M1:Aleid. Adm WB 1908 Cloth 84pp            *10.-       

M2---:Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blyspel.        Adm Versluys 1891 Calf , gilt  title on frontcover  73pp    *35.-

M3-:Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten.Adm,WB, c1909 cl.  VIII.208pp            *8.-
Nwe verbeterde uitgaaf met nog niet gepublic.  noten vd schrijver en een inl.woord van mw Douwes Dekker-Schepel.

M4--:Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten.Adm, WB, c1945 4to Half cloth VIII.208pp            *15.-
       Limited edition. Binding design Ph van Praag.       

M5--:Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten.Delft, Waltman,1879 Green cloth gilt 211pp
       dM 491 2e druk Fine copy (Spine-ends and one corner sl affec­ted) On binding: Werken van...E& M Cohen.        Booksellers label (Storm Lotz,Rdm)

M51 ---:Duizend en één specialiteiten[??].Nieuwe ver­bet.uitgaaf. Adm WB 1914 OW 208pp watersp. 208pp 2)         *12.-
       Sl.fox­ed.Backstrip dam.       

M6---:Gebed van den onwetende FAMULUS,Th: Multatuli's "Gebed van den Onwetende" met aanteke­ningen. ADM,RK Boekcentrale 1916 mod wr 32pp 2)            *18.-
De Mare 302 Door Th Benschop,pr

M7---:Gebed van de onwetende. Nader ontleed L VAN ELK.Kampen J H Kok 1920 OW 48pp    *28.-
DeMare 1528 ter Lan p 243.Straatpredikant van Gereformeerde Kerk in Den Haag "Zoo werd hij een Judas, voor wien niets te gemeen....

M8---:Herdrukken. Adm,R C Meijer 1865 Contemp h cloth(sm tear) 146pp            *135.-

M9--:Hoofden van Lebak.Adm Parnassus c1946 OW 24pp            *16.-
       OW sl discol.;Limited edition.       

M10---:Ideeën.Adm Funke 1879 7 vols cloth gilt            *125.-
TWEEDE (in feite 5e)DOOR DEN AUTEUR HERZIENE DRUK. DeMare Kleine beschad aan onder-en bovenkant rug. Mooi ex van deze zeldzame, de laatste door Multatuli bezorgde uitgave.

M11---:Ideeën.Een keuze G KOMRIJ.Adm l971 OW 156pp            *15.-

M12---:INDRUKKEN van den dag, Arnhem,Thieme 1860 2 parts OW *95.-
1: Max Havelaar aan Multatuli.(Brief aan de Gouverneur-Gene­raal in ruste) 40pp 2:(Brief) Aan de stemgerechtigden in het kiesdis­trict TIEL. 24pp    *32.-
De Mare 287 OW beschad ad randen, maar goede exx.

M13 ---: Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.        Adm J.de Ruyter 1860 (Later) clothbacked.         2 vols in 1            *365.-
deM nr tL p403 sub Ruyter vdM s.v.FIRST EDITION Published in 1300 copies.  
Title-page vol I is missing.tp vol II is used for both(Text of vol II follows immediate the end of vol I)  A small tear repai­red. Inside a very fine,nearly white copy.       

M14---:Max Havelaar.Adm Boekerij 1986 Cl dj Portr XX,289pp            *12.-
Inleiding A L Sötemann. Some underlinings.

M15 ---:Max Havelaar.Saïdjah en Adinda/Toespraak...Lebak.dH vGoor 1948 OW(verkleurd, scheurtje) 37pp            *2.-
Letterkunde,een serie tekstuitgaven met inl en aantek A Bou­dens

M16---:Max Havelaar....dH Ned Boekenclub nd Ppbd Portr.,map 312pp  *12.-
Inleiding M Reisel.

M17---:Max Havelaar.Rdm Ad Donker,1961 OW 272pp            *8.-   
Verzorgd en toegelicht G W Huygens

M18---:Max Havelaar.Hoogeveen Advena nd 43to  Cloth gilt Portr and 16 plts after van Rappard            *35.-       

M19--:Max Have­laar....Utr,Veen,1980 Ppbd 288pp (4            *12.-
Inleiding en noten M Stapert-Eggen;

M20--:Max Havelaar....Antw, Nederl Boekhandel 1944 OW XXIV, 374,Ivpp            *24.-
OW sl discol,some small pieces missing.        Inleiding en aanteekeningen A Verstraeten

M21 --: Max Havelaar oder die Kaffee-Versteigerungen der Niederlandischen Handels=Gesellschaft.        Halle a/S O Hendel  c1900 OW(dam.) 295pp  *28.-       
Bibl der Gesammtlitteratur 1396-99. A.d.Hollandischen Karl Mischke mit Einleitung.

M22---:Millioenen-studiën.        Delft,Waltman,1873 Or cloth gilt 388pp            *135.-
Fine copy of the FIRST EDITION. Minimal foxings.       

M23---:Millioenen-Studiën. Tweede druk. Delft Waltman 1878 Cont h cloth (back dam) 388pp            *85.-tL p311

M24---:Millioenen-studiën Adm Cohen 1914 2 vols cloth            *12.-
Meesterwerken NIET in DeMare 5e met zorg herziene druk.LS on title. 

M25---:Minnebrieven. Adm F Günst 1861 Contemp Hcalf,title on back (Back discol) II,188pp Erratum leave            *115.-
DeMare 322. A small piece is missing/repaired from page 7/8 with the first letters of 7 lines       

M26---:Minnebrieven.Adm Querido 1984 OW 202pp            *6.-       
Salamander Omslag Friso Henstra.Nawoord JJ Overstegen.

M27---:Nog-Eens:Vrye-arbeid in Nederlandsch-Indië. ADMIRAAL,Aart: Multatuli en zijne werken geschetst.        Adm Cohen 1914 Cl            204pp            *12.-
Meesterwerken 5e met zorg herziene druk DeMare 487

M28---:Vorstenschool. Drama.ASdm G L Funke 1875 Later h cloth,ti­tle on back,124pp                 *35.-
De Mare 508
bound up with:De Bruid daarboven.Toneelspel in vijf bedrijven. Derde oplaag Adm R C Meijer 1866 II,94pp

M29---:Vorstenschool.Adm WB 1929 Red cloth gilt 2 photogr por­traits 154pp 10)            *10.-
Woord vooraf mevr Douwes Dekker-Schepel

M30 -- BIS or  h cl         8.-       

M31 -- BIS OW 122pp 1924 2 plates Used copy (9            *3.-       
Met portret van Mevr Tartaud-Klein als Louise.

M32 -- BIS 8) OW 136pp l918 2 plates  *8.-       

M33 ---:Vorstenschool.Gorinchem Noorduijn l954 OW 142pp            *12.-
LC Stamp/label Noorduin's Schoolbibliotheek 6Inl en aant JJ Borger en E de Lint

M34 -- :Vorstenschool.Adm Elsevier 1907 OW 96pp            10.-

M35 ---:Verzamelde Werken ‘KOP-EDITIE’  Eerste naar tydsorde gerangschikte uitgave bezorgd door zyne wed amelde Werken.uwe. Adm Elsevier 1889 (9 moet zijn 10)vols cloth    *20.-
2de druk Deel I(Max Havelaar )ontbreekt Bibliothek ex rug-etiketjes
GARMOND Editie 10 delen,deel I ontbreekt vochtvlekkig

M36 ---:Woutertje Pieterse,De geschiedenis van, Uit zyn Idëen verzameld door zyn weduwe.        Adm Elsevier 1890 2 vols stamped cloth,back gilt(Backstrip discoloured,snall dam.at the ends)    160.-       
DeMare

M37---:Woutertje Pieterse=WOUTERTJE,Het  -- van Multatuli.        Corvey Model 1966 OW 28pp            12.-       

M38 ---:Woutertje Pieterse,De geschiedenis van --.Uit zyn Ideen verzameld door zijn weduwe.Adm Elsevier 1910 2 vols in 1  Decorated cloth (Top of spine sl dam)            *45.-

M39 -- BIS 2 vols Cloth gilt            *55.-       

M40 ---:Woutertje Pieterse, uit de Ideeën verzameld en uitgeg­. G Stuiveling. Adm  van Oorschot 1972 Ppbd 645pp  *5.-
mediocre library copy.       

M41 ---:Woutertje Pieterse, opnieuw uit de Ideeën verzameld N A Donkersloot.Adm Arbeiderspers 1938 Ppbd 645pp  *15.-

 

Bloemlezingen

M42 ---:Auswahl aus seinen Werken, Minden,J G G Bruns c1902 OW 370pp (2            *45.-
tL p440 Meisterwerke der Weltliteratur Band 38.        Übersetzung und Ein­leitung (on pp 6-146) W. Spohr.1st ed 1899       

M43 ---:HELOÏZE:Multatuli.Bloemlezing.Adm Elsevier 1888 Rich decorated cloth gilt,e.g.. Portrait(Heliogravure Paulussen Weenen) and facsimile.512pp 3)         *65.-   tL p190  Heloize= Mimi Hamminck Schepel.
...Al kon het by verandering winnen,zóó als het nu  is heeft Hy het goedgekeurd. (Voorberigt 1888)

M44 ---: MULTATULI! Adm CPNB 1987 Ppbd ills 166pp            *8.-
Bloemlezing uit Multatuli's werken samengesteld en geredigeerd H vd Bergh,Eep Francken,G A vOorschot en S Blom.

M45 ---: BERGH van EYSINGA-ELIAS,J van den: Multatuli als denker en dichter Adm Elsevier 1919 Obrds (backstrip loose,rests of tape) Portr 216pp  *12.-2x
dM nr    tL p45b  Uitgeg.i.o.v/h Uitvoerend Comité 1820-1920 voor de herdenking van M.100ste geboortedag.
"uiterst lovend over M. als het gaat om zijn optreden,zijn schrijverschap en zijn ideeën maar zij kan hem niet volgen in zijn strijd tegen het geloof".(tL)

M46 --- IK WIL GELEZEN WORDEN.Werk van Multatuli.Utr Spectrum 1974 OW 313pp            *3.-
Spectrum ned letterk/Samenstelling,inleidinmg en toelichting MCA vd Heijden. ONDERSTR

M47 ---:KOK,A S en Louis D PETIT:Multatuliana.Baarn 1903 OW 176pp            *30.-
De Mare 1266(...)Verspreide en onuitgegeven stukken met BIBLI­OGRAPHIE.

M48 ---: MULTATULI.Barbertje moet hangen....verz en ingel G Stuiveling. dH, B Bakker 1974 OW 200pp            *8.--

M49 ---:The Oyster and the Eagle.Selected aphorisms & parables. Selected E M Beekman ,editor and translator. Amherst,Univ of Massachusetts Press 1974 cloth dj 122pp            *15.--       

M50 ---:Uit Multatuli's werken.Saïdjah en Adinda Rdm Warnars (De Dageraad???) 1912 OW 20pp            *

Brieven 

M52 ---:BRIEFWISSELING tusschen Multatuli en S E W ROORDA VAN EYSINGA uitgeg M Douwes Dekker geb Hamminck Schepel. Hlm Versluys 1907 OW rug besch ongeopend.368pp      *40.-
       tL p398 De Mare 70       

M53 ---: MULTATULI-BRIEFE hersg.von Wilhelm SPOHR Frankf 1906 OW 2vols Cloth(sl soiled) 5 portr in mezzotint            *95.-       
       dM< nr   tLp440       

M54 --:MULTATULI-BRIEFE hersg.von Wilhelm SPOHR [Vol I(of 2) only]Frankf 1906 OW 404pp            *18.-       
dM < nr   tLp440

M55 ---BRUYN PRINCE,P M L: Officiële bescheiden betref­fende de dienst van Multatuli als Oost-Indies ambtenaar.Max Havelaar op de Westkust van Sumatra.Amersfoort, Slothouwer, 1910 Cloth XVI,­352pp en 2 errata-bladen.2 uitsl facsim(Wissel­register) 2)            *65.-
terLaan p76;DeMare 1341 Schr was o.m. vice-president vd Raad van Ned-Indië.Dit is eigenlijk de 3e druk,maar de eerste die in de handel kwam.Deze uit  archiefstukken  samengestelde bundels vormen vaak de enige bekende bron.....

M57 ---FUNKE,Briefwisseling tusschen Multatuli en G L Funke 1871-1885. Adm WB 1947 Ppbd dj 298pp  *20.-
de Mare 1983. Uitgeg G L Funke (kleinzoon)

M58 ---:Brieven.Bydragen tot de kennis van zyn leven.Gerangschikt en togelicht door mevr Douwes Dekker geb Hamnminmck Schepel. Adm Versluys 1890-1896 10 vols Cloth gilt 1e uitg      *210.-
DeMare 67; ter Laan p 69/70

M59 ---;--- Adm WB 1912 10 delen(deel I ontbr) cloth            *45.-
De Mare 68