Arnhem- GROOT, A de: De Arnhemse ambachtsgilden in 17de en 18de eeuw.
E (G), 1939, 40pp €30
E (G), 1939
Arnhem- KEUSSEN, H: Die Stiftung Joh.von Hueven von Arnheim
E (G), 1932, 3pp €5
E (G), 1932
Arnhem- MIDDEL- BEEK, H W: Van woonstad tot werkstad. Industrie in Arnhem 1800-1980
E (G), 1983, 30pp €15
E (G), 1983
Arnhem= EEGHEN, I H van: De kersentol te Arnhem in het midden der 16de eeuw
E (G), 1946, 10pp €8
E (G), 1946
AUGENBLICKLICHE RATHGEBER, Der: in allen Geldgeschäften für Geschäftsmänner aller Art, enthüllend Interessen, Diskonto… …
Prag, Johann Gottfried Calde, 1813, Hcl €110
vvv3
B(REDA), M(ichiel): Algemeen plan van evenredig HOOFD en FAMILIEGELD, over de provincie van Holland… en ten onderzoek aan alle welmenende patriotten voorgedragen door M: B ( Tweede druk vermeerdert en beschaafd
T'Alkmaar, by Dirk Blau, boekverkoper op 'tLuttik , 1748, 8vo 30pp €45
Knuttel 17948
xo76b
BANK VAN LEENING,: Reglement voor het bestuur en werkingen van de --- te Dordrecht.
Dordr. Blussé&vB, 1829, 4to 37pp €35
xo88a
BARRèME, (= Bertrand- Franc. 1640-1703 N. ): L'arithmétique du Sr ---, ou le livre facil pour appendre l' arithmétique de soi-même, & sans Maître….
Paris, Aux Dépens des Libraires Ass, 1788, Calf(grazed) Engr. frontisp. xvi, 491 , lxxvipp €225
Nouvelle édition augmentée de plus de 190 pp, ou règles diffé-rentes…servant au mesurages & à l'arpentage…
vvv3
Bastiat= BOER, M W R: Frederic - een staatkundige studie.
Utrecht, Broese, 1860, Modern OW(front preserved) 62pp €22
Voorgedragen in het Leesmuseum te Utrecht. (locatie)
987064
BEGROOTING, Algemeene: der staatsbehoeften voor de Bataafsche Republiek voor het jaar 1802… … 1803 … …1804 3 vols (67, 51, 54pp)
Den Haag, 1803/4, 8vo 3 parts €55
xo89
Bellamy, E en Nollens, H: Daarom zijn wij Bellamiaan!. . . enkele pakkende hoofdstukken….
dH Bellamiaan, 1920, OW 64pp €20
dsh23 (w dsh10)
BELLAMY, Edw: Gelijkheid voor allen
Adm Cohen, 1934, Cl dj 252pp €20
dsh9
BELLAMY, Edw: In het jaar 2000
Adm Cohen, 1934, cl dj (Fre Cohen) €20
vanDam/vanPraag 648
dsh9
BERNSTEIN, Eduard, vertaald en aangevuld W H Vliegen: De werkstaking haar wezen en resultaten.
Adm Cohen Zonen, c1900, Hcl 140pp €18
xo39
BESLUIT: …betrekkelijk de vergrooting van het kapitaal der Nederlandsche Bank
Staatsblad nr 8, 1840, 6pp €12
xo88d
BEVEL eenen inventaris te maken van het mobilair der panden dienende tot eenigen publieken dienst
21 frimaire AN VII, 105/111pp €45
xo92- 248
Brabandt= PLACAET ende: Ordonnantie vanwege de Staten Generael binnen de steden, forten en landen van Brabandt, Over-Maze…
den Haag, 1695, 4to 10p €25
de Landen van Vroonhove, Vlaanderen, ende de Landen van Cuijck. sal gecolecteerd worden het middel van kleyn zegel wapen op tp
xo91
BROUWER ANCHER, A J M: De gilden.
dH Loman en Funke, 1895, OW 296pp (Rug ontbr) (Omslag:GoesOosterbaan…) €18
dsh14
CATHREIN, Viktor: Het socialisme. Voorw P J M Aalders
Leiden Futura, 1905, mod wr 340pp €15
dsh17
De GRIECK, Pierre Joseph: Comptes pour les changes qui se sont dans les Pays-Bas Autrichiens, sur la France, la Hollande … …. (Privilège)
tp manque, 1757, Calf (loose) xxiv, 285pp €125
vvv3
Directie van den Arbeid/: Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandshe huisindustrie
Algemeene Lands-drukkerij, 1911, 3vols 4to Cloth platen en tabellen €185
Gebruikssporen, maar een goed ex. Met enkele gedetailleerde beschrijvingen als Ërwten en boonen-lezen"; 'bewerken van groenten" "Het Uitjesschillen"; "Tabak en sigaren"; Sigaren-huisindustrie te Adm en Kampen en N Brabant" "Het garnalenpellen"
xo59a
DOBBELEN BELGISCHEN NEGOCIANT: of tafel van rekeningen berekent in brabantschen courant geld……
Gent, Snoeck- Decaju, n d c1780, Calf, red backlabel €185
A h. eind met afz. titel: Tarief of gemaekte rekeningen…geldspeciën zelfde uitgever.
vvv3
Doesburg= VEN, A J vd en L S Meihuizen: De oudste stadsrekening van Doesburg 1273-1274
E (G), 1943, 32pp €18
E (G), 1943
DOMELA NIEUWENHUIS, F: Typen, karakterstudies. Geschiedenis van het socialisme
Adm S L van Looy, 1901/2; 1903, 2 vols + 1 vol cloth (nearly uniform) w portraitas €45
xo43
DOMELA NIEUWENHUIS, F: Vertellingen voor het volk verzameld
Gorinchem/ Amersfoort P M Wink, 1903, 2 vols in 1 Or cloth €45
xo39
EXECUTORIE: tot vorderinge van alle des gemeenen lants impost… ,
dH Hillebrant van der Wouw, 1629, 4to 8pp €25
xo73a
FAMILIEGELDT,: Resolutien …Holland nopende het - , nevens de instructien alsmede de tafel van de quotificatie van 't familiegeldt, . Namentlyck wat yeder, na proportie van sijn winste…
dH Scheltus, 1674, 4to 18, 2pp €45
Knuttel 11219
xo77d
FAMILIEGELT,: Consent ter introductie van een Familiegelt in de provincie Hollandt …
dH Scheltus, 1715, 4t0 14pp €55
Knuttel 16272
xo77c
FINGER, Otto: Philosophie der Revolution Studien z Herausbildung der Marxistische Theorie der Revolution als mater. Dialect…
Bln VEB, 1975, Cl dj 470pp €30
Studie zur Herausbildung der marx. -leninistische Theorie der Revolution als materialistisch-dialektischer…. s
d0036 (of dsh9)
FRIJHOFF, Willem: Een memorie voor Lodewijk XIV over de financiële toestand van het kwartier Zutphen.
E (G), 1980, 14pp €10
E (G), 1980
GALL INGLIS, J: The new express percentage and discount reckoner.
London, Gall & Inglis 1942, 1942, cloth 9. 5x16 cm €25
vvv3
Gerhard= SPIGT, Piet: A H Gerhard, vrijdenker, socialist en opvoeder. Een keuze uit zijn opstellen….
Adm Arbeidersp, 1949, Cl. 247pp €12
d0032
GOES VAN NATERS, M van der: Het staatsbeeld der sociaaldemocratie.
Leiden, 1930, TH 262pp €32
dsh17
GRAPPENHAUS, Ferd. H M: Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
PP Meijburg en Co, 1989, 4to Ppbd Talrijke platen en ills deels in kleur 405pp €25
dsh12
GREVELINK, P W Alstorphius: Verkoop Oostindische domeinen
E Tds Nijv, 1859 23p, €35
Heeft Nederland het regt Oostindische domeinen te verkoopen en de opbrengst van deze verkoop te storten in de Nederlandse schatkist.
xo69b
GREVELINK, PW Alstorphius: Volkshuishoudk. en Statistiek
E Tds Nijv, 1859, 18pp €35
4 artt Tds v Nijv: Banken van leening (W Fold table)||| Onderwijs in de staathuishoudkunde in Ierland|||| Eén Nederland, één algemeen Volksbelang…
xo69b
Groenlo- WARTENA, R: Het 'bolwerken' in Groenlo…1549
E (G), 1984, 5pp €4
E (G), 1984
Groningen=: HANDELINGEN provis. Representanten des volks van Stad en Lande No 19 - Uitvoer Tarwe, Rogge, Aardappelen, Negotiatie van Losrenten (4%)
Dit Weekblad wordt alle Vrijdag by de Boekverkoper, 1795, 8vo 16pp €20
vgl CCP6 pag1713 nr pa.o4359.68
xo81-d
GRONLUND, Laurence: De socialistische maatschappij.
Rdm Wakker & Cocont wr, 1903, 175pp Vertal. F W N Hugenholtz €30
dsh17
GÜNTHER, Hans[Hersg]: Marxismus und Formalismus.
Hanser Verlag, 1973, Ow sm8vo €10
xo47
HAERDTSTEDE-GELDT: Ordonnantie ende instructie Lande van Hollandt…tot onderstant van den Oorloge
dH vWouw, 1665, 4to 8pp €25
xo76a
HEERTJE, A en E J HOGENDOORN: Geld Rollen of stilstaan. Een praktisch boek over geld voor praktische mensen.
Naarden Strengholt, 1981, OW ills 192pp €10
VVV5
HEERTJE, Arnold en Harry Cohen: Het officieuze circuit. Een witboek over zwart en grijs geld
Utrecht Het Spectrum, 1980, OW 195pp €10
xo39
HINTE, N van: De Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst 1901-1936
n pl n publ, c1926, Cloth vele portretten 359pp €25
xo40
HIRSCHFELD, M: Actieve economische politiek. In Nederland 1929-1934
Adm elsevier, 1946, cl 165pp €18
ds005
Hogendorp, Gijsbert Karel van = OVERMEER, Paul CH: De economische denkbeelden van --1762-1834
Tiburg Gianotten, 1982, OW TH 548pp €22
xo43
HOGENDORP, Gijsbert Karel van= HOGENDORP, F van: Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813 Nagelaten geschrift.
dH Nijhoff cl (reb), 1876, Cloth (reb) 112,29pp €40
xo49
Hollandt gedoodt-verwet: 'Tsamen-spraeck, tusschen Teeuwes, ende Keesie Maet. Verhalende de groote godtloose gelt-giericheydt, ende moorderye, die hier te lande geschiedt ... (rijmpamflet) vnl in dH
N pl, n publ, 1647, 4to 8pp €40
Knuttel 5599
xo73d
HOPE & Co= BUIST, M G: At spes non facta. Hope & Co 1770-1815 Merchant bankers and diplomats at work
dH, 1974, OW Front in colors ills TH716pp €35
Baltic affairs=Iberian affairs (Silver, diamonds and Cochineal)
987196
HUYBREGTS, Sjef/ John HUIGE: De geschiedenis van den arbeidersbeweging.
Kosmostort 41/42 Odijk, c1975, OW 110pp €8
dsh17
INSTRUCTIE VOOR DE GOUVERNEURS: …bestuur en toezigt der ontvangsten 16 Nov 1823
E, BSb, 1823, 17pp €18
949.71=Z5
JANSEN v GALEN, John, e. a.: Het moet, het kan! Op voor het Plan! 50 jaar plan van de arbeid.
Adm Bbakker, 1985, 240pp platen €18
dsh17
JONGE, J A de: De industrialisatie in Nederland 1850-1914
Nijmegen SUN, 1968, OW 544pp €30
dsh15
KAUTSKY, Karl: Der Ursprung des Christentums. Eine historische Untersuchung.
Stuttg Dietz Intern Biblothek, 1919, Hcl 508pp €30
Intern Bibliothek
d0030
KLEYN ZEGEL=: Memorien en consideratien op de nieuwe ordonnantie van 't kleyn zegel, soo veel aengaet het stuck van ….
Adm, n d [c1700], folio11pp €40
Justiti ende proceduyren voor de rechters: Bes onderlijck …. Amsterdam
vvv3
KONINKRIJK HOLLAND HAARDSTEDEN,: Belasting op de haardsteden
Kon Staats-Drukkerij, 1807, 24pp €18
xo68
KRUJT, J P: Het Nederlandse volkskarakter en het socialisme
Arnhem Va Loghum Slaterus, 1934, OW 95pp €12
Woodbrookers
xo52
KUHLMEIJER,H J: Nationale of internationale katoenpolitiek
Arnhem Gouda Quint, 1953, TH OW 215pp €8
xo65
KWANT, R C: De ontmoeting van wetenschap en arbeid,
M&M, 1958, 98pp OW €10
d0011
KWANT, R C: De visie van Marx.
Meppel Boom, 1975, OW 214pp €10
xo40
Kyzerlyk decreet aengaende de Vereenigde Regten...
18 sep 1810, 33/43pp €35
xo92- 38
Lapis Lydius,: ofte rechten assay van den oprechten alloy : van de noodige aenmerckingen op sekere propositie inde maent van juny anno 1650, inde respective steden van Hollandt gedaen, door vnie ende eendracht is de souverainiteyt vermeerdert, die ist, welcke coningen, landen ende volckeren in macht en welvaert behouden: ende met de wapenen ondersteunt sijnde: de vreemde natien heel lichtelijck t'ondergebracht heeft, Liv
Leyden, Iacob van Tuyrnhout Boeckverkooper by den , 1650, 4to 15pp €60
Knuttel 6770
xo76a
LEEMANS, W F: De grote Gelderse tollen en de tollenaars in de 18e...19e eeuw.
Zutphen., 1981, OW plts 127pp €16
Gelderse Historische reeks XIV
949.282/c
LENIN. W I: Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme,
Adm Pegasus, 1946, OW 108p €10
dsh17
LIEFTINCK, P(ED): Overzicht van de ontwikk. der handelspolitiek vh Koninkrijk der Nederlanden 1923-1938
Hlm Bohn, 1939, OW 176pp €15
xo50
Lobith=ALBERTS, W Jappe: Der Rheinzoll Lobith im späten Mittelalter
Bonn Röhrscheid, 1983, OW 108pp €22
Rheinisches Archiv 112
x? 943
Loterij: Vereen tot Bevordering van 'sLands weerbaarheid Loterij /Geldleening…Lot/ Aandeel
Rdm, 1871, Plano houtgravure €15
17x24, 4cm Geldleening vn 1. 000. 000 in 400. 000 aandelen van F 2. 50
vvv2n
Loterij=PUBLICATIE staats-bewind: Vrijwillige geld-negotie alsmede eene loterij in nationale schuldbrieven
denHaag, 1803, 22pp €25
xo89
Loterijen= WEVE, A A: Is de laatste houder van een loterijbriefje, hetzelve verloren hebbende…
E NBRW, 1860, 32pp €15
xo68
LOTERYEN,: verbod buitenlandse --
Gouv.Limburg, 1835, 1 pag €8
xo88e
Maastricht=: Accijns bij invoer in Nederland, van meel, brood, beschuit koek vleesch of spek uit… Limburg alsmede uit Maastricht
E Staatsblad 2, 1840, 3pp en tabel €12
xo88b
MAATSCHAPPIJBELANGEN: MAATSCHAPPIJBELANGEN 1777-1977
Haarlem PP, 1977, 4toOW 75pp ills €15
200 jaar Oeconomische tak Holl. Mij …Maandblad vd Nederl Mijvoor Nijverheid en Handel
vvv2
MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H.: 's Landschaps vermogen tijdens de Republiek
E (G), 1917, 18pp €12
E (G), 1917
MARTENS van SEVENHOVEN, A H: Een betalingsordonnantieboek van Hertog Eduard (1370/1)
E (G), 1927, 22pp €18
E (G), 1927
MARX, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie.
Bln Kiepenheuer, 1932, Cl 768pp Rug verschoten €25
Ungekürzte Ausg, nach der 2ten Aufl 1872. Geleitw. K Körsch M Geleitw Matrx z, 2ten Aufl.
dsh16
MARX, Karl: De armoede van de filosofie.
Moskou Progress, 1974, cl dj 228pp €10
d0035
MARX, Karl: De burgeroorlog in Frankrijk
Vertal, c1960, €10
Manifesto
dsh7
Marx= IJZERMAN, A W: Het revolutiejaar en het Communistisch Manifest van Marx en Engels.
Adm Arb.p, 1948, OW 228pp €16
dsh16
MEIHUIZEN, L S: De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294-1295
Arnhem Gouda Quint, 1953, 174,131pp €34
Werken Gelre 26
Werken Gelre 1
MEIJ,P J: Het beheer van den Gelderschen hertogelijken rentmeester Claes Liefger
E (G), 1949, 18pp €12
E (G), 1949
MEYER,G M de/ E W van den Elzen: Wel en wee van Gelres geld.
E (G), 1980, 30pp €18
Munten en muntkoersen in de 14de en 15de eeuw.
E (G), 1980
MILJARD, Jos.: England. Het vraagstuk der verplichte pensioen-verzekering voor …
Adm S L van Looy, 1898, Hcl 243pp fold.letter- press table €32
onbemiddelden in geval van invaliditeit en ouderdom.
xo38
Molster (Mr. J. A.) = SCHOOK, W F: Recensie Molster, Iets over spel en weddingschap
E NRBW, 1860, 10pp €6
xo68
NATIONALE NYVERHEID;: Publieke tentoonstelling van voortbrengselen…
Goev.Limburg, 1835, 25pp €18
Tweetalig
xo88d
NEDERBRAGT, J A: Proeve eener theorie der economie naar Christelijke belijdenis
dH Drukkerij Voortvaren, 1921, OW 455pp €25
x038
NEGOTIANT, DEN NEDERLANDSCHEN,: ofte Tarief Generael van alle koophandelsche rekeningen, zoo tot het kalkuleren der munten …
Antwerpen J J G de Marcour, 1767(Priv. ), Calf (Traces of use) tp: woodcutborder xxxii, 536pp €160
8)
vvv3
Nijmegen- HOEFER, FA: De artillerie in de rekeningen der stad Nijmegen.
E (G), 1921, 23p €30
E (G), 1921
Nijmegen- HOOF, P M M van: Geschiedenis van de smokkelhandel rond Nijmegen tijdens de eerste wereldoorlog (1814-1918)
E (G), 1993, 20pp €15
E (G), 1993
Nijmegen: VEEN, J S van: Het vermogen van Nijmegen en het Rijk, Over- en Nederbetuwe in 1474.
E (G), 1926, 6pp €5
E (G), 1926
NVV en SDAP, Rapport van de commissie uit --,: Het plan van de Arbeid.
Adm Arb.P, 1935, OW 320pp 5) €20
dsh17
Ordonnantie: dienende tot waerschuwinge (voor de leste reyse) waer na de pachters…
Utrecht Willem van Paddenburgh ..... Tusschen Beye, 1679, 4to 4pp €32
1658?
xo82-d
ORDONNANTIE: van de Ed: Mo: Heeren Staten van Utrecht raeckende de Dorpslasten, 27 nov 1662 met ampliatie van 1671
dH Paddenburgh Utrecht Amelis van Paddenburgh, 1671, 4to 16, 8pp €35
xo82-c
ORDONNANTIE: volgens dewelcke …impost op de Waeg-gelden
NNp, 1615, 4to 8pp €25
xo76a
Ordonnantie: waer naer alle Re-ele ende personele ongelden in toekomende sullen worden gevorderd
Utr, van Paddenburgh, 1677, 4to 8pp €35
xo77d
ORDRE EN REGLEMENT: voor al de ontfangers, rentmeesters ende controlleurs vanden gemeenen middelen …
dH Hillebrant van Wouw, 1662, 4to 16pp €35
xo76a
P.de S S: Het GEHEIM DER ZAKE, of de noodzakelijkheid van een goed burgerlijk bestuur nopens de levensmiddelen en koopwaren in de gantsche Republiek.
No place no date, c1780, contemp. Omslag 27pp €55
xo70
Pachten= PROPOSITIE : van zyne Hoogheid aan de Staaten van Holland en Westvr.
NNp, 1748, folio 3pp €40
. . . afschaffing der pachten, pleidooi voorkomen van "abuysen van de begeving der ampten" EN VARIANT in tekst en zetsel kn17941
xo91
Passe de sacs=Kyzerlyk decreet aengaende …..Passe de Sacs
27 Ventose AN VIII, 52/71pp €38
Inhouden van geld bij betaling van munt(zlver) in zakkken.
xo92- 241
PATENTEN, Dat de, tot: kennelyk wederzeggen toe, aan zyn hoogheid gedefereerrt behoorden te werden opgezegd.
nNNp, 1785, 8vo 33pp €36
kn21047
xo91
Patenten=AANSLAG: ihb het regt van patent voor partijen van vermaak
BSB No 121, 1839, 2pp €10
xo88d
Patenten=ALFABETISCH REGISTER: van de neringen, bedrijven, beroepen onderworpen aan het regt van patent … (Notificatie van secr. Van staat voor den finantien …)
dH Staats-drukkerij, 1806, 8vo 28pp €45
xo77a
PEETERS, C: Grand tarif des reductions de l'argent des Pays Bas en argent de France et en argent courant de Brabant. . .
Anvers J Jouan 1821, 1821, H vellum 56pp With 10 printed fingertabs €75
vvv3
Pensioenen= KUYPER, A: Proeve van pensioenregeling voor de werklieden en huns gelijken.
Adm, Wormser, 1895, OW 102, ­1pp €22
Omslag licht beschad. 1837-1920 [1863/7 predikant te Beesd] ..... Met 2 artt over de armenwet. Publicatie voorafgaand aan de Staatscommissie. "Komt aan den vryen werkman... minder recht toe dan aan den slaaf?)
987053
PERK, B M: De Wet op de Bieren en de Nederl. Brouwerijen
dH Belinfante, 1854, OW 27pp €22
663.70
PERK, B M: Proeve v. e. wet houdende belasting op de bieren
dH Belinfante, 1857, OW 24pp €22
Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, en Bierbrouwerijen te 'sGravenhage.
663.70
Philips, Anton= , BOUMAN, P J: Anton Philips, de mens, de ondernemer
Adm Meulenhoff, 1956, Cl dj 294pp €15
xo45
Philips-BRUSSE, M J: In Philips wonderland.
Rdm Brusse, 1929, 23pp 6 houtsneden+ omslag €15
Omslag randen licht rafelig, licht watervl inmarge
vvoo4
PLACAAT: van honderdste en tweehonderdste penningen
dH Scheltus, 1750, 4to 12pp €20
xo76b
Placaet St v Utrecht: beroerende d'ontgrondinghe ende impost op steen en calck
1663, 4to 8pp €22
xo76a
PLACAET van de Ho: Mo:: tegens de invoer ende consumptie van de MANUFACTUREN ghemaeckt onder het gebiedt van de koningh van Vranckrijck
dH Scheltus, 1674, 4to 16pp €45
xo77d
PUBLICATIE betrekkelyk: de geldligting van de inkomsten der ingezetenen van dezer provincie
den Haag , 1796, 8vo 26pp €25
kn22760 2x
xo91
PUBLICATIE prov bestuur van Holland: Ampliatie en alteratie van de publicatie over geld-lichting
den Haag, 1796, 8vo 36pp €20
kn27762
xo91
Quack, H P G= BARENTS, J: H P G Quack zijn leven en werk
Assen vGorcum, 1959, Cl 184pp €20
xo43
REGLEMENT angaende de regten van den zegel der kyserlijke Universiteyt
17 feb.1809, 10/37pp €12
prijslijst voor diensten van de universiteit
xo92- 226
Reglement: Reglement nopens de invoering der accijnsen op de zeep het gemaal, en het binnenlands gedistelleerd in het Hertogdom Limburg…
Staatsblad 97, 1840, 13pp €22
xo88e
REGT van het collateraal: betaald tot den 20ste penning
Middelburg, 1772, 4to tp 1p €10
Fraai wapen van Zeeland op tp
xo91
REKENINGEN, Gemaekte,: tot het doen en 't ontvangen van betalingen in Belgisch, Brabants, Frans en Nederlands Geld en deszelfs specien..
Brussel vCam- penhout, 1858, pr wr, 83pp €40
Finecopy. Letterpress tables.
vvv3
RICHARDSON, H W: Elements of regional economics
Penguin, 1975, 166pp LC €6
ds001
ROESSINGH, H K: Grafpacht, zaadpachten geldpacht in Gelderland in de 17e en 18e eeuw.
E (G), 1969, 25pp €12
E (G), 1969
ROESSINGH, H K: Hoe zijn de Gelderse bronnen voor verpondingskohieren 17e eeuw ingericht?
E (G), 1969, 10pp €5
E (G), 1969
ROSCAM ABBING, P J: Ethiek van de geldbesteding. Ethische verkenningen
Nijkerk Callenb., 1960, cl dj 192pp €10
d0026 (w d0030)
RUBENKONING, J A: De roeping van den staat, inzonderheid ten opzichte van de coöperatieve productie
Leiden Ed Ijdo, 1896, Cloth gilt e. g. TH 113pp €18
xo50
SCHEVICHAVEN, H D J: Bijdrage tot de geschiedenis Van den handel van Gelre voor 1400 en zijn betrekking tot de Hanze.
E (G), 1910, 148pp €40
E (G), 1910
SCHILSTRA, W N: Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de 2e helft 19e eeuw.
TH Adm 1940 = Nijmegen Sun, 1976, OW 169pp €15
xo58
SLOET, JJS: Toestand der domeinen, landsheerlijke inkomsten en gerechtigheden in het land van Gelre in 1543
E (G), 1908, 35pp €28
E (G), 1908
SMULDERS, A M F: Inkomensverdeling en werkgelegenheid.
Leiden Stenfert Kroese, 1952, OW TH 174pp €15
…. recente verschuivingen…. doelstellingen na-oorlogse … economische politiek …. doelmatigheid van de loon en prijspolitiek
xo45
SOCIALISATIE-VRAAGSTUK.: Rapport uitgebracht door de Commissie…. S.D.A.P.
Adm/Rdm Ontwikkeling, 1920, OW 193pp €45
xo40
SYSTEMA'S, Nieuwe, van financien, vergeleken met het oude, van'twelk men de misbruiken tracht te doen onderkennen overeenkomstig aan de uitnodiging…. Plakaten 'sHage 19 Juny 1748. Ter eeuwigen gedachtenis
Groningen, Pieter Libertas, 1748, 53pp €125
Ten kosten der Boeren van de Ommelanden.
X090
TARIEF VAN CONDITIËN 1823: Berigt vd Kamer van Koophandel….
E, BSb, 1823, €65
Tabel van c 600 koopmansgoederen in kwaliteiten, vermeldende : Fust, tarra, prijs, wordt verkocht bij……. . Met aenmerkingen
623=z6
Tiel- LENNEP, M J van: Schets der Economische ontwikkeling van Tiel gedurende de 17de en 18de eeuw
E (G), 1978, 31pp €15
E (G), 1978
TILLY, Ch[ED]: Historical studies of changing fertility.
Stanford Princeton UnPr, 1978, Cloth dj 390pp €28
9 essays i. a. : Berkner, Braun, Lee, Mendels, Vinovskis, van der Walle. Models of preindustrial dynamics... in England/ Western Europe 1700-1900/Massachusetts 1860/ French fertility decline until 1860/ Zurich…
987007
TREUB, M W F: De economische toestand van Nederland
Hlm/Adm TjWillink/Scheltema&H, 1917, OW 208pp €22
xo44
TREUB, W= ESVELD, N E H van: Treub, over de drempel der nieuwe samenleving.
Assen, 1958, Portr Cl 444pp €22
dsh20
TYDEMAN, H W: Waren de gilden… van invloed voor de bloei der steden….
1821, N pl 124pp €60
Nwe Verhandel. vh Zeeuws Genootschap IV, 1 Laspeyres pag52, 54 (183)
dsh 16
VELDKAMP, G M I: Sociaal palet
AULA, 1964, €12
xo51
VERBOND van NEDERL. ONDERNEMERS: Waar het om gaat Het Plan van de Arbeid ontleed.
dH, 1936, OW 118pp €40
Annex Brief werkgeversverbond Ruim mogelijke verspreiding van hetrapport, korting!
dsh21
VERDEDIGING Van: het gedrag der kooplieden voor, in, en na derzelver aanspraak aan haare Kon Hoogheid gericht aan alle de ingezetenen der Vereen. Provincien.
Adm Tirion, 1759, 8vo 32pp €38
Knuttel 18744
xo79f
Verpachting: impost op Goud Zilver Zijde ende fluwele accoustrementen,
1597, 4to 4pp €40
xo73b
VERSTRAETEN, Jules: De Grauwe revolutie. Inleiding tot de geschiedenis der arbeidersbeweging
Brussel, DAP, 1965, Ppbd 207pp €12
xo46
VIEIRA, Anselmo: Administraçao da dictatdura clerical-militarista.
Rio de Janeiro Tipogr All, 1929, OW 16pp €18
987092
VINKE, P: De maatschappelijke plaats en herkomst der directeuren en commissarissen van de …. naamloze vennootschappen
1961, TH €15
Leiden 1961 OW TH
dsh16
Vitrines, Etalages= ROUSSEAU, Ch: Vitrines, Etalages
Paris, c1927, OW 32pp Num ills €35
. With separate pricelist ADDED: Alb. RAVENEL Étagères modernes Paris c 1930 ills 12pp (sl. dam)
987103
Voorst- GRAAF, J de: Een blik in de oudste samenstelling, en huishouding van het gemeentebestuur van Voorst
E (G), 1932, 103pp €22
E (G), 1932
VORRINK, Koos: Om de vrye mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het democratisch socialisme.
ADM A J C, 1933, Cloth 399pp €20
Handboek ten dienste van de vrije jeugdvorming I
xo40
Vorrink, Koos= BARNOUW, Manon en Ellen WICART: Koos Vorrink, een Vlaardinger
Vlaardingen, 1991, OW ills 76pp €8
xo40
VRANKRIJKER, A C J de: Mercantilisme en koloniale expansie.
Adm Noord-Hollandse …., 1941, Ppbd 96pp €15
xo39
VRIES, Leonard de: Hop hop hop hangt de socialisten op
Adm Polak en vG, 1967, OW 222pp €18
dsh17
WASSENBERGH, Gerard van: De gout-myn van Vranckryck voor de staten en standen van't Roomsche Keiserryck geopent en gestopt. Daer in de middelen aangewesen worden door de welcken Vrankryck tot dese hoogheyt is gerezen, en oock vernedert sou kunnen worden.
NNp, 1672, 4to 32pp (2 kolommen) €55
Knuttel 10028
xo82-f
WEBER, Alfred: Ueber den Standort der Industrien. 1-6
Tübingen, Mohr, 1910/1, 6 vols in 1 Clothb. €85
Reine Theorie des Standorts (246pp)|| Chemische und Farben-Industrie(99PP), Lederindustrie(97pp), Musikinstrumenten Industrie(43pp), Papierindustrie des Riesen-gebirges(57pp), deutsche Kohlenäure-industrie(40pp)
vvoo5
WEERSMA, H A: De philosophie van het Marxisme. Religieus-socialistische Studiën V
Arnhem vLoghumS, 1936, OW €15
d0013 (w d0017)
WET aengaende eenige belastingen over het maeken en voltoyen van baenen
20 Praireal AN XIII, 67/16/111pp €22
xo92- 257
WET autoriserende de verkoopin-ge van verscheyden vaerten, toebehoorende aan de staet
23 december 1809, 6/37pp €15
Napoleon vaart/(Rijn-Saone) Bourgondiëvaart(Seine-Saone) Vaart vh Noorden (Schelde-Rijn)
xo92- 256
WET betrekkelijk tot de fonds noodig voor de generaele bekostingen, ordinaire en extra-ordinaire, van het 6e jaar.
8 vendemaire AN VI, 28/36pp €25
xo92- 148
WET die bepaeld de administratieve wyze der ontfangen en uytgeven der departementen, municipaeliteyten en gemeynten
xo92- 247
WET nopens de douanen.
21 germinal XIII, 174/191pp €35
xo92- 276
Wet: Wet tot wederinvoering eener belasting op de runderen, paarden en schapen tbv het Fonds voor den landbouw
Staatsblad16, 1840, 10pp €15
xo88e
WITTEVEEN, H J: Conjunctuurtheorie en conjunctuurpolitiek.
Hlm, 1952, OW 83pp €15
987077
Zaltbommel- BECKERING V: Rekening der stad Saltboemel 1543/1544
E (G), 1921, 40pp €22
E (G), 1921
Zaltbommel= LEEMANS, W F: Handel en migratie te Zaltbommel in de 16de en 17de eeuw.
E (G), 1979, 17pp €12
E (G), 1979 823.1-b
Zutphen- GIMBERG, J: Handel en nijverheid te Zutphen
E (G), 1922, 34pp €18
E (G), 1922
Zutphen- GIMBERG, J: Het kapitaal en het beheer der geldmiddelen van Zutphen in de middeleeuwen
E (G), 1929, 36pp €22
E (G), 1929
Zutphen- KUPPERS, W en R van Schaik: Levensstandaard en stedelijke economie te Zutphen in de 15de en 16de eeuw
E (G), 1981, 45pp €22
E (G), 1981
Zutphen= KUYS, Jan: De financiën van het schoutambt Zutphen nader beschouwd op basis van de rekeningen van Gysbert Lansyng (1466-1471)
E (G), 1989, 14pp €10
E (G), 1989
ZWERTBROEK,G J: Slaven van het kapitalisme of vrije menschen. Een bundel radiotoespraken.
Adm Arbeiderspers, 1931, OW 108pp €18
xo49