatie op het naby zynde vertrek van onzen zo zeer gehaaten onderschout [bedoeld is de Hertog van Brunswijk] 32
[NNp]Alomme by de meeste Boekverko-pers te bekomen, 1782 8vo 16pp
Knuttel 20226, A V is Roomsch Pastoor te H***
2. ADVIS van den Hove Provinciaal van Holland en Zeeland op de Memorie van het Comité van Algemeen Welzijn… …wegens het removeren van kerkelyke ministers 55
dH Lands Drukkerij, 1795 8vo 49pp
Knuttel 22519,
xo76d
3. ADVYS op't vaststellen van de Religie. 40
Hlm Iac de Wit, 1630 4to 19pp
xo73e
4. AFSCHUWELIJK LASTER-SCHRIFT … … aangeplakt aan het Hof in 'sGravenhage. ECHO of roskam der laster voor de Roomsgezinde, aangeplakt aan de Domskerk tot Utrecht 45
NNp, 1747 8vo 8pp
xo77b
5. ANONYMUS SINCERUS: Het groot gevaer van land en kerk, beschouwd... 40
NNp, 1787 8vo 16pp
xo75e
6. ANTI - LEDEBUHR, dat is waere ende oprechte Verklaeringhe, … over de kerckeljcke ordonnantie ende usantie der Christelijcke Gemeynte… Augsb. Confessie 50
NNp, 1653 4to (3-10pp, A1 =tp ontbr)
den christelijcke gemeynte toegedaen de onveranderde Confessie van Augsburgh tot Leyden
xo73e
7. ARREST... vernietinge en suppressie van de Academie van de Gereformeerde Religie tot SEDAN 35
NNp, 1681 4to tp+2pp
xo82-b
8. Authentique missiven van… Prince van Orangien aan … Burgemeesters en Regeerders der Stadt Middelburgh in Zeeland ……, 15
NNp, 1676 4to 12pp
ende aan het Collegium Qualificatum; Classis Z,Beveland aan Momma en de Classis Schouwen; Consultatie en advies van XV advocaten in Zeeland; het recht-verkerend advys van XV advocaten van verscheyden quartieren…..Marges gerafelt,los,watervl.
xo77c
9. AVONT-PRAETJEN (Iverig hert; Gaern-Onderricht; Onnoosel slecht) 32
AN, 1612 4to 21pp
Knuttel 2116, MS in ink (recto tp/p/23
xo75c
10. BARNEVELT OP JAGHT, aenwijsende de gepretendeerde Iustitia Politica, vertoont in de uytsettinge van eerlijke borgeren, 'tzy predicanten of andere, uyt de Steden op een Politijcke wijse, en by wege van bevel 40
Franeker Heyte Sibes, 1667 4to 32pp
D 1-4 uit andere kopie en licht gebruind
xo74h/g
11. BARTRAM, Priester: Tractaet van - , aen Koning Karel de Caluwe, Coninck van Vrankrijk. Van het lichaam ende bloedt ons Heren Jesu Christi 35
Rdm, Matt. Bastiaenssen, 1610 4to 60pp
xo75d
12. Bekker, Balth: Articulen ter satisfactie aan de Classis van Amsterdam, Wegens syn uytgegeven boek genaamd De Betoverde Werreld 40
Adm Borstius, 1692 4to 11pp
xo73c
13. Bekker, Balth= ... Onderhandelingen... door de vijf gecommitteerden … der kerckenraads van Amsterdam… aen de auteur ter hand gesteld 26 July 1691… 45
No tp, n pl. n publ, 1691 4to 78pp
Bekker, Balth= Extracten (uit het boek Betoverde Wereld)
xo72c/xo71c
14. Bekker, Balth= ONDERHANDELING, Sesde, Daarby …overwogen worden de voornaamste beweegredenen des auteurs tot het schrijven van zijn boek. 125
N pl n publ, 1692 4to 96pp
xo73c
15. Bellarminus= Het CLOCKE GHECLEP aen den Coninck, …moeder des coninx… ondersaten van de croone van Vrankrijk. 75
, 1610 4to 28pp
Knuttel 1807, Tegen het Boeck van de wereldlijke macht des Paus… Door het beeldt van Memnon U h Fransch dH Hi Iacobsz // , aen den Koninck, koninginne-regentes, Rbert F R Bellarminus 1542-1621 was sent to the Lw Countries to oppose the eformers, take the theological chair in the university of Louvain….. 1569 he was in Gent (Janssenius) Sixtus V placed his work De Controversis on the Index
xo75b
16. BELYDENISSE der Nieuwe Catholijcken die tot het Pausdom in Hongaryen zyn te vervallen U h Latijn in het Nederduyts 20
Na de copye te Franckfort aen de Oder NNp, 1675 4to 4pp
Knuttel 11261,
xo75f
17. BENEDICTUS de oude: Wonder spiegel der voorzeggingen zo wel uit de Hemelsloop en het licht der natuur als de tydrekening en een buitengewoon nadenken. Waarin inzonderheid te vinden is, wat Staats-veranderingen, verwisselingen en Kryghs- en vredesonderhandelingen… 35
Adm vEsveldt, 1747 8vo 16pp
Knuttel 17562,
xo82-d
18. BERIGHT en verantwoordinge van de handel der predicanten in Friesland desen somer voorgevallen… 32
NNp, 1672 4to 11pp
Knuttel 10590,
xo75c
19. Bernard St= BREDERO. A H: Études sur la "Vita Prima" de Saint Bernard. 40
Editiones Cistercienses, 1980
4to plates TH 182pp,
d0025 (w 49)
20. BIDDAG= By gelegenheid van den aanstaanden buitengewoonen - , 15
NNp, 1794 8vo 16!!!pp
Knuttel 22321,
xo77a
21. BIDDAGSBRIEF, Bedaarde overwegingen op vrymoedige gedachten van het corps Martelaren der Bataafsche Vryheid over den -- . 42
Te Passi, by Cornelis d Waarzegger, 1794 8vo 41pp
Knuttel 22313,
xo77a
22. BIJBELLEESORDRE…voor-loper van seker Harmony-bouk…, Dienende …tot verstercking der Christenen ende mede tot bekeeringhe der Joden ter bequamer tijt 45
Delft Dissius, 1650? 4to 16pp
'Behoudens yders Christelijcke vryheydt' Halleluja door J C v B O
xo69h
23. Bilderdijk= DEDEKIND, G E W: Proeve over de werking en invloed der geesten U h Hoogd (door W Bilderdijk) 35
Hlm Augustine, 1820 8vo XII, 99pp
Stempel Israel. Semin.
xo82-d
24. BISSCHOP VAN MUNSTER, Copye-brief vanden - , aan …St Generael U h Hoogd. 25
NNp, 1665 4to 8pp
Knuttel 9156,
xo75a
25. BONDER, H: Inventarissen van de departementsarchieven betreff. de eerediensten 1805-1970 18
dH Alg Landsdrukk., 1931 OW 140p
(w xo83d)
26. BREEVOORT, Johanna: In den kerkstrijd. Een verhaal uit het Rotterdamsche volksleven tijdens de kerkelijke beweging 1606-1613 20
Rdm Daamen, 1906
cl (decor) 312pp,
dsh6 (w d0010)
27. BRIEF, bemoedigende --, aan een gedrukt Christen wegens gesteldheid des tyds. 28
, 1781 8vo 21pp OW(bl)
A h eind: 10 january 1781, L V D H K
xo71c,xo72c
28. Calvijn= DOES, J C Van der: Johannes Calvijn de groote hervormer 10
Franeker T Wever, c1942
Cloth 126pp,
(w xo46)
29. Coccejus= OUDE CHRISTELIJKE WAARHEIT, De, bedekt, met de naam van aanstootelijke Nieuwigheit aangaande den staat der Gelovigen, des ouden Testaments, onder de wet. 75
Adm Joh van Zomeren, 1676 plano [37x57cm]
Knuttel 11432/11427),
xo74f
30. DAGEVOS, Jacobus: Gods bijzondere voorzienigheid zichtbaar betoond in de heuchelyke herstelling…. Willem V 30
Nnp, 1788 8vo 16pp
x085b
31. DECLARATIO nullitatis articulorum nuperae pacis Germaniae Religioni Catholicae sesi Apostolicae, ecclesiis… 28
Romae 1650 Ondertekend M A Maraldus, 1650 4t0 8pp
Knuttel 6618,
xo75b
32. DISCOURS …conscientieuse bedenckingen of men Trefves met Spaengien maken mach, 40
Hlm IacdeWit, 1630 4to 19pp
xo74a
33. DOES, van der =AFGEHOUWEN BOOM, Derde vrucht van den Jonge/ ende nieuwe Spruyten van de afgehouwen Boom Bi-lingual by Diderick van der DOES ISBRANDI F., clerck ordinaris ter finantie van Hollandt. 60
dH, Gedruckt by Ioost Iansz Ver-heul woonende in't, 1636 4to 52pp
xo69h
34. EENIGE PROPHETIEN en revelatien Godts aeng. de Christen werelt in dese eeuw. 25
Adm Pieter Arentsz, 1672 4to 16pp
vDoorninck II, p465nr 3007; NNBW I,p1443, erg gebruind door Joannes ROTHE Een der zonderlingste geestdrijvers in ons land "Knuttel in:NNBW I p1443. Uitvoerige biografie. I.a. Gevangenschap in Engeland.
xo83b
35. EXECUTORIE tot vorderinge van alle des gemeenen lants impost... , 25
dH Hillebrant van der Wouw, 1629 4to 8pp
xo73a
36. GEDAGTEN EN OVERDENKINGEN, MYNE VRYE by het einde des rampvollen jaars 1786 opgedragen AAN …Willem V, handhaver van godsdienst en vryheid….. 75
Alom te bekomen voor 4 stuyvers, 1785 8vo 35pp
Knuttel 21537, Zie Knuttel, vervolg op vrye gedachen 1784 en 1785
xo85a
37. Geertruidenberg= SCHOLTENS. H J J: De Karthuizers bij Geertruidenberg 15
E (BossB), 1941
112pp,
d0023
38. GEESINK, W: Gereformeerde ethiek. 18
Kampen Kok, 1931
2 vols large 8vo Cloth porr., , Voor den druk gereed gemaakt en voorzien van een levensbeschrijving Preof dr V Hepp
xo43
39. GENEESMIDDELEN voor Hollants qualen, Vertoonende de quade regering der Loevesteynse factie. 40
Hlm IacdeWit, 1630 4to 19pp
xo73c
40. GERRETSEN, J H: Florentius Radewijns. 40
Nijmegen Ten Hoet, 1891 TH 137pp omslag ontbreekt
144pp, omslag ontbr
xo50
41. GEWIN, Edw. E: Menschen en tijden 12
Zeist, 1928
cl160pp,
d0032 (w dsh9)
42. GOD andermaal zichtbaar, de God van Nederland bij de heuchlijke omwenteling der zaken … Prins van Oranje (Rijmpamflet, ondertekend Tandem Bona causa triumphus) 18
boekw., 1787 8vo 10pp
xo75f
43. Grevinckhoven, Nic van : AMSTERDAMSCHE BEROERTE, d i Waarachtig verhaal van den oproer die Paesch-maendagh binnen Amsterdam, is voor-ghevallen, 125
N pl n publ, 1626 4to 62pp
Knuttel 3688, .met een aenspraeck principalijck aen de predicanten van Adm, ontdeckende den oorspronck van de selve beroerte. Door Nic van Grevinckhoven (NNBW II, 506) vDoorninck II 72
xo73a
44. GUNNING, J H: Heel de kerk en heel het volk 8
Wageningen Veenman, 1942
AD OW 23pp, Advies over kennisverspreiding ivm reorganisatie der kerk
(w x047)
45. HAAS, J de: Van dominees en gemeenten 15
Rendale Speelman's Bookhouse, 1981
OW 166pp, Schetsen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland
(w xo43)
46. HARDUNG, J W: Auspicante divino numine et patrocinante 20
Heidelberg Johann Jacob Haener, 1738 4to 16pp TH
xo79c
47. HET HIET, SIET TOE. Eene generale vermaning aen de geunieerde Nederlanden Streckende tot haerder behoudenis ende besten … … … tegens den beroerten … … … 30
NNp, 1665 4to 31pp
Knuttel 9193,
xo82-d
48. Hofstede de Groot, Petrus= VOGEL, Kornelis de: Vervolg der apologiën… tegen de schrijvers der Vaderl. Bibl. 40
Rotterdam P van Dyk, Hofhout en Zoon, 1789 8vo xliv,84,xxivpp
NotinKnuttel , Onder de bijlagen: Acte van Verbintenis (welke uitg?)
xo85c
49. Hofstede de Groot, Petrus= VOGEL, Kornelis de: Oranje- dank- en bededag …het vastmaken der pilaren van het Staatsgebouw… Petrus Hofstede toegezongen op zyne leerrede Ps 75vs4 45
Rotterdam P. van Dijk; Hofhout en zoon, , 1788 8vo 27pp
Notin Knuttel ,
xo85b
50. Hofstede-= BARUETH, Ernstige brief aan ds Johan --, waer in … zyn werkje HET KWYNEND NEDERLAND… 2 brieven aan Petrus HOFSTEDE… Strydig is tegen de Wet des Heere, en wel tegen het vyfde, zesde en negende gebod. 35
NNP nd, 1780? 8vo 32pp
xo82-d
51. HOLWERDA, B en E T v d Born: Eenheid door waarheid. Een noodzakelijke weerlegging. 10
Amersf. Kerkeraad vrijgemaakt naar art 31, n d
OW 24pp, van de brochure "Waarheid en eenheid" …. ds Popma c s
(w xo47)
52. Imitatio= BECKERS, V: L'auteur de l'Imitation et les documents néerlandais 25
La Haye/Brux, 1882
Clothb(reb)256pp,
ds004
53. IN-landts-gheboren HERAULT. Uyt-roepende voor de ooren van alle goede patriotten, de twist-gierighen en wrevel-ziecken … Vermanende … [Rijmpamflet met veel chronisticons] 40
Hlm Iac de Wit, 1630 4to 19pp
xo76a
54. J M SOBELS: Samenspraak tuschen Godsdienst, vrijheid en burgerhart. Vervolg op het 1e en 2e stukje 25
dH Jacobs d'Agé, 1786 8vo 16pp
Knuttel 21342,
xo75f
55. JOSUA's VERMANING aan Israël ter behouding … van den openlyk ingestelden godsdienst; …de publieke gereformeerde religie in Nederland, als het heil van dez republiek, mitsgaders redevoering over Joshua XXIII,6……….. 35
Rotterdam Joh.Hofhout en Zn Boekverkopers, 1785 8vo 28pp
nietinKnuttel -vDoorn.II,305; nr1902;-, NNBW(deelI) Geeft als geboortejaar 1802, abuis van van Doorninck
xo85a
56. KERCKEN-ordeninge gestelt in den National Synode der Gereformeerde Kercken … … Dordrecht 1618-1619 ende also goet bevonden en gearresteerd staten… van Utrecht 1619 38
Utrecht, Willem van Paddenburgh… tusschen Beyer en, 1679 4to 20pp
xo82-c
57. KNAPPERT, L: De geschied. der Nederl. Hervormde Kerk en hare beteek. Voor den a. s. evangeliedienaar 10
Assen vGorcum, 1902
OW Ad 48pp,
d0033 (w d0017)
58. KNECHT, T: Rome en de Reformatie in Europa en Nederland 10
Utr, Banier
1959 OW 86pp,
d0024 (w d0033)
59. KOK, David de: Bijdrage tot de geschied. der Nederl Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming. 22
Utr Kemink, 1927
OW 212pp,
d0021 (w d0010)
60. KOK, David de: Inventaris van het Archief der Minderbroeders te Megen. 15
E(BossB), 1952 32pp
(w x052? 949.294.34)
61. KUITERT, Opstellen aangeboden aan Prof de H M Kuitert.: 17 essays (Berkhof, Brinkman, Manenschijn, Schillebeeckx etc) 18
Baarn ten Have, 1989
Cl 336pp,
xo45
62. LE JEUNE, L S le: Memorie … in qualiteit als commissaris politiek gecommitteerd geweest op de Zuid Hollandsche synode Ysselstein 1784. Dienende … ongegrondheid der consideratiën vervat by de Pro Memoria vn G J Persijn (hierby gevoegd) 35
dH Jacobs d'Agé, 1788 8vo 36, 16pp
Knuttel 21835,
xo75f
63. LIDMAAT der HERVORMDE KERK, Een: Patriot---sche consideratiën nopens het gedrag van alle hoog- en wel eerwaarde heeren professoren …..welke de vryheid en vaderlandsliefde in hunne gemeenten zoeken voort te planten. 40
alom à 5 1/2 stuivers te bekomen, 1784 8vo 24pp
Knuttel 20986,
xo85a
64. LIEFHEBBER der WAARHEID, Een: De LOFFELYKHEDEN, van Ho:Mo:. Staaten Generaal der Veren. Nederl. En van de doorluchtige Princen van Oranje en Nassau in het vaststellen… der waare Christ. Gereformeerde Religie. 75
NNp MDCCLXXXIII, 1783 8vo 28pp
xo85a
65. LIEFHEBBER VAN DE VREDE ende eenichheyt...: - EN LEVENDICH VERHAEL van hetgene tot Amstelredam by de ingesetene Schutters, Burgeren ende Negotianten eenige tijt herwaarts is gepasseert. Tot verdediginge der onschuldige ende onderrichting der misleyde 28
NNp, 1629 4to 16pp
Knuttel 3951,
xo76d
66. LOEVESTEYNS AENSPRAECK aan mijn Heeren de Staten van Holland ende sijn Princelijcke Excellentie 40
Hlm IacdeWit, 1630 4to 19pp
xo76d
67. LOON, J C A van: Het Algemeen Reglement van 1816 22
Wagen(Adm)Zomer &K, 1942
OW TH 292pp,
xo48
68. MAST, H A van der: Herinneringen uit de geschied. van de Nederl. Hervormde Kerken 15
Zutph., 1923 111pp
OW,
dsh25 (w d0012)
69. MEIJSTER, Ds FC : Studie-materiaal cursus ---,: Ethisch of Gereformeerd? 15
Gereformeeeerde Jeugdcentrale, 1922
OW 60pp, Cursusleider Joh C Francken. vdBrink: De Etischen en de Heilige Schrift// De ethischen en Christus.
(w xo47)
70. MOBACHIUS, Joachimus: Blyde heilwensch aan de gezamenlyke inwoners van Nederland wegens de heuchelyke en wonderbare omwenteling van zaaken… Plechtige uitschryving van algemeenen dank- vast- en bededag 60
Rotterdam Hake, 1788 8vo vii.66pp
Not inK Zie20719,
xo85b
71. NAERDER BRIEF en Deductie …van de Staten van Holland en WestVrieslandt, Aende …andere provintien, hare bont-genoten … onlangs… gearresteerde formulier des gebedts. 40
Tot Rotterdam Cornelis van der Vliet, 1663 4to 27pp
Muller 5067,
xo74h
72. NEILL, S: De groei der oecumenische beweging 8
Prisma, 1962
d0010 (w d0012)
73. Noordwijk= VEER, Joseph de: Gods voorzienigheid zichtbaar in het redden van Nederlands geliefden vorst 24
Rotterdam Joh Hofhout en zoon, 1789 8vo 7pp
Not inKnuttel , Ondertekend Noordwijk-binnen 1789 met e gedicht van Jan Scharp over Noordwijk
xo85c
74. Nuevas Finezas de el agradecimiento. Sermon … Chr. Grosso 25
Cadiz Imprenta de Marina, Calle de S Francisco., 1762 8vo xii, 27pp
xo82-e
75. OFFERHAUS, Leonard: De causis incrementi antichristi seks prioribus sec. sive de Antichristi in utero ante ipsius ortum et navitatem 42
Gron, Lucas Colenbergh, 1728 4to AD 50pp
NNBW, V,883,
xo77d
76. ONPARTIJDIGH OORDELAER, Een -, : Bondige verantwoordingh van de Resolutie ... , by de Broeders Diaconen genomen 13 May 1654 tegen.....De Vrolijcken Democrijt en de tegen-spraeck v d wenende Heraclytus… 60
NNp, [Gedrukt] Voor de Waerheyt-beminders ., 1655 4to 8pp
Muller 4436,
xo73e
77. OOGH-TEECKEN der Inlantsche twisten ende beroerten/ onder 't seghel van Henrick van Nassau, soldaet onder Mauritii… U h Latijn by Aert Meuris op tp: Onder den schilt handelt men best van vrede. 45
dH, Aert Meuris,inde Papestraat in den Bybel, 1620 4to 38pp
Knuttel 3122,
xo74c
78. ORANGIEN-APPEL. Den, dienende tot een ANTIDOTE om niet verghifticht te worden door den venijnichen dampe daer mede den REUCK-APPEL vanden verdorven apteker ofte quacksalver is besmet … 45
NNp, 1618 4to 96pp
Knuttel 2568,
xo82a
79. OS, Antony van der "Dnus'' Leer van (Zwolle): Alle requesten etc. betreffende een ( te) vrijzinnig predikant 28
E Nederl.Jaarboeken, 1753
geen omslag 44pp, Schotel O; pp66/7 NNBW V, p408/9
xo37R
80. OUD EN NIEUW of vergelyking van het gedrag van veele thans dienende predikanten, in de hervormde kerke van Nederland met dat van hunne voorgangers in voorige dagen 40
MDCCCLXXXIV, 1784 8vo 52pp
niet in Knuttel ,
xo85a
81. Pastorale brieven aen de vervolgde gelovigen in Vrankrijk. 12 afleveringen 42
In 'sGravenha-ge, By Barent Beeck, Boeck-verkooper, 1686 7+5 parts 4to
, Eerste jaar: IV,V, VI, VIII, XVI, XVII,XXIV Tweede jaer I.II.IV,vii,xi 4to 5 parts
xo72b
82. PENNINGS, Paul: Verzuiling en ontzuiling: De lokale verschillen. 25
Kampen Kok, 1991
OW TH 252pp, Opbouw, instandhouding en neergang van plaatselijke zuilen in verschillende delen van Nederland na 1880.
d0023 (w d0011)
83. PERPETUEL EDICT... tot voorstant van de vryheyt… van de Lande van Hollandt... 25
dH Erfgen van Wouw, 1667 4to 8pp
xo74h
84. PHILALETHES: Troost- en moedgevende brief aan …Petrus Haack, vermaard predikant in de Gereformeerde Kerk, te Amsterdam NNBW III, 513, NAVORSER 42, 7 en 8 40
NNp Alom à 5 1/2 stuiver, 1793 8vo 12pp
Knuttel 22239 NNBW 3, Schimpbrief(NNBW) door Philalethes
xo77a
85. Pistorius= GUNST, J W: Johannes Pistorius Woerdensis. 15
H'sum De Blauwvoet, 1920 traces of use, sm hole on pp 24 5/6 FAIR COPY
Portr en pl. cl. C1920 376pp, ,
dsh12 (w d0013)
86. PLACAET Staten…UTRECHT …Ordre en reglement tegens, tegens de Roomsche, Paepsche superstitien en de excessen van de selve (met ampliatie) 32
Utr. vPaddenburgh, 1644 4to tp+ 6pp wood-cut on tp sl waterbrowned
xo69h
87. POLMAN, A D R: De Reformatorische inzet der dogmatiek 8
Kampen Kok, 1950
AD OW 35pp,
xo47
88. PRAAMSMA, L: Het dwaze Gods. Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin 19e eeuw 25
Wageningen Zomer & Keuning, 1950
Cloth dj,
xo42
89. PROIECT 't samengevoeght uyt de Advisen vande leden, … met sommige bedenckingen over 't selve project… 30
Hlm IacdeWit, 1630 4to 19pp
Knuttel 4053 T2395,
xo73a
90. RAEDTSEL vredehandel in Nederlandt; Gesprek tussen de koning in Spanje en een monnik (ondertekend Yemant Adams ) 30
NNp, 1619 4to 8pp
Knuttel ?,
xo74d
91. REDENEN, waeromme dat de Vereenighde Nederlanden geenszins eenighe vrede met de koningh van Spaignen, konnen, mogen noch behooren te maken. 40
dH,Aert Meuris, Boeckverkooper i de Papestraat in , 1630 4to 19pp
., zijnde het tweede deel van't tractaet tegens Pay, Treves en onderhandelinge, Treves, en onderhandelinge met den koningh van Spaignen
xo73e
92. REDENEN,De ernstige, die …Ferdinandus II hebben beweeght om vrede te maken met …den Hertog van Saxen … Ende de algemene vruchten van deselfde vrede. 38
Hlm Iac de Wit, 1630 4to 19pp
xo82-e
93. S., G. J. (is: G. J. Streeder): Waarom thans confessioneel? De nood der prediking 12
Propaganda commissie, 1942
OW 16pp,
(w xo47)
94. SAMENSPREKING, Ja of Neen? Rapport inzake …: met deputaten der Synode Duursema 12
Groningen (….art 31 KO), 1946
OW 32pp,
(w x039)
95. SCHULZ, Fred: Geschiedenis der groote omwenteling in Frankrijk. Met uitsl plan van de Bastille 30
Adm Hengst, 1791 8vo vi, 196, 1p
Lith tp met vignet, Knuttel 210988,
xo82-d
96. SPIEGEL der doleancie en reformatie Naer den tegenwoordigen toestant des Vaderlandts 30
, 1672 4to 19pp
Knuttel 10591,
xo82-b
97. STICHTELIJKEN HEKEL, den -, voor de Stichtse predicanten, 35
NNp (Rijm/pamflet], 1660 4to 8pp
xo74h
98. SYNODE DORDRECHT Anno 1618, Nulliteyten, mishandelingen ende onbillycke, 60
Ghedruckt in de druckerye van N N 1619, , 1618 4to 18pp
Knuttel 2842,
xo74a
99. TEELLINCK, Willem= PHILOPATRIS,Theophilus: ANATOMIE ofte Ontledinge van 't verderffelijck Deseyn der hedendaechsche/ paepsgezinde. Teghen kercke en poletie… door Theophilus Philopatris 125
Gron. Geerts-sen, Boec- vercooper op't Marct, A, 1644 4to 52pp
vDoorninck kolom 487, NNBW 5 890, Willem Teellinck, the most known of a Zealand family of Calvinist pietists (1579-1629). Tot waerenschouwinghe van poletijcke, kerckelijcke en alle liefhebbers des Vaderlandts… Zeldzaam
xo69h
100. Treur-Bazuin uitgalmende, op eenen vaderland-schen en beredeneerden toon, den rampzaaligen toestand waar in de republiek door een willekeurigen vredebreuk van den Roomschen keizer Joseph II… mitsgaders…. 60
Alom à 8 stuivers te bekomen den 10 November 1784, 1784 8vo 45pp
Knuttel 20738,
xo85a
101. VAL, De, van den PAUS van ROMEN die geschieden sal in't jaer 1666, voorseyd door D.Martinus LUTHERUS in eenige annotatien op de Openbaringe Johannes … … in't locht gegeven door een vroomen vredelievend Catholijck Patriot. 40
Gdruckt tot Amsterdam, 1666 4to 11pp
Knuttel 9401,
xo82-g
102. VERCLARINGE van de…Burgemeesteren… Amsterdam, Enckhuizen. Edam, Purmerend… niet kunnen goetvinden… seekere vijf poincten op't stuck van predestinatie… 35
Adm Matth Jantz Brant, 1617 4to 16pp
Knuttel 2357,
xo75c
103. VERGADERINGHE ghehouden in de Kercke van Geneven, door... Joh Calvinus, in welcke de materie van de eeuwige verkiesinghe… In't Frans 1562 uytghegheven, ende door Conr. Mitkinium kerckendienaer te Cappelle op dYssel…onlangs overgheset 65
Rdm Felix van Sambix, 1612 4to 50pp
xo75c
104. VERHAAL van seecker discours tusschen Johannes de Bruyn en N. , raeckende het Predik Ampt, streckende tot noodige verbeteringe van sijn eer en goede naam l voorkominge van verdere lasteringen tegen sijne stellingen dies-aengaende 25
Utrecht Hendrick van Bemmel woonende in de Haverst, 1665 4to 8pp
xo82-d
105. VOOROORLOGS S.G.P. Geschriften: ds Kersten en ds Zandt-serie 2: serie II, Landelijk Verband Staatk. Gereformeerde Studieverenigingen 12
, 1986
OW 393pp,
xo44
106. Vorstius= Seekere …articulen uyt het tractaet - , mitsgaders... verclaringhe, 50
NNp, nd, 1650?
xo74a
107. Vorstius= WINWOOD, Rud: Oratie… (Vanwege UK). Aengaende de beroepinghe Conradi Vorstii in de Universiteyt tot Leyden 65
NNp 1618 4to 4, 1611 4to 8pp
De benoeming in 1611 [opvolger Arminius]kreeg felle tegenstand, vooral van Engelse zijde, die ook het aftreden in 1612 goeddeels bepaalde.
xo75d
108. VREIMUNDIMA, Pambonem , Br. 1561-Adm 1629. , Den Hollandtsche apocalypsis vrijmoedelijk Carolus Scribandi (van Doorninck… 65
Ghedruckt anno, 1626 4to 23pp
Knuttel 3676,
xo73a
109. VRIJMOEDIGH DISCOURS tusschen twee paepsche Hollanders Over de tegenwoordige Munstersche Vrede-Handelinge 40
, 1647 4to 14pp brds
xo73c
110. WASMUTH, Matt en LIEUWE WILEMSZ GRAAF: Kort Begrip van de algemeene Herstellinge des Tijdts… 260
In 'sGravenhage by Pieter Hagen, Boekverkooper op , 1689 4to 24pp
Knuttel 13309NNBW III p 485, LW de Graef (Schotel) Doopsgezind voorganger en stuurman ter zee en befaamd wiskundige. De berekeningen in dit astrologische werk zullen van zijn hand zijn.NNBW III p485 . L W: Graaf Harlingen 1652 -Adm 1704 Autodidact .Het werk van Matth WASMUTH (Hoogleraar in Kiel) in het Latijn liet hij vertalen en op eigen kosten drukken en uitgeven. 1689 e v examinaties door chr.huygens (Vinding van de lengten op zee) Discussies etc met Huygens Batlth Bakker DeVolder, Fullenius, e a.
xo73d
111. WEINENDE PETRUS, Der --, oder Haupt=Ursachen, warum Fr. , Lud. , Ferd. PIAZZOLL …Aus dem Orden derer Minoriten…Oesterich. Provinz/ Feldprediger und Misionarius a d Römisch= Catholischen zu der allein seligmachende Reformierte Evang. Religion... . 55
, 1712 4to 33p
Aus dem Orden derer Minoriten…Oesterich. Provinz/Feldprediger und Missionarius a d Römisch= Catholischen zu der allein seligmachende Reformierte Evang.Religion…..
xo71c, xo72c
112. WIELENGA, B: Gewenschte vertroosting. N a v leergeschillen in de Gereformeerde kerken. 6
Kampen Kok, n d
OW 24pp,
(w xo47)
113. Wishart, G= POLINDER, D: Vervolgd, doch niet verlaten. -Levensschets… Schotse Reformatie 8
van den Berg Zwijndrecht, l987
Ppbd illls 124p,
(w xo47)
114. WOORD, Een, eer het te laat is aan myne medeburgers van alderly rang en denkwyzen. 30
NNp nd Alom te bekomen voor een stuiver., 1780? 8vo 7pp
xo82-d 949.2
115. ZEPPERUM, W: Schriftuerlijcke onderwijsinghe in…predestinatie, eertyds in het hoochduytsch…u h Latijne door I G O 55
Rdm Felix van Sambix 1612, 1612 4to 32pp
Knuttel 1191,
xo75c
116. Zevenbergen= DESSING, Chr. S: De toestand der Katholieken te Zevenbergen tijdens de Republiek. 35
E (BossB), 1942
191pp,
d0012
117. Zintzendorf= Redenen waer op de propositie van de Heere Graef van Zintzendorf ... gefondeerd is 55
Aen haar Ho:Mo: overgegeven den 14 Martij, 1664 4to 8p
Zintzendorf, Graef van. Z. is afgezant van de keizer naar St Generaal
xo74g

Remonstranten

118. AENHANGHSEL van der kercken-dienaren Remonstranten NAERDER BERICHT: vervattende klaer bewijs dat d'Artikelen by hun verworpen, niet en zijn ter quader trouwen voorgedraghen, maer dat d'ínhouden van dien van woorde te woorde in de schriften…Ghereformeerde Kercke 120
Tot Rotterdam by Matthijs Bastiaensz, woonende in , 1612 4to 36 pp
Knuttel 1950,
xo81-d
119. ANTIDOTUM ende naerder openinghe vanhet eygene gevoelen des Nationale synode, gehouden binnen Dordrecht annis 1618 en 1619 …derghenen die de Canones... mogen lesen… 180
Ghedruckt in het jaer O H, 1619 4to 125pp
Knuttel 2856,
xo74c 2x
120. BARLAEUS, Caspar: Vale, houdende verclaringe in wat voeghen de Sinodus Nationael tot Dordrecht den Remonstranten afscheydt heeft ghegheven, 75
't JaerChristi … 1619, 1619 4to 36pp
Petit HH 10 Knuttel 2636, Schotel a NNBW II,
xo75b
121. Beecke, Ingenieur= VERHAEL, Eenvoudig en oprecht, - , van 't gepasseerde des nachts … voorgevallen op de voorpoorte van den Hove van Holland omtrent den Ingenieur Beecke , …gecondemneert… met den swaerde geexcuteert te worden ende de krancke-besoeker Jacobus Schuts… 35
NNp, 1628 4to 24pp
Knuttel 11641,
xo76c
122. Böhme= BEYERLAND , Abraham Willemsz van: J. Böhme en het Nederl. Hermetisme in de 17e eeuw 12
, 1986
OW 40pp, Catalogus Bibliotheca Philosophia Hermetica
d0011 (w dsh6)
123. BRIEF van Remonstrantsche predicanten …aen hare vervolghde ghemeenten over de grouwelijcke conspiracy... teghen de welstand van 't Lande en de Prince… 55
Hard. Ad. Waermont, 1623 4to 22pp
Knuttel 3465,
xo82a,xo73a
124. BRUINING, Gerbrand: Alle redelijk geloof aan God en Jesus van de blaam van Zotternij vrijgepleit in een vriendelijken brief aan Jan van Wijck ,Majoor … 30
AdmM Schalekamp Warmoesstraat N. . 207, , 1799, 8vo 38pp
NNBW III; Schotel, B p 462; NBW,3;, Remonstrants Gereformeerd predikant (tp) met een uitgebrede militaire carriére (Patriot) (Deze titel niet in uitgebr. Lijst van publicaties bij v.d.AA )Bibliothcaris Bibl. Thysiana
(w xo84a)
125. Copie van seecker advys, nopende die swaricheden inde kercke van Hollandt gheresen tot slachtinge (Op tp: slechtinge) van deselve 40
AN , woonende in Josephus, 1612 4to 8pp
Knuttel 2018,
xo75c
126. EPISCOPIUS, Simon, Brief van -, met eenighe aenteyckeninghen ofte commentarien breeder verclaert. 160
Adm Maarten Iansz Brandt… in de Gereformeerde Cate, 1620 4to 40pp
Knuttel 3077? NNBW I p828/832, Schotel a v, ADM 1583-1643. ..Daer in verscheyden raetslagen ende mysterien der Arminianen ontdekt worden. Waarby…een kerckeliyck en polityck discours om te bethoonen dat de Arminianen geen reden hebben, dese droeve scheuringe te voeden ende afgesonderde vergaderingen te houden.
xo73a
127. FORKENBECK, Bernardus: Brief aan Jacobum OMPHALIUM Salicheyt van onsen Heere ende …Jesu Christo|| -idem: Brief aan Henr. Welsingium (Beiden Deventer 1611) 25
NNp, 1611 4to 8pp (Geen pagin. , custoden D1-4)
xo75c
128. HOLLINGERUS, Henr: Requeste vert. uyt het Latijn, a d St Generael, op den Synode Nationnael binnen… Dordrecht 60
Gedruckt int jaer ons Heeren 1619 Nnp, 1619 4to 8pp
HOLLINGERUS was een van de 13 geciteerde Remonstrantse predikanten. "een geestig verzoekschrift, Erasmus in de mond gelegd "
xo73e
129. LEENAERTZEN, Carel Copie van de Remonstratie die by abuys van verscheyden persoonen genaemt werdt Deductie….. . 60
Haerlem Adriaen Rooman Ordinaris Boeck-drucker ind, 1629 4to 16pp
Knuttel 3936, …vaststellinghe van de Gereformeerde religie tegens de factie der Remonstranten, Mitsgaders consultatie in cas van conscientie… ghegeven over het stuck van den schutterlijcken eedt…..
xo73a, xo76d
130. LOGENKORTING off Ernstich schrijvens zuyveringh vande ghepretendeerde arminiaensche logentael. 110
Ghedruckt in't jaer ons Heeren, 1630 4to 37pp
xo73d
131. MIJLE, Cornelis vander=, VERTOOGH aende Ho. Mo. StGenerael... teghen seeker fameus libel, Remonstrantie, ondertekent François van Aerssen 90
dH Hill. Iacobsz, 1618 4to 39pp
Knuttel 2648, Tiele 1478,
xo75c
132. Naem=scherm der Remonstranten: teghen de naemschendelijcke calumniten en uytgestroyt by den Hove Provinciaal, door uytgeven van het lasterschrift HENRICI SLATII Claer Vertooch, mitsgaders twee brieven van Ian Blansaert 120
Gedruckt buyten 'sGravenhage zonder privilege… An, 1623 4to 46pp
Knuttel 3478;NNBW I,
xo82-d
133. ONBILLIJCKE WREETHEYT der Dortsche synode, mitsg. Der ghener die het beleyt daarover hebben- gehadt tegen de Remonstranten 75
Ghedruckt in't jaer, 1619 4to 27pp
Knuttel 2946, NNBW 8, pag 797,
xo74d
134. ONTDECKINGHE, Corte ende naeckte -, vande bedrieghelijckheydt des Dortschen synodi in't smeden van seeckere artijckelen van moderatie tusschen den Remonstranten ende Contra-Remonstraten … Byghevoeght 34 artijckelen vervattende 't ghevoelen der Remonstranten… 95
, 1619 4to 33pp
Knuttel 2835,
xo74f
135. OOGEN-SALVE voor de blinde Hollander, de Libertijnsche Arminianen de actien …St Generael in hare vuyle ende fameuse libellen bestaen te calumnieren ende te lasteren. Begrepen in missive… liefhebber des vaderlands 60
Rdm, 1650 4to 20pp
Tiele 3792,
xo73d
136. OOGHEN-SALVE voor de blinde Hollanders, Begrepen in seeckere missive 60
Ghedruckt tot Rdm, 1650
6852, 6854, 6858, St Generael in hare vuyle ende fameuse libellen bestaen te calumnieren ende te lasteren. Begrepen in missive… liefhebber des vaderlands Afwijkend impressum "Ghedruckt in Vry-Stadt Anno 1650 " van een recht patriot … hoe onrechtveerdelijk de Libertijnsche Arminianen de actien …[van Ho:Mo:] in hare vuyle ende fameuse libellen…
xo73a, 4x
137. POST-ACTA ofte nae handelingen des Nationalen Synodi… onder de authoriteyt der Ho: Mo: tot Dordr. 1618 en 1619 Noyt voor desen in druck geweest 60
Zutphen Ge-druckt voor Hieronimus van Wilemsteyn, 1663 8vo 38pp
xo77c
138. PREDICANTEN, Uytghewesen en afgesette -, mitsg. proponenten… Placcaet der St Generael … 45
dH Hill. Iacobsz, 1620 4to 10pp
Knuttel 3061,
xo74c
139. REMONSTRANTIE vande gedeputeerden der Zuydt ende Noord-Hollandse Synoden aende staten van Holland …vande Gedeputeerden, 85
Hlm Rooman, 1629 4to 36pp
Knuttel 3962,
xo73a
140. REQUEST aen …St Generael der Vereen. Prov. , …de Remonstranten, Gheciteerde ende gedeputeerde tot den Synodum Nationael binnen Dordrecht 80
Ghedruckt in't Jaer ons Heeren, 1619 4to 8pp
Knuttel 7843, Zie uitgebreide aantekening bij van Doorninck I, p643. Schrijver lijkt Simon van Middelgeest (NNBW II p 97) belangrijk in geschiedenis V O C. Genoemd wordt ook Willem Usselinx.
xo73e
141. RESOLUTIE van den ARMINIAENSCHEN STAET, ghestroyt op het Hoff en in 'sGravenhage VVt den Francoyschen int duyts [ 2 kolommen; gedicht ca 54 regels) EN gedicht ca 30 regels: AEN ZYN EXCELLENTIE… prince van Orangien (w. g. Exitus Acta Probat) 40
NNp, nd, 1650? PLANO 23X33
xo82-d
142. Resolutien by Staten van Hollant … tegen eenige predicanten vanden Hage (i h b) D. Jac. STERMONT (1612-1669, Oranjegezind, vele rellen) 35
NNp, 1652 8vo 8pp
NNBW X, pag 169,
xo79f
143. Smout-CUPUS, P: Ondersoeck over d' onschult ende afwijsinghe Adriani Smoutii. Waer in bewesen wordt /dat D Smoutius sich... niet onschuldigt/ maer ook … 110
Gouda, J Tournay ?, 1618
4to 4 (moet zijn 6), halftitel ontbr 63pp, .Knuttel 1777, nieuwe oorsaeck heeft gegeven,... sijne onbehoorlijkcke wijse van doen ..../ aen te wijsen
xo73a
144. Smout-Onschuldt ende afwijsinge Adriani Smoutii over 'tghene hem van weghen de t'onrecht-verdachte predikanten toeghewesen is, …. Onder den name P. Cupi ende de letteren C. S. a. G. 145
Delft, Felix van Sambeec, 1610 4to 59pp
Knuttel 1776-NNBW X,p941,
xo73a
145. Spiegel der waarheyd ofte t'samensprekinge tusschen een Arminiaan ende vroom patriot, … … dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam ons land in de voorgaanden en desen OORLOG is ingewikkelt met Vranckrijck. 75
Gedruckt in't jaar, 1690 4to 89pp
Muller9077vDoornik IIp519, In Utrecht opgesteld door twee heren; andere mgelijkheden hetlijkt een Utrechts gebeuren. Hiertegen verscheen: Missive uit Rotterdam
xo78a
146. TEELLINCK, Willem= PHILOPATRIS,Theophilus: ANATOMIE ofte Ontledinge van 't verderffelijck Deseyn der hedendaechsche/ paepsgezinde. Teghen kercke en poletie… door Theophilus Philopatris 125
Gron. Geerts-sen, Boec- vercooper op't Marct, A, 1644 4to 52pp
vDoorninck kolom 487, NNBW 5 890, Willem Teellinck, the most known of a Zealand family of Calvinist pietists (1579-1629). Tot waerenschouwinghe van poletijcke, kerckelijcke en alle liefhebbers des Vaderlandts… Zeldzaam
xo69h
147. TRACTAET , Een besonder - , van de voornaemste Leer-stucken, over, ten huydige dage 't verschil is..- 100
, 1612 4to 12pp
Knuttel 1974, teghens een remonstrantie uyt-gegheven by Adolphus Tectander Venator [Alkmaar] en daarna Tectanders Apologie tot Refutatie… in den druck gebracht door een lidmaat van de suyvere…Ghereformeerde kercke…
xo73a
148. Trigland, Jac-EERE GODTS, verdedight teghen de laster Jacobi Triglandi…, of claer vertoogh, dat niet de Remonstranten of Arminianen, maer de Contra-Remonstranten of Calvinianen Godts Eere vernietighen 75
Ghedruckt, anno, 1627 4to 22pp
xo73a
149. Tweede vertoogh van de … remonstrantsche predicanten aen de Ho: Mo: Staten Generael … 60
NNp, 1623 4to 27pp
Knuttel 3473,
xo82-d
150. VERANTWOORDINGHE, Korte en klare, der Remonstranten teghens verscheyden onwaere ende ongefundeerde blamen… met groote misleydinghe… 50
Ghdruckt in'tJaer ons Heeren, 1619 4to 14pp
Knuttel 2841,
xo74d
151. VERHAEL, Oprecht -, vervattende verscheyden stucken, soo van weghen , Contra-Remonstranten… Remonstranten … 1628 Met een voorreden van een liefhebber der Waerheyt ende conscientien vryheyt… 120
Ghedruckt tot Fryburgh Anno MDCXXVIIIw, 1628 4to 16, 73, 1pp
xo73a
152. VERTOOCH, Ootmoedigh -, ende versoeck der uytgeseyde Remonstrantsche predicanten. , 45
NNp MS 2pp (onleesbaar), 1623 4to 11pp
Knuttel 3466,
xo73b
153. VERTOOGH ende suppliatie [idem dito] 45
In druck laten gaan door een Liefhebber der Vryhey, 1619 4to 12pp
Knuttel 2946,
xo74d
154. VERTOOGH ende supplicatie by de Remonstranten geciteerde en ghedeputeerde. 65
Ghdruckt in't jaer ons Heeren 1619, , 1619 4to 16pp
Op het Synode National met eenen expressen den 26. Januarij 1619 afghesonden aan … Prince van Oraignen, Knuttel 2837,
xo74d
155. VERTROOSTINGHE aen de Remonstrantsche kercken hier te lande gesonden. Over het onrechtveerdigh BANNISSEMENT van hare Godsalige Gheleerde en ghetrouwe Predicanten… 75
Ghedruckt in't Jaer ons Heeren 1619, , 1619 4to tp+12pp
Knuttel 2946,
xo74d
156. VVTENBOGAERDT, Joh: Tractaet van 't ampt ende authoriteyt eener hoogher christelycker overheydt in kerckelicke saecken. 75
dH Hill. Iacobsz, 1610 4to 12pp
xo75d
157. VYTENBOGAERT, Joh: (VOOR-REDEN by) 3 gulden brieven 75
Adm M J Brandt, 1616 4to 8pp
Knuttel 237,
xo75c
158. Walaeus, Ant. =VERDEDIGING van de confessie der Remonstranten tegen den liefdeloose beschuldigingen die -- in sijn Dedicatie-Brief aen de Ho: Mo: …voor de verduytschte Censure van de Confessie onlangs heeft uytghegheven. 85
NNp, 1627 4to 62pp
Knuttel 3770,
xo81-d

Vonnissen (sententies)

159. Amelonse c.s. = SENTENTIËN van den Hove van Holland tegens Jan van Amelonse, Mr Nicolaas Tromer, Willem van Wessem, Mr Ernestus De Schadenberg, Fredrik Linden en Daniel Slagmuller 45
dH Scheltus, 1729 4to 27pp
Knuttel 16780, Ambtsmisdrijven, verkoop van informatie etc
xo82-c + xo84a
160. ARREST vanden Hove vanden Coninginne (Ghedurende de minderjaricheyt…) Overleden synde door een wreede onmenselijcke en detestabele moort 75
dH Hill. Iacobsz, 1610 4to 3pp
xo75d
163. Barton, Rogier = SENTENTIEN gepronuntieert by den Generalen Krijghsraedt der Ver. Ned. Tegens Jean Barton de MONTBAS, commissaris Generael van de Ruyterye ende Jacob Rogier Capiteyn 55
NNp, 1672 4to 8pp
Knuttel 6416, Zijn post in de Betuwe '…verlaten buyten Eedt, Eere, Plight… , Generalen Krijghs raad der Ver Nederlanden
xo74d 2x
164. BASTILLE, De, beschouwd met eenige bijzonderheden daartoe betrekkelijk. 24
Adm, W Holtrop, 1789 60pp fold plan
xo83c
165. Berck c.s.= Sententie = Cort ende waerachtich verhael uyt de sententie… 26 sept, 1626 te weten den fiscael Berck, vanderMast, Segweert… Geweest zynde van de admiraliteyt tot Rotterdam. 45
Rdm H, Pietersz, 1626 4to 4pp
xo73b
166. Bontenbal= SENTENTIE by Schepene ende Mannen van Schielandt …jegens Claes Michielsz BONTENBAL, gewesen secretaris van Sevenhuijsen/ over de grouwelijcke conspiratie jegens … prince van Oragnien… 45
Tot Rotterdam Jan van Waesberghe aende Merct inde, 1623 4to 11pp
xo82-b
167. Breugel= SENTENTIE by de Raedt van State der Ver Ned tegens Johan Breugel… commijs van den ghwesen ontfanger generael mr Philips Doublet (militiegelden ad 1552. 800 gulden) 45
dH vWouw, 1668 4to 8pp
xo74d
168. Burchard, van Vrijbergen, Laqueman= SENTENTIEN van de Raad vState tegen Gerard Burchard, baron van Rechteren, Adr van Vrijbergen mitsg. Nicolaas Laqueman. Resp Gouverneur van Stad en Citadelle van DOORNYK, Commandeur van de Citadelle van Doornyk en Auditeur Militair 45
dH Scheltus, 1720 4to 15pp
Knuttel 16475, Misbruik van functie, etc
xo78a + xo84a
169. Burghol= SENTENTIE, …Hove prov. Van Utrecht jegens Pieter Rykse Burghol, alias Roode Piet… [geboren in Amersfoort, dieverijen en huisbraak, vagebond in Amersfoort, Baarn, 't Haagsche bosch ] 40
Utrecht Willem Jan Reers, 1739 4to 8pp
xo84a
170. Damian Hessel= EENEN RECHTERLIJKE AMBTENAAR: -- en zijne roofgezellen uit echte berichten van eenige gevaarlijke schuilplaatsen, hunne taktiek en hunne schuilplaatsen… middelen om ze te vervolgen… (aangevuld en vertaald A G Blussé) 50
Dordr/. Blussé, 1811 8vo Portr (3 op 1) 138pp
xo72d', xo71d'
171. Dieurklouw= SENTENTIE vanden Hoogen Krijgsraedt… jegens Eerich DIEURKLOUW, Gewesene Major... Ge-executeert in 'tHooft-Quartier tot Quarignon 45
dH Scheltus, 1674 4to 6pp
Knuttel 11087
xo74d
172. ELEUTHERIUS N. BATAVUS Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen, als meede der Oude Gebruiken ende wetten in Holland en West-Vriesland mitsg de veranderingen … ten tijden der Graven 35
Adm, Jan Rieuwertsz de Jonge, boek- verkooper in d, 1682 4to 48pp
Knuttel 11822,
xo78a
173. Engelen c.s.= SENTENTIEN, (Hove van Justitie voorm Holland en Zeeland). Tegen Everhard ENGELEN, Jan Gerrit Waltelingh, Frans Metzger en Margaretha Wilhelmina Waltelingh 45
dH ter 'sLands drukkery , 1799 4to tp, 53pp
Everhard Engelen, geb te Kranenburg oud 40 jaar; doodstraf; Jan Gerrit Walteling geb in den Haag; 48 jaar, 50 jaar tuchthuis, gesels idem en straf, brandmerk; Fr Metzger geb te Adm 28 jaar; idem Margaretha Waltelingh, 35 jaar geb. te Eindhoven, 6 jaar tuchthuis en verbanning.
xo84a
174. Frerking= Sententie van den Hove van Holland tegens Dirk Frerking [24 jaar rellen Veerkade/Bierstraat: opgehangen] 35
dH Scheltus, 1748 4to 7pp
Knuttel 17903
xo82-b
175. GANSNEB, gen. Tegnagel, advocaet fiscael, eyscher in cas van crimineel, op en tegen Carel de la Lande (Naarden), gedaegde en gedetineerde. 25
NNp, 1673 4to 4pp
Knuttel 10748,
xo74b
176. Gerrits c.s.= SENTENTIEN Hove van Holland … Cornelis Gerrits (Woerden), Herman Hermansz (Emden) , Jan Claesz (Zuydtland) Dirck Leenderts van Catwijck over haerluyder grouwelicke ende moordadige conspiratie jegens … …Prince van Orangien… 65
dH Wed Hille-brand v. Wouw aende Merct inde Fame, 1623 4to 14pp
xo77e
177. GORTER, C Nannes: Nederlandsch Mettray. 10
E Boon, 1900
16 fot ills , 10pp,
xo69g
178. Grisperre= Sententie vanden Hoogen Krijghsrade der Ver. Ned. Jegens Louys François de Baron de Grisperre… colonel …, geexecuteert in 'sGravenhage op de Gevangenpoorte op 13 Nov 1673
dH Michiel van Heyningen, 1673 4to 7pp
Knuttel 10751
xo75b / xo74c?
179. Groningen= BORGEMEESTEREN… doen te weten…Goederen uit de Hoven gestoolen, op de Wallen nagtegallen en drinken… IDEM IDEM IDEM 4pp 4to 1726 20
, 1717 4to 2pp
xo74e
180. Groningen= ORDONNANTIEN… Borgemesteren…I: Op 't Neder-gerichte II: OP 'tstuck van executie mitsg. De instructie voor deser Stadts Pander ende waterschulte 30
Groningen, C Barlinck-hof, 1685 4to 16pp
Knuttel 12418,
xo74e
181. Groningen= REGLEMENT voor de Gerichtsdienaeren …executoriale en vrywillige vercoopingen 15
Groningen, F Bronchorst, 1668 4to 4pp
xo74e
182. Halewyn, van= SENTENTIE van den Hove van Hollandt… jegens Mr Simon van Halewyn 45
dH Jacobus en Paulus Scheltus, 1693 4to tp , 8pp
NNBW, 4, Beschuldigd van landverraad, gevlucht naar Suriname.
xo84a, xo82-c
183. Hermansz c.s.= Sententie=Albert Hermansz; Willemsz Bogaerd; Pieter Harcke van Middel-burgh: 20
EXTRACT uytter Iustitieboeck… Amstelredamme, 1629 4to [B1-4]
xo73b
184. Houten, Pieter van= Sententie=Pieter van HOUTEN, oud 56 jaren, geb te Barneveld, oud 56 jaar, geb te Amersfoort 35
NNp (tp ontbr. ), 1703 4to 4pp
Verschillende vergaderingen van veel mensen, uiteindelijke afzetting van de regering in Amersfoort, legereenheden onderdrukken bloedig…. . Veroordeeld tot onthoofding.
xo84a
185. Israel Abraham= SENTENTIE … …jegens Israel Abraham, Philip Meyer, Levy Samuel, Salomon Isack, David Israel 70
Utrecht G Post, Marie Plaats, 1797 4to 20pp
Leden van de 'Meerssener Bende" (bokkenrijders) Doodstraffen. Met lijsten der gestolen goederen etc
xo83d
186. Jansen= SENTENTIE …Hove prov. Van Utrecht jegens Johannes Jansen, van Amersfoort 20 jaar…van jongsaf gelopen onder de zgn Heydenen 35
UtrechtJac van Paddenburg, 1713 4to 5pp wapen Utrecht op tp, tp soiled
xo84a
187. Kaan= SENTENTIE van de Raad van State tegens mr Andries KAAN ontfanger der Domeinen en verdere middelen over de Stad en roede van MEENEN 35
dH Scheltus, 1718 4to 6pp
Knuttel 16414
xo78a
188. Keyser c.s. = SENTENTIE vd Hove van Holland.. Abraham Keyser… Johan Pesser… Willem Hoppevelt… gepronuntieerd 2 Mey 1670 [Keyser woonde 6 jaar bij Aitzema, kocht zich voor 2800 guldens het ambt van klerk [van Scheltinga] bij de prov Friesland… inlichtingen uit de geheime vergaderingen … naar Aytzema 60
dH Scheltus, 1670 4to 3 parts
Knuttel 9831/9828, die weer correspondeerde met ministers van Spanje, Sweden etc Iohan Pesser was maatje van Keyser, Hoppevelt was klerk voor Gelderland etc
xo76c
189. KRESSIUS, J P : Tractatus Juridicus. Singulares observationes circa processum. Praecipue camerae imperialis et iudici aulici. 2) 25
Helmstadii, E.o.Schnorriana, 1746 4to
xo79c
190. Lenards c.s. = SENTENTIEN uytgesproken….. Over Dr Carel Lenards, Pieter van Goethem, ende Albert Harmansz Dingstee mitsg. Twee andere… 45
Adm Jan Benneingh Boeck-vercooper op de Middeldam, 1629 4to 8, 8pp
Knuttel 3932
xo76c
191. Lijndrajer c.s. = SENTENTIEN by Schepenen der Stadt Leyden gearresteerd jegens Ian Pietersz Lijndrajer, Samuel de Piecker ende Gerrit Cornelisz. Cleermaecker over de grouwelijcke ende moordadige conspiratie jegens …Prince van Orangien gepronuncieerd en geexecuteerd 21 junij…Bijgev. Brieff 11x23cm van Conspiratie gevonden tot Rijswijck in een herberghe… 60
Gedruckt tot Leyden by Jan Claesz. Van Dorp inde V, 1623 4to 16pp+
Knuttel 346?
xo78a
192. Lixander= SENTENTIE …Hove provinciaal van Utrecht. Ge-pronuncieert en geëxecuteert jegens Levi Lixander, alias Polucte…. 45
W J Rees, 1740 4to 8pp (2 blank)Wapen op tp
gestraft met den koorde, vervolgens op het Zeyster Sand, aan de galg 'anderen een afschrik en exempel'.
xo83d
193. MALKMUS, B: Handbuch der gerichtlichen Tierheilkunde 32
Hannover Schaper, 1920/1
2 vols OW 799pp, Last edition Pathologisch-anatomischeBeiträgn Olt
636-B
194. Mourand, François= ADVYS van HH Gecomitt. Raaden van …Staaten van Holland en West-Fr. ; op de missive van het Hof en de Hoogen Raad. 28
NNp, 1786 8vo 52pp
[ M Pruikenmaker in den Haag, prominente ro; in de volksbeweging van 1786 (Greep de teugels vande koets bv) werd in 1787 vrij gelaten (Amnestie), Knuttel 21405,
xo75f
195. N(IJHOFF)I A: Een regtshandel voor het veemgericht 8
E(Bijdr Vad G), 1844 9pp
xo83d
196. Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen.: ONTWERP tot oprigting van een 10
E, Bijv Staatsblad, 1823
E31pp Laatste pag ontbreekt ( in copie ), Oprichters : W H Suringar, J L Nierstrasz Jr en H Warnsinck Bz.
343.8=z1
197. Neyborn= SENTENTIE van de Hove van Holland ten laste van Anastasia NEYBORN 25 Nov 1729… gestraft met worgpaal (doodstraf) 90
dH Scheltus, 1729 4to 18pp
Kn16782, Het verhaal begint in Doesburg waar Anastasia 'moedernaakt' wordt aangetroffen en vervolgd; met avonturen rond de grens van Nederland en Duitsland (Ahaus-Roermond-Diemen zo ongeveer) Zulke uitgebreide onderzoeken komen weinig voor, doodstraf voor een vrouw zelden, geen echt misdrijf[?] 10 rechters!
xo74d
198. Oldenbarnevelt, Reynier van c.s. = SENTENTIEN by den Hove van Holland jegens Reynier van Oldenbarnevelt, David Coornwinder Adriaen Adr. Van Dijck over haerluyder … conspiracy jegens de Prince van Orangien… . 75
dH Scheltus Boeck-verkooper op den Dam, inde Jong, 1623 4to 28p
xo78a
199. Oldenbarnevelt, Reynier van= Sententiën by den Hove v Holland…, Reynier van Oldenbarnevelt/… David Coorenwinder (Berckel)… Adriaen Adriaense (Bleyswijck) 75
dH Wed Hillebrant v Wouw, 1623 4to (34pp)
Conspiratie jegens …. Den prince van Orangien &c mitsgaders tegens den welstand van't Landt Crimen laesae majestatis…..gheexecuteert te worden metten swaerde…. Confisquatie der goederen …..Vierendelen voor Coorenwinder en Van Dijck
xo69h
200. Oldenbarnevelt, Reynier van= WYNNE,J A: Leveren de bemoeiingen van – en De Groot met de aangelegenheden der prov.Utrecht voldoende stoffe op, om de sententiën, tegen hen uitgesproken, te wettigen.? 18
E54pp, Nieuwe bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving vol 10
u9-u3 Oldenbarnevelt=
201. ONTWERP tot oprigting van een Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen. 15
E, Bijv Staatsblad, 1823
mwE31pp Laatste pag ontbr,in copie, Oprichters : W H Suringar,J L Nierstrasz Jr en H Warnsinck Bz.
z1
202. ORDONNANTIE op de delicten als misdaden in'tgemeen… de raadt in Groningen 40
Gron. Elama 1725, 1725 4to 16pp
xo74e
203. ORDONNANTIE tegens alle insolentien, bedelaryen, gesangen, coquerellen so op Cors, Nieuwejaer ende drie Koningen als andere avonden en dagen… 30
Utrecht Amelis van Paddenburg, 1663 4to 4pp
Knuttel ?,
xo74d
204. PFAFF, Chr.Matth.: De non appropinquando ad carnem carnis in Lev XVIII,6 35
Tübingen Eisfeld, 1742
sm4to Theses 78(I)p,
xo66
205. PIERLOT, Jacques: La vie e --, Prêtre et marguille de la Paroisse de Vervier, avec tous les details de son crime, de sa dégradation et de son supplice. 35
Liège Lemarie, 1786 8vo 49pp
ONTBR 5 fig. ? Wormgangen,
xo75f
206. PILLE du PLESSIS, Robert de, SENTENTIE vanden Hove van Holland 1693 45
, 1693 4to tp, bl pag. 6pp
vals paspoort, werkt voor franse staat, kunstschilder, connecties met S. van Halewyn
xo72d
207. PLACAET op het collecteren..... Ongefondeerde processen 20
NNp, 1661 4to 3pp
xo74h
208. Request van P en J Marchés, kooplieden te Embden, betreff. 2 baren goud. 45
NNp, 1797 69pp
Bijlagen behorende tot de decreten van 23 aug 1797. Een fantatische geschied. Van het ministerie van Financien., ??,
xo83a
209. Rombach= SENTENTIE DES DOODS tegen Johan Georg Christiaan Rombach (Nijmegen 43 jaar) 65
Utrecht Thomas Lieftinck, 1794 4to tp , 6pp
Uitvoerige beschrijving van de moord op Eleazar Levi Junior. Rombach werd op een kruis gelegd, de leden werden gebroken zodat er de dood na volgde.
xo84a
210. ROMEYN DE HOOGE=Copye authentijck van de liquidatie van rekeningen tuschen de heer Jacob Boreel, (Hoofd-oficier derstad Amsterdam) Michiel Bocx Nota en mr Niclaes Muys van Holy (wgs omkoopen) 30
NNp, 1690 4to 7pp
Knuttel 13548,
xo79c
211. Romeyn de Hooge=MUYS VAN HOLY, Advocaet, mr Niclaes: Missive aan Willem Fabritius oud burgermeester… Haerlem 30
t'Amsterdam Aert Dirkze Oostzaen Op de Dam, 1690 4to 8pp
Knuttel 13557,
xo79d
212. Romeyn de Hooge=MUYSvan HOLY, Niclaes: Vindiciae Amstelodamenses of Contra-spiegel der waarheid. Vertoonende door een seer fijn kristalijne glas eenige vlekken en gebreken… 52
Tot Molqueren by TjebbeTabes Ao 1690, 1690 4to 38pp
Knuttel 13484, Niclaes MUYS van HOLY kreeg voor het schrijven 24 gulden,
xo79d
213. Romeyn de Hooge=WALTER, Evidus: De nyd en twistzucht nae 'tleeven afgebeeldt. Zynde een waerachtig verhaal van de woelinge en meenigvuldige machinatie van eenige regenten … teegen de naem en faem van Romein de Hooge … … ... 65
Tot Utrecht, by Antony Schouten Boeckverkooper in , 1690 4to 56pp
Knuttel 13551,
xo79d
214. Salomons= SENTENTIE …Hove provinciaal van Utrecht. Gepronuncieert en geëxecuteert jegens Samuel Salomons, alias Klootje… [vagebond, aanslag op winkelhuis in Vreeswijk en de buit naar Beusichem gebracht, diefstallen in Zeist, Delft, Den Haag, Amsterdam] 75
W J Rees, 1740 4to 8pp Wapen op tp
Samuel was 19, geboortig van Amersfoort
xo83d
215. Schandaleuse Boexkens= SENTENTIE van de Cardinalen/aertsbisschoppen/ …over seeckere sonder namen schandaleuse Boexkens… U h Latijn 85
dH Aert Meuris inde Papestraat inden Bybel, 1626 4to 16pp
Knuttel 3580, 'Als wij op de kerckelijcke vergaderinghe van 'tgeheele koninckrijck/in de stad van Parijs….is ons een boeck toegebracht wiens titel was Vermaninge totten Koningh.
xo74c
216. Scholten,J H=DOMELA NIEUWENHUIS,J: De beschouwingen van den hoogleraar Scholten aan een beschouwing onderworpen. 15
E, 1860ca
Recensie:. J H Scholten: De vrije wil,gedeelte Het criminele regt.
xo68
217. SENTENTIËN der andere vyf misdadigers die binnen de stadt ZALTBOMMEL zyn ter doodge-bragt 28 nov 1725. 90
NNp, 1725 4to 8pp(B1-4)
betreft zgn Bende der Heydenen, geweer gedragen en te samen gerot, en gelopen in een getal van meerder dan ses… 'tGerigt gesien ende geëxamineert de confessie… Placaat dd 25 oct. 1723… aan een galge gehangen en met den koorde… Corn Jansen, alia Nak oud 20 jaren; Jan Thijssen oud 18 jaren; en Wendelinus Cobus, oud 16 a 17 jaren.
xo83d
218. Slatius c s = DISCOURS, 'tHaegsche', belanghebbende de groote verradery. Onlanghs ghehoort ende gesien… in sGraven-haegh ghepasseert is. 55
dH JanAntheunisz, 1623 4to 8pp
Knuttel 3432, Op pag 8: Placcaet der Staten: … een seer grouwelijcke ende schandalige conspiracy Hendrick D Slatius, AA van Dijc, Corn Geesteranus ende Gerard Velzius (resp predicant, secretaris te Bleyswijck, Gorcum, Rackangie)…
xo73a
219. Slatius c s = PLACCAET… Staten van UTRECHT, teghens verscheydene latiterende personen…mede-beleyders/ende aen-drijvers van de ontdeckte seer grouuelijcke ende schandelijcke conspiratie…. 55
Ghedruckt na de Copye te Utrecht by Salomon de Ro, 1623 4to 8pp
xo73a
220. SLATIUS, Henricus: Copie van't klaer vertoogh: Geschreven ende onderteyckent by de, eyghene handt--- in sijn gevangenisse in 'sGraven-haghe, 145
dHWeduwe Hillebr. Iacobsz van Wouw, 1623 4to 96pp
Mitsgaders van twee brieven, gheschreven ende onderteyckent by de eygene hand van Ian Blansaert
xo83c
221. Slatius= SENTENTIEN by den Hove van Hollant gearresteerd jeghens Henricus. . . 55
dH Wed Hill en Iacobsz van Wouw, 1623 4to 40pp
Ian Blansaert, Abraham Blansaert, ende Willem Parthij over haerluyder grouwelijcke ende moordadige conspiratie jeghens …Prins van Oranje. Mitsgaders den welstandt van't Landt
xo83c
222. Stampioen, Verblas=SENTENTIE… jegens Ian Iansz STAMPIOEN en Quirijn VERBLAS … Betreft uitgeven en in het boek registreren van valse Ykbrieven 60
d H wed v Wouw, 1660 4to 8pp
Knuttel 8342, Uitgeven van IJKbrieven zonder die te zien, uitheemse plaatsen zonder die te kennen etc
xo74h
223. Stuten, Bemme= SENTENTIEN tegen Christiaan Fred. Stuten en Adrianus Bemme…. . 23 september 1780 75
Utrecht; Stadsdrukker G van den Brink; , , 1780 4to 16pp
STUTEN is benoemd tot notaris. Chr Fred Stuten (van Venloo, 45 jaar) heeft vele financiële bouwsels e. d. die niet geoorloofd zijn in zijn ambt; Bemme is 'diefjesmaat'
xo83d
224. Suringar= B J L d G(eer): Rec.Suringar; Een stem uit Nederl. 18
E NRBW, 1860
12pp, Bijgev: Rec Dom Nieuwenhuis: Het cellulair stelsel EN: Mittermaier: Die gegenw. Zustand der Gefängnisfrage…
xo68
225. van Berck= SENTENTIEN, uyt-gesproken by den Ed: Gerechte der Stadt Utrecht, jeghens het valsch en calumnieus libel, genaemt Concept van een Instructie by my Carolus de MAETS ende …. Gisbertus VOET…. . Mitsgaders tegens Jacob van Berck, griffier …Hove van Utrecht… 45
Utr, Amelis van Paddenburgh, 1655 4to tp, 1 pag in ms
NNBW, 8,p1094, Item de publicatie gedaen van den Stadt-Huyse 't Utrecht 28 september 1655. (Sententie Jacob van Berck) , 6pp(rep)
xo84a
226. van Wankom= SENTENTIE by den Ed Hove provinciael van Utrecht jegens Willem van Wankom… 35
Utrecht, Joh. Altheer, 1791 4to 8pp
xo83d
227. Visser, Gerdina= SENTENTIE, by den Hove van Justitie van Holland gearresteerd jegens Gerdina Visser, Huis-vrouw van Josef Helwich, 32
dH, Staatsdrukkerye, 1804 4to tp, 6pp
…bad om vergiffenis voor …Onwaarheden, waar mede zy haare rechters zo lange had opgehouden… Van wegens het Bataafsche volk. Aan een worg-paal gesteld en met de koorde gestraft te worden, dat er de dood na volgt,
xo84a
228. VREDELIEVENDEN VRIES: Beknopt vertoog ter aanprijzinge van eene uitgebreidere amnestie, als heilzaam voor het gemeenebest. 35
NNp, 1788 8vo 30pp
Knuttel 21749,
xo82-b
229. VREEDE, G W: Iets over de galeistraf in de Nederlandsche Republiek. 18
E(Bijdr Vad G), 1844. 27pp
xo83d
230. Wachtelaer= INTENDIT by den heere officier der Stadt Utrecht over-ghegheven jeghens Johan Wachtelaer… mitsg. De sententie der Stadt Utrecht … 10 maart 1640 55
Utrecht Amelis Jandz van Paddenburch…Lijnmerckt , 1640 4to 16pp klein utrechts wapen op tp
NNBW 4, pag 1429, Wachtelaar Culemborg ca 1588-Utr. 1653, praetense Vicaris-generael vanden praetensen bisschop van Utrecht. Gelijk met Rovenius gedaagd, met dit vonnis werd de eis dood-straf omgezet in levenslange verbanning uit Utrecht en Vreeswijk
xo83d
231. WEDDE ende WESTERWOLDINGE-LANT, Ampliatie van het Landt-Recht van - , nopens Breucken, straffen van delicten etc. 18
Gron. Joh Barlinck-Hof, 1706 4to 20pp
Knuttel ?,
xo74e
232. Willemse= SENTENTIE by den gerechte van de Hoge Heerlykheid Zeyst, jegens Gerrit Willemse, alias de Jonge Hond 75
Utrecht, Corn. Kribber; Boek- en landkaartverkope, 1749 4to tp en 4pp Wapen van Zeist op tp
geboren te Erkelo (Ermelo?), diefstal vanaf 11 jaar, tuchthuis Arnhem. Oa met twee gestolen schapen over Biltse Steenstraat over de Goldbrug naar Willem Poth.
xo84a
233. ZUNDERT,: Ontzetting van N Obbens, te--, …. schoolmeester 5
E, Bijv Staatsblad, 1813
mw E1 pagina, wegens verregaand onzedelijk gedrag
343-b-n93
234. Zundert=Ontzetting van N Obbens, te--, ….schoolmeester 5
E BSB, 1813
mw E1 pagina 'wegens verregaand onzedelijk gedrag'
343-b-n93

Frankrijk

234. AENSPRAECKE vanden Graef de THOU in't overleveren van den brief van ratificatie syns Konincx aen de H H S S Generael; 40
NNp, 1657 4to 8pp
Tiele 4564,
xo79g 949.2
235. ARIÈS, Philippe:: Histoire des populations françaises et de leur attitu-des devant la vie depuis le 18e s. 25
Paris Ed.Seif, 1948
OW, 569pp,
xo70?
236. ARREST du Conseil d'estat du roy … décharge les beneficiers … contre eux par les fermiers… (Signé Colbert) 25
NNp, 1673 sm8vo 12pp
xo82-f
237. ARREST van den Hove voor de regeeringhe vande coninginne gheduerende de minder jaricheyt vanden coninck, uyt den Francoysche Ghedruckt tot Parijs 40
dH bij Hillebrandt Jacobsz [van Wouw], 1610 4to 4pp
Knuttel 1699,
xo82-f
238. ARREST vanden Hove vanden Coninginne (Ghedurende de minderjaricheyt…) Overleden synde door een wreede onmenselijcke en detestabele moort 75
dH Hill. Iacobsz, 1610 4to 3pp
xo75d
239. ARREST, gegeven in 't Hof van 't Parlement… op de Bulle vande Paus raeckende de vrydommen in de Stadt van Rome… 35
dH Barent Beeck, 1688 4to 20pp
Knuttel 12682,
xo76b
240. ARREST... vernietinge en suppressie van de Academie van de Gereformeerde Religie tot SEDAN 35
NNp, 1681 4to tp+2pp
xo82-b
241. Avaux, Betreft d'= WEDERLEGGINGE, Korte - , van de Missive van een regent, soo hij sich noemt. 25
NNp, 1684 4to 16pp
Knuttel 2151,
xo74a
242. Avaux, d'= Aenmerckingen op d'Aenspraecke ende memorie van den Heer Grave d'AVAUX, in syne audientie by de heeren Staten Generaal 20
NNp, 1688 4to 16pp
Knuttel 12756a,
xo82-f
243. Avaux, d'= COPIE van een missive geschreven door de Heeren Borgemeesteren van Amsterdam… [ Betreft de ambassadeur d'Avaux] 25
Amsterdam, 1684 4to 8pp
xo74f
244. Avaux, d'= EXTRACT resolutiën Amterdam, rapport Geelvink, Munter …Ambassadeur … Vrankrijck, betreft d'Avaux 15
NNp, 1684 4to 4pp
xo74a
245. BASTILLE, De, beschouwd met eenige bijzonderheden daartoe betrekkelijk. 24
Adm, W Holtrop, 1789 60pp fold plan
xo83c
246. BELFORT,M: Les Parisiens en Hollande ou Deux heures au Bois de la Haye 38
LaHaye, Lyon, 1822 Large-8vo OW 58pp
Tableau-Folie-Vaudeville en un acte. OW sl. frayed and discol. M. Belfort Comédien Français de S.M. le Roi des Pays-Bas
xo72c, 71
247. Besançon= Vera relatione …della citta, e cittadelle di BISANZONE , 25
Roma, Angelo Bernabo, 1674 4to 8pp
fut prise par les Français en1674, Louis XIV… capitale de Fr.-Comté
xo76c
248. Bevat : 1: Oratio Dominica Francorum 2: Cantique spirituel ou complainte à Louis XV 3: Salutatio angelica Hungarorum 4: Prière de sa Majesté la Reine de Hongrie y Bohème 20
NNP n d Pas d'impressum, 1745? 8vo 15pp
xo82-b
249. BOREEL (Ambassadeur in Vrankrijk vd St Generaal) Over het beslaen en arresteren uytgevoert tegens de Hollandsche kooplieden en hare schepen in't selve koningrijck met 't geen daer op gevolght is. 32
Gedruckt in't jaer 1657, 1657 4to12pp Randen slordig
Knuttel 7848 Tiele 4554, Betreft het jagen van Franse schepen op Hollandse schepen in het bijzonder de vice-admiraal De Ruyter. Het gedrag van Louis XIV en verwijzing naar De Thou
xo69g
250. BRIEF VAN DEN KONING, aan Monsieur de Cardinaal d'ESTRÉES... Versailles 6 9 1688 25
Na de copye van Parys te Utrecht ... J van Poolsum, 1688 4to 8pp
Knuttel 12699,
xo78c
251. Brun= TRAITÉ de la marine, fait, conclu et arresté à la Haye, [17 dec 1650] entre messires Antoine Brun, Ambass. Ordin. … d'Espagne, & … Est. Gen. Des Provinces Unis du Pays Bas d'autre part. 48
dH vWouw, 1663 4to 46pp
xo82-c
252. CHANSON NOUVELLE sur les affaires du temps(!) en France 18
D'après la copie de Paris, 1750? sm8vo 6pp
xo77e
253. Concursus Creditorum of samenkomst der voornaamste hooge potentaten van Europa… voor den rechterstoel van Apollo op de berg Parnassus tegen LODEWIJK den XIV Koning van Vrankryk als een kwaaden schuldenaar. 45
NNp, 1690 4to 40pp
Knuttel 13371, Mitsgaders het vonnis van executie hierover op Parnassus uitgesproken.
xo82-f
254. COPIE VAN EEN MISSIVE door de Heeren Borgemeesteren van Amsterdam... [ Betreft de sfeer bij de vredehandelingen onder meer de veelvuldige afzondering van Gerard Hooft met ambassadeur Marquis de Grana en Raadspensionaris Hop. 32
Rdm Pieter Martens, 1684 4to 8pp
xo75f
255. DECLARATIE ende artiickelen vanden koninck van Vranckrijck tot het op-houden vande beroerte ende oorloge voor-gevallen, ende het herstellen van de vrede in sijn koninckrijck 32
Rdm, Pieter van Waesberge…op't Steyger inde swarte, 1649 4to 11pp
xo82-f
256. DECLARATIE van OORLOGH, mitsg. Placaet…,.....St Generael ... verbodt tegens de ingesetenen der selver Landen en raekende de navigatie en commercie van Neutralen op de Havenen van Vrankrijk, alsmede contrabande... 45
dH Scheltus, 1689 4to 18pp
Knuttel 13071, Houtsnede op tp Uncut, Frayed
xo69g
257. DISCOURS van de tegenw saken en handelingen van Europa; Ingesteld om aan te wijzen dat het Fransche Opper-Vorstendom, 't welck heden soo doorluchtigh is, tot grooter bezadigheyt gebracht kan worden. 45
NNp, 1680 4to 28pp
Knuttel 11726,
xo82-b
258. Eloy= MARCHIE SARVAAS, Janus du: Disquisitio de vita et scriptis Eligii, episcopi Noviomensis. 65
Adm Van Wanig Bolt, 1869
Cloth gilt e. g. TH 113pp, Eligius, bisschop van Noyon, goudsmid. Muntmeester, kocht slaven vrij. Los i d bd
xo48
259. FLEURY, De, Den opgedaagde Kardinaal uit het vagevuur door Lodewijk XV, Gedicht gesigneerd J NUCELLA , Laatste pag: Onomasticon Uitvaart de Fleury 18
NNp, 1743 8vo cont brds 8pp
xo72d'
260. FRANCHICE M de la: Lettre a son ami M Bonne-Foi, Chirurgien du corps politique de la Republique de la Hollande… d'liberation de Minerve… … Par ordre et privilège exclusif de maitre Volonté, seigneur et souverain universel de l'imagination 55
Adm … AN, 1786 8vo 24p
Knuttel 21330,
xo75e
261. FRANSE PENSIONARIS, De, pleytende voor Lodewyk de XIV en den Kardinaal van Furstenberg tegen Innocentius de XI, paus van Rome en prins Klemens van Beyeren, en Verkooren aartsbisschop en Keurvorst van Keulen 40
NNp, 1688 4to 24pp
xo76c
262. FRANSEN LUYPAERT, Den, sijn bedrogh by al de wereldt ten toon gesteld. 75
Delft DeJonge, 1689 4to 36pp Groot pap.
Knuttel 13141,
xo69g
263. FRANSMAN HOLLANDER (Discours) 40
NNp Samenspraak, 1667 4to 24pp
xo75a
264. FRANSMAN, Brabander en Hollander, 'tSamenpraeck over den nieuwen opkomenden oorlogh tusschen Vrankijck en Spangien, mitsg over de nulliteyde van de renunchiatie . 60
Luyck, Jan van Wenscher A h eind "Eynde van 't Eer, 1667 4to 32pp
xo75a
265. GEEST, De, van Carel de V. verschenen aan VOLKERT, … Over de affaire van den tijd. 55
Gedrukt nae de copy anno 1683 in't jaar van verand, 1688 4to 40pp
Knuttel 12729,
xo78d
266. GEEST, De, van Vrankryk en de grond-regelen van Lodewijk de XIV Aan Europa ontdekt 50
Tot Vrystadt by Geeraard de Smeeder, 1688 4to 59pp
Knuttel 12727,
xo78c
267. GENUA, Verhael van het geene verricht is tot Genua, door de zee-armada van syn alderchr… Majesteit sedert den 17, tot den 24. mey 1684 , Na de France Copie 75
dH G. Rammazeyn 1684, 1672 4to 8pp
Knuttel 11926,
xo73d
268. GREMONVILLE, Aenmerckingen op de Aenspraeck van de Commandeur van - , in de Raedt van State ter Wenen U h Fransch 40
Adm Bloemendael, 1673 4to 32pp
Knuttel 10838,
xo74b
269. GROETHUYSEN, B: Philosophie der Französische Revolution 12
Neuwied, 1971 OW 212pp
dsh9 (w dsh8)
270. HIPPOPHILUS SALICETUS: t('Het tweede) Cabinet der Fransche en Nederlandsche gesanten tot Ceulen vergadert op de vrede-handeling Tot Ceulen Lieve van Vrede 40
, 1673 4to24+34pp
Knuttel ?,
xo74g
271. Hippophilus SALICETUS: tCabinet der Fransche en Nederlandsche gesanten tot Ceulen vergadert op de vrede-handeling Tot Ceulen Lieve van Vrede Variant op deel I 40
, 1673 4to 30pp
Knuttel 10871,
xo74g
272. INTERETS, Les véritables, des Princes de l'Europe …, Dans les affaires presentes ou refelexions sur un ecrit venu de France sous le Titre: Lettre de Monsieur à Monsieur 35
Cologne Marteau, 1689 4to 32pp
xo72d
273. JOURNAL du voyage du Roy (geen tp, impressum a h eind Begin: ) Le Rou ayant resolu de visiter les frontières... (3 Juillet 1680) A la fin 2 (Aout) Ypres 30
A Paris du Bureau de l'adresse aux Galleries du Lo, 1680 4to 28pp
xo82-b
274. KRIJGHS-CAERTSPEL, Het groot -, opgestelt door een Franschman met alle natien van Europa, [ A h eind: Eynde des eersten deels. ????] 35
Gedruckt in t jaer ons Heeren, 1667 4to 28pp
xo74g
275. La déclaration ci-jointe que La Francea fait faire par son ministre à la diete de l'empire à Francfort, étant conçue dans des termes misterieux, obscurs enigmatiques& dont il estassez difficile de démeler levéritable sens… des notes raisonnées à l'aide… de ce chef d'oeuvre de la politique françoise. 40
NNp nd, 1743
4to 15pp, Knuttel 17393,
xo82-g
276. LENITYF op een seecker Fransch correctyf ... Onlangs tegen de vrede uytgegeven… 40
Adm Nic. Faeck, 1648 4to 20pp, 2 bl
Lenityf is verzachting
xo73e
277. Lotharingen=TRACTAET of alliantie geslooten den keiser… van Spanje en de St. Gen. Ver. Ned. Ter eenre en de Hertogh van Lotharingen ter anderen zijde… Ratificatie… 35
, 1673 4to 8pp
Knuttel 10869,
xo74c
278. LOUVOIS. De geest van den Marquis door LODEWIJK DE XIV. Raed gevraagd over den tegenwoordigen toestant van saken… 40
Npl n publ, 1692 4to tp, 46pp
Knuttel 13785,
xo72d?
279. Lyste van d'Aentocht der Franse volckeren na Duynkerken (Geschreven uyt Ryssel na Utrecht) 25
Utrecht Ribbius, 1671 4to tp+2pp
xo82-g
280. MAAGT, De NEDERLANDSE, klagende over het verwoesten van haare barriere steden door haaren erf-vyandt den koning van Vrankrijk 35
NNP nd, 1756? 8vo 8pp
xo82-e
281. Macchiavelli=MACHIAVELLUS GALLICUS dat is een verande-ringe ofte Versettinge van de ZIELE van Machiavel, in Louis XIV... voorgesteld door 100 politique FRANCE stellingen, in het welcke de werelt bekent ghemaect wer de maximen en practijken van staet en oorlogh, by de Fransen ghebruyckelijck, soo klaer, dat het een ieder sien kan. 48
Ghedruckt in'tJaer mdcLxxv, 1675 4to 24pp
Knuttel 11310,
xo75b
282. MARX, Karl: De burgeroorlog in Frankrijk 10
Vertal, c1960
Manifesto
dsh7
283. MEMORIE van de redenen, die den Koningh verplicht hebben om de wapenen weder aen te nemen, en die de gantsche Christenheyt persuaderen moeten... . 30
Gedrukt nae de copie Tot Parys Johan Baptista Coig, 1688 4to 16pp
Knuttel 12704,
xo78c
284. METRE, Alex Chr de: Het France Turckye toegestelt door Ariante et Polidor… …voornemen…majesteyt van Vrankrijk, sijn rijck in sulcken staet te brengen als het Ottomanische Keyserdom, om tot een algemene beheersinge te komen. 55
Rdm Fred Nieustadt, 1673 4to 34pp met vervolgh 8pp
xo74b
285. Nederlantsche Absolutie Op de Fransche Belydenis 28
Adm Jacob Nes op de Vijgedam, 1684 4to 32pp
Knuttel 10401,
xo75f
286. OBSERVATEUR Exact et moraliste sur la Maladie Epidémique des prétendus patriotes Hollandais. 40
NNp, 1787 8vo 15pp
NotinKnuttel , Pardonnez leur, ils ne savent ce qu'ils ont fait' Not in J Rosendaal Bataven[?]
xo85b
287. PACKET, 't, met advysen uyt Frankrijk, of historisch en politicq verhaal va Franse kuyperijen om Euopa in slaavernij te brengen. U h Engelsch No [A h eind: …staat in Engelandt om 2x per week uit te komen, … …in't Duytsch te continueren. ] 48
Adm Joh Broers Boekverkooper op de Beurssluys, 1691 4to 8pp
Knuttel 13587,
xo81-b
288. PLACAET van de Ho: Mo: … tegens de invoer ende consumptie van de MANUFACTUREN ghemaeckt onder het gebiedt van de koningh van Vranckrijck 35
dH Scheltus, 1674 4to 16pp
xo77d
289. REMONSTRANTIEN oft Vertoogen, gepresenteert aen… koningh van Vrankrijk, mitsg een brief des koninghs aen den prince van Condé ende de antwoorde van desselven… 55
Adm Michiel Colijn, 1615 4to 24pp
Knuttel 2142,
xo75c
290. Réponse à la lettre, publiée en Hollande en date du 1 Aoust 1656 par un François, sous le nom de Miguel Pacheco. 22
NNP, 1657 4to 33p
xo75d
291. REQUESTE, De, van de 3 standen aen de Heeren des Parlements van Vranckrijck voorgedragen Tegen den Cardinael Jule Mazarini 1649 35
NNP, 1649 4to 8pp
xo73d
292. Salle, de la= OTTENHOF, W: Jean Baptiste de la Salle 1651-1951 15
Nijm.Dekker vdVegt, 1951
cl portr 183pp,
d0012
293. SAMENSPRAAK gehouden in 't Rijk der Duisternisse, over de toestant van den tegenwoordie tijt tusschen Mahomet en Colbert, gewesen dienaer van staat in Vranckrijck 32
In Lageduynen by Simon Regtuyt, 1684 4to 16pp
Knuttel 11947,
xo77d
294. SAMENSPRAAK over de rechten der aller-christelijkste Koningin van Vrankrijk. U h Fransch 25
, 1667 4to 28pp
xo74g
295. SERVIENT, Grave (Ambass. extraordin. Van Vranckrijck) Copye authentyck van brief aen de resp heeren van de Vereen. Ned. provintien 25/26 april 1647 U h Fr. En ANTWOORDT op den brief en Brief van de Hollandse kooplieden aan de Ambass van de Ver. Ned in Parijs 45
t'Amsterdam by Pieter Vermeulen Boekverkooper, 1647 4to 16pp
xo78a
296. Spiegel der waarheyd ofte t'samensprekinge tusschen een Arminiaan ende vroom patriot, … … dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam ons land in de voorgaanden en desen OORLOG is ingewikkelt met Vranckrijck. 75
Gedruckt in't jaar, 1690 4to 89pp
Muller9077vDoornik IIp519, In Utrecht opgesteld door twee heren; andere mgelijkheden hetlijkt een Utrechts gebeuren. Hiertegen verscheen: Missive uit Rotterdam
xo78a
297. SUCHTINGEN, De, van het slaefachtigh Vrankrijk, wenschende naer deszelfs vryheyt 't TWEEDE DEEL (!) 40
dH Barent Beeck, 1689 4to tp 14pp(17-32)
II.Memorie van den 20 Augustus 1689 Vande verdruckinge des volks,van de excessive imposten en van de quade bestellinge der finantien., vgl Knuttel 13141,
xo69g
298. TALON, De Fransche advocaat -, in sijn gehouden pleidooi tegens den Paus Innocentius de XI wederleyt. Waer in op een krachtige wyse wert getoont, dat de onlusten… … maer de onbepaalde heerschzucht en dwingende macht van Vranckrijck tot haer oorsaeck hebben. 35
Gedruckt en vertaelt in Vrystadt, na de copy van R, 1688 4to 24pp
Knuttel 12643,
xo78c
299. TALON, De propositie van de Heer … 25
(deelpublic), 1648 4to 8pp
xo73d
300. THOU, De (Ambassadeur Vrankrijk) ter eenre En uyt onse vergaderinge (Gedeputeerden uit St Generael) ter andere zyde…twee Fransche schepen door Vice-admiraal DE RUYTER genomen… , 90
dH wed vWouw, 1657, 17aug. 4to A/24pp B/32pp
Tractaat van Marine ….ADDED: d.d.9 aug deels zelfde tekst
xo69g?
301. THUILLERIE, De La -, Twee propositien gedaen ter vergadering van Ho: MO: …, mitsg eenige consideratien… ... 25
Tot Vvtrecht gedruckt voor Frans Levijn, boekverko, 1648 4to 16pp
xo78d
302. THUILLERYE, de la, Propositie gedaen … Staten Generael der Vereen.Ned. In's Graven-haach || ANTWOORT… … 38
NNp, 1646 4to 8,4pp
Knuttel 5283/4,
xo82-g
303. TRACTAAT van commercie, navigatie en marine gemaakt, geslooten en vastgestelt tot Versailles 21 dec 1739 tusschen ... Vrankryk ende HH St Gen der Ver Ned. 42
dH Scheltus, 1740 4to 43pp
Knuttel 17129,
xo76b
304. TRACTAAT van vrede en commercie tussen … Spanje en de St. Generael… 30
Utr Willem van de Water etc, 1714
4to 22pp (a1[tp] en A2 ontbr 1/3, Knuttel 16???,
xo82-f
305. TRACTAET van commercie, navigatie ende marine gemaect, geslooten ende vasgestelt tot Nijmegen … Vranckrijck ter eenre ende … … van de Staten Generael der Vereenigde Nederlanden ter andere zyde. 40
dH Scheltus, 1678 4to 28pp
Knuttel 1591b,
xo76d
306. Tractaet= Geextraheerde articulen uyt het TRACTAET van vriendtschap, confoederati, navigatie, commercie en marine. Geextraheerde articulen Vranckrijck ende Heeren Staten Generaal der Vereen. Ned. 40
dH Hillebrandt van Wouw, 1663 4to 16pp
xo76b
307. TRAITÉ de Commerce, Navigation & Marine fait… à Versailles 21 Dec. 1739 entre s Majesté … et la … ; Etats Generaux… 48
dH Scheltus, 1740 4to 43pp
Knuttel 17128,
xo82-c
308. Traité= ARTICLES extraicts… du Traitté d 'Amitié Confoederation, Navigation, Commerce et la marine, entre La France et les Etats Gen. 75
dH Hillebrandt van der Wouw … …, 1663 4to 22pp
xo81-a
309. t'SAMENSPRAACK tusschen een BRABANDER ende een HOLLANDER over den nieuwen oorlogh tuschen Vranckrijck en Spangien met den gevolge, ende aankleve van dien. 40
Luyck Voor Jan den Wenscher, 1667 4to 44pp
2e deel Sl browned,some pencil notes in margin.,
xo82-g
310. TURENNE, de: Missive aen de …Ceurvorsten …aan de Rijn. …tot bescherminge van de Landen en steden van de Vereenighde Nederlanden … 40
NNp, 1675? plano 17x28cm
xo78d
311. Uyt het tractaet van Vriendtschap Confederatie, navigatie, commercie en marine… geslooten tusschen ...Vranckrijck ende de HH Staten Generael… Parijs 27 April 1662 22
dH vWouw, 1662 4to16pp
xo82-b
312. VALAZé, Dufriche(De. L'Orne) Rapport aan de Nationale Conventie gedaan uit naam van de buitengewone Commissie van 24 42
Adm, JdCoster, 1792 8vo 31pp
xo78b
313. VERANTWOORDINGE, De wettelijcke - , der Hollanders ofte een verhael 1624 tot desen tijdt toe … de trouloose handeling van Vranckrijck …tractaten soo van vrientschap als commersie. Met een klaer vertoogh wat omtrent voor en op de Vredehandeling tot Ceulen is gepasseert. 60
Adm Cyprianus van der Gracht, 1674 4to 48pp
Knuttel 11167,
xo75f
314. VERBALEN van't gepasseerde in de stadt ende het prinsdom van Orange. [Aan Ho: Mo: in consideratie nemende het manifeste ongelijk dat seyne Hoogheid werd toegebracht…] 40
dH Scheltus, 1682 4to 20pp
Knuttel 11805,
xo82-b
315. VERNEDERING van Vrankrijk voorzegt en uit haar eigen beleid bewezen 30
Tot Keulen by Pieter Hamer, 1688 4to 32pp
Knuttel 12730,
xo78c
316. VOLPERTERRE, de la: Hollandt aan des koninghs voeten. 45
Na de Copye van Parijs by Jean dela Tourette by de, 1673 4to 16pp
Knuttel 10924,
xo82-b, xo83b ander ex katern B kort afgesneden 22
317. VOORDEEL, Het, dat Spanjen sal veroorsaken door het breken met Vranckrijck vertoont. 35
Antw Ian Knobbaert, 1673 4to 8pp
xo74c
318. VRANKRIJCK, Het geabuseerde -, of verscheydene duystere wolcken die men over eenen korte tijdt sal sien opklaren 40
Gedruckt tot Vry-stadt by Jan Duysburgh, , 1673 4to 16pp
Knuttel 10939,
xo74c
319. VRANKRYCK en SPAGNIES …Over het recht van devolutie, en andersins …uyt de tractaten … 32
dH Tongerloo, 1667 4to 8, 94pp
Knuttel 9547,
xo72d'
320. WASSENBERGH, Gerard van: De gout-myn van Vranckryck voor de staten en standen van't Roomsche Keiserryck geopent en gestopt. Daer in de middelen aangewesen worden door de welcken Vrankryck tot dese hoogheyt is gerezen, en oock vernedert sou kunnen worden. 40
NNp, 1672 4to 32pp (2 kolommen)
Knuttel 10028,
xo82-f

Duitsland

321. ACTUS PROCESSONIS ET PROPOSITIONIS soo binnen Regensburg is geschied. 20
, 1663 4to 8pp
Knuttel ?, U h Hoog-duyts Christopher Visscher
xo74h
322. ALLEMAGNE Délivrée, De l', ou, dialogue dramatique en vers François, entre La BAVIÈRE & la FRANCE 30
A Munich & se trouve á la Haye, chez Laurent Berko, 1743 8vo 36pp
Knuttel 17374,
xo77e
323. BELYDENISSE der Nieuwe Catholijcken die tot het Pausdom in Hongaryen zyn te vervallen U h Latijn in het Nederduyts 20
Na de copye te Franckfort aen de Oder NNp, 1675 4to 4pp
Knuttel 11261,
xo75f
324. Beredeneerde memorie over het gedrag van de hoven van Weenen en Saxen en over hun gevaarlyke voorneemens tegens … Koning van Pruissen||| Justificatoire bewijzen [48pp]||| Memorie om het gedrag des Konings van Pruissen te rechtvaardigen tegen de valsche betichtingen van het Hof van Saxen 30
NNp, dH P Gosse, boekverkoper, 1756 4to 39pp
Knuttel 18494,
xo76b
325. Bilderdijk= DEDEKIND, G E W: Proeve over de werking en invloed der geesten U h Hoogd (door W Bilderdijk) 35
Hlm Augustine, 1820 8vo XII, 99pp
Stempel Israel. Semin.
xo82-d
326. BISSCHOP VAN MUNSTER, Copye-brief vanden - , aan …St Generael U h Hoogd. 25
NNp, 1665 4to 8pp
Knuttel 9156,
xo75a
327. BRANDENBURGSCHEN Gezantschaps, Antwoorden des…, op de memoriën des Koninks tot Regensburg 40
Adm n publ, 1673 4to 16pp
xo74b
328. BRENNICH, Max: Die Besetzung der Reichsabteien 1138-1209. 25
Greifswald, 1908
TH135pp,
dsh14
329. BRIEF van den Bisschop van Munster aen den Roomschen Keyser; Daar bij hij seer breedt ende wijdt de Vereen.Nederlanden beschuldicht ende de redenen allegeert, waarom hij den oorlogh tegen deselve voert... 50
N pl Pieter Pouwels Ghetrouwelijck getranslateert , 1665 4to 8pp
xo82-g
330. CHEURSACHSISCHE RIDDERSCHAP l. l. in de vergaderinghe te Meissen ..... Aangaande Krijghs-expeditie… 25
Leyden Iacob Marcusz, 1620 4to 8pp
xo75b
331. COPYE MISSIVE, geschreven door een edelman uit Frankenland aan den keurvorst te Ments over het tegenwoordig tyd-gewricht 30
In Wesel by Ernest Staak, boekbinder by de Garniso, 1743 8vo 16pp
Knuttel 17371 vgl,
xo77d
332. COPYE MISSIVE, geschreven door een edelman uit Frankenland aan den keurvorst te Ments over het tegenwoordig tyd-gewricht 35
In Wesel by Ernest Staak, boekbinder by de Garniso, 1743 4to 12pp
Knuttel 17371,
xo77d
333. Damian Hessel= EENEN RECHTERLIJKE AMBTENAAR: -- en zijne roofgezellen uit echte berichten van eenige gevaarlijke schuilplaatsen, hunne taktiek en hunne schuilplaatsen… middelen om ze te vervolgen… (aangevuld en vertaald A G Blussé) 50
Dordr/. Blussé, 1811 8vo Portr (3 op 1) 138pp
xo72d', xo71d'
334. Declaratie v. Oorlogh, of Edict van … Keurvorst BRANDENBURG, Aangaande de tegenwoordige…. Oorlogh tegens Vrankrijk…waer naer sich de onderdanen …omtrent de negotie en scheepvaart …. Sullen hebben te reguleren Na Hoogduytse copie 45
Adm, P. Rotterdam, 1689 4to 8pp
Knuttel 13703, Last page sl spotted Uncut., with a reference to Dutch law
xo69g
335. DECLARATIE van ...den Hertog van Brunswijk en Lunenburg aan d'inwoonders der prov Holland 60
NNp, 1787 8vo 4pp, IDEM Folio 4pp
Knuttel 21570,
xo75a
336. DECLARATIO nullitatis articulorum nuperae pacis Germaniae Religioni Catholicae sesi Apostolicae, ecclesiis… 28
Romae 1650 Ondertekend M A Maraldus, 1650 4t0 8pp
Knuttel 6618,
xo75b
337. Den Rasende Haan vegtende tegen een sterken Arend. Ofde zegepraal van het Duitze Rijk en den aanstaande val van Vrankrijk… 40
Gedruktop het Duits Slagveld omtrent den Rhyn, in , 1688 4to 8pp
Knuttel 12731,
xo78d
338. Eerste Maandags RELAES van den af- en optocht van sijn Ceurvors-tenlijcke Doorluchtigheyt langs en omtrent den RIJN…1672 38
Voor den autheur gedruckt., 1673 4to 12pp
Knuttel 10833,
xo76b
339. Frederik Willem= MANN, J D (Predikant te Cleve)… Lykstatie… ,U h Hoogduytsch 65
Adm Pieter Hendrik Charlois, 1740 4to 31pp
MANN, J D
xo73b
340. Hannover surrender= RAGGUA-GLIO… per la resa dello Stato de Hannover tra il …Richelieu… Cumberland Commandante delle Truppe Hannoveresi… 20
Roma, Nella stamperia del Chracas, preso S Marco a, 1757 4to 4pp
xo76b
341. HARDUNG, J W: Auspicante divino numine et patrocinante 20
Heidelberg Johann Jacob Haener, 1738 4to 16pp TH
xo79c
342. HENDERSON, Neville: Failure of a mission Berlin 1937-1939 10
Lndn H&S, 1945
cl,
ds003
343. HERTOG van Wolffenbuttel, De, Tooneelspel 18
nnp nd, 1780? 8v o 26pp
Knuttel 19850 MijNL,
xo82-e
344. HOCH-KIRCHEN= RELATION de la Bataille à HOCH-KIRCHEN en Lusace… sous les ordres du Feld-Maréchal Comte de DAUN… 25
Paris, Gallerie du Louvre etc, 1758 mod.brds 4to 8pp
Hoch-kirchen, Lausitz (Görlitz),
xo82-945g
345. HOFFMANN, Conradi Philippi: De matrimonio 60. cum 50. ; senis cum juvencula & vetulae cum juvene.… Vom Heyrathen alter Personen . 60
Tractatio juridica Koningsb. Et Lpg, 1722
4to 12pp, Cum annexa: Tractatio de notabilioribus circa nuptias contrahendas temporibus sive Von denen Zeiten der Verlobungen.
xo66
346. HORNE, Grave zu= ZOLINGEN(=uit ) WAERSCHOUWINGE 25
NNp, nd, 1600? 4to 3pp
Solingen… Messen und Klingen) Requisicion an dem - , Gubernator über en Provincion…Utrecht (Rijmpamflet)
xo75c
347. INSTRUMENTUM PACIS dat is vreedens-artijculen tusschen beyder-zijts plenipotentiairen, keyserlijck en konincklijke Zweetsche tot Osenbrugge…… 40
Adm Jan van Hilten ende Johan Colom, 1648 4to 60pp
xo82-e
348. INSTRUMENTUM PACIS ofte Vredes-Verdragh by syn keysrlijcke Majesteyts ende .....Vranckrijcks als oock cheurvorsten, vorsten ende standen … 40
Adm Jan van Hilten en Jan Colom eerst tot Munster, 1648 4to 39pp
Knuttel 5659,
xo82-e
349. Isherwood, Christ.: Afscheid van Berlijn 8
Adm Querido, 1981 Cloth dj 241pp
dshome
350. JONG, L de: de duitse vijfde colonne in de 2de wereldoorlog 18
adm Meul, 1977
Ow 440pp,
dshome
351. KASSEL= RELAÇAO da Batalha … Cassel-… commendadas pelo marechal Duque de BROGLIO contra … Hanoveriano… Fernando de Brunsvvik … …composa Ant. Ferr. De Mesquita 25
Lisboa, Joze Filippe, 1761 4to 16pp, mod.brds
Cassel= ,
xo81-e
352. KEJR, Jiri: Os Hussitas. 22
Praag Impr Orbis, Impr.Orbis 1988, 1988
4to Ppbd, Num plates, maps etc most in colours
d0033 (w d0034)
353. KNIGGE, Adolph: Staatkundige geloofsbelijdenis met betrekking tot de Fransche revolutie en haare gevolgen. Dordrecht De Leeuw en Krap MDCCXCII 35
Dordrecht, De Leeuwen KrapMDCCXCII., 1792 8vo 132pp
GRAVURES ????, Knuttel 22043,
xo75b
354. KRESSIUS, J P : Tractatus Juridicus. Singulares observationes circa processum. Praecipue camerae imperialis et iudici aulici. 2) 25
Helmstadii, E.o.Schnorriana, 1746 4to
xo79c
355. KRUMBHOLZ, Christianus: Neque decreta, neque concursus Dei necessitent actiones nostras liberas tum in sphaera naturae, tum gratiae 25
Lpg Chr. GoezI, 1689 4to TH122,3pp
xo72a
356. Leibniz= FRANSEN, P: Leibniz und die Friedens-Schlüsse von Utrecht und Rastsatt-Baden. 30
Purmerend Muusses, 1933
OW TH 240pp, Eine aus grossenteils noch nicht veröffentlichten Quellen geschöpfte Untersuchung.
d0034 (w dsh23)
357. LETTRE d'un gentilhomme de Gueldres, à un de ses amis, sur les affaires de Cologne et de Liège 42
A Cologne Pierre du Bours, 1688 4to 24pp
Knuttel 12674,
xo82-g
358. MAATSCHAPPIJ VAN LUXEMBURG: LUXEMBURG, MAATSCHAPPIJ VAN, Stukken betreffende de oprigting der . . 75
dH Staatsdr, 1828
38pp, 1) Berigt 2) Nota over de deelneming 3) Goedkeuring 4) Acte, houdende gronden en voorwaarden [statuten] 5 (Goedkeuring der gepojecteerde nasporingen…. 6) 6) octrooi tot het daarstellenvan een kanaal [Luik-Wasserbillig]
943.59 T119
359. MEIER, Hermann: De uxore virgine, wie eine Jungfer als eine Ehefrau, und eine Ehefrau als einer Jungfer anzusehen. 45
Halle/Magdeb Krebs, 1723
4to 40pp, 2) First edition Basel 1671
xo66
360. MEMORIE by maniere van een manifest, wegens de bygebragte redenen van de malcontenten in Hongarien … … 20
Naer de Copie, gedrukt by Jacob de Ernstige in de , 1705 4to 8pp
Knuttel 15384,
xo82-e
361. MÖLLER,Helmut: Die kleinbürgerliche Familie im 18. Jahrh. Verhalten und Gruppenkultur. 32
Bln Walte de Gruyter, 1969
Cloth pl.341pp,
xo64
362. Notizia do feliz successo das armas austriacas na surpreza da villa de GABEL… 28
Lisboa , n publ, 1767 4to 6pp, mod.brds
Gabel=,
xo81-e
363. ORATIO Dominica Francorum= Cantique spirituel…des troupes Françoises sur leur situation dans le Roy. de Bohème… 15
NNp, n d 15pp
Prière de sa Majesté la reine de Hongrie et de Bohème…
xo83b
364. PROPOSITIE gedaen aan d'Ed. Gr: Mo: Staten van Hollant, van Jan Jacob van PALLANDT, extra-ord.gecomm. Van Prins-cardinal en landgraaf van Hessen) om te hebben… herstellinge goederen der Malthezer Orde Commanderye van Haerlem 45
Adm, Bruyn Cornelisz van Vvageningen, Gelderse Kay, 1652 4to 20pp
Knuttel 7538, vPallant …commandeur tot Laegen, Hervorden, Borcken ende Vvesel Slightly waterbr. ORDE VAN HIERUSALEM tot MALTA. Herstel van goederen der Comman-derie te HAERLEM
xo82-e
365. Pufendorf= RÖDDING, Hans: Pufendorf als Historiker und Politiker in den "Commentarii de rebus gestis Friderici Tertii" 20
Halle, 1912 OW, 102pp
xii, Historische Studien II
dsh12
366. RELAÇAM da batalha … COSTRIM (Brandenburg) 25
Lisboa , n publ, 1758 4to 8pp,
Costrim={?},
xo81-e
367. RHEINBERCK: Wederleginge en verantwoordinge van de APOLOGIE van den commandeur BASSUS rakende het overgaan van RYNBERG 65
NNp, 1672 4to 8pp
Knuttel 10044,
xo79g 949.2
368. SALM , Frédéric Rhingrave de: Mémoire pour le Rhingrave de Salm. 115
n.d.,n.pl., n.publ., c1790
48pp ( last 2 bl.last page soiled, Frédéric de Salm, kolonel i h Staatseleger, patriot, 1787 aan het hoofd van het leger gesteld etc Zi vHulzen: Utr in Patriottentijd.Rszendaal: Bataven a v. Unopened.
xo68
369. SCHAEFFNER, Claude: Weltgeschichte in Bildern. Wilhelm der Eroberer. Die Staaten des Mittelalters. Der 100. jähr. Krieg 10
Gondrom Bayreuth, 1981
Ppbd dj ills 191p,
xo49
370. SCHELTEMA, G A N: Elten. Herinnering aan vrije zomerdagen. 30
E Boon's, 1900
16pp, 11 ills from fotographs, ,
.z9
371. SCHNEIDER,Lothar: Der Arbeiterhaushalt im 18. und 19., Jahrh. 30
Bln Duncker und Humblot, 1967
OW 166pp, Dargestellt am Beispiel des Heim- und Fabrikarbeiter. Beitr a ökonomie von Haushalt und Verbrauch 4
xo59
372. SCHULZ, Fred: Geschiedenis der groote omwenteling in Frankrijk. Met uitsl plan van de Bastile 40
Adm Hengst, 1791 8vo vi, 196, 1p
(Platen ontbr??) Lith tp met vignet,
xo79b 949.2
373. SCHWARZ,J J: Imperator Sol… Der Kayser die Sonne… 18
Iena, 1736
4to 16pp, Der Kayser die Sonne, Pabst und Bisschofffe Mond und Sterne……..
xo69a
374. SIEVEKING, Vera(Tekst): Galante Mode-Graphik aus 2 Jahrh. 18
Wolfg. Schwar-ze, Wuppertal, 1976
folio Ppbd 128 plates most in colours,
xo64
375. SIMPLICIANUS ALITOPHILUS Tiental der twijfelachtigheden van - , … … dwazer vertoning der onweezenlijke verkiezing van … Joseph Clemens hertog van Beyeren... . 20
NNp, 1688 4to 11pp
Knuttel 12691,
xo76c
376. SOL AUSTRIACUS: in XII SIGNIS ZODIACI symbolice repraesentatus… 320
Prague, 1716
Folio calf 356pp, Corners and ends of backstrip dam,sl browned but a good copy. … cum protasi et apodosi ex XII Caesarum symbolis ad materiam juridicam de signis per XII Dissertationes….. Auteurs Karl Adam BESNECK ,Antonius MADER, Wenceclaus FRÖHLICH
xo66A-
377. THULEMEYER,: Dépêches 1763-1788, bewerking R Fruin Inleiding. H. T Colenbrander. 20
Adm Hst Genootschap, 1912
Werken iii, 20 Omslag ontbr xxvii, 658pp
dsh12
378. Verloore brief ... aan Wolvenbuttel over zijn Memorie... 21 Juni 1781 ingeleverd, 26 Juni in het HAAGSE BOS gevonden!! 25
NNp, 1781 8vo 8pp
Knuttel 19793,
xo82-e
379. Vienna= RELAZIONE del Pomposo Ingresso nella Citta di Vienna della sacra maesta di Gioseppe I …, e … Wilhelmina Amalia d'Hannover 25
Roma Per Luca Ant. Chrakas; Presso la Curia Innoce, 1699 4to 8pp
xo77a
380. VORSTELIJCK PALTS NIEWBURGSE fondamentele wederlegginge... Waeromme sijn cheur-vorstel… van Brandenburgh is bewogen eenige plaetsen inde vorstendommen van Gulick ende Bergh in te nemen. 65
Ghetranslateerd uyt het Hoog-duyts, ende ghedruck, 1651 4to tp,2pp
eenige plaetsen in de vorstendom-men GULICK en BERGH,in te nemen… so specieuse voorgestelde religie,een deck-mantel van de voorgenomen invasie…
xo82-e
381. WEINENDE PETRUS, Der --, oder Haupt=Ursachen, warum Fr. , Lud. , Ferd. PIAZZOLL …Aus dem Orden derer Minoriten…Oesterich. Provinz/ Feldprediger und Misionarius a d Römisch= Catholischen zu der allein seligmachende Reformierte Evang. Religion... . 55
, 1712 4to 33p
Aus dem Orden derer Minoriten…Oesterich. Provinz/Feldprediger und Missionarius a d Römisch= Catholischen zu der allein seligmachende Reformierte Evang.Religion…..
xo71c, xo72c
382. Xanten= CLASEN, Wilh.: Germania Sacra III, I, Köln; Ier Teil: Archidiakonat von Xanten. 20
Bln, 1938
OW 466pp, St Viktor, Zyflich (Kranenburg) Rees, Wissel, Kleve…|| Benediktiner….
dsh14
383. ZWAABS VRYHEER : Missive van een … aan zynen vriend te Frankfort ter wederlegginge.....Van een edelman uit Frankenland…over het tegenwoordig Tydgewrigt. 45
Te Kleef, by Herman Stark Boekhandelaar over 't Ka, 1743 8vo 34pp
Knuttel 17372,
xo82a

Zwitserland

384. ANTWOORD vande St. Generael aen de Sweetsche extraordinaire … ministers op hun propositien 40
NNp, 1667 4to 8pp
xo74h
385. Disputatio moralis De Jure Navigantium, [3 capita I: Descr Ludii Neptunii vulgo Wasserspiel... Bilingual (Latin-German
NNP nd[Bergen N?, 1600? 4to 40pp
xo75d
386. LEVERINGE van de resterende Ruyters (Brief Everstein aen Botticher), (deelpublic. 6 onderwerpen i v m Denemarken; Zweden) 10
NNp, 1658 4to pp25-32
??????????,
xo73e
387. MEMORIE van de Sweedtse Ambassadeurs met het antwoord van Ho: Mo: raeckende de nadere instantie van een stilstand van Wapenen... . 35
Gedruckt in't Jaer onzes Heeren, 1673 4to 8pp
Kn10867,
xo74c
388. MEMORIEN vande ambassadeur…van Sweden, aen de …St. Generael d Ver Ned concernerde de vrede-handeling-plaets enz 40
, 1673 4to 8pp
xo74c, xo74b
389. MISSIVE van D H A N tegen de loopenden discoursen, geruchten en memorien, Denemarken en Zweden; Sont 60
Adm vandeMade, 1659 4to 16pp
xo73e
390. PROPOSITIE, Eerste en tweede des ambasadeurs van … Sweeden aen de StGen der Ver Ned 35
, 1673 4to 6pp
Kn10852,
xo74c

Scandinavië

391. BRIEF van BDSC aen MD , Burgemeester tot Solathum, Aengaende de belangen van de Switserse Cantons 28
n pl, 1689 4to 20pp
First page soiled…zynde een vervolgh van de ware belangen van de vorsten van Europa., Kn13128,
xo69g
392. BRIEF vanden Burghermeesteren, Schouten… vande vier rechtgevoelende Steden der Eetgenooten Zürich Bernen, Basel ende Schafhuyen. Mitsgaders ….Genève aen de St.Generael 3 Maay 1630 40
Hlm IacdeWit, 1630 4to 19pp
Kn4055,
xo73b
393. EGLI, E hersg G, Finsler: Schweizerische Reformationsgeschte I 1519-1525 15
Zürich, 1910
Clothb. (reb) 424pp,
d0027 (w dsh25)
394. HULZEN, G van: Historisch-mooi van Zwitserland 15
E Boon, 1900
c20 photo-ills ,22,12pp,
xo68b
395. VALKENIER, Petrus: Klagte aan de 13 Cantons, aenhoorige plaatsen van het Eedgenootschap tot Baden vergadert Over Fransche Contraventien… en misbruyk tegen hooge Geallieerden 60
n pl n publ, 1691 4to 11pp
l], [Valkenier is extraordinaris envoyé vd St. Generael
xo73c
396. VERGADERINGHE ghehouden in de Kercke van Geneven, door... Joh Calvinus, in welcke de materie van de eeuwige verkiesinghe… In't Frans 1562 uytghegheven, ende door Conr. Mitkinium kerckendienaer te Cappelle op dYssel…onlangs overgheset 65
Rdm Felix van Sambix, 1612 4to 50pp
xo75c
397. VOLTOLYNSCHE Tyrannye dat is, Volcomen ende waerachtige beschryvinghe vanden schrickelijcken ende onmensel noodt-wndiggheicken moort in den Lande van Voltolijn… aen de evangelische inghesetenen… door de Barbarische Spaense macht… tot noodtwendige waerschouwinghe… beneden aan de Rijn-stroom… 100
Arnhem, Ian Ianssen, 1621 4to (A-C 1-4 error c2=b2)
xo72d